Pagina delen

Meerjaren Prognose Grondzaken 2016-1

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De Meerjaren prognose Grondzaken 2016-1 (bijlage 1) vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Door middel van de Meerjaren prognose grondzaken (voorheen Notitie gebiedexploitaties) wordt twee maal per jaar aan de raad verslag gedaan en verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de diverse gebiedexploitaties. Op verzoek van de raad wordt over de gebiedexploitaties van Grondzaken P&P en de overige grondexploitaties (Noorderhaven) geïntegreerd verslag gedaan, waarbij ieder verantwoordelijk blijft voor een volledige en juiste inhoud van de eigen gebiedexploitaties en financiële gegevens.
Dit jaar is voor het eerst een samenvatting opgesteld (bijlage 2).

Beoogd effect

Aan de raad is verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de gebiedexploitaties en wat daaraan annex is.

Argumenten

1.1 De raad stelt twee maal per jaar de Meerjaren Prognose grondzaken vast
De ‘Meerjaren Prognose grondzaken 2016-1’ wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Dit om de raad volledig, juist en tijdig te informeren.

1.2 De goedgekeurde exploitaties vormen de basis voor kredietverlening en planontwikkeling
Het vaststellen van de exploitaties is een bevoegdheid van de raad. Een vastgestelde exploitatie is de basis voor de verdere planontwikkeling (en kredietverlening). Besluiten binnen de vastgestelde exploitatie is een bevoegdheid van het college.

Kanttekeningen

Nvt

Risico’s

Deze staan benoemd in de rapportage.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

N.v.t.

Rapportage/evaluatie

N.v.t.

Financiën

Deze staan vermeld in de rapportage en samenvatting.

Bijlage voorzieningen

Bijlage Resultaten

Bijlage Reserves

Bijlagen

1. Meerjaren Prognose Grondzaken 2016-1
2. Samenvatting

Stukken die ter inzage liggen

Vertrouwelijke versie Meerjaren Perspectief grondzaken 2016-1

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0096

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 28 juni 2016 met nummer 86197b e s l u i t :

De Meerjaren prognose Grondzaken 2016-1 (bijlage 1) vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 12 september 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Twee maal per jaar wordt aan de raad verslag  gedaan en verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de diverse gebiedexploitaties. Dit gebeurt via de Meerjaren Prognose grondzaken (voorheen ‘Notitie Gebiedexploitaties Zutphen’). Per project wordt de stand van zaken situatie, de voortgang en de toekomst beschreven. De Meerjarenprognose geeft informatie over de actuele voortgang van de gebiedexploitaties evenals een terugblik en vooruitblik. Daarnaast worden de te verwachten ontwikkelingen financieel vertaald en er wordt een inschatting gemaakt van de risico’s. Het vaststellen van gebiedsexploitaties is een bevoegdheid van de raad. Een vastgestelde exploitatie is de basis voor de verdere planontwikkeling (en kredietverlening).

Bij de in de Meerjaren Prognose opgenomen exploitaties hoort een onderbouwing. Die is niet openbaar. Als er behoefte is om over de niet-openbare onderbouwing te spreken, zal daar aan het einde van de Forumvergadering (achter gesloten deuren) gelegenheid voor worden gegeven. De voorzitter zal deze behoefte aan het begin van de vergadering peilen.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 12-09-2016 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
J Krijnen
Aanwezig namens Naam
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BurgerbelangH.J.M Verschure
VVDH. Hissink
D66H. Brouwer
CDAG.H. Brunsveld
PvdAF.J.M. Heitling
StadspartijC.R.L. van Toor
GroenLinksA.J.A. Putker
SP
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Voorzitter geeft woord aan college:

2. College: cijfers zijn vertraagd, duurde wat langer door check accountant, goedkeuring was nodig. Economie trekt aan en er wordt weer gebouwd, te zien aan projecten Halve Maanstraat, Helbergen, verkoop Leesten-Oost.

3. Vragen

VVD: Leesten-Oost is een zorgenkindje. Hoe wordt rekening gehouden met nieuwe wetgeving?

College: wat Leesten-Oost betreft zijn we niet meer afhankelijk van Koopmans, dus we hebben weer zelf de regie over de grondverkoop in Leesten-Oost.

Ambtelijk: Wat nieuwe wetgeving betreft, dit hangt af met welke rente wordt gerekend. Volgens de commissie BVV moet met de daadwerkelijke rente worden gerekend. De wijzigingen in de gevolgen worden verwerkt in een tweede notitie die klaar zal zijn in november 2016

College: dus vóór de behandeling van de strategische agenda 2017

D66: Er is veel belangstelling voor Helbergen. Gaat de ontwikkeling van het zuidelijk deel moeilijker? Lukt de verkoop van dit gedeelte niet, wordt dan afgezien van verkoop van het zuidelijk deel, of wordt voor een andere oplossing gekozen? Uitgeven in kavels?

College: wat het zuidelijk deel van Helbergen betreft, daar is veel contact met de mensen. Ze zijn enthousiast en de gemeente geeft daarvoor ruimte. Dit jaar wordt van de grond gebruik gemaakt.

D66: wanneer is voor het college het punt bereikt dat moet worden geconstateerd dat afspraken niet worden nagekomen en dat moet worden ingegrepen?

College: er moet wel een kans worden geboden en die mogelijkheid bestaat tot 2021. Op 1 januari 2017 moet duidelijkheid worden gegeven over het gebruik.

PvdA: wethouder noemde economische ontwikkeling en huizenverkoop positief of positiever?

College: er werd bedoeld positiever.

PvdA: Als gesproken wordt over afwaarderen, wat kost het ultieme scenario? Heeft het transformeren van winkel- naar woonstraten invloed op afwaarderen van andere bouwlocaties ivm de contingenten?

College: over de winkelstraten: in de binnenstad wordt compacter gebouwd, dat kost contingent, maar we moeten wel wat. Er is dus sprake van een zachte plancapaciteit. Verdunning zorgt ook voor minder contingent per bouwlocatie. Soms staat het stoplicht echter op rood.

Ambtelijk: de lange looptijd van bijv. een bouwlocatie als Leesten-Oost geeft risico’s. Wordt afgezet tegen de resultaten. Risico’s worden bovendien gekwalificeerd en er wordt een reservering voor opgenomen.

CDA: kwamen uit de cijfers nog verassingen naar voren?

College: verassingen blijven altijd mogelijk.

Groenlinks: complimenten voor de rapportage, goed dat deze 2x/jaar zo wordt gepresenteerd in raad. Wel wil GROENLINKS weten of de gemeente Zutphen in de bouwlocaties kan herprogrammeren, dus kan inspelen op veranderende woningvraag? En de reserves zijn hard gedaald: moet er geld bij?

College: dank voor de complimenten. Wat wordt bedoeld met de vraag over herprogrammeren?

Groenlinks: wat te doen met niet-realisering van bouwplannen? Vindt een andere verdeling plaats, gericht op verschillende doelgroepen?

College: er zal worden ingespeeld op de woningvraag.

ChristenUnie: CU vindt de presentatie een goed initiatief.

BurgerBelang: nog geen antwoord op vraag wat na 1 januari 2017 met het nomadenkamp op Helbergen gaat gebeuren.

College: dan gaan wij beslissen. Tot wanneer zij mogen blijven staat zeker als een paal boven water.

PvdA: goed om te zien dat de bouw van sociale woningbouw op Noorderhaven goed loopt.

Groenlinks: wij hebben toch wel zorg over de verkoop van de koopwoningen in dat gebied.

Voorzitter: dat loopt ook goed.

4. Voorzitter vraagt aan een ieder of het onderwerp voldoende is besproken om door te laten gaan naar de raad en hierop wordt door het forum positief besloten.

5. Voorzitter sluit de vergadering.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 26 september 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 26-09-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend