Pagina delen

Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019-2

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. De Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019-2 (bijlage) vast te stellen.
  2. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-24).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Met de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) wordt twee maal per jaar aan de raad verslag gedaan en verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de gemeentelijke grondexploitaties. De gebiedsontwikkelingen leveren een bijdrage aan de doelstellingen van Zutphen op het gebied van woningbouw, duurzaamheid, maatschappelijke ontwikkelingen en bedrijvigheid.

De eerste rapportage (MPG 2019-1) is in juli 2019 door de raad vastgesteld. De nu voorliggende tweede rapportage (MPG 2019-2) betreft een voortgangsrapportage. De MPG 2019-2 heeft dezelfde opzet als de MPG 2019-1. De rapportage bestaat uit een deel A, de samenvatting op hoofdlijnen, en een deel B, met daarin een toelichting op de individuele projecten. In deel B wordt gebruik gemaakt van “projectrapportages” uit het projectmanagement informatiesysteem “Promis”.

Beoogd effect

De bijgewerkte grondexploitaties zijn vastgesteld.

Aan de raad is verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de grondexploitaties en de daarbij horende onderwerpen: risico's, voorzieningen en reserves.

Argumenten

1.1 Het vaststellen van de grondexploitaties is een bevoegdheid van de raad
De ‘Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019-2’ wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad. De MPG bevat alle actuele grondexploitaties van de gemeente Zutphen. Besluiten binnen de vastgestelde exploitaties zijn een bevoegdheid van het college.

1.2 De goedgekeurde grondexploitaties vormen de basis voor kredietverlening en planontwikkeling
In de herziene grondexploitaties zijn actueleinzichten verwerkt. Een vastgestelde exploitatie is de basis voor de verdere planontwikkeling en kredietverlening.

1.3 De raad dient volledig, juist en tijdig geïnformeerd te worden over de voortgang van de grondexploitaties
De raad wordt met de MPG twee maal per jaar geïnformeerd over de voortgang van de grondexploitaties.

2.1 De begroting wordt in lijn gebracht met de actuele ramingen voor 2019
Uit de herziene grondexploitaties volgen de geraamde kosten en opbrengsten voor de jaarschijf 2019. De begroting 2019 wordt hieraan aangepast, zodat deze een actueel beeld geeft.

Risico’s

Exploitatie van bouwgrond gaat gepaard met risico’s. Jaarlijks wordt een uitgebreide risicoanalyse opgesteld. Dit is gebeurd bij de MPG 2019-1. In de MPG 2019-2 is per project aangegeven welke veranderingen zich hebben voorgedaan in de risico's. Een belangrijk nieuw risico is de ‘stikstofuitspraak’ van de Raad van State.
Op dit moment kan de impact van dit risico nog onvoldoende ingeschat worden. Het adviescollege Stikstofproblematiek werkt met spoed aan oplossingsrichtingen over hoe om te gaan met de PAS-problematiek. Een andere onzekerheid die nader onderzocht wordt is de waardering van grond(opbrengsten) voor scholen. Bij de MPG 2020-1 wordt een nieuwe, uitgebreide doorrekening gemaakt waarin bovenstaande risico’s worden meegenomen.

Financiën

Een toelichting op de financiële stand van zaken van de grondexploitaties is in de MPG 2019-2 (bijlage) opgenomen. De geactualiseerde grondexploitaties zijn verwerkt in de begrotingswijziging en sluiten aan op de projectbladen (deel B).

De ontwikkeling van de verwachte resultaten staat in onderstaande tabel. De bedragen zijn weergeven als kosten – opbrengsten. Bij de getoonde resultaten in onderstaande tabel betekent een negatief bedrag dus een verwachte winst.

Bedragen * €1.000

2019-1

2019-2

Verschil

Leesten-Oost

3.231

3.227

-4

Noorderhaven

1.966

2.162

196

Lunettetuin

5.066

5.063

-3

Halvemaanstraat

-32

-32

0

Helbergen

-1.675

-1.676

-1

Fort de Pol

17

17

0

Achtermars

188

219

31

Keucheniusstraat*

870

863

-7

Vitensterrein

-50

-6

44

Totaal generaal

€ 9.581

€ 9.837

€ 256

* Het getoonde bedrag bij de Keucheniusstraat betreft het verwachte resultaat ná de aangebrachte wijzigingen als gevolg van de jaarrekeningcontrole 2018.

De verwachte ontwikkeling van de voorzieningen is als volgt:

Bedragen * €1.000

31-12-2018

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2019

Leesten-Oost

3.231

 

4

3.227

Noorderhaven

1.966

196

 

2.162

Lunettetuin (afsluiten eind 2019)

5.066

 

5.066

0

Fort de Pol

17

 

 

17

Achtermars

188

31

 

219

Keucheniusstraat

870

 

7

863

Voorziening woningbouwprogrammering

407

 

 

407

Totaal generaal

11.746

226

5.077

6.895

* bedrag 31-12-2018 Keucheniusstraat betreft de voorziening ná de aangebrachte wijzigingen als gevolg van de jaarrekeningcontrole 2018.

Het totaal aan voorzieningen neemt af door afsluiting van de verlieslatende grondexploitatie Lunettetuin.

De verwachte ontwikkeling van de reserves is als volgt:

Bedragen * €1.000

31-12-2018

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2019

Reserve GZ exploitatieresultaten*

5.541

43

2.726

2.858

Afwikkelreserve afgesloten grex

754

178

450

482

Reserve Strategische aankopen

719

 

300

419

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

495

0

344

151

Reserve De Mars

26

 

26

0

Totaal generaal

7.535

221

3.846

3.910

* bedrag 31-12-2018 Keucheniusstraat betreft de voorziening ná de aangebrachte wijzigingen als gevolg van de jaarrekeningcontrole 2018.

De omvang van de reserves neemt af. Conform begroting is een bedrag van € 2.500.000 afgedragen vanuit de reserve GZ exploitatiebedragen aan de algemene reserve. Dit in verband met de noodzakelijke bezuinigingen. In 2020 wordt rekening gehouden met een afdracht van € 650.000 vanuit de reserve GZ exploitatiebedragen aan de algemene reserve. De raad heeft ingestemd met een afdracht van € 200.000 vanuit de reserve bovenwijks voor de ontsluiting Revelhorst.

Bijlagen

  1. Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019-2.
  2. Begrotingswijziging 2019-24 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019-2.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0111

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 oktober 2019 met nummer 150912b e s l u i t :

1 De Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019-2 (bijlage 1) vast te stellen.
2 De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-24).

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 18 november 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 18-11-2019 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
StadspartijB Vink
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. We hebben een inspreker namens Meldpunt Kerkpad. Deze inspreker geef ik nu het woord.

2. Algemeen spreekrecht

Mevrouw Aalderink namens Meldpunt Kerkpad/ inspreker: zie bijgevoegde inspreekreactie.

SP: Heeft u concreet gevraagd aan de gemeente om te handhaven?

Inspreker: Ja.

VVD: Is er sprake van een openbare weg of van een recht van overpad?

Inspreker: We dachten dat er sprake was van een recht van overpad, maar het blijkt een openbare weg te zijn. De boer heeft aan weerszijden van die weg zijn erf.

CDA: Zijn er aangiftes gedaan, en hoeveel?

Inspreker: Drie aangiftes.

D66: Gaat het hier om een openbare weg of om ruzie met een buurman? Graag een reactie van het college.

Burgerbelang: Op welke manier heeft u contact gehad met de burgemeester?

Inspreker: Via email. Eerst kregen we het bericht dat de burgemeester met vakantie was en dat we moesten wachten op een reactie. Daarna kwam er een reactie dat dit zou worden opgepakt en afgehandeld door de wethouder.

GroenLinks: In de afgelopen raadsvergadering is ook over deze situatie gesproken. Hebben er daarna nog acties plaatsgevonden?

Voorzitter: Het is niet de bedoeling om in een Technisch Blok vergadering te discussiëren met het college.  In de raad is een toezegging geweest dat hierop wordt teruggekomen.

College: Er is al uitgelegd wat een burgemeester wel en niet kan. Het ligt nu bij de wethouder. Morgen ligt er een memo ter bespreking in de collegevergadering. We willen een goede oplossing voor alle partijen.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4. Aankondiging moties en amendementen

VVD: In de eerstvolgende raadsvergadering willen wij de motie Flexwonen indienen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 18 november 2019

GroenLinks: Op 9 september 2019 is bij het forum over de windmolens een toezegging gedaan dat er zou worden toegezien op geluidhinder, gevelisolatie en de aanwezigheid van de dassenpopulatie. Deze toezegging lezen wij niet terug.

5b. Toezeggingenlijst Raad 18 november 2019

Burgerbelang: Wat is de stand van zaken van toezegging met nummer 2019-16?

College: Morgen komt in het college een memo over het maaibeleid. Het memo komt er aan.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a Bekrachtiging geheimhouding op Kostprijsraming herinrichting Deventerweg

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6b Benoeming rayonarchitect cie. Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6c Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (6e)

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6d GGD; aanpassing gemeenschappelijke regeling en aansluiting bij werkgeversvereniging

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6e Eerste wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking (GR Tribuut)

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6f Verordening elektronische kennisgeving gemeente Zutphen 2019

SP: Kan de garantie worden gegeven dat de berichtgeving in het Contact blijft bestaan?

College: Ja.

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6g Gemeentelijk coördinatiebesluit Noorderhaven Veld 15-16-17

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6h Diverse overlopende budgetten van 2018 naar 2019

ChristenUnie: Waarom komen de budgetten 2018 nu pas naar 2019, terwijl 2019 bijna voorbij is?

College: Als de budgetten niet worden overgeheveld, dan zijn we ze kwijt. Soms lukt het niet om plannen uit te voeren, maar je wil ze wel uitvoeren. Dan is het goed om het budget over te zetten naar het nieuwe jaar.

D66: Wij willen dit voorstel als bespreekpunt in de raad vanwege de slechte financiële situatie waarin Zutphen verkeert.

Forum: Akkoord om dit als bespreekpunt in de raad te agenderen.

6i Verzamelbegrotingswijziging 2019-23 (incl. Burap 2019-2)

D66: Wij willen dit voorstel als bespreekpunt in de raad vanwege de slechte financiële situatie waarin Zutphen verkeert.

Forum: Akkoord om dit als bespreekpunt in de raad te agenderen.

7 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019-2

Forum: Dit voorstel kan als bespreekpunt verder in de raad worden behandeld.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2019 

Burgerbelang: Wat is de stand van zaken over het maaibeleid, toezegging 2019-16?

College: Morgen komt in het college een memo over het maaibeleid. Het memo komt er aan.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 november 2019

Burgerbelang: Wij willen graag een forum over collegestuk 2019-16 en over de memo 5 "Veilig uit" en memo 9 "Handhaving".

Voorzitter: Hier kun je de wens slechts mededelen. Via de fractievoorzitter kan dat in het Presidium worden aangevraagd.

10. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in forum en raad van 8 november 2019

Forum: Akkoord.

11. Vaststellen forumverslag(en)

11a. Forumverslag 26-09-2019

Forum: Akkoord.

11b. Forumverslag 07-10-2019

Forum: Akkoord.

11c. Forumverslag 31-10-2019

Forum: Akkoord.

12. Sluiting

SP: Wij hebben nog een vraag. De ombudsman gaf aan dat iedere gemeente een wegwijspiet moet hebben die de weg wijst binnen de gemeente. Heeft Zutphen zo'n wegwijspiet?

College: Volgens mij zijn wij aangesloten bij de landelijke ombudsman.

SP: Wij bedoelen dat er in de gemeente zelf een persoon aanwezig moet zijn.

College: De receptie ontvangt en stuurt door. Voor uitkeringen hebben wij een website. Er is niet één persoon.

SP: Wij bedoelen één persoon die lijfelijk aanwezig is en waar je met alle vragen terecht kan.

College: Soms moet iets worden uitgezocht. We hebben balies, wijkteams, een meldpunt Omgevingswet.

Voorzitter: Dan zijn we aan het einde van deze vergadering gekomen. Ik sluit de vergadering.

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 16 december 2019 Naar boven

Datum 16-12-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend