Pagina delen

Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017-1

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. De Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017-1 (bijlage 1) vast te stellen.
  2. De deellocatie voormalige Willem van Oranjeschool uit de grondexploitatie Lunettetuin te halen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Door middel van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG, voorheen Notitie gebiedexploitaties) wordt twee maal per jaar aan de raad verslag gedaan en verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de diverse grondexploitaties.

Beoogd effect

De bijgewerkte grondexploitaties zijn vastgesteld.

Aan de raad is verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de grondexploitaties en de daarbij horende onderwerpen: risico's, voorzieningen en reserves.

Argumenten

1.1 Het vaststellen van de grondexploitaties is een bevoegdheid van de raad

De ‘Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017-1’ wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad. De MPG bevat alle actuele grondexploitaties van de gemeente Zutphen. Besluiten binnen de vastgestelde exploitaties zijn een bevoegdheid van het college.

1.2 De goedgekeurde grondexploitaties vormen de basis voor kredietverlening en planontwikkeling

In de herziene grondexploitaties zijn alle actueleinzichten verwerkt. Een vastgestelde exploitatie is de basis voor de verdere planontwikkeling en kredietverlening.

1.3 De raad dient volledig, juist en tijdig geïnformeerd te worden over de voortgang van de grondexploitaties

De raad wordt met de MPG twee maal per jaar geïnformeerd over de voortgang van de grondexploitaties.

2.1 Het doorvoeren van een structurele wijziging in een grondexploitatie is een bevoegdheid van de Raad

Het wijzigen van het plangebied van de grondexploitatie Lunettetuin is een structurele wijziging. Deze wijziging wordt als apart besluitpunt voorgelegd aan de Raad.

2.2 Voor de locatie “voormalige Willem van Oranjeschool” ontbreekt een reële onderbouwing voor ontwikkeling

Het is nog onzeker op welke manier de locatie Voormalige Willem van Oranjeschool wordt ontwikkeld. Woningbouw is mogelijk, maar ook onderwijs of maatschappelijk. Vooralsnog is het uitgangspunt een ontwikkeling met woningbouw. Als gevolg van de aangepaste woningbouwplanning (zie paragraaf 1.6), staan deze woningen nu echter na 2024 gepland. Omdat er nog geen plan of bestemming is voor deze deellocatie én qua planning de ontwikkeling niet meer direct aansluit op de overige deelgebieden van Lunettetuin, wordt de deellocatie voormalige Willem van Oranjeschool uit de grondexploitatie Lunettetuin gehaald. Op het moment dat de ontwikkeling weer wordt opgepakt zal voor het deelgebied een aparte grondexploitatie aan de raad worden aangeboden.

Kanttekeningen

1.1 De accountantscontrole van de jaarrekening 2016 is nog niet afgerond

De accountant controleert jaarlijks de grondexploitaties als onderdeel van de jaarrekeningcontrole. Op dit moment (mei 2017) is er nog geen uitsluitsel over de goedkeuring van de jaarrekening en het onderdeel grondexploitaties. Mochten er wijzigingen voortkomen uit de controle dan worden deze bij de MPG 2017-2 (najaar) verwerkt.

Risico’s

Deze staan benoemd in de rapportage.

Financiën

Deze staan vermeld in de rapportage en samenvatting.

Resultaten:

Bedragen * €1.000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Leesten-Oost

8.364

6.615

2.210

176

-1.702

-2.164

-2.181

-3.150

Lunettetuin

-129

-629

-1.605

-2.202

-2.545

-2.917

-4.173

-5.174

Halvemaanstraat

 

 

 

0

1

4

5

109

Gerard Doustraat

338

-18

28

-304

-365

-388

-776

-327

Helbergen

3.510

3.975

3.750

951

696

1.557

1.236

2.236

Fort de Pol

 

 

 

426

425

68

2

1

Noorderhaven

 

 

 

-2.441

-2.466

-3.041

-3.041

-3.041

Exploitatieresultaten totaal Zutphen

12.083

9.943

4.383

-3.394

-5.956

-6.881

-8.928

-9.346

Voorzieningen:

Bedragen * €1.000

31-12-2015

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2016

Leesten-Oost

2.181

969

 

3.150

Lunettetuin

4.173

1.001

 

5.174

Gerard Doustraat

776

 

449

327

Noorderhaven

3.041

 

 

3.041

Voorziening woningbouwprogrammering

381

1.800

381

1.800

Totaal generaal

10.551

3.770

830

13.492

 Reserves:

Bedragen * €1.000

31-12-2015

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2016

Afwikkelreserve afgesloten grex

51

1

36

16

Reserve GZ exploitatieresultaten

19

3.060

1.970

1.109

Reserve Algemene kosten stadsuitleg

474

5

0

479

Reserve Strategische aankopen

372

117

45

444

Reserve De Mars

116

1

40

77

Totaal generaal

1.032

3.184

2.091

2.124

Bijlagen

  1. Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017-1
  2. Samenvatting MPG 2017-1

Stukken die ter inzage liggen

Vertrouwelijke versie Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017-1

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0074

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 mei 2017 met nummer 103603b e s l u i t :

  1. De Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017-1 (bijlage 1) vast te stellen.
  2. De deellocatie voormalige Willem van Oranjeschool uit de grondexploitatie Lunettetuin te halen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 19 juni 2017 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Via de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) wordt twee maal per jaar aan de raad gerapporteerd over de stand van zaken van de diverse grondexploitaties. De MPG geeft informatie over de actuele voortgang van de gebiedsexploitaties met een terugkijk op het afgelopen jaar en vooruitblik naar de komende jaren. De te verwachten ontwikkelingen worden financieel vertaald en er wordt een inschatting gemaakt van de risico’s. Naast het MPG wordt jaarlijks in de paragraaf grondbeleid van de begroting en jaarrekening verslag gedaan van o.a. het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s uit de begroting en, de te verwachten resultaten van de grondexploitaties en de stand van zaken omtrent de risico’s en reserves.

De raad wordt voorgesteld de MPG vast te stellen en de deellocatie voormalige Willem van Oranjeschool uit de grondexploitatie Lunettetuin te halen omdat er nog geen plan of bestemming is voor deze deellocatie én de ontwikkeling qua planning niet meer direct aansluit op de overige deelgebieden van Lunettetuin.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 19-06-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPH.M.H. Giesen
D66H.F. Remmers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksS. Uenk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDA. van Dijk
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter meldt dat zich twee personen hebben gemeld om gebruik te maken van het spreekrecht. Mevrouw Hehakaya heeft gevraagd om te mogen inspreken over de kwijtschelding afvalstoffenheffing, maar blijkt niet aanwezig te zijn. De voorzitter geeft het woord aan de tweede inspreker, mevrouw Van de Bor.

Mw. Van de Bor spreekt in over Perspectief. De inspreekreactie (incl. bijlagen) is bijgevoegd bij het verslag. 

3. Actieve informatievoorziening

Er bestaat geen behoefte aan actieve informatievoorziening vanuit het college.

4. Aankondiging moties en amendementen

Van de mogelijkheid om moties en amendementen aan te kondigen, wordt geen gebruik gemaakt

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 19 juni 2017

Geen vragen of opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 19 juni 2017

Geen vragen of opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Begrotingswijziging 2017-10 (diverse ramingen en overlopende posten)

D66 verwijst naar de laatste bijlage, waar de bedragen uit het programma zijn opgesomd. Het meeste geld wordt uit de reserves gehaald. D66 informeert naar de consequenties voor de reserves.

Het College stelt vast dat het hierbij gaat over bijlage 5. Deze bijlage betreft de wijziging van de programmabegroting. De genoemde verhoging van € 8,5 miljoen wordt gedekt vanuit verschillende reserves. Zodra de situatie ontstaat dat er geld vanuit een reserve nodig is, wordt hiervoor een begrotingswijziging aan de raad voorgelegd. Het is het College niet bekend of hiermee de reserves leeg zijn. De genoemde reserves zijn wel bestemd voor de hierbij omschreven doelen. De vraag of de betreffende reserves aangevuld moeten worden, is een vraag die bij de begrotingsbehandeling aan de orde komt.

De voorzitter concludeert dat voorliggend wijzigingsvoorstel een hamerstuk kan blijven.

6b. Bestemmingsplan Dennendijk 2a en 2b

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6c. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan 'Dennendijk 2a en 2b'

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6d. Strategische Raadsagenda Zutphen 2017

Dit punt is van de agenda gehaald en zal over twee weken tijdens een Forum worden behandeld.

6e. Afwikkeling restant krediet Stadsdiagonaal

GroenLinks wijst op de overheveling van diverse budgetten, onder andere bij Stadsdiagonaal. De fractie vraagt hoe met de inhoudelijke afwegingen wordt omgegaan, die hieraan ten grondslag liggen.

Het College licht toe, dat de gemeente voor het programma Stadsdiagonaal provinciale subsidie heeft ontvangen. Binnen de kaders, die de door de Provincie zijn gesteld, mogen de middelen anders worden ingezet, zolang het blijft binnen de doelstellingen die aan het programma zijn gekoppeld en het ook past binnen de kaders die door de raad zijn gesteld. Voorliggend voorstel is daarop gericht.

De Stadspartij pleit ervoor om bij de realisering hiervan ook zoveel mogelijk rekening te houden met de aanleg van nieuw groen.

De VVD wijst er op dat de resterende middelen van de Stadsdiagonaal worden gebruikt om juist het stukje, dat aanvankelijk niet is toegepast op de Nieuwstad, nu wél in te vullen omdat de Stadsdiagonaal halverwege op de Nieuwstad uitkomt.

De PvdA vraagt of instemming met voorliggend voorstel betekent dat ook wordt ingestemd met de verdere plannen voor onder andere Brasseroord. Immers, het nu voorliggende voorstel geeft hieraan reeds een bepaalde richting.

Het College benadrukt nergens op vooruit te lopen. Het haalbaarheidsonderzoek en de eenmalige verlichting is een aanvulling op hetgeen reeds is uitgevoerd. Dit voorstel valt binnen de kaders zoals het provinciaal programma dat toelaat. Als de provinciale subsidie niet wordt besteed, moet het geld echter terugvloeien naar de provincie. Daarom wordt nagestreefd om de middelen binnen de gestelde kaders en binnen de doelen van het programma zo goed mogelijk te besteden.

GroenLinks vraagt waarom het voorstel als hamerstuk staat geagendeerd. Blijkbaar moet de raad hierover besluiten en blijkbaar kunnen er keuzes worden gemaakt wat betreft de besteding van het budget. De vraag is daarom of er een inhoudelijke behandeling plaatsvindt voorafgaand aan het raadsbesluit.

Het College stelt dat een verschuiving binnen een op programmaniveau vastgesteld doel binnen de inhoudelijke kaders valt die door de raad zijn gesteld. Daarom kan dit als hamerstuk worden behandeld en is het aan het College om de inhoudelijke afwegingen te maken.

De VVD wijst erop dat altijd kan worden verzocht om een Forum te wijden aan een hamerstuk.

GroenLinks had dit graag duidelijker in de stukken beschreven gezien, zodat dit ook voor nieuwkomers in de raad duidelijk is. Het voorstel kan wat GroenLinks betreft echter als hamerstuk aangeduid blijven.

De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerstuk kan worden behandeld.

6f. Concept Begroting Tribuut 2018

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6g. Begroting 2018-2021 en jaarstukken 2016 VNOG

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6h. Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017-1

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6i. Geheimhouding Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017-1

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 19 juni 2017

De Stadspartij wijst op ingekomen stuk nummer 10, zijnde een ingezonden brief van de Stadspartij betreffende de biomassacentrale. De beantwoording van genoemde brief is weliswaar in het overzicht opgenomen, maar de Stadspartij heeft het schriftelijk antwoord nog niet mogen ontvangen.

De voorzitter zal dit nagaan. De Stadspartij zal hierover binnenkort bericht ontvangen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 19 juni 2017

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ter inzage liggende stukken.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 22-05-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 22-05-2017 conform wordt vastgesteld

9b. Forumverslag 01-06-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 01-06-2017 conform wordt vastgesteld

9c. Forumverslag 06-06-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 06-06-2017 conform wordt vastgesteld.

9d. Forumverslag 08-06-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 08-06-2017 conform wordt vastgesteld

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 19 juni 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 19-06-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend