Pagina delen

Memo Afronding programma Waterkwartier

Inhoud

Zie de bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 20 april 2015 Naar boven

Toelichting griffie

In het kader van Wijkontwikkeling hebben de gemeente en woonbedrijf Ieder1 vanaf 2009 samen kwaliteitsimpulsen aan de leefbaarheid in het Waterkwartier gegeven. Om het het forum te informeren over de afronding van dit programma is door het college een begeleidend memo opgesteld bij de Notitie Afronding Programma Wijkontwikkeling Zutphen en uitvoeringsconvenant Waterkwartier.
In het memo worden twee instrumenten toegelicht die de leefbaarheid in het Waterkwartier hebben gemeten na afronding van het programma:

  1. Leefbaarheids- en Veiligheidsmeter gemeente;
  2. Enquêtes door het woonbedrijf.

Ter ondersteuning van de Notitie is ook een film gemaakt, met het doel om bij bewoners na te gaan of de wijk door de herstructurering is verbeterd. Deze film wordt tijdens de forumvergadering getoond.
Tenslotte zal ook worden geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de nog te realiseren opgaven en projecten.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 20-04-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Wesselink
Griffier
P. Houtsma
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE. Jager
D66H.F. Remmers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

College geeft een toelichting op het voorliggende memo Afronding programma Waterkwartier.

Na de toelichting worden achtereenvolgens een film (coproductie gemeente en Woningbouwvereniging Ieder1), een presentatie (gemeente) en een presentatie (woningbouwvereniging Ieder1) vertoond. de presentaties gaan over de resterende opgaven.

D66: op welke wijze zijn de energetische maatregelen verwerkt in de huurlasten van de bewoners. De heer van Wieringen licht toe dat er in drie stappen van € 7,50 in totaal een huurverhoging van € 22,50 is toegepast. Daar staan uiteraard lagere energielasten tegenover.

D66: In het buurtcentrum Waterkracht staan nog enkele zalen leeg. Geeft dat zorgen voor de toekomst? De heer van Wieringen geeft aan dat er naar invulling en nieuwe initiatieven wordt gezocht.

PvdA: Lopen de exploitatie van het buurtcentrum en de daarbij horende doelstellingen in de pas?. College geeft aan geen zicht te hebben op de exploitatie van het buurtcentrum. Wel zijn er veel gebruikers. D66 geeft aan dat stichting Perspectief ca. € 100.000 aan lasten heeft voor het buurtcentrum en dat er ca. € 30.000 aan directe opbrengsten zijn. Dit geeft aan dat de exploitatie kwetsbaar is. Namens het college licht de ambtelijke ondersteuning toe dat de subsidie tot 2017 loopt. Er wordt gezocht naar mogelijkheden naar meer zelfstandig draaien van het buurtcentrum. Stadspartij lijkt het goed om de situatie van meerdere centra eens te bespreken.

PvdA: Hoe blijft de wijk na alle fysieke en niet fysieke ingrepen een mooie wijk? Hoe houden we de vinger aan de pols? Het college licht toe dat er geen specifieke verdere maatregelen op dit gebied voor deze wijk worden genomen. Voor alle wijken gelden daarvoor dezelfde rechten en plichten zowel van bewoners, betrokken instellingen en gemeente.

VVD: complimenten voor de film. Is er een duiding te geven over de opmerking over de lichte verbetering van de sociale cohesie als gevolg van de maatregelen in de wijk. Stadspartij sluit hierbij aan. Zowel Leefbaarheid- en Veiligheidsmeter van de gemeente als de enquêtes van de woningbouwvereniging geven daarover geen uitsluitsel.

Stadspartij: bij Lunetteplein is er door de afvoer van regenwater aan de voorkant van woningen er bij regen wateroverlast. College en Woningbouwvereniging zullen dit punt gezamenlijk oppakken.

College: er moet een nadere data analyse worden uitgevoerd op de resultaten van de Leefbaarheid- en Veilgheidsmeter. Namens het college licht de ambtelijke ondersteuning toe dat er aan de hand van een aantal indicatoren een set van vragen zijn voor het meten van de leefbaarheid. De resultaten worden nog aan het college voorgelegd. De rapportage is te verwachten op 18 mei a.s. De heer van Wieringen geeft aan dat de 2e enquête bij de bewoners alleen uitgesteld is maar het is wel de intentie om deze alsnog uit te voeren.

D66: informeert naar de status van de plannen voor het Hof van Wesse. In hoeverre worden aan projectontwikkelaars ook duurzaamheidscriteria meegegeven. De heer van Wieringen geeft aan dat er overleg is met partijen maar nog geen definitief resultaat. Namens het college licht de ambtelijke ondersteuning toe dat extra duurzaamheidseisen ook extra kosten met zich meebrengen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met standaardnormen op dit gebied. Mochten er extra duurzaamheidsmaatregelen wenselijk zijn dan kan dit als voorstel worden ingebracht.  

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in