Pagina delen

Memo 4e Kwartaalrapportage programma Zutphen financieel gezond

Inhoud

Zie bijlagen.

Behandeld in Forum van 22 april 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Op 5 november 2018 heeft de raad de programmabegroting 2019-2022, jaarschijf 2019 vastgesteld.  Via de memo’s van 20 november 2018 en 5 maart 2019 is de raad geïnformeerd over de aanpak, de planning en de stand van zaken van het programma Zutphen financieel gezond.Op 6 mei 2019, 7 oktober 2019 en 18 november 2019 zijn de vorige drie kwartaalrapportages in het Forum behandeld. In deze vierde kwartaalrapportage presenteren we de resultaten over geheel 2019. De kwartaalrapportage bestaat uit een financieel overzicht met een uitgebreide toelichting.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 22-04-2020 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. Oldenkamp
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter geeft het College de gelegenheid om de kwartaalrapportage van het laatste kwartaal toe te lichten.

Het College geeft aan dat er 88% van de gewenste bezuinigingen is gerealiseerd. Er is een verschil van 1.4 miljoen euro. Maatregel spoor 1, uit het 4 sporenplan is hierop gericht. Dit gaat op bezuinigingen in het sociaal domein.

De VVD stelt dat deze rapportage een verhaal laat zien, wat eerder al voorbij is gekomen. Zij wil weten welke scenario's er zijn, voor het geval er tekorten in het sociaal domein gaan optreden.

Het College antwoord dat we na het uittreden uit Delta en de liquidatie van het Plein dit ten koste ging van het niveau van de bezuinigingen. Daarna zijn deze toch behoorlijk op gang gekomen. In het sociaal domein wordt inmiddels druk gebruik gemaakt van best practices. Daarnaast zullen de bezuinigingen soms elders moeten worden behaald. 

D66 wil weten of het College vertrouwen heeft in het behalen van de eindstreep.

Stadspartij vraagt zich af of er geen domino effect ontstaat door de bezuinigingen uit verschillende jaren.

Het College reageert dat er vertrouwen is, en er hard wordt gewerkt. De bezuinigen stapelen zich niet op, wel wordt het bedrag dat behaald moet worden ieder jaar groter. Betere resultaten moeten worden behaald met minder geld. Geen verschraling, maar anders doen. 

De PvdA vraagt over de status van het bedrag uit de mei circulaire. De wethouder zal hier later via e-mail op reageren.

De voorzitter sluit dit deel van de vergadering, nadat er geen verdere vragen zijn.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in