Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2018-2

Onderwerp Meerjaren Prognose...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2018-2

Onderwerp Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2018-2
Programma03. Duurzame leefomgeving
ForumOordeelsvormend
Portefeuillehouder L. Werger
Inlichtingen bij Madelon van Leeuwen Grondzaken en Vastgoed
06 28946 114 M.vanLeeuwen@zutphen.nl
Soort bevoegdheidKaderstellend, Controlerend
BeleidsvrijheidGeen
ProgrammabegrotingswijzigingNee
Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. Kennis te nemen van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018-2 (bijlage).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Met de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) wordt tweemaal per jaar aan de Raad verslag gedaan en verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de gemeentelijke grondexploitaties. De eerste rapportage (MPG 2018-1) is in juni 2018 door de raad vastgesteld. De nu voorliggende tweede rapportage (MPG 2018-2) betreft een voortgangsrapportage.

Beoogd effect

Aan de raad is verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de grondexploitaties.

Argumenten

1.1 De raad dient volledig, juist en tijdig geïnformeerd te worden over de voortgang van de grondexploitaties

De "Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018-2" (voortgangsrapportage) wordt ter kennisname aan de raad voorgelegd. Dit om de raad volledig, juist en tijdig te informeren.

Risico’s

Exploitatie van bouwgrond gaat gepaard met risico’s. Jaarlijks wordt een uitgebreide risicoanalyse opgesteld. Dit is gebeurd bij de MPG 2018-1. In de MPG 2018-2 is per project aangegeven welke veranderingen zich hebben voorgedaan in de risico's. Voor de meeste projecten geldt dat het risicoprofiel niet wezenlijk is gewijzigd. Voor Noorderhaven geldt dat de nieuwe regionale afspraak over de woningbouw contingenten ruimte biedt voor de bestemmingswijziging van veld 21b. Dit is gunstig voor het risicoprofiel van Noorderhaven. Daarnaast zijn twee projecten toegevoegd met een eigen risicoprofiel. Bij de MPG 2019-1 wordt een nieuwe doorrekening gemaakt.

Financiën

De saldo’s worden weergeven als kosten – opbrengsten. Bij de getoonde resultaten in onderstaande tabel betekent een negatief bedrag dus een verwachte winst. De verwachte resultaten zijn als volgt:

Afbeelding 1.

Op totaal niveau bedraagt het verwachte resultaat € 7,08 miljoen negatief op netto contante waarde per 1-1-2018 (verwacht verlies). Dit verwachte resultaat bestaat uit reeds gerealiseerde kosten en opbrengsten (=boekwaarde) én nog te maken kosten en opbrengsten. In bijlage 1 van de rapportage (“cashflow portefeuille”) is zichtbaar welke kosten en opbrengsten reeds gemaakt zijn en welke de komende jaren verwacht worden. De nog te realiseren opbrengsten zullen de boekwaarde niet meer goedmaken. Dit is sinds 2012 het vooruitzicht. Sinds 2017 verbetert het verwachte resultaat wel weer. Zo ook nu: ten opzichte van de vorige MPG neemt het verwachte resultaat op portefeuilleniveau met 1,3 miljoen euro toe. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verbetering van het verwachte resultaat van de grondexploitatie Helbergen en de toevoeging van de grondexploitatie Keucheniusstraat.

De (verwachte) ontwikkeling van de voorzieningen en reserves is als volgt:

Wijzigingen in verliesvoorzieningen van grondexploitaties en de voorziening woningbouwprogrammering worden verrekend met de reserve GZ exploitatieresultaten. Een verhoging van een verliesvoorziening betekent een verlaging van de reserve en andersom.

Bijlagen

Rapportage MPG 2018-2
Bijlage 1 bij MPG 2018-2 Cashflow portefeuille MPG 2018-2

Bijlagen

Afbeelding 1
Afbeelding 2
Rapportage MPG 2018-2
Bijlage 1 bij MPG 2018-2 Cashflow portefeuille MPG 2018-2
127197RH 2018_BW_00614
MPG 2018-2 gewijzigde tabellen
Memo Wijziging tabellen MPG 2018-2

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0127

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 6 november 2018 met nummer 127197;b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018-2 (voortgangsrapportage).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter,de griffier,

Forum van 3 december 2018


Toelichting griffie:

Bij de behandeling van de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) 2018-1 in de Forumvergadering van 18 juni 2018 hebben enkele raadsleden aangegeven behoefte te hebben aan een inhoudelijke uitleg over de werking van de MPG en grondexploitaties.

Voorafgaand aan de behandeling van de nu geagendeerde MPG is in de Forumvergadering van 19 november 2018 een technische presentatie gegeven.

In deze vergadering wordt de MPG 2018-2 besproken. Wanneer in de vergadering de behoefte blijkt om over de vertrouwelijk voor de raad ter inzage liggende gegevens te praten, zal het laatste deel van de vergadering in beslotenheid plaatsvinden.


Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum: 03-12-2018
Tijd: 20:00 - 21:00
Zaal: Shrewsburykamer
Behandeling: Oordeelsvormend
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: M. Wesselink
Griffier: J Krijnen

Aanwezig namensNaam
GroenLinksD. Logemann
SPM de Ridder
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Portefeuillehouder(s): L. Werger
Ondersteuners: M van Leeuwen
Pers: nee
Publiek: 3 personen
Insprekers: nee

Verslag van de vergadering

1. Opening 20.00uur

2. Vragenrondje over de 2e rapportage. Noorderhaven, Keucheniusstraat en Helbergen zijn behandeld.

D66: heeft geen vragen, prima uitleg op 19 november 2018. Tijd lost zaken op.

VVD: duidelijk uitleg gehad op 19-11, dank.

Burgerbelang: sluit zich hierbij aan.

SP: Keucheniusstraat wordt beschouwd als nieuwe onderwijslocatie. Waarom?

College: scholen hebben een huisvestingsplan en een eigen bevoegdheid hierin.

ChristenUnie: Onderschrijft het standpunt van D66. Met twee vragen:

 1. wanneer wordt quite gespeeld?
 2. wat zijn de afspraken met Ieder1? Op meer sociale woningbouw zit de gemeente Zutphen niet te wachten.
 3. CU mist een duurzaamheidsparagraaf. Wanneer komt die er in nieuwe plannen?

College: ad.1 een zekere grondexploitatie is niet mogelijk. Er is sprake van een onzekere markt. Gemeente Zutphen probeert wel een realistische exploitatie te voeren.

Ad.2 deze vraag valt onder het beleid in de Woonvisie.

Ad.3 een zinnige suggestie, maar het is niet te zeggen wanneer.

Ambtelijk: dit onderwerp wordt opgepakt. Er is extra aandacht voor in afzonderlijke projecten.

ChristenUnie: is het niet eens met deze visie. In elke exploitatie zou eigenlijk een duurzaamheidsvisie moeten worden opgenomen, desnoods als opmerking.

College: dat blijft een politiek statement. Het formuleren van voorwaarden en uitgangspunten gebeurd wanneer bouwplannen concreet worden.

ChristenUnie: wordt er nog grond uitgegeven met een gasleiding?

Ambtelijk: voor dergelijke plannen wordt geen vergunning meer afgegeven.

GroenLinks: het groen in de wijk is van belang. Daarnaast merkt GL op dat er verkeerde optellingen in het verhaal zitten. Hier moet naar gekeken worden.

College: getallen moeten uiteraard kloppen. Hier zal na dit forum naar gekeken worden.

Burgerbelang: hiervan wil het BB een terugkoppeling hebben.

D66: word het forum daar beter van?

Groenlinks: het gaat om rekenmodellen en om de aantallen. Nu is sprake van 7 miljoen verlies. Als berekeningen niet kloppen kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van de som. In de raad moet een stuk liggen dat klopt.

College: fouten worden in alle openheid gecorrigeerd.

Groenlinks: er zijn nu drie kavels op het Vitensterrein, een kavel met een tijdelijk gebruik van 10 jaar door Het Dagelijks Bestaan, een tweede kavel is gereserveerd voor de Geboortenis en een derde kavel heeft nog geen gegadigde. Voor het eerste kavel wordt gerekend op EUR 585.000,- inkomsten. Hoe verhoudt zich dat tot de kosten die nu reeds moeten worden gemaakt?

Waarom is de sloop van de panden op het Vitensterrein nog niet begonnen? Er is uitstel i.v.m. het niet toekennen van een subsidieaanvraag. Waarom schiet het niet op? Ten aanzien van het plan Helbergen: wanneer wordt gestart met de ontwikkeling van het zuidelijk deel en zijn er afspraken gemaakt met de huidige gebruikers?

College: over de ontwikkeling van het eerste kavel op het Vitensterrein door het Dagelijks Bestaan wordt met hen nog gesproken. In Helbergen is sprake van een tijdelijk uitgifte van grond in 2020.

Stadspartij: geen opmerkingen

PvdA: twee vragen: zijn er bovenwijkse voorzieningen beoogd? Is er sprake van het stimuleren van de bouw van jeugdwoningen?

College: beide vragen komen aan bod in de Woonvisie.

3. Voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en dat het stuk als hamerstuk in de raad kan worden behandeld. Het stuk voor de raad wordt daarvoor wat betreft de berekeningen wel eerst aangepast.

4. Sluiting om 20.20uur


Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad


Raad 17 december 2018 (19:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 17 december 2018

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend


Deze pagina

 • a
 • a
 • a
 • tekstgrootte

Behandeld in

 • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
 • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
 • Telefoon: 140575
 • Email: info@zutphen.nl