Pagina delen

Masterplan Onderwijshuisvesting Zutphen 2017-2032

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Het Masterplan Onderwijshuisvesting Zutphen ‘Onderwijs sterk in verbinding’ vast te stellen (bijlage 1).
  2. De in het Masterplan opgenomen meerjarenraming voor investeringen in onderwijshuisvesting vast te stellen en de eerste jaarschijf (2017), in totaal €12.315.000,-beschikbaar te stellen.
  3. Het college opdracht te geven om samen met de schoolbesturen een verkenning te doen naar de mogelijkheden en kansen van doordecentralisatie van de middelen voor onderwijshuisvesting.
  4. Een budget van € 90.000,- beschikbaar te stellen voor 2017 voor een innovatiefonds, advisering en onvoorzien en dit te dekken uit de reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs.
  5. De begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De Gemeente Zutphen staat voor een krachtige leeromgeving en een breed palet aan onderwijsvoorzieningen. Samen met de verantwoordelijke schoolbesturen streven we naar een toekomstbestendig en gevarieerd onderwijsaanbod, waarin oog is voor talentontwikkeling en die zorgt voor aantrekkingskracht voor de stad en de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd maken we ons zorgen over krimp van leerlingaantallen en verouderde gebouwen. Duurzame oplossingen zijn nodig om ook in de toekomst diversiteit en kwaliteit van onderwijs te kunnen bieden. We hebben daarom in het afgelopen jaar, samen met de schoolbesturen, gewerkt aan het Masterplan Onderwijshuisvesting Zutphen ‘Onderwijs sterk in verbinding’.

Geschiedenis

De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting (nieuwbouw, uitbreiding en gymzalen) en de instandhouding van het openbaar onderwijs. De schoolbesturen gaan over de inhoud van het onderwijs en het onderhoud aan de gebouwen. Gebruikelijk is dat de gemeente jaarlijks het huisvestingsprogramma vaststelt. De spelregels zijn vastgelegd in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zutphen 2015.

Het laatste Integrale Huisvestingsplan (IHP) dateert van 2010. In het kader van de kerntakendiscussie is in mei 2011 echter het besluit genomen om van 2012 tot en met 2016 een bekostigingsplafond van nul euro te hanteren. Hierdoor konden geen nieuwe investeringen in onderwijshuisvesting worden gedaan (met uitzondering van de plannen die voor 2012 al waren goedgekeurd: de Adriaan van de Ende school, de Walter Gillijnschool en de verbouw van de Vrije School).

Het bekostigingsplafond van nul euro liep eind 2016 af. Dit was - in combinatie met de prognoses over krimp van leerlingaantallen - reden om na te denken over een nieuwe integrale toekomststrategie voor onderwijshuisvesting.

Masterplan: Van stenen naar samenwerking

We zijn gewend om met de schoolbesturen vooral te praten over stenen, vierkante meters en kosten, vanuit een gemeentelijk plan. Met het Masterplan Onderwijshuisvesting dat nu voor u ligt varen we een andere koers. Dit Masterplan is in een intensief en interactief proces samen met schoolbesturen en partners vanuit bedrijfsleven en samenleving tot stand gekomen. Gezamenlijk zijn we tot een visie gekomen op onderwijs in sterke verbinding met de samenleving en de arbeidsmarkt. De gebouwen moeten daarbij passen. De kwaliteit van de schoolgebouwen en de effecten van demografische ontwikkelingen zijn in kaart gebracht. Randvoorwaarden zijn geformuleerd voor investeringen in onderwijshuisvesting en het inspelen op krimp in leerlingaantallen. Uiteindelijk zijn we gekomen tot een fasering en meerjarenraming van de belangrijkste projecten voor de komende vijftien jaar.

Maar daarmee zijn we er nog niet. In dit Masterplan is ook een uitvoeringsagenda opgenomen waarin is aangegeven wat we de komende jaren nog nader gaan uitwerken om juist vanuit samenwerking tot goede oplossingen te komen. De doorontwikkeling willen we als gemeente samen met schoolbesturen, werkgevers, maatschappelijke organisaties, leerkrachten, leerlingen en ouders verder vormgeven.

Betrokkenheid gemeenteraad

Op 14 maart 2016 is het Forum geïnformeerd over het Plan van Aanpak voor het Masterplan onderwijshuisvesting. Op 9 mei en op 21 november 2016 zijn de schoolbesturen informerend in gesprek geweest met het Forum over de tussentijdse opbrengsten. 

Beoogd effect

Het onderwijs (huisvestings)beleid draagt bij aan het versterken van het sociaal economisch profiel van Zutphen. Het gaat daarbij in de eerste plaats om talentontwikkeling van kinderen en toekomstgericht onderwijs, de huisvesting moet daarbij passen.    

Argumenten

1.1  Het Masterplan onderwijshuisvesting Zutphen biedt de kaders waarbinnen de gemeente Zutphen haar verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting vorm wil geven.

Het Masterplan heeft na vaststelling de status van een gezamenlijke visie van gemeente en schoolbesturen op onderwijs en daarbij passende huisvesting met randvoorwaarden, een meerjarenraming en een uitvoeringsagenda. Het Masterplan biedt daarmee het kader voor de uitvoering van het onderwijs-huisvestingsbeleid voor de komende vijftien jaar (2017-2032). Dit impliceert dat in principe uit wordt gegaan van de uitvoering van de maatregelen zoals opgenomen in dit plan. Demografische, onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen kunnen echter aanleiding zijn voor bijstellingen. Deze worden jaarlijks in een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met elkaar afgestemd. Ook vindt elke vijf jaar een evaluatie met mogelijk een herijking plaats (zie bijlage 1).

1.2  Het Masterplan is door gemeente en schoolbesturen samen opgesteld en geeft de gezamenlijke intenties en afspraken voor samenwerking weer.

Uitgangspunt in het Masterplan is dat gemeenten en schoolbesturen een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de (kwaliteit van de) huisvesting voor onderwijs en vertrouwen in elkaar hebben. Tijdens het intensieve proces van het opstellen van het Masterplan zijn we gekomen tot een gezamenlijke visie op onderwijs in Zutphen en daarbij passende gebouwen en afspraken. De schoolbesturen hebben het vertrouwen in het vervolg van het proces vertaald in een gezamenlijke brief aan College en Gemeenteraad (zie bijlage 2).

1.3  De doelstellingen van het Masterplan zijn gericht op versterking van de sociaal economische positie van Zutphen en sluiten daarmee aan bij de Strategische Agenda 2017-2020

Een divers, toekomstbestendig en innovatief onderwijsaanbod draagt bij aan een aantrekkelijk woonklimaat en trekt krachtige inwoners aan. We streven naar scholen die sterk verbonden zijn met andere voorzieningen in wijk of stad zoals sport, cultuur, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen; de samenleving in de school, de school in de samenleving.

Een breed onderwijsaanbod biedt kansen voor talentontwikkeling van álle kinderen, ook die van kwetsbare huishoudens. Daarbij hoort ook (voorbereidend) beroepsonderwijs dat goed aansluit op de lokale en regionale arbeidsmarkt. Maar ook multifunctionele schoolgebouwen met daarin bijvoorbeeld voorzieningen voor speciaal onderwijs, zorg en jeugdhulp. Het maakt thuisnabij onderwijs mogelijk voor iedereen.

Schoolbesturen worden uitgedaagd om ondernemerschap te tonen, niet alleen op de inhoud van het onderwijs, maar ook op efficiënt gebruik van gebouwen en financiële middelen.

1.4  Het Masterplan speelt in op aanpak verouderde gebouwen en krimp

Het Masterplan laat zien dat er sprake is van veel verouderde gebouwen. Over vier jaar is circa 65% ouder dan 40 jaar. In het plan is een prioritering aangegeven van de noodzakelijke vervangende nieuwbouw, de gewenste kwaliteitsslag en de daarbij behorende investeringen.

Op dit moment zijn er nog geen scholen die hun deuren moeten sluiten vanwege de krimp van het leerlingaantal. Volgens de huidige prognose neemt het aantal leerlingen in het Primair onderwijs echter af met 27% en in het Voortgezet Onderwijs met 19% in de komende vijftien jaar. In het Masterplan is rekening gehouden met deze krimp door bij het berekenen van de ruimtebehoefte en de vervangingsinvestering uit te gaan van de te verwachten ontwikkeling in het leerlingaantal (prognose over 15 jaar).

Om ook in de toekomst diversiteit en kwaliteit van onderwijs te borgen zijn randvoorwaarden geformuleerd waaraan toekomstige huisvestingsvraagstukken en projecten worden getoetst. Een belangrijke voorwaarde voor investeringen is dat er sprake moet zijn van optimale samenwerking tussen schoolbesturen voor innovatief en divers onderwijs en voor effectief en multifunctioneel gebruik van gebouwen, niet alleen door onderwijs maar ook door andere maatschappelijke organisaties.

2.1 Een meerjarenraming voor investeringen in onderwijshuisvesting biedt duidelijkheid voor scholen en gemeente

Duidelijkheid over investeringen over een langere periode is belangrijk voor het daadwerkelijk commitment van de scholen en het stimuleren en borgen van intensieve samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en schoolbesturen voor onderwijshuisvesting.

2.2 De investeringen zijn begroot op basis van bouwen van kwaliteit conform het Bouwbesluit. Daarmee liggen de kosten hoger dan de normbedragen die wij van het rijk ontvangen voor onderwijshuisvesting.

Nieuwbouw en renovatie moeten tenminste voldoen aan de kwaliteit en eisen van het Bouwbesluit. In onze verordening staat dat de gemeente de feitelijke kosten van nieuwbouw betaalt met als maximum de normvergoeding per m2. De normbedragen per m2 (zoals die door de VNG worden bepaald en door het Rijk verstrekt aan gemeenten in de algemene middelen) zijn op dit moment echter lager dan de werkelijke bouwkosten voor een school die voldoet aan het Bouwbesluit. Dit door de gestegen bouwkosten. In de berekeningen van het Masterplan zijn we uitgegaan van een reëel stichtingskostenniveau van €1750,- per m2 bruto vloeroppervlak (prijspeil jan 2017). Ter vergelijking; het door de VNG gepubliceerde normbedrag voor 2017 is €1250,-. Voor deze discrepantie vragen we aandacht bij de VNG en het Rijk. De consequentie voor het Masterplan is dat de fasering over een langere periode is uitgespreid; sommige scholen zijn dus later aan de beurt dan gewenst.

2.3 Investeren in zowel nieuwbouw als renovatie kan tot een meer efficiënte uitvoering leiden.

Wettelijk is de gemeente verantwoordelijk voor financiering van nieuwbouw en uitbreiding, de scholen staan aan de lat voor groot onderhoud. Renovatie is een grijs gebied. Landelijk wordt een voorstel ontwikkeld om deze tekortkoming op te heffen. We spelen in op de landelijke ontwikkelingen; als scholen een goed plan hebben voor ingrijpende renovatie in plaats van nieuwbouw (dat past binnen de randvoorwaarden) dan zijn wij bereid dit te financieren. In het Masterplan zijn we uitgegaan van de kosten van nieuwbouw. Als er sprake is van renovatie besparen we kosten en kan er dus een versnelling van de investeringsagenda plaatsvinden. Om een goede afweging tussen nieuwbouw, renovatie of groot onderhoud en de financiering hiervan te kunnen maken is een strakke afbakening nodig. We gaan hiervoor een afwegingskader ontwikkelen. Dat is opgenomen in de uitvoeringsagenda.

2.4 Scholen worden uitgedaagd om met goede plannen te komen om investeringen te vervroegen of te versnellen

Het is niet de bedoeling dat de fasering/prioritering en meerjarenraming door de scholen worden ervaren als een keurslijf. Integendeel: scholen worden gestimuleerd om met goede - en gezamenlijk gedragen - oplossingen te komen en ondernemerschap te tonen waardoor vernieuwing versneld kan worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget. Dit door meer effectieve inzet van middelen, meer samenhang en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

2.5 Met het vaststellen van het Masterplan wordt tevens het Huisvestingsprogramma 2017 vastgesteld

Volgens de verordening moet jaarlijks in een OOGO een huisvestingsprogramma worden vastgesteld voor het volgende jaar. Met de schoolbesturen is eind 2016 afgesproken dat met het vaststellen van het Masterplan het programma voor 2017 tevens is vastgesteld.

3. Doordecentralisatie kan leiden tot een grotere gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke opgave om toekomstbestendig en divers onderwijs te bieden.

Binnen het huidige wettelijke kader van onderwijshuisvesting zijn middelen en verantwoordelijkheden van gemeente en schoolbesturen voor onderwijshuisvesting gescheiden. Dit leidt tot scholen die in een concurrentiepositie met elkaar zijn. De schoolbesturen willen samen met de gemeente verkennen in hoeverre doordecentralisatie van de rijksvergoeding, op projectniveau of voor de gehele gebouwenvoorraad, meerwaarde heeft voor de Zutphense situatie. Daarbij wordt uitdrukking gegeven aan het gezamenlijke belang van alle schoolbesturen voor onderwijs en daarbij passende huisvesting voor álle schoolgaande kinderen in Zutphen. Doordecentralisatie kan door samenwerking en bundeling van middelen leiden tot versnelling in de realisatie van de opgave voor onderwijshuisvesting.

Voordelen kunnen bijvoorbeeld zijn dat:

- middelen bedoeld voor nieuwbouw, renovatie en groot onderhoud worden samengevoegd waardoor er meer en efficiënter geïnvesteerd kan worden;

- afspraken worden gemaakt over onderscheidende scholen en de bijdrage van de scholen aan de samenleving;

- het individueel claimrecht niet meer geldt; waardoor er meer wordt geïnvesteerd in gezamenlijke oplossingen.

De gemeente behoudt uiteindelijk haar wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Daarom is het van belang om goede afspraken te maken over randvoorwaarden en verantwoording.

Een verkenning houdt tenminste in:

- een vergelijking van verschillende organisatiemodellen met voor-en nadelen;

- een businesscase met betrekking tot de haalbaarheid, de meerwaarde, de rolverdeling en het vormgeven aan (blijvende) zorgplicht gemeente;

- een advies over een mogelijk bij Zutphen passend organisatiemodel.

Vooraan in het proces willen we met u in gesprek over verschillende vormen van doordecentralisatie en de opdracht voor de verkenning. Uiteraard ligt het uiteindelijke besluit om al dan niet over te gaan naar doordecentralisatie bij u.

4. en 5. Zie financiën

Kanttekeningen

3. Doordecentralisatie biedt onvoldoende meerwaarde en mogelijk daardoor ontstaat er geen versnelde uitvoering van het Masterplan.

Het Masterplan gaat uit van investeringen in onderwijshuisvesting op basis van beschikbare middelen. Het doel van doordecentralisaties is om door samenwerking toekomstbestendig en divers onderwijs te borgen en middelen te bundelen om te kunnen versnellen in de uitvoering.

Mocht het traject tot doordecentralisatie niet tot resultaat leiden, dan vallen we terug op de afspraken en fasering in het Masterplan.

Risico’s

Zie onder kanttekeningen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het Masterplan is tot stand gekomen in een interactief traject met schoolbesturen en met maatschappelijke partners en bedrijfsleven (zie de bijlagen in Masterplan). Maar daarmee zijn we niet klaar. In het Masterplan is een uitvoeringsagenda weergegeven. Daarin staat de opgave voor de komende jaren weergegeven. Ook dit vervolgtraject wordt in samenspraak met de betrokken partijen uitgevoerd. Belangrijk onderdeel is de verkenning van de mogelijkheden voor doordecentralisatie. Over dit onderwerp gaan wij binnenkort met u informerend in gesprek.

Rapportage/evaluatie

Over de voortgang van de uitvoering van het Masterplan wordt u door middel van de gebruikelijke rapportages (Burap en Jaarverslag) geïnformeerd.

Financiën

De reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs bestaat uit:

- de huidige stand van de reserve onderwijshuisvesting (op 31-12-2016 € 3.304.014)

- een jaarlijkse toevoeging aan de reserve conform de vrije ruimte binnen de normkosten die de gemeente van het rijk ontvangt voor onderwijshuisvesting (in de algemene middelen)

- een structurele extra bijdrage aan de reserve van €350.000 (besluit 7 november 2016 Strategische agenda en programmabegroting 2017-2020)

- vanaf 2019 de toename van het bedrag per leerling voor het Speciaal Onderwijs (Cluster IV) en de verlaging van de kosten voor het leerlingen vervoer als gevolg van de realisatie van de Cluster IV school. Dit levert een structurele toevoeging op van € 230.900, -.

Uit deze reserve worden jaarlijks de kapitaallasten van de investeringen in onderwijshuisvesting betaald.

In het Masterplan Onderwijshuisvesting is een meerjarenraming opgenomen. Uitgangspunt in de meerjarenraming is dat de reserve op geen enkel moment negatief mag zijn. De spreiding van de projecten over de komende 15 jaar is hierop aangepast.

Met het vaststellen van de meerjarenraming wordt tevens de eerste jaarschijf (2017) beschikbaar gesteld. Het gaat om het activeren van een bedrag van €12.315.000,-. Hierna kunt u lezen welke projecten dit betreft en welke kapitaalslasten hierbij horen. De kapitaalslasten beginnen overigens pas te lopen in het jaar nadat de projecten zijn gerealiseerd. Een toelichting op de betreffende projecten vindt u in hoofdstuk 5 van het Masterplan.

             

Investeringen 2017

Krediet

Kapitaallasten

 

 

 

2017

2018

2019

2020

 

Isendoorn College (tijdelijke huisvesting)

600.000

 

134.400

131.520

128.640

 

Vrije school bovenbouw

2.915.000

 

142.835

141.086

139.337

 

Cluster-4 school vervangende nieuwbouw

3.680.000

 

180.320

178.112

175.904

 

Cluster-4 school grond

625.000

 

15.000

15.000

15.000

 

Het Mozaiek (SBO) + deel Anne Flokstra nieuwbouw

3.870.000

 

189.630

187.308

184.986

 

Het Mozaiek (SBO) + deel Anne Flokstra grond

625.000

 

15.000

15.000

15.000

 

 

12.315.000

 

677.185

668.026

658.867

 
             
                 

In de meerjarenraming zijn ook structurele en incidentele extra exploitatielasten opgenomen. Dat zijn:

- een innovatiefonds € 30.000,- (structureel),

- advisering €50.000,- per jaar (voor twee jaar; 2017 en 2018)

- € 10.000,- voor onvoorzien (structureel)

Ook deze uitgaven worden gedekt uit de reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs. Voor 2017 is dit in totaal €90.000,-

Kosten van o.a. projectleiding, onderzoeken en procedures worden per project uit het projectbudget betaald. Hier gaan wij in het Masterplan niet specifiek op in.

Bijlagen

1. Masterplan onderwijshuisvesting 2017-2032

2. Brief schoolbesturen

3. Begrotingswijziging

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0029

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 maart 2017 met nummer 92555b e s l u i t :

  1. Het Masterplan Onderwijshuisvesting Zutphen Onderwijs sterk in verbinding vast te stellen (bijlage 1).
  2. De in het Masterplan opgenomen meerjarenraming voor investeringen in onderwijshuisvesting vast te stellen en de eerste jaarschijf (2017), in totaal €12.315.000,- beschikbaar te stellen.
  3. Het college opdracht te geven om samen met de schoolbesturen een verkenning te doen naar de mogelijkheden en kansen van doordecentralisatie van de middelen voor onderwijshuisvesting.
  4. Een budget van € 90.000,- beschikbaar te stellen voor 2017 voor een innovatiefonds, advisering en onvoorzien en te dekken uit de reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs
  5. De begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 27 maart 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Onderwijs speelt een essentiële rol in de samenleving en de ontwikkeling van jeugd en jongeren. Ook voor het versterken van de sociaal economische positie van Zutphen is goed onderwijs van belang. Voor optimaal onderwijs is passende onderwijshuisvesting nodig.

Vanaf februari 2016 is gewerkt aan het Masterplan Onderwijshuisvesting. In het Masterplan is de visie op onderwijs en onderwijshuisvesting uitgewerkt. Daarbij zijn tevens randvoorwaarden geformuleerd en is een meerjarenraming opgesteld voor de investeringen in de onderwijshuisvesting. Het Masterplan biedt daarmee het kader voor de uitvoering en verdere concretisering van het onderwijshuisvestingsbeleid voor de komende vijftien jaar. 

Op 14 maart 2016 is het Forum geïnformeerd over het Plan van Aanpak voor het Masterplan onderwijshuisvesting en op 9 mei en 21 november 2016 zijn de schoolbesturen informerend in gesprek geweest met het Forum over de tussentijdse opbrengsten.
Inmiddels is het Masterplan gereed. De raad wordt voorgesteld het Masterplan en de in het Masterplan opgenomen meerjarenraming voor investeringen vast te stellen en de eerste jaarschijf (2017) beschikbaar te stellen.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 27-03-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
E Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt het masterplan onderwijshuisvesting Zutphen 2017-2032.

De voorzitter geeft het woord aan de inspreker, de heer Schiltman.

De inspreekreactie is als bijlage bij het verslag gevoegd.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen aan inspreker.

VVD: Waar komt de informatie over geldstromen en voorwaarden precies vandaan?

De heer Schiltman: De site van de VNG geeft veel informatie. Daarnaast heeft hij gekeken in de Wet op het primair onderwijs.

Burgerbelang: Vanuit welke hoedanigheid wordt de inspreekreactie gegeven?

De heer Schiltman: Ik ben al tien jaar een bezorgde burger en betrokken geweest bij de Vrije School. Ervaring is dat niet geoormerkt geld verdwijnt in stenen en niet in onderwijs.

Groen Links: Inspreker geeft aan wat hij niet wil, wat zou u wel willen zien met betrekking tot dit onderwerp?

De heer Schiltman: Het beste zou zijn dat de huidige leegstand gebruikt wordt. Daarnaast is er bij vertrek van het VMBO ruimte voor de Vrije School. In de berekening van de bestaande leegstand is de 4.000m² tijdelijke huisvesting van de Vrije School niet betrokken.

SP: Wat is er volgens inspreker precies mis met het beleid.

De heer Schiltman: Er is de intentie om samen te werken, maar pas als iedere school goede huisvesting heeft.

Stadspartij: Kent inspreker de brief van het ministerie van onderwijs?

De heer Schiltman: De brief van 22 september 2016 is bekend. De minister geeft aan om met belangenverenigingen om tafel te gaan om nieuwe kaders te creëren op dit onderwerp. Op dit moment ontbreken de regels.

Stadspartij: Is het een optie om de behandeling van het masterplan te laten wachten op de nieuwe kaders van de minister?

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen.

College: Er is recentelijk een brief ontvangen van het ministerie over de voortgang van de ontwikkeling van kaders. Het masterplan refereert daar ook aan. De brief zal aan de forumleden worden toegestuurd.

In antwoord op de inspreekreactie wordt gesteld dat de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor groot onderhoud. In meer jaren plannen moet de planning inzichtelijk worden gemaakt. De gemeente is verantwoordelijk voor nieuwbouw via geld in de algemene middelen.

In het masterplan worden handvatten geboden voor het omgaan met die gemeentelijke verantwoordelijkheid. Met het principe van doordecentralisatie komen de verschillende middelen samen hetgeen een effectief beheer mogelijk maakt. Omgaan met en voorkomen van leegstand is het uitgangspunt. Hiervoor zijn de gebouwen ook geschouwd.

Het college toets plannen aan de kaders van het masterplan. Daarbij staat onderwijs voorop en niet de stenen en wordt de verbinding tussen het onderwijs en de samenleving gezocht.

De voorzitter dankt de heer Schiltman voor zijn inspreekreactie en vraagt de fracties om een reactie op het masterplan.

D66: Is in de tabel voor 2017 het plan voor een cluster vier school opgenomen? In relatie tot de krimp wordt gevraagd op welke onderdelen de scholen daadwerkelijk en concreet de samenwerking zoeken.

SP: In het kader van doordecentralisatie gaan de scholen over de middelen en worden die gebundeld. Wat wordt er precies van de raad verwacht?

CDA: Hoe houden we controle?

Groen Links: Mooi plan en een mooi proces. Het enthousiasme om mee te denken is erg goed. De woorden ‘doordecentralisatie’ en ‘OOGO’ zijn overigens wel erg ambtelijk.

Welke lessen zijn er op dit punt geleerd uit Breda?

VVD: Er is een risico op de lange termijn. Er is sprake van krimp en de vraag is of we flexibel genoeg zijn. Een evaluatie over vijf jaar is dan wellicht te laat. Vraag is ook hoe de geldstromen nu lopen en waarom de reservering van een dergelijk groot bedrag niet via de Voorjaarsnota loopt.

Burgerbelang: Een visie op het gewenste ondernemerschap van scholen wordt gemist. Daarnaast is de veiligheid een issue. Dat de situatie niet in beeld is, is zorgelijk.

PvdA: Voor het besteden van € 12 mln. is een ruimere onderbouwing nodig. De roep om een visie wordt ondersteunt.

Groen Links: Hoe gaan we de kwalitatieve effecten meten?

SP: Het plan voor een gezamenlijke brugperiode in het VMBO gaat niet door. Hoe hangt dat samen met het masterplan?

Stadspartij: De cultuurhistorische waarde van verschillende panden staat niet in het masterplan. In dit verband is het behouden van een pand een extra mogelijk scenario.

CDA: Ligt het risico bij onvoldoende doordecentralisatie nu op middelen of samenwerking? Wat is de kritieke factor?

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen.

College: De term ‘doordecentralisatie’ komt uit de wet, maar het signaal is duidelijk en herkenbaar. De toelichting vanuit Breda op het doordecentraliseren heeft enthousiasme opgewekt. Daarin gaan we de voordelen zoeken, ook door geldstromen te bundelen.

In Zutphen bestaat er een egalisatie reserve. Deze wordt jaarlijks extra gevoed voor kapitaallasten. Het plan is gebaseerd op een reserve die hoger is dan € 0,00. De uitgaven worden dan ook binnen de bestaande reserve opgelost. Er wordt overigens gerekend met normbedragen. Pas na de toets aan het masterplan wordt het definitieve bedrag bepaald.

De stimulans in het gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen door scholen zit in de mogelijkheid om versnelling van de maatregelen te krijgen en een effectiever inzet van middelen.

Aan de verdeling van middelen worden wel randvoorwaarden gesteld. Dat laten we ook niet los, we blijven informatie vragen over het onderhoud en de voortgang.

In de uitwerking van het masterplan komen ook momenten voor bespreking in de raad. Met name de risicoparagraaf wordt afgedekt met goede afspraken en randvoorwaarden.

CDA: Hoe komt er verdere besluitvorming in de raad?

College: De voorwaarden voor doordecentralisatie worden met de raad besproken. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over effecten en resultaten. De raad moet kunnen beoordelen of het werkt.

De cluster vier school heeft een aantal jaren geleden toestemming gekregen. De plannen worden nu concreter. Plan is een nieuwe school op de oude zwembad locatie.

Er komt een forse krimp aan. De scholen zoeken elkaar daarom nu al op. Het gaat dus niet alleen om een intentie om samen te werken, er gebeurd al veel. De urgentie om samen te werken wordt ook steeds groter. Daarom is het masterplan ook op een langere termijn gericht.

Jaarlijks zijn er ijkmomenten van de voortgang en om de vijf jaar een intensieve evaluatie. Bijstelling is op die momenten mogelijk.

Het traject loopt niet via de Voorjaarsnota, omdat er geen extra middelen nodig zijn. De uitvoering vindt plaats binnen het bestaande financiële kader.

De huisvesting van HBO/MBO zit niet in het masterplan, omdat de gemeente bij de huisvesting hiervan geen verantwoordelijkheid heeft. In de visie wordt dit wel meegenomen, maar we gaan niet over de gebouwen.

Burgerbelang: Het aanbieden van dergelijke opleidingen kan bijdragen aan de doelstellingen van het focustraject.

College: MBO hebben we in Zutphen en daar zijn we ook mee bezig, alleen niet via dit plan. Voor een HBO is Zutphen echter te klein. De focus ligt op het creëren van Clean Tech gerelateerde plaatsen.

Op de planning en stand van zaken met betrekking tot de brandveiligheid van panden komen we terug.

De onderbouwing van de € 12 mln. ligt in de verordening.

PvdA: Over de besteding zal een informatie traject naar de raad moeten komen.

College: de bevoegdheid ligt bij het college, de raad wordt geïnformeerd.

Het meten van de effecten is van belang. Hoe dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Te meer daar sommige effecten ingewikkeld in elkaar zitten.

Groen Links: Hoe worden andere programma’s betrokken bij dit onderwerp? Samenwerking is nodig.

College: Bedoeling is om dit breed op te pakken.

De gezamenlijke brugperiode is niet expliciet in dit plan opgenomen. Een andere manier van samenwerking tussen scholen is goed, als het onderwijs doel maar gediend wordt. Een andere uitwerking om het doel te bereiken is dus mogelijk.

Het aspect cultuurhistorische waarden staat niet in het masterplan. Met de behandeling in de raad zal hier aandacht aan worden besteed. Het is een terecht punt in ieder geval.

VVD: De lange termijn is lastig. Als de raad akkoord gaat, is het college dan 15 jaar bevoegd?

College: Er is een vijfjaarlijkse intensieve evaluatie. Daarbij zijn de tweede en derde periode van vijf jaar minder uitgewerkt. De voeding van de reserve loopt ook via de raad indien er een wijziging ten opzichte van het huidige kader noodzakelijk is.

Groen Links: er is ook een jaarlijkse evaluatie die in het forum besproken wordt.

College: Goede afspraken zijn belangrijk. Het stimuleren van de samenwerking vraagt om een plan met een lange termijn.

Burgerbelang: De krimp ligt momenteel bij basisscholen. Worden er ook scholen genomineerd om te sluiten?

College: De urgentie is groter in de omliggende kernen, maar in Zutphen komen die vragen ook.

Burgerbelang: Worden scholen geholpen met fuseren?

College: In Zutphen is de urgentie nog niet groot genoeg, maar er zijn al wel gesprekken over leegstand.

CDA: Het gaat om een groot bedrag. Onduidelijk is of we hier goed aan doen.

College: Vijftien jaar is lang en € 12 mln. is veel. Bij instemmen wordt alleen akkoord gegeven op het verkennen van de optie van doordecentralisatie en onder welke voorwaarden.

Groen Links: Klopt het dat de risico kanttekening zegt dat we bij goede doordecentralisatie meer kunnen dan volgens de huidige systematiek?

VVD: Er is nu ook leegstand.

College: Er is altijd wel iets leegstand. Dat is niet te voorkomen. We kunnen ons wel richten op oplossingen.

De voorzitter concludeert na een korte inventarisatie dat de fracties dat dit stuk rijp achten voor verder debat in de raad. De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 10 april 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 10-04-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Voorstel is aangenomen met 22 stemmen voor en 3 stemmen tegen (Stadspartij). Er was 1 stemonthouding van Ingrid Timmer (D66).
Amendement(en) ingediend maar niet aangenomen

Amendement(-en):