Pagina delen

Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2021-2

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. De Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2021-2 (bijlage) vast te stellen.
  2. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen (2021-19).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Om ruimtelijke en maatschappelijke doelen te behalen ontwikkelt het gemeentebestuur nieuwe ruimtelijke plannen. Wanneer de gemeente gronden voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zelf verwerft, bouw- en woonrijp maakt en weer uitgeeft, spreekt men van een actief grondbeleid. Voor die gebiedsontwikkelingen worden grondexploitaties vastgesteld. Via de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) wordt tweemaal per jaar gerapporteerd over de voortgang van deze grondexploitaties. De MPG geeft informatie over actuele ontwikkelingen binnen de projecten en de verwachte financiële resultaten, de bijbehorende risico’s en de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen van het grondbedrijf. De eerste rapportage (MPG 2021-1) heeft de raad in juli 2021 vastgesteld. De nu voorliggende tweede rapportage (MPG 2021-2) betreft een voortgangsrapportage. De MPG bestaat uit twee delen: deel A, de samenvatting op hoofdlijnen, en deel B, met daarin een toelichting op de individuele projecten.

Beoogd effect

De bijgewerkte grondexploitaties zijn vastgesteld.

Aan de raad is verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de grondexploitaties en de daarbij horende onderwerpen: risico's, voorzieningen en reserves.

Argumenten

1.1 Het vaststellen van de grondexploitaties is een bevoegdheid van de raad
De ‘Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2021-2’ wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad. De MPG bevat alle actuele grondexploitaties van de gemeente Zutphen. Het college is bevoegd om te besluiten binnen de vastgestelde grondexploitaties.

1.2 De goedgekeurde grondexploitaties vormen de basis voor kredietverlening en planontwikkeling
In de grondexploitaties zijn actueleinzichten verwerkt. Een vastgestelde exploitatie is de basis voor de verdere planontwikkeling en kredietverlening.

1.3 De raad dient volledig, juist en tijdig geïnformeerd te worden over de voortgang van de grondexploitaties
De raad wordt met de MPG twee maal per jaar geïnformeerd over de voortgang van de grondexploitaties.

2.1 De begroting wordt in lijn gebracht met de actuele ramingen voor 2021-2024
Uit de geactualiseerde grondexploitaties volgen de geraamde kosten en opbrengsten voor de jaarschijven 2021-2024. De meerjarenbegroting 2021-2024 wordt hieraan aangepast, zodat deze een actueel beeld geeft. De raad besluit over het jaar 2021; de voorliggende begrotingswijziging voorziet hierin.

Risico’s

Exploitatie van bouwgrond gaat gepaard met risico’s. In paragraaf 1.6 van de rapportage worden de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de risico’s geschetst. Een volledige doorrekening van de risicoanalyse en toetsing aan het weerstandsvermogen vindt weer plaats bij de MPG 2022-1.

Financiën

Een toelichting op de financiële stand van zaken van de grondexploitaties is in de MPG 2021-2 (bijlage 1) opgenomen. Het verwachte resultaat van een grondexploitatie bestaat uit reeds gerealiseerde kosten en opbrengsten (de boekwaarden) en nog te realiseren kosten en opbrengsten, inclusief faseringinvloeden zoals rente en inflatie. Het geeft dus een beeld over meerdere jaren.

De ontwikkeling van de verwachte resultaten staat in onderstaande tabel. De bedragen zijn weergegeven als kosten – opbrengsten. Bij de getoonde resultaten in onderstaande tabel betekent een negatief bedrag dus een verwachte winst.

De verwachte resultaten (Netto Contante Waarde) per 1-1-2021 zijn als volgt:

Bedragen * €1.000

MPG 2021-1

MPG 2021-2

Leesten-Oost

2.009

2.005

Noorderhaven

2.162

2.319

Helbergen Zuid

-2.289

-2.289

Fort de Pol

348

348

Achtermars

455

419

Vitensterrein

-183

-183

Totaal generaal

€ 2.502

€ 2.619

Het verwachte resultaat op portefeuilleniveau ( “totaal generaal”) is ten opzichte van de eerste rapportage dit jaar (2021-1) met circa € 100.000 verslechterd. Het totale verlies komt daarmee op € 2,6 miljoen euro.
De wijziging van het verwachte resultaat komt door een toename van geraamde saneringskosten in Noorderhaven.

Voor verwachte verliesgevende grondexploitaties worden voorzieningen getroffen. Dit gebeurt tegen contante waarde. De verwachte ontwikkeling van de verliesvoorzieningen is als volgt:

Verlies voorzieningen

       

Bedragen * €1.000

31-12-2020

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2021

Leesten-Oost

2.009

 

4

2.005

Noorderhaven

2.162

157

 

2.319

Fort de Pol

348

 

 

348

Achtermars

455

 

36

419

Totaal generaal

4.974

157

40

5.091

De omvang van de verliesvoorzieningen neemt toe. Dit komt hoofdzakelijk door de toename van het verwachte verlies op de grondexploitatie Noorderhaven.

De verwachte ontwikkeling van de reserves is als volgt:

Bedragen * €1.000

31-12-2020

Toevoeging

Onttrekking

13-12-2021

Reserve GZ exploitatieresultaten

3.138

40

157

3.020

Afwikkelreserve afgesloten grex

964

0

100

864

Reserve Strategische aankopen

850

0

50

800

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

151

107

0

258

Totaal generaal

5.104

147

307

4.943

De omvang van de reserves neemt af. Dit komt mede door het ophogen van de verliesvoorziening voor Noorderhaven.

Uit de herziene grondexploitaties volgen ook de actuele kosten en opbrengsten voor de jaarschijf 2021. Sommige kosten en opbrengsten worden volgens de nieuwe inzichten eerder gemaakt, andere later. Per saldo wordt verwacht dat de boekwaarde (balans) aan het eind van 2021 € 62.500 hoger is dan eerder voorzien. Dit is verwerkt in de begrotingswijziging 2021-19. Deze wijziging is budgettair neutraal voor de begroting 2021: inkomsten en uitgaven nemen met hetzelfde bedrag toe.

Bijlagen

  1. Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2021-2
  2. Begrotingswijziging 2021-19

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0111

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 26 oktober 2021 met nummer 192119


gelet op artikel 108 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

  1. De Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2021-2 (bijlage 1) vast te stellen.
  2. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen (2021-19).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 29 november 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 29-11-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 13 december 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 13-12-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend