Pagina delen

Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020-2

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. De Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020-2 (bijlage) vast te stellen.
  2. De begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen (2020-19).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Met de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) wordt twee maal per jaar aan de raad verslag gedaan en verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de gemeentelijke grondexploitaties. De gebiedsontwikkelingen leveren een bijdrage aan de doelstellingen van Zutphen op het gebied van woningbouw, duurzaamheid, maatschappelijke ontwikkelingen en bedrijvigheid.

De eerste rapportage (MPG 2020-1) is in juli 2020 door de raad vastgesteld. De nu voorliggende tweede rapportage (MPG 2020-2) betreft een voortgangsrapportage. De rapportage bestaat uit een deel A, de samenvatting op hoofdlijnen, en een deel B, met daarin een toelichting op de individuele projecten.

Beoogd effect

De bijgewerkte grondexploitaties zijn vastgesteld.

Aan de raad is verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de grondexploitaties en de daarbij horende onderwerpen: risico's, voorzieningen en reserves.

Argumenten

1.1 Het vaststellen van de grondexploitaties is een bevoegdheid van de raad
De ‘Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020-2’ wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad. De MPG bevat alle actuele grondexploitaties van de gemeente Zutphen. Besluiten binnen de vastgestelde exploitaties zijn een bevoegdheid van het college.

1.2 De goedgekeurde grondexploitaties vormen de basis voor kredietverlening en planontwikkeling
In de herziene grondexploitaties zijn actueleinzichten verwerkt. Een vastgestelde exploitatie is de basis voor de verdere planontwikkeling en kredietverlening.

1.3 De raad dient volledig, juist en tijdig geïnformeerd te worden over de voortgang van de grondexploitaties
De raad wordt met de MPG twee maal per jaar geïnformeerd over de voortgang van de grondexploitaties.

2.1 De begroting wordt in lijn gebracht met de actuele ramingen voor 2020
Uit de herziene grondexploitaties volgen de geraamde kosten en opbrengsten voor de jaarschijf 2020. De begroting 2020 wordt hieraan aangepast, zodat deze een actueel beeld geeft.

Risico’s

Exploitatie van bouwgrond gaat gepaard met risico’s. Doorgaans vindt een volledige doorrekening van de risicoanalyse 1 keer per jaar plaats bij de eerste MPG. Omdat in de risicoanalyse behorende bij de MPG 2020-1 echter geen rekening is gehouden met de Corona-crisis (deze brak uit vlak nadat de risicoanalyse was afgerond), is ervoor gekozen bij deze voortgangsrapportage de risicoanalyse volledig te actualiseren.

In bijlage 3 van de MPG 2020-2 (geheim) staat een nadere toelichting op de geactualiseerde risicoanalyse.

Financiën

Een toelichting op de financiële stand van zaken van de grondexploitaties is in de MPG 2020-2 (bijlage) opgenomen. Het verwachte resultaat van een grondexploitatie bestaat uit reeds gerealiseerde kosten en opbrengsten (de boekwaarden) en nog te realiseren kosten en opbrengsten, inclusief faseringinvloeden zoals rente en inflatie. Het geeft dus een beeld over meerdere jaren.

De ontwikkeling van de verwachte resultaten staat in onderstaande tabel. De bedragen zijn weergegeven als kosten – opbrengsten. Bij de getoonde resultaten in onderstaande tabel betekent een negatief bedrag dus een verwachte winst.

De verwachte resultaten (Netto Contante Waarde) per 1-1-2020 zijn als volgt.

Bedragen * €1.000

MPG 2020-1

MPG 2020-2

Leesten-Oost

2.581

2.580

Noorderhaven

2.099

2.135

Helbergen Zuid

-2.333

-2.333

Fort de Pol

354

429

Achtermars

460

538

Vitensterrein

-160

-160

Totaal generaal

€ 3.001

€ 3.189

Het verwachte resultaat op portefeuilleniveau ( “totaal generaal”) is ten opzichte van de eerste rapportage dit jaar (2020-1) iets verslechterd en bedraagt nu een verlies van €3,2 miljoen euro. De wijziging van het verwachte resultaat komt door een toename van de geraamde kosten in Noorderhaven en Achtermars en een verlenging van de looptijd van de grondexploitatie Fort de Pol.

Voor verwachte verliesgevende grondexploitaties worden voorzieningen getroffen. Dit gebeurt tegen contante waarde. De verwachte ontwikkeling van de verliesvoorzieningen is als volgt:

Verlies voorzieningen

       

Bedragen * €1.000

MPG 2020-1

Toevoeging

Onttrekking

MPG 2020-2

Leesten-Oost

2.581

 

1

2.580

Noorderhaven

2.099

36

 

2.135

Fort de Pol

354

75

 

429

Achtermars

460

78

 

538

Totaal generaal

5.494

189

1

5.682

De omvang van de verliesvoorzieningen is iets toegenomen als gevolg van de wijzigingen in het verwachte resultaat van de grondexploitaties Noorderhaven, Fort de Pol en Achtermars.

De verwachte ontwikkeling van de reserves is als volgt:

Bedragen * €1.000

31-12-2019

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2020

Reserve GZ exploitatieresultaten

3.267

1

839

2.429

Afwikkelreserve afgesloten grex

1.223

0

310

913

Reserve Strategische aankopen

759

0

30

729

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

151

0

0

151

Reserve De Mars

6

0

6

0

Totaal generaal

5.406

1

1.185

4.222

De omvang van de reserves is afgenomen. Dit komt grotendeels doordat een bedrag van € 650.000 is afgedragen vanuit de reserve GZ exploitatiebedragen aan de algemene reserve. Dit in verband met de noodzakelijke bezuinigingen.

Uit de geactualiseerde grondexploitaties volgen ook de actuele kosten en opbrengsten voor de jaarschijf 2020. Sommige kosten en opbrengsten worden volgens de nieuwe inzichten eerder gemaakt, andere later. Per saldo wordt verwacht dat de boekwaarde (balans) aan het eind van 2020 € 1,076 miljoen lager zal zijn dan eerder voorzien. Dit is verwerkt in de begrotingswijziging 2020-19. Deze wijziging is budgettair neutraal voor de begroting 2020: inkomsten en uitgaven nemen met hetzelfde bedrag toe.

Bijlagen

  1. Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020-2
  2. Begrotingswijziging 2020-19

Stukken die ter inzage liggen

Bijlage 3 bij MPG 2020-2 Toelichting risicoanalyse (geheim)

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0107

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 10 november 2020 met nummer 172776b e s l u i t :

  1. De Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020-2 (bijlage) vast te stellen.
  2. De begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen (2020-19).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 14 december 2020 Naar boven

Datum 14-12-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

 

 

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 1 december 2020 (20:30 - 21:30) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 01-12-2020 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
videoconference
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer