Pagina delen

Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020-1

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. De Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020-1 (bijlage) vast te stellen.
  2. De begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen (2020-09).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Met de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) wordt twee maal per jaar aan de raad verslag gedaan en verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de diverse grondexploitaties. Het beeld is positief. Over 2019 zijn diverse grondverkopen gerealiseerd. De boekwaardes nemen verder af. De omvang van de reserve Grondzaken is voldoende zodat de laatste geplande afdracht aan de algemene reserve kan plaatsvinden. De gebiedsontwikkelingen leveren een bijdrage aan de doelstellingen van Zutphen op het gebied van woningbouw, duurzaamheid, maatschappelijke ontwikkelingen en bedrijvigheid.

De MPG 2020-1 (rapportage) bestaat uit een deel A, de samenvatting op hoofdlijnen, en een deel B, met daarin een toelichting op de individuele projecten. In deel B wordt gebruik gemaakt van “projectrapportages” uit het projectmanagement informatiesysteem “Promis”. Een uitleg over deze projectrapportages (wat staat waar en hoe leest u de visuele informatie) is opgenomen in bijlage 2.

Beoogd effect

De bijgewerkte grondexploitaties zijn vastgesteld.

Aan de raad is verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de grondexploitaties en de daarbij horende onderwerpen: risico's, voorzieningen en reserves.

Argumenten

1.1 Het vaststellen van de grondexploitaties is een bevoegdheid van de raad
De ‘Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020-1’ wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad. De MPG bevat alle actuele grondexploitaties van de gemeente Zutphen. Besluiten binnen de vastgestelde exploitaties zijn een bevoegdheid van het college.

1.2 De goedgekeurde grondexploitaties vormen de basis voor kredietverlening en planontwikkeling
In de herziene grondexploitaties zijn alle actuele inzichten verwerkt. Een vastgestelde exploitatie is de basis voor de verdere planontwikkeling en kredietverlening.

1.3 De raad dient volledig, juist en tijdig geïnformeerd te worden over de voortgang van de grondexploitaties
De raad wordt met de MPG twee maal per jaar geïnformeerd over de voortgang van de grondexploitaties.

2.1 De begroting wordt in lijn gebracht met de actuele ramingen voor 2020
Uit de herziene grondexploitaties volgen de geraamde kosten en opbrengsten voor de jaarschijf 2020. De begroting 2020 wordt hieraan aangepast, zodat deze een actueel beeld geeft.

Kanttekeningen

1.1 De accountantscontrole van de jaarrekening 2019 is nog niet afgerond
De accountant controleert jaarlijks de grondexploitaties als onderdeel van de jaarrekeningcontrole. Op dit moment (maart 2020) is er nog geen uitsluitsel over de goedkeuring van de jaarrekening en het onderdeel grondexploitaties. Mochten er wijzigingen voortkomen uit de controle dan worden deze bij de MPG 2020-2 (najaar) verwerkt.

1.2 De verbetering van het proces van interne controle op de grondexploitaties wordt in 2020 opgepakt
Bij de jaarlijkse actualisatie toetsen de planeconomen elkaars grondexploitatieberekeningen. In de management letter 2019 is door de accountant een aanbeveling gedaan om een formele procesbeschrijving te maken van de interne controles. Aan de hand van een vast format kan de toets beter worden uitgevoerd en vastgelegd. Deze aanbeveling wordt opgevolgd. In 2020 werken wij de formele werkwijze voor interne controle op de grondexploitaties uit.

Risico’s

Exploitatie van bouwgrond gaat gepaard met risico’s. In paragraaf 1.6 en bijlage 4 (vertrouwelijke bijlage) van de rapportage MPG 2020-1 wordt ingegaan op de risicoanalyse.

NB De risico’s die samenhangen met de in maart uitgebroken Corona-crisis zijn niet meegenomen in deze in januari /februari opgestelde risicoanalyse. De korte termijn-gevolgen voor o.a. de woning- en bedrijventerreinmarkt en bouwsector zijn al merkbaar: investeringsbeslissingen worden uitgesteld, bouwmaterialen zijn niet altijd leverbaar. De risico’s voor de langere termijn zijn nog ongewis en afhankelijk van de duur van de genomen maatregelen. In de eerstvolgende MPG (2020-2, voortgangsrapportage) wordt hieraan aandacht besteed.

Financiën

Een toelichting op de financiële stand van zaken van de grondexploitaties is in de MPG 2020-1 (bijlage) opgenomen. De geactualiseerde grondexploitaties zijn verwerkt in de begrotingswijziging en sluiten aan op de projectbladen (deel B).

De ontwikkeling van de verwachte resultaten is als volgt:

Bedragen * €1.000 op netto contante waarde

31-12-2018 (MPG 2019-1)

31-12-2018 (MPG 2019-2)

31-12-2019 (MPG 2020-1)

Leesten-Oost

3.231

3.227

2.581

Noorderhaven

1.966

2.162

2.099

Lunettetuin

5.066

5.063

afgesloten

Halvemaanstraat

-32

-32

afgesloten

Helbergen

-1.675

-1.676

-2.333

Fort de Pol

17

17

354

Achtermars

188

219

460

Keucheniusstraat

870

863

afgesloten

Vitensterrein

-50

-6

-160

Totaal generaal

€ 9.581

€ 9.837

€ 3.002

De voorzieningen zijn als volgt:

Bedragen * €1.000

31-12-2018

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2019

Leesten-Oost

3.231

 

650

2.581

Noorderhaven

1.966

133

 

2.099

Lunettetuin (afsluiten eind 2019)

5.066

 

5.066

0

Fort de Pol

17

337

 

354

Achtermars

188

272

 

460

Keucheniusstraat

870

 

870

0

Voorziening woningbouwprogrammering

407

 

407

0

Totaal generaal

11.745

742

6.993

5.494

De reserves zijn als volgt:

Bedragen * €1.000

31-12-2018

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2019

Reserve GZ exploitatieresultaten*

5.541

1.100

3.374

3.267

Afwikkelreserve afgesloten grex

754

756

287

1.223

Reserve Strategische aankopen

719

40

0

759

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

495

0

344

151

Reserve De Mars

26

 

20

6

Totaal generaal

7.535

1.896

4.025

5.406

Bijlagen

  1. Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020-1
  2. Begrotingswijziging 2020-09

Stukken die ter inzage liggen

  1. Bijlage 3 bij MPG 2020-1:Toelichting voorzieningen en reserves (geheim)
  2. Bijlage 4 bij MPG 2020-1 Toelichting risicoanalyse (geheim)

 

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0034

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 21 april 2020 met nummer 155294b e s l u i t :

  1. De Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020-1 (bijlage 1) vast te stellen.
  2. De begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen (2020-09).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 8 juni 2020 Naar boven

Datum 08-06-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 25 mei 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 25-05-2020 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer