Pagina delen

Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018-1

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. De Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018-1 (bijlage) vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Door middel van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) wordt twee maal per jaar aan de raad verslag gedaan en verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de diverse grondexploitaties. Het beeld is positief. Er zijn veel woningen gerealiseerd die een bijdrage leveren aan het focustraject (markthuur en (middel)dure koopwoningen). Daarbij zijn de resultaten van de exploitaties en de financiële positie van grondzaken (reserves en voorzieningen) verbeterd.

Beoogd effect

De bijgewerkte grondexploitaties zijn vastgesteld.

Aan de raad is verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de grondexploitaties en de daarbij horende onderwerpen: risico's, voorzieningen en reserves.

Argumenten

1.1 Het vaststellen van de grondexploitaties is een bevoegdheid van de raad
De ‘Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018-1’ wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad. De MPG bevat alle actuele grondexploitaties van de gemeente Zutphen. Besluiten binnen de vastgestelde exploitaties zijn een bevoegdheid van het college.

1.2 De goedgekeurde grondexploitaties vormen de basis voor kredietverlening en planontwikkeling
In de herziene grondexploitaties zijn alle actueleinzichten verwerkt. Een vastgestelde exploitatie is de basis voor de verdere planontwikkeling en kredietverlening.

1.3 De raad dient volledig, juist en tijdig geïnformeerd te worden over de voortgang van de grondexploitaties
De raad wordt met de MPG twee maal per jaar geïnformeerd over de voortgang van de grondexploitaties.

Kanttekeningen

1.1 De accountantscontrole van de jaarrekening 2017 is nog niet afgerond
De accountant controleert jaarlijks de grondexploitaties als onderdeel van de jaarrekeningcontrole. Op dit moment (mei 2018) is er nog geen uitsluitsel over de goedkeuring van de jaarrekening en het onderdeel grondexploitaties. Mochten er wijzigingen voortkomen uit de controle dan worden deze bij de MPG 2018-2 (najaar) verwerkt.

Risico’s

Exploitatie van bouwgrond gaat gepaard met risico’s. In hoofdstuk 7 van de rapportage MPG 2018-1 wordt ingegaan op de risicoanalyse.

Financiën

Deze staan vermeld in de rapportage en samenvatting.

De ontwikkeling van de verwachte resultaten is als volgt:

Bedragen * €1.000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Leesten-Oost

8.364

6.615

2.210

176

-1.702

-2.164

-2.181

-3.150

-3.241

Lunettetuin

-129

-629

-1.605

-2.202

-2.545

-2.917

-4.173

-5.174

-5.108

Halvemaanstraat

 

 

 

0

1

4

5

109

128

Gerard Doustraat

338

-18

28

-304

-365

-388

-776

-327

0

Helbergen

3.510

3.975

3.750

951

696

1.557

1.236

2.236

2.424

Fort de Pol

 

 

 

426

425

68

2

1

-18

Noorderhaven

 

 

 

-2441

-2466

-3.041

-3.041

-3.041

-1.641

Achtermars

 

 

 

 

 

 

 

 

-940

Totaal

12.083

9.943

4.383

-3.394

-5.956

-6.881

-8.928

-9.346

-8.396

                     

Voorzieningen:

Bedragen * €1.000

31-12-2016

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2017

Leesten-Oost

3.150

91

 

3.241

Lunettetuin

5.174

 

66

5.108

Gerard Doustraat

327

 

327

0

Fort de Pol

 

18

 

18

Achtermars

 

940

 

940

Noorderhaven

3.041

 

1.400

1.641

Voorziening woningbouwprogrammering

1.800

 

320

1.480

Totaal generaal

13.492

1.049

2.113

12.428

Reserves:

Bedragen * €1.000

31-12-2016

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2017

Afwikkelreserve afgesloten grex

16

64

1

79

Reserve GZ exploitatieresultaten

1.109

564

109

1.564

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

478

10

0

488

Reserve Strategische aankopen

444

265

0

709

Reserve De Mars

77

1

30

48

Totaal generaal

2.124

904

140

2.888

Bijlagen

 1. Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018-1
 2. Samenvatting MPG 2018-1

Stukken die ter inzage liggen

 1. Vertrouwelijke versie Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018-1

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0063

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 mei 2018 met nummer 120918


 

 


b e s l u i t :

1 De Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018-1 (bijlage 1) vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 18 juni 2018 Naar boven

Toelichting griffie

Via de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) wordt twee maal per jaar aan de raad gerapporteerd over de stand van zaken van de diverse grondexploitaties. De MPG geeft informatie over de actuele voortgang van de gebiedsexploitaties met een terugkijk op het afgelopen jaar en vooruitblik naar de komende jaren. De te verwachten ontwikkelingen worden financieel vertaald en er wordt een inschatting gemaakt van de risico’s.
Naast het MPG wordt jaarlijks in de paragraaf grondbeleid van de begroting en jaarrekening verslag gedaan van o.a. het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s uit de begroting en, de te verwachten resultaten van de grondexploitaties en de stand van zaken omtrent de risico’s en reserves.

De raad wordt voorgesteld de MPG vast te stellen.

Voor dit onderwerp is extra vergadertijd ingepland om de nieuwe raad de ruimte te geven dit onderwerp goed te kunnen behandelen.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 18-06-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL de Jong
SPM de Ridder
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom.

College: Ik heb goed nieuws over het stuk dat voor ons ligt. Het gaat goed.

ChristenUnie: Ik heb twee vragen:

 1. Is benchmarking een idee?
 2. Waarom is de grondprijs op De Revelhorst verlaagd? Is dat geen verkeerd signaal?

VVD: Ik vind het een goed stuk. Ik heb ook twee vragen:

 1. Er wordt gesproken over 459 contingenten in 2025. Waar komt dat getal vandaan?
 2. Hou verhoudt zich de revitalisering van de binnenstad tot de grondprijzen?

PvdA: Ik heb ook twee vragen:

 1. Hoe gaan we in de aanloopstraten om met de verandering van winkels in woningen?
 2. Biedt Steengoed benutten kansen voor Zutphen?

D66: Ik heb ook twee vragen:

 1. Moeten we vanaf 2018 vennootschapsbelasting voor overheden gaan betalen? Wie bepaalt dat?
 2. In de nieuwe Omgevingswet is het kostenverhaal anders geregeld dan nu. Wat betekent dat?

SP: De 50 woningen in De Hoven, zijn dat alleen jongerenwoningen of ook reguliere?

Het college beantwoordt de vragen, te beginnen met de ChristenUnie. Wat wilt u gebenchmarkt zien?

ChristenUnie: Eigenlijk heel veel. Kapitaalslasten bijvoorbeeld. Of hoeveel woningen er al van het gas af zijn in Zutphen.

College: Benchmarking is altijd goed. Een nulmeting voor gasloos lijkt mij oké. Wat betreft uw tweede vraag: dat lijkt mij een technisch verhaal.

Ambtelijke ondersteuning: De grondprijs voor De Revelhorst wordt in het technisch blok besproken. De kavels daar zijn al enige tijd te koop. We hebben ze opnieuw getaxeerd. Naar aanleiding daarvan hebben we de prijs gelijk getrokken met grondprijzen elders in de gemeente. Dat is geen wettelijke regel.

ChristenUnie: Kijk svp wat commercieel handig is.

College: De provincie zegt dat ze de woningcontingenten losgelaten hebben. Ik laat dat uitzoeken.

PvdA: Dat klinkt mij als muziek in de oren.

College: Dan over naar de revitalisering van de binnenstad: dat weet ik niet.

Ambtelijke ondersteuning: Kunt u uw vraag nog iets toelichten?

VVD: Het contingent is geconcentreerd op bepaalde gronden. Werkt het revitaliseren van de binnenstad (bouwen van woningen daar) niet tegen ons?

Ambtelijke ondersteuning: We kijken welke ruimte er is voor de revitalisering van de binnenstad.

Voorzitter: Dit is onderdeel van het focustraject, dus u kunt daar een uitspraak over doen.

College: Ik ga verder met het beantwoorden van de overige vragen:

-          Als er in aanloopstraten bouwruimte is, kunnen we woningen boven winkels realiseren.

-          Op Steengoed benutten kom ik terug. Dat zoeken we uit.

-          Er is een drempel voor de vennootschapsbelasting. We komen net op een punt dat we die belasting moeten betalen. Het is nog niet bekend wanneer.

-          Het volgende blok van deze avond gaat over de Omgevingswet.

-          De woningen in De Hoven zijn gewone woningen.

Voorzitter: In de nieuwe Woonvisie zal ook meer staan over die woningen. Heeft u (de forumleden) in tweede termijn nog vragen?

ChristenUnie: Uw antwoord over de contingenten werpt een geheel ander daglicht op de avond.

College: De provincie heeft dit zelf aangekondigd.

Burgerbelang: Wanneer verwacht u duidelijkheid daarover?

Voorzitter: Vanuit gemeenten is er veel druk uitgeoefend op de provincie om dit los te laten.

Burgerbelang: Kunt u op korte termijn misschien antwoord geven?

CDA: Gaan de verliesvoorzieningen de komende jaren misschien dalen?

College: Dat is koffiedik kijken. Dat houden we in de gaten. Laten we verstandig blijven.

Burgerbelang: Ik zit met het woord prognose, terwijl er maar tot 2017 cijfers staan. Dat kan ik niet rijmen met elkaar. Waarom terugkijken en niet vooruit kijken?

College: We kijken terug, maar grondexploitaties gaan over meerdere jaren. De verwachte resultaten zijn gebaseerd op resultaten uit het verleden. Dit is echter best wel technisch. Zullen we dit een keer in een apart forum toelichten?

Burgerbelang: Ik mis die doorrekening.

CDA: Mist de heer Verschure (van Burgerbelang) misschien de vertrouwelijke bijlage die bij de stukken zit?

College: Het gaat om grondposities. Daarom houden we die informatie vertrouwelijk.

D66: We zijn toch al met de provincie in gesprek over Steengoed benutten?

College: Ja. Dat gaan we schriftelijk melden aan u.

De voorzitter sluit daarop het forum.

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in Raad 2 juli 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 02-07-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend