Pagina delen

Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2019-1

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. De Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019-1 (bijlage) vast te stellen.
 2. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-4).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Met de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) wordt twee maal per jaar aan de raad verslag gedaan en verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de diverse grondexploitaties. Het beeld is positief. De omvang van de reserve Grondzaken is toegenomen waardoor de geplande afdrachten aan de algemene reserve kunnen plaatsvinden. De gebiedsontwikkelingen leveren een bijdrage aan de doelstellingen van Zutphen op het gebied van woningbouw, duurzaamheid, maatschappelijke ontwikkelingen en bedrijvigheid.

De MPG 2019-1 (rapportage) heeft een iets andere opzet dan voorgaande jaren. Er is gekozen voor 1 rapportage, bestaande uit een deel A, de samenvatting op hoofdlijnen, en een deel B, met daarin een toelichting op de individuele projecten. In deel B wordt gebruik gemaakt van “projectrapportages” uit het projectmanagement informatiesysteem “Promis”. Een uitleg over deze projectrapportages (wat staat waar en hoe leest u de visuele informatie) is opgenomen in bijlage 2.

Beoogd effect

De bijgewerkte grondexploitaties zijn vastgesteld.

Aan de raad is verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de grondexploitaties en de daarbij horende onderwerpen: risico's, voorzieningen en reserves.

Argumenten

1.1 Het vaststellen van de grondexploitaties is een bevoegdheid van de raad
De ‘Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019-1’ wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad. De MPG bevat alle actuele grondexploitaties van de gemeente Zutphen. Besluiten binnen de vastgestelde exploitaties zijn een bevoegdheid van het college.

1.2 De goedgekeurde grondexploitaties vormen de basis voor kredietverlening en planontwikkeling
In de herziene grondexploitaties zijn alle actueleinzichten verwerkt. Een vastgestelde exploitatie is de basis voor de verdere planontwikkeling en kredietverlening.

1.3 De raad dient volledig, juist en tijdig geïnformeerd te worden over de voortgang van de grondexploitaties
De raad wordt met de MPG twee maal per jaar geïnformeerd over de voortgang van de grondexploitaties.

2.1 De begroting wordt in lijn gebracht met de actuele ramingen voor 2019
Uit de herziene grondexploitaties volgen de geraamde kosten en opbrengsten voor de jaarschijf 2019. De begroting 2019 wordt hieraan aangepast, zodat deze een actueel beeld geeft.

Kanttekeningen

1.1 De accountantscontrole van de jaarrekening 2018 is nog niet afgerond
De accountant controleert jaarlijks de grondexploitaties als onderdeel van de jaarrekeningcontrole. Op dit moment (april 2019) is er nog geen uitsluitsel over de goedkeuring van de jaarrekening en het onderdeel grondexploitaties. Mochten er wijzigingen voortkomen uit de controle dan worden deze bij de MPG 2019-2 (najaar) verwerkt.

Risico’s

Exploitatie van bouwgrond gaat gepaard met risico’s. In paragraaf 1.6 en bijlage 3 (vertrouwelijke bijlage) van de rapportage MPG 2019-1 wordt ingegaan op de risicoanalyse.

Financiën

Een toelichting op de financiële stand van zaken van de grondexploitaties is in de MPG 2019-1 (bijlage) opgenomen. De geactualiseerde grondexploitaties zijn verwerkt in de begrotingswijziging en sluiten aan op de projectbladen (deel B). In de begroting van 2019 is een bedrag van € 2.500.000 opgenomen om winstnemingen op diverse exploitaties en een vrijval van een voorziening te storten in de reserve grondexploitatieresultaten. De winstnemingen en de vrijval van de voorziening zijn al verwerkt in de jaarrekening 2018 en hierdoor vervalt de storting in de reserve grondexploitatieresultaten. De onttrekking uit de reserve bovenwijkse voorzieningen vervalt en wordt via een separaat voorstel anders ingezet.

De ontwikkeling van de verwachte resultaten is als volgt:
NB De saldo’s in onderstaande tabel worden weergegeven als kosten min opbrengsten. Bij de getoonde resultaten betekent een negatief bedrag dus een verwachte winst. Een positief bedrag betekent een verwacht verlies.

Bedragen * €1.000

31-12-2017

31-12-2018

Leesten-Oost

3.241

3.231

Noorderhaven

1.641

1.966

Lunettetuin

5.108

5.066

Halvemaanstraat

-128

-32

Helbergen

-2.424

-1.675

Fort de Pol

18

17

Achtermars

940

188

Keucheniusstraat

 

-391

Vitensterrein

 

-50

Totaal generaal

€ 8.396

€ 8.320

De voorzieningen zijn als volgt:

Verlies voorzieningen

       

Bedragen * €1.000

31-12-2017

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2018

Leesten-Oost

3.241

 

10

3.231

Lunettetuin

5.108

 

42

5.066

Fort de Pol

18

 

1

17

Achtermars

940

 

752

188

Noorderhaven

1.641

325

 

1.966

Voorziening woningbouwprogrammering

1.480

 

1.073

407

Totaal generaal

12.428

325

1.878

10.875

De reserves zijn als volgt:

Bedragen * €1.000

31-12-2017

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2018

Reserve GZ exploitatieresultaten

1.564

4.325

325

5.563

Afwikkelreserve afgesloten grex

79

701

26

754

Reserve Strategische aankopen

709

10

0

719

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

488

7

0

495

Reserve De Mars

48

1

22

26

Totaal generaal

2.888

5.044

373

7.557

Bijlagen

 1. Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019-1
 2. Begrotingswijziging 2019-4

Stukken die ter inzage liggen

 1. Bijlage bij MPG 2019-1:Toelichting voorzieningen en reserves (geheim)
 2. Bijlage bij MPG 2019-1 Toelichting risicoanalyse (geheim)

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0039

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 23 april 2019 met nummer 133844b e s l u i t :

 1. De Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019-1 (bijlage) vast te stellen.
 2. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-4).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 1 juli 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Twee maal per jaar wordt aan de raad verslag  gedaan en verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de diverse gebiedexploitaties. Dit gebeurt via de Meerjaren Prognose grondzaken. Per project wordt de stand van zaken situatie, de voortgang en de toekomst beschreven. De Meerjarenprognose geeft informatie over de actuele voortgang van de gebiedexploitaties evenals een terugblik en vooruitblik. Daarnaast worden de te verwachten ontwikkelingen financieel vertaald en er wordt een inschatting gemaakt van de risico’s. Het vaststellen van gebiedsexploitaties is een bevoegdheid van de raad. Een vastgestelde exploitatie is de basis voor de verdere planontwikkeling (en kredietverlening).

Bij de in de Meerjaren Prognose opgenomen exploitaties hoort een onderbouwing. Die is niet openbaar. Als er behoefte is om over de niet-openbare onderbouwing te spreken, zal daar aan het einde van de Forumvergadering (achter gesloten deuren) gelegenheid voor worden gegeven. De voorzitter zal deze behoefte aan het begin van de vergadering peilen.

 

 

 

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 01-07-2019 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDM. Schriks
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent vergadering met speciaal welkom aan Bart Jan Westerhof (voor het eerst bij een forumvergadering) en Herman Krans (nieuweling). Bovendien: 10 minuten voor het einde van de forumbijeenkomst wordt gecheckt of er behoefte is om over de niet-openbare onderbouwing te spreken. In dat geval zal dit zonder publiek zijn en achter gesloten deuren. 
Vervolgens geeft hij het woord aan het college.

College en ambtelijke ondersteuning melden dat er aanvullende informatie is bij de kanttekening "de accountscontrole van de jaarrekening is nog niet afgerond". De account heeft iets gevonden mbt de grondexploitatie; deze wijziging wordt verwerkt in de MPG 2019-2. De accountant heeft het opvoeren van grondopbrengst van de onderwijslocatie Keucheniusstraat met een voordelig resultaat van bijna 400.000 niet goedgekeurd. Dit verandert in een negatief resultaat. Voor dit negatieve resultaat is een voorziening getroffen vanuit de reserve grondexploitatie. Deze wordt weer aangevuld vanuit de onderwijsreserves. Het is een technisch verhaal waarbij de accountant heeft geadviseerd om de eea anders in te richten. 

CDA vraagt hoe deze post is ontstaan en wanneer deze is opgenomen. De locatie was toch nagenoeg afgeschreven?

Ambtelijke ondersteuning antwoordt dat de grondexploitatiecijfers van zowel Keucheniusstraat als Vitensterrein via een apart raadsbesluit in najaar 2018 zijn vastgesteld en vervolgens opgenomen in MPG.

PvdA heeft vier vragen:

 1. Is er een voorziening nodig voor Fort de Pol en wanneer wordt deze getroffen (dit in verband de stikstofafspraken op nationaal niveau)?
 2. Waarvoor is er een "Reserve Strategische aankopen" nodig?
 3. Is de "Voorziening woningbouwprogrammering" nog nodig nu we weten dat de provincie de contingenten loslaat?
 4. Hoe staat het met Helbergen-Zuid en is daar nog ruimte voor collectief opdrachtgeverschap zoals in de woonvisie staat. Worden organisatie uit de omgeving betrokken bij de inrichting van dit gebied?

College antwoordt:

 1. Stikstofverhaal is nieuw en we moeten afwachten. Als we moeten afwaarderen, dan hebben we een verlies te nemen. We volgen dit item op de voet. Nu nog geen reden tot het treffen van een voorziening.
 2. "Reserve Strategische aankopen" is nodig omdat er altijd beweging is. Soms ter voorkoming van ongewenste ontwikkelingen.  Handgeld is nodig om adequaat te kunnen handelen.
 3. We moeten voorzichtig zijn met de "Voorziening woningbouwprogrammering" omdat de provincie de contingenten weliswaar wil loslaten maar wel met een aantal randvoorwaarden. We kunnen niet loslaten; zo vindt ook de accountant. Heeft ook met termijn van realisatie te maken.
 4. We houden bij Helbergen-Zuid vast aan de intentie van collectief opdrachtgeverschap. We gaan daarover in gesprek met diverse partijen. Individuele bouwwensen horen daarbij.

SP: Grond kan duur zijn. Op Flamcoterrein wordt het bouwen van een school voorbereid. Mag dit op vervuilde grond?

College: We bouwen geen maatschappelijke functies op vervuilde grond.

ChristenUnie heeft 2 vragen:

 1. De prestatie-indicatoren voor duurzaamheidsambities staan voor Keucheniusstraat en Vitensterrein niet op maximaal. Is daar een reden voor
 2. Hoe haalbaar zijn de plannen; het zijn meerjarenplannen, voor 3 jaar? Binnen 2 jaar moet aangetoond worden dat de plannen haalbaar zijn. 

Ambtelijke ondersteuning: Over vraag 2 van de ChristenUnie: In het overzicht is alles na 2022 samengevat met een " ev.". Leesten-Oost en Noorderhaven lopen door tot 2026. De verwachting is dat we de prognose gaan halen.

College: Over vraag 1 van de ChritenUnie. We willen erg duurzaam, maar eea moet wel betaalbaar zijn. Bij scholen is dat lastig. Bij het Vitens-terrein is de tijdelijkheid (bouwen met instandhoudingstermijn van 10 jaar) van toepassing. Daardoor staan de indicatoren niet op maximaal.

D66: Maximaal aantal te bouwen woningen tot 2026 is genormeerd. Kunnen we aantonen dat we de aantallen gaan realiseren?

College: Ja, we leveren woningen op en we laten zien dat er woningen in de verkoop gaan. De accountant toets of de prognoses realistisch zijn. We mogen dit anders ook niet opvoeren in de prognose van de grondexploitatie.

CDA: Duurzaamheid maakt het betaalbaar. Vanuit de MER wordt opgemerkt dat op Fort de Pol een windmolen kan worden geplaatst. Maar dit kan toch niet op vervuilde grond?

College: We moeten voldoen de regionaal energie afspraken (RES) en bekijken daarvoor vele locaties. Daarbij moeten we zorgvuldig kijken naar de ondergrond. 

Ambtelijke ondersteuning begrijpt de zorgen van de CDA maar kent de technische oplossing voor de windmolens niet. Dat het vervuilde grond is, is bekend bij de betrokken partijen. 

Voorzitter concludeert dat er geen behoefte is om te spreken over de niet-openbare onderbouwing. Er zijn geen andere vragen. Het voorstel is rijp voor besluitvorming in de raad.

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 08-07-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend