Pagina delen

Marktverordening gemeente Zutphen 2019

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De bijgaande Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het instellen van een warenmarkt (Marktverordening gemeente Zutphen 2019) vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De huidige marktverordening dateert van 2006 en is sindsdien niet aangepast. Zowel vanuit de gemeente als vanuit de markt bestaat de behoefte om vacante standplaatsen op een andere manier in te kunnen vullen. Tot op heden kwam degene die als hoogste op de wachtlijst stond (anciënniteitsstelsel) in aanmerking voor de standplaats, mits passend binnen de branche. Door uit te gaan van een selectiestelsel in plaats van het anciënniteitsstelsel kan voor meer kwaliteit gekozen worden.

Daarnaast noodzaakt een uitspraak van de Raad van State omtrent schaarse vergunningen tot aanpassing van de verordening. Op basis van de huidige verordening worden vergunningen voor onbepaalde tijd verleend. Bij schaarse vergunningen (meer aanvragers dan beschikbare vergunningen of een beperkte beschikbare ruimte) is dit niet langer toegestaan. Vaste standplaatsvergunningen op grond van de marktverordening zijn schaars gelet op de beschikbare ruimte en de brancheverdeling. 

Bovenstaande aanpassingen zijn aanleiding om de verordening kritisch tegen het licht te houden en volledig te herzien. Daarbij zijn bepalingen waar nodig aangepast aan de huidige tijd en praktijk. De nieuwe verordening is in overleg met vertegenwoordigers van de markt opgesteld.

Beoogd effect

Actualiseren van de regelgeving met betrekking tot de warenmarkt.

Argumenten

1.1 De nieuwe verordening is een logisch geheel.
In de voorgestelde marktverordening zijn onderwerpen die beleidsmatig of procedureel verwant zijn, zo veel als mogelijk bij elkaar gezet. Dit betekent dat enkele bepalingen die voorheen in het marktreglement stonden thans in de verordening zijn opgenomen. De marktverordening is hierdoor een logisch geheel. Het marktreglement bevat nog slechts bepalingen die zien op een ordentelijk verloop van de warenmarkt. Wij hebben een nieuw reglement vastgesteld onder voorbehoud van vaststelling van de voorgestelde marktverordening (zie bijlage).

1.2 De nieuwe verordening geeft de mogelijkheid om bij het verlenen van een vergunning te selecteren op kwaliteit (artikel 9).
De huidige verordening bepaalt dat degene die als hoogste op de wachtlijst is geplaatst als eerste voor een standplaats op de warenmarkt in aanmerking komt. Hierbij speelt kwaliteit geen rol. De nieuwe verordening gaat uit van het selectiestelsel. Dit betekent dat aanvragen worden beoordeeld op basis van het assortiment/artikel, de uitstalling/kraam en het marktverleden van de aanvrager. De beoordeling vindt plaats door de marktmeester en twee vertegenwoordigers van de markt (artikel 9, lid 5). Degene die het hoogst scoort op de genoemde aspecten komt in aanmerking voor een vaste standplaatsvergunning. Hiermee wordt beoogd om de kwaliteit van de markt te behouden en/of te verbeteren.

In verband met het vervallen van de wachtlijst is in artikel 22, zesde lid, van de marktverordening een overgangsbepaling opgenomen. Op grond van deze bepaling behouden degenen die op dit moment op de wachtlijst staan hun opgebouwde rechten gedurende een jaar na inwerkingtreding van de nieuwe marktverordening.

1.3 Het versoepelen van de regels omtrent het overdragen van een vaste standplaatsvergunning komt tegemoet aan de wens van de marktondernemers (artikel 10).
Een vaste standplaatsvergunning kan op grond van de huidige marktverordening zonder meer op de echtgenoot of (geregistreerde) partner worden overgeschreven. Overschrijving op een kind kon tot op heden alleen indien hij/zij drie jaar in loondienst bij de vergunninghouder is geweest of drie jaar als mede-eigenaar heeft gefunctioneerd. Om te voorkomen dat het familiebedrijf (marktbedrijf) niet voortgezet kan worden, is de eis van drie jaar komen te vervallen en is tevens opgenomen dat de vergunning ook overgeschreven kan worden op een broer of zus van de vergunninghouder. Voor het overschrijven van de vergunning op een medewerker of mede-eigenaar van het bedrijf geldt in de nieuwe verordening de eis van één jaar loondienst dan wel mede-eigenaarschap. Tot op heden werd een termijn van vijf jaar gehanteerd. Met deze aanpassing wordt tegemoet gekomen aan de wens van de marktondernemers.

1.4 Het aanpassen van de geldigheidsduur van de standplaatsvergunning vloeit voort uit jurisprudentie.
Tot op heden werd een standplaatsvergunning voor de markt voor onbepaalde tijd verleend. Uit een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 november 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2927) blijkt dat verleende vergunningen voor onbepaalde tijd zich niet altijd verdragen met het formele gelijkheidsbeginsel. Bij schaarse vergunningen (meer aanvragers dan beschikbare vergunningen of een beperkte beschikbare ruimte) kan immers het gevolg zijn dat de markt voor nieuwe aanbieders feitelijk ontoegankelijk wordt. Vaste standplaatsvergunningen op grond van de marktverordening zijn schaars gelet op de beschikbare ruimte en de brancheverdeling. Dit betekent dat deze vergunningen niet meer voor onbepaalde tijd mogen worden verleend. In de nieuwe verordening wordt uitgegaan van een termijn van 10 jaar. Deze termijn is in overleg met de marktvertegenwoordigers tot stand gekomen en komt overeen met de termijn die door meerdere gemeenten wordt gehanteerd.
In verband met de aanpassing van de geldigheidsduur van de vergunning zijn nadere overgangsbepalingen geformuleerd in artikel 22 van de marktverordening.

1.5 De nieuwe verordening en het nieuwe reglement zijn in overleg met vertegenwoordigers van de markt opgesteld.
De verordening en het reglement zijn in meerdere sessies met vertegenwoordigers van de markt besproken. Daarbij zijn ook wijzigingen doorgevoerd op verzoek van de marktondernemers (zie argument 1.3). De nieuwe regelgeving wordt breed gedragen.

Kanttekeningen

1.1 Landelijk wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van de uitspraak van de Raad van State.
Naar aanleiding van een lobby van de CVAH (Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel) is in de Tweede Kamer een motie aangenomen om te onderzoeken wat de gevolgen zijn van de uitspraak van de Raad van State voor de ambulante handel. De inzet van de CVAH is om te voorkomen dat het voortbestaan van bedrijven in de ambulante handel in gevaar komt doordat vergunningen nog slechts voor bepaalde tijd mogen worden verleend. Op dit moment is het onderzoek nog gaande. Zodra de uitkomst van het onderzoek bekend is, wordt bekeken in hoeverre dit consequenties heeft voor de marktverordening. Indien nodig wordt deze daarop aangepast.

In de marktverordening is een overgangsbepaling opgenomen (artikel 22, tweede lid) waarin is aangegeven dat vergunninghouders met een vaste standplaatsvergunning voor onbepaalde tijd hun vergunning voor onbepaalde tijd behouden totdat deze vergunning wordt ingetrokken. Op deze wijze wordt de rechtszekerheid van de betreffende vergunninghouders op dit moment gewaarborgd.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De verordening wordt digitaal bekendgemaakt in het gemeenteblad (www.overheid.nl). Na bekendmaking treedt de verordening in werking. Gelijktijdig met inwerkingtreding van de nieuwe verordening wordt de Marktverordening gemeente Zutphen 2006 ingetrokken.
Daarnaast komt een korte vermelding te staan in Contact Zutphen-Warnsveld.

De vaste standplaatshouders op de markt worden met een nieuwsbrief op de hoogte gesteld van de nieuwe verordening en de belangrijkste wijzigingen. Daarnaast worden ook degenen die op dit moment op de wachtlijst staan, geïnformeerd over het vervallen van de wachtlijst en de voor hen geldende overgangsbepaling.

Zoals hiervoor al aangegeven hebben wij ter uitvoering van de marktverordening nadere regels vastgesteld. Deze regels (Marktreglement gemeente Zutphen 2019) zijn als bijlage bij dit voorstel gevoegd.

Bijlagen

  1. Marktverordening gemeente Zutphen 2019.
  2. Marktreglement gemeente Zutphen 2019.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0094

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 17 september 2019 met nummer 142541


gelet op de artikelen 149 en 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

vast te stellen de:

bijgaande Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het instellen van een warenmarkt (Marktverordening gemeente Zutphen 2019).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 7 oktober 2019 Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld de bijgaande Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het instellen van een warenmarkt (Marktverordening gemeente Zutphen 2019) vast te stellen zodat de regelgeving met betrekking tot de warenmarkt geactualiseerd wordt.

De huidige marktverordening dateert van 2006 en is sindsdien niet aangepast. Zowel vanuit de gemeente als vanuit de markt bestaat de behoefte om vacante standplaatsen op een andere manier in te kunnen vullen.

Daarnaast noodzaakt een uitspraak van de Raad van State omtrent schaarse vergunningen tot aanpassing van de verordening.

Bovenstaande aanpassingen zijn aanleiding om de verordening kritisch tegen het licht te houden en volledig te herzien. De nieuwe verordening is in overleg met vertegenwoordigers van de markt opgesteld.

Op grond van artikel 149 van de Gemeentewet is het een bevoegdheid van de raad om verordeningen te maken die hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

 
Datum 07-10-2019 Tijd 22:00 - 22:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksB Bresters
SPM de Ridder
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
Stadspartij
BewustZWA Holtslag
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

1. Opening

 Voorzitter: Welkom bij deze vergadering van het Technisch Blok.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

College: Van de herstelmaatregelen is het grootste deel genomen.

PVDA: Halen we 1 januari 2020?

College: De herstelmaatregelen zijn genomen om het einde van het jaar correct en doelmatig te halen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 7 oktober 2019

Forum: Akkoord.

5b. Toezeggingenlijst Raad 7 oktober 2019

Forum: Akkoord.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Wijzigingsverordening Winkeltijdenverordening gemeente Zutphen 2017

SP: Punt van Orde: wij willen dit voorstel als bespreekstuk in de raad behandelen.

GroenLinks: Gelden de gewijzigde winkeltijden alleen voor supermarkten of geldt dit algemeen?

College: Algemeen.

GroenLinks: Dan willen wij dit ook als bespreekstuk in de raad behandelen.

Forum: Akkoord om dit als bespreekstuk in de raad te behandelen.

6b. Beschikbaar stellen budget voor routenetwerk de Hoven

Forum: Dit voorstel kan als vermoedelijk hamerstuk in

de raad worden behandeld.

6c. Marktverordening gemeente Zutphen 2019

Forum: Dit voorstel kan als vermoedelijk hamerstuk in de raad worden behandeld.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 4 november 2019

Forum: Akkoord.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 oktober 2019

Forum: Akkoord.

9. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in forum en raad - 7 oktober 2019

GroenLinks: Bij het onderwerp vuurwerk staat geen datum vermeld. Komt dit onderwerp dit jaar niet in het Forum?

College: We kijken of er nog plaats voor is.

SP: Bij het onderwerp vuurwerk hebben wij een vraagteken of dit opiniërend is?

College: Dit voorstel komt vanuit de raad.

D66: Hoe moet ik dit schema zien?

Forum: Dit schema is informerend bedoeld. Je kan over de onderwerpen procesvragen stellen. Je kan ook onderwerpen aandragen. Hierdoor kan de agenderende rol van de raad worden versterkt.

CDA: In de Forumvergadering hiervoor is het onderwerp "Aanvullende maatregelen bij thema's 2,3 en 5 uit het rapport Evenwicht in het sociaal domein van Berenschot" niet behandeld. Dit moet opnieuw in het Forum worden behandeld. Daarnaast moet ook het onderwerp "Doorontwikkeling toegang sociaal domein" in een eigen Forum.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 02-09-2019

Forum: Akkoord.

10b. Forumverslag 09-09-2019

Forum: Akkoord.

11. Sluiting

Voorzitter: Ik sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 4 november 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 04-11-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend