Pagina delen

Lidmaatschap twee Europese subsidienetwerken

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen met betrekking tot de lidmaatschappen van de Europese subsidienetwerken ‘Hanseverein’ en ‘Efforts’.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Zutphen werkt al jaren programmatisch aan het versterken van de binnenstad. De focus voor de komende jaren ligt o.a. op investeren in de Stichting Zutphen Promotie voor een versterkte marketingstrategie en de ontwikkeling en uitvoering van investeringsprogramma’s zoals ‘Poort van Zuid’. Veel van de investeringen in de binnenstad zijn gekoppeld aan investeringen in het cultureel Erfgoed. Soms middels de ontwikkeling van verbeterde routes, toegankelijkheid of het toevoegen van meer beleving. Soms ook door daadwerkelijk programmatisch te investeren in bijvoorbeeld mobiliteit of bereikbaarheid waarbij cultureel erfgoed de thematische drager van het project is.

Hanze
Voor de Zutphense stadspromotie werken de Stichting Stadspromotie Zutphen en de gemeente aan versterkte marketing op het thema Hanze. Hiervoor werkt Zutphen al samen in het internationale Hanzeverbond (Die Hanse/Hanseatic League). De belangrijkste activiteit van het Hanzeverbond zijn de Internationale Hanzedagen die ieder jaar in telkens een andere stad worden gehouden. Daarnaast werken de Nederlandse Hanzesteden samen binnen de marketingorganisatie 'Hanzestedenmarketing' op het gebied van vooral cultuurtoerisme en recreatie en verspreiding van de Hanzegedachte.
De Hanze als geheel is een aantal jaren geleden door de Raad van Europa aangewezen als een van de cultuurroutes (Kulturrouten/Cultural routes). Hierdoor ontstaan kansen voor subsidieprojecten in het kader van de Europese cultuurroutes. Daarom heeft de Duitse stad Lübeck initiatief genomen tot de oprichting van de vereniging 'Hanseverein'. Een vereniging voor het ontwikkelen van Europese subsidieprojecten, zonder winstoogmerk. In het Bestuurlijk Overleg van de Nederlandse Hanzesteden op 14 september 2017 is besloten de Nederlandse Hanzesteden te verzoeken lid te worden van de ‘HanseVerein’.

Stadsontwikkeling en de Vesting Zutphen
Veel ontwikkelingen in de binnenstad liggen in de zone van de verdedigingswerken van de vesting Zutphen. Dit geldt voor bijvoorbeeld het programma ‘Poort van Zuid’ maar ook in andere delen van de binnenstad zoals de Deventerweg en de Nieuwstad zijn investeringen gepland of in ontwikkeling.
Daarnaast staat de ontwikkeling van het blauwboek van het Waterschap. In het kader van deze investeringen is het goed om te onderzoeken of Zutphen kan aansluiten bij Europese programma’s of zelf een aanvraag kan ontwikkelen. Er zijn rondom dit thema meerdere Europese netwerken waaruit gekozen kan worden. ‘European Walled Towns’ is een ouder netwerk maar veel Nederlandse steden hebben de laatste jaren gekozen voor het ‘European network for fortified cities, forts and lines of defence’ (=vereniging ‘Efforts’). Hierin kunnen zowel oude ommuurde steden, vestingsteden of steden die deel uitmaken van een linie deelnemen. Dit relatief nieuwe subsidienetwerk van steden heeft veel creatieve energie. De spreiding van steden kan beter maar binnen het netwerk kan worden geleerd van zeer succesvolle steden zoals Den Bosch.

Beoogd effect

Het vergroten van de kansen voor succesvolle deelname aan internationale projecten in het kader van de Hanzesteden en/of Vestingsteden. Hiervoor is bijvoorbeeld een eerste Europese subsidieaanvraag met Hanzestedenmarketing, Stichting Zutphen Promotie en met de Steden Lübeck, Wismar, Visby en Riga ingediend.

Argumenten

1. Zutphen zoekt aansluiting bij Europese programma's.
Om kans te kunnen maken op subsidie van de Europese Unie is het noodzakelijk om te opereren in verbanden van Europese steden. Het is niet mogelijk om als stad alleen een aanvraag voor een project te ontwikkelen. Eerder heeft Zutphen alleen maar deelgenomen aan Europese projecten waarbij de provincie Gelderland de trekker was. Deze verantwoordelijkheid komt echter in toenemende mate te liggen bij plaatselijke overheid en lokale partijen.

2. Zutphen kiest voor een focus op de sterke thema’s.
De Hanze is een sterk thema wat nu landelijk door het NBTC (Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen) wordt uitgedragen. De gezamenlijke inzet van de Hanzesteden via Hanzestedenmarketing/Marketing Oost verloopt gunstig. Marketing Oost wil de komende jaren meer Europese subsidie binnenhalen en het is dus noodzakelijk om aan te sluiten bij het grote netwerk van de Stedenbond verenigd in de ‘Hanseverein’. Voor subsidieaanvragen op het gebied van de vestingzone van Zutphen geldt hetzelfde. We kiezen voor een nieuw en ambitieus netwerk van steden met een duidelijke focus op fysieke ontwikkelingsprojecten verenigd in ‘Efforts’.

3. De raad moet wensen en bedenkingen over het besluit kunnen geven.
Ingevolge artikel 160, tweede lid Gemeentewet beslist het college van B en W over deelname aan een vereniging. De gemeenteraad moet in de gelegenheid worden gesteld zijn wensen en bedenkingen aan de hand van een ontwerpbesluit naar voren te brengen. De subsidienetwerken ‘Efforts’ en 'Hanseverein' zijn inmiddels benaderd met de vraag of Zutphen in aanmerking komt voor het lidmaatschap. Wanneer de raad geen wensen en bedenkingen naar voren brengt worden deze aanvragen definitief gemaakt.

Kanttekeningen

1. Is het niet voldoende om lobbyisten in Brussel te faciliteren?
Aansluiten bij Europese projecten of programma’s is niet eenvoudig, er is tijd en inzet voor nodig. Enerzijds moeten partnersteden worden gevonden. Dat kan soms door lobbyisten in te schakelen maar ook door samen te werken in thematische subsidienetwerken. Binnen de netwerken worden vaak aan de hand van langlopende programmatische lijnen projecten opgezet. Dat is belangrijk omdat de ambtelijke organisatie projecten gedegen moet kunnen voorbereiden en niet zomaar op een rijdende trein kan springen. Het is dus beide want lobbyisten kunnen vervolgens wel subsidieaanvragen vanuit Brussel begeleiden.

2. Zijn dit wel de juiste netwerken?
Voor de ‘Hanseverein’ geldt dat het gaat om de zustervereniging van de grote stedenbond. De gezamenlijke Nederlandse Hanzesteden hebben besloten dat het een logische keuze is om op het gebied van Toerisme voor dit netwerk te kiezen. Voor het EFFORTS netwerk geldt dat het netwerk door veel andere actieve Nederlandse steden is aangeraden. Vooral het succesvolle Den Bosch helpt bij het ontwikkelen van dit netwerk waarbij Zutphen graag vergelijkbare projecten binnen bijvoorbeeld het programma ‘Poort van Zuid’ wil ontwikkelen. Het is mogelijk nodig om de komende periode voor de andere speerpunten binnen het focustraject te bezien welke subsidienetwerken voor Zutphen van belang kunnen zijn.

3. Is Zutphen niet te klein voor Europese projecten?
Zutphen is een kleine stad, maar op het gebied van erfgoed is de stad een belangrijke speler met grote cultuurhistorische potentie. Om dit ten volle te benutten heeft een kleine stad als Zutphen juist grote samenwerkingspartners nodig. Europese projecten doe je niet alleen. Dat is nu juist de kracht van de systematiek van de programma’s van de Europese Unie. Er is wel altijd een trekker nodig voor projecten. Of de gemeente Zutphen trekker voor een project kan of wil worden zal in nadere projectvoorstellen worden besloten. Het aanvragen van kleinere individuele aanvragen hoeft niet altijd te worden besloten in het college. Dit geldt echter wel voor projecten waarbij de gemeente een zogenoemde ‘Lead Partner’ is. Dit omdat deze projecten van invloed zijn op de ambtelijke capaciteit.

Risico’s

Als gevolg van deze lidmaatschappen ontstaan geen risico’s voor de gemeente Zutphen. Het lidmaatschap kan jaarlijks worden opgezegd en het lidmaatschap verplicht tot niets. De ‘Hanseverein’ noch ‘Efforts’ dienen zelf aanvragen in. Het zijn altijd de steden die bij concrete projecten de financiële risico’s aangaan.

Het deelnemen in het bestuur van een vereniging kan juridische en financiële risico's voor de gemeente opleveren. Het eventueel leveren van een bestuurder voor één van beide verenigingen moet dan ook vooraf juridisch getoetst worden. Het eventueel leveren van een bestuurder voor één van de verenigingen wordt via een separaat collegevoorstel behandeld.

Als gevolg van deelname aan concrete subsidieprojecten bestaat dus wel de kans dat de ambtelijke organisatie wordt (over)belast met ingewikkelde subsidieafhandelingen waardoor projecten onevenredig veel tijd en inzet vragen. Daarnaast kunnen financiële risico's ontstaan omdat voor verschillende projecten voorgefinancierd moet worden. Deelname aan concrete projecten moet dus vooraf altijd goed worden uitgewerkt. Hierbij kan er ook gebruik worden gemaakt van specialistische externe begeleiders. Daarnaast is een juridische toets voorafgaand aan projecten noodzakelijk omdat de “Hanseverein’ een Duitse vereniging en ‘Efforts’ een Belgische vereniging is. Kortom bij deelname aan concrete projecten moet dit in detail worden getoetst.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Communicatie
Dit voorstel kan in het persgesprek worden toegelicht. Er is geen persbericht bij nodig. De verdere verwerking van individuele projecten of deelname aan bijeenkomsten of congressen buiten of in Zutphen krijgt op dat moment aandacht.

Vervolgtraject
Voorafgaand aan het collegevoorstel is nagegaan of Zutphen kans maakt op het lidmaatschap. De Hanseverein heeft dit mondeling namens het bestuur inmiddels bevestigd. ‘Efforts’ vergadert op 9 en 10 november 2017 over de statuten in Berlijn. Wanneer de gemeenteraad geen wensen en bedenkingen naar voren brengt zal Zutphen ook hier een aanvraag voor doen.

Uitvoering
De uitvoering van het lidmaatschap alleen verplicht tot niets. Het gezamenlijk ontwikkelen van projecten wordt aangejaagd vanuit Hanzestedenmarketing en de Nederlandse leden van ‘Efforts’. Deze partijen komen een aantal keer per jaar bij elkaar om projectontwikkelingen door te nemen. Jaarlijks is er minimaal één internationale bijeenkomst. Voor de ‘Hanseverein’ is deze in Lübeck voor ‘Efforts’ wordt er steeds een andere plaats gekozen.

Rapportage/evaluatie

De lidmaatschappen zijn nu onderdeel van het focustraject voor het speerpunt binnenstad en de actielijn ‘Cultuur en Erfgoed’. De rapportage en evaluatie is onderdeel van dit speerpunt.

Financiën

‘Hanseverein’

De kosten van het lidmaatschap van de ‘Hanseverein’ worden met uitzondering van de reiskosten gedragen voor de Duitse stad Lübeck. De reiskosten van de door de programmamanager aangewezen contactpersoon worden op de gebruikelijke wijze gedeclareerd. Bij deelname aan concrete projecten ontstaan wel kosten. Deze kosten zijn onderdeel van een lopend programma of worden aan de raad in een separaat voorstel voorgesteld.

‘Efforts’

De kosten voor het lidmaatschap van ‘Efforts’ bedragen 1.000 euro per jaar met uitzondering van de reis-, en verblijfskosten. Deze kosten worden gedekt vanuit het focustraject (speerpunt binnenstad). Ook voor dit lidmaatschap geldt dat reiskosten worden gedeclareerd en projectkosten in een separaat voorstel worden voorgelegd.

Kortom het lidmaatschap en de reiskosten worden tot een maximum van 2.000 euro gedekt vanuit het focustraject (speerpunt binnenstad).

Bijlagen

Bijlage 1_Hanseverein.doc. Extra info: Bijlage 1_Hanseverein Toelichting over de aanleiding en aanvraag lidmaatschap Hanseverein door gemeente Deventer

Bijlage 2_Statuten_Satzung HanseVerein 05 11 2016.doc. Extra info: De statuten van de Hanseverein

Bijlage 3_Statuten_EFFORTS Statutes.pdf. Extra info: De statuten van Efforts

Bijlage 4_EFFORTS Mission and membership benefits.doc. Extra info: Aanvullende informatie over ‘Efforts’

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0152

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 14 november 2017 met nummer 111953b e s l u i t :

Geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen met betrekking tot de lidmaatschappen van de Europese subsidienetwerken ‘Hanseverein’ en ‘Efforts’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 4 december 2017 (20:00 - 20:30) Naar boven

Toelichting griffie

Zutphen werkt al jaren programmatisch aan het versterken van de binnenstad. De focus voor de komende jaren ligt op investeren in de Stichting Zutphen Promotie voor een versterkte marketingstrategie en de ontwikkeling en uitvoering van investeringsprogramma’s zoals ‘Poort van Zuid’. Om kans te kunnen maken op subsidie van de Europese Unie is het noodzakelijk om te opereren in verbanden van Europese steden. Het is niet mogelijk om als stad alleen een aanvraag voor een project te ontwikkelen.

Het college heeft daarom besloten om lid te worden van de Europese subsidienetwerken 'Hanseverein' en 'Efforts' onder het voorbehoud dat de raad geen wensen en/of bedenkingen naar voren brengt. De  raad wordt voorgesteld om geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen met betrekking tot de an te gane lidmaatschappen.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 04-12-2017 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 4 december 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

4b. Toezeggingenlijst Raad 4 december 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Herbenoeming ombudsman en plaatsvervangend ombudsman Zutphen

Er bestaat geen behoefte om te reageren op het voorstel onder 5.a gericht op de herbenoeming van de heren A.A.M. Lamers en de heer mr. A.C. van de Vliert, respectievelijk als Ombudsman en plaatsvervangend Ombudsman per 1 januari 2018. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

5b. Financiële vergoeding gemeentelijke ombudsman gemeente Zutphen 2017

Er bestaat geen behoefte om ter vergadering inhoudelijk te reageren op het voorstel onder 5.b. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

5c. Diverse ramingen ("hangmat/verzamelwijziging") november 2017

De voorzitter legt uit dat voorliggende ramingen samenhangen met het vaststellen van de begrotingswijziging.

 

De VVD vraagt waar het bedrag van twee miljoen op het sociaal domein mee te maken heeft; dit betreft immers een vervolg van de bespreking van de programmabegroting. Ze vraagt zich of dat dit de vangnetregeling betreft.

 

Het College kan de vraag van de VVD ter vergadering niet beantwoorden.

 

De VVD wil de vraag nog wel graag beantwoord krijgen, maar meldt dat de fractie geen tegenstander is van voorliggend voorstel.

 

De voorzitter concludeert dat het voorstel als vermoedelijk hamerstuk op de raadsagenda geplaatst kan worden.

5d. Lidmaatschap twee Europese subsidienetwerken

De voorzitter licht toe dat voorliggend voorstel erop is gericht om geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen met betrekking tot de lidmaatschappen van de Europese subsidienetwerken ‘Hanseverein’ en ‘Efforts’.

 

GroenLinks ervaart het als positief dat het Blauwboek in ogenschouw wordt genomen in het kader van het Europese subsidienetwerk. Daarnaast vindt GroenLinks het Hanzeverbond slim. Tot slot, vindt GroenLinks het belangrijk om mee te liften op marketing Oost en niet zelf het wiel uit te vinden.

 

Het College zal deze opmerkingen meenemen naar de portefeuillehouder.

               

De ChristenUnie informeert naar de mogelijke voordelen van de beide lidmaatschappen.

 

Het College hoopt hier veel uit te halen en gaat hier in ieder geval tijd en energie in investeren.


De VVD is heel positief over hetgeen voorligt en informeert naar eventuele andere lidmaatschappen in het kader van de Europese lobby.

 

Het College meldt drie maanden geleden tijdens het werkbezoek in Brussel ook specifiek te hebben gesproken over circulaire economie en afval. Als er subsidiekansen worden gezien op Europees niveau, wordt hierop ingezet.

 

De PvdA is heel blij te zijn met de stappen die zijn gezet en met name voor bedrijven is het van belang om subsidies te genereren. De PvdA is ervan overtuigd dat ‘Brussel’ veel meer subsidiemogelijkheden te bieden heeft en hoopt dat er ook daadwerkelijk subsidies binnen gaan komen en hierop gericht wordt ingezet.

5e. Vaststelling Verordening Lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2017 (1e wijziging)

De Stadspartij verwijst naar de berichtgeving inzake het teruggeven van de eeuwige grafrechten. Op basis van de vigerende verordening met honderdzestig jaar oude regelgeving blijkt dit niet mogelijk. De fractie acht de behoefte aan “eeuwige grafrechten” nogal ongebruikelijk en suggereert het College om voorliggende Verordening weliswaar conform vast te stellen, maar op dit punt in tweede instantie een aanpassing door te voeren.

 

Het College bevestigt dat dit punt de aandacht ook heeft. Er wordt uitgezocht hoe aan de wensen van de inwoners tegemoet kan worden gekomen.

5f. Financiële verordening gemeente Zutphen 2017

GroenLinks heeft uit de tekst niet kunnen afleiden waarom de Auditcommissie positief heeft geadviseerd en op een later moment nog aandacht wil besteden aan garantstellingen. GroenLinks vraagt een toelichting wat dit betreft.

 

Het CDA reageert. Spreker maakt deel uit van de Auditcommissie en legt uit dat de Auditcommissie behoefte heeft aan meer duidelijkheid over de garantstellingen die de gemeente afgeeft. Momenteel staat er bijvoorbeeld een garantstelling voor de Vrije School. De Auditcommissie vindt dat het duidelijker moet worden hoeveel garantstellingen de gemeente afgeeft.

 

Het College zal deze wens meenemen. De Auditcommissie heeft deze vraag inderdaad neergelegd bij het College.

 

De Stadspartij heeft begrepen dat er sprake moet zijn van een toegevoegd stuk. De Stadspartij heeft echter maar twee bijlagen bij voorliggende Financiële Verordening. Desgevraagd blijken ook andere fracties geen drie bijlagen te hebben.

 

De VVD acht de vraag van de Auditcommissie van belang. Als deze vraag open blijft staan, is het nog maar de vraag of dit een hamerstuk kan zijn of dat dit wellicht beter kan worden doorgeschoven naar een volgende vergadering.

 

Het College verwacht dat de beantwoording niet ingewikkeld is en adviseert de vraag bij raadsbehandeling vanavond aan de portefeuillehouder voor te leggen.

 

De voorzitter stelt vast dat 5.f een bespreekstuk wordt.

 

GroenLinks adviseert om in het vervolg de toelichtingen wat uitgebreider te stellen en ervoor te zorgen dat deze tekst verhelderend is zodat het voorstel beter te begrijpen is.

 

De voorzitter constateert instemming bij het College.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 4 december 2017

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ter inzage liggende stukken. Desgevraagd worden er geen wijzigingen voorgesteld ten aanzien van de rubrieken waarin de stukken zijn geplaatst.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 4 december 2017

GroenLinks verwijst naar ingekomen stuk 1, zijnde de Leidraad bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen Zutphen 2017. Vanwege deze nieuwe beheerrichtlijnen wordt een algemene ontheffing aangevraagd van de Natuurbeschermingswet. GroenLinks acht het positief dat er uitvoering wordt gegeven aan de Natuurkansenkaart en deze is opgesteld samen met een aantal betrokken ecologen in de stad. Ook dit is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie.

GroenLinks krijgt steeds vaker signalen dat er gemaaid wordt in het broedseizoen of dat bijzondere struiken verwijderd zijn. Vanwege de gevoeligheid bij de bewoners, wat dit betreft, pleit spreker voor bredere communicatie wat dit betreft.

 

Het College stelt een lerende gemeente te zijn. Feit is dat veranderingen in routines van vele jaren tegen automatismen oplopen en het soms inderdaad mis gaat. In het kader van de Natuurwaardenkaart is ook in training voorzien, gericht op een andere aanpak.

 

De voorzitter geeft aan dat een eventuele behoefte om over een van de stukken nader van gedachten te wisselen bij het Presidium kan worden gemeld. Agendering is mogelijk.

 

GroenLinks geeft aan dat de reactie niet zozeer is gericht op de personen die werkzaam zijn in groenvoorziening en beheer, maar op de betrokken inwoners. GroenLinks stelt voor om in voorkomende gevallen te communiceren in de vorm van een persbericht.

 

Het College zal erover nadenken hoe de communicatie op dit punt kan worden verbeterd.

 

De PvdA reageert positief op het Twitterbericht dat vanmorgen door de gemeente is geplaatst met een verwijzing naar een filmpje op Facebook over de groenwerkers in de stad. Dit filmpje betreft de aard van de werkzaamheden, de werkwijze en de samenwerking.

 

Het College meldt dat deze film in de pauze wordt getoond.

 

De VVD verwijst naar het ter inzage liggende stuk nummer tien. Dit betreft de rapportage in vervolg op het collegeonderzoek naar de vergunningverlening van de luchtbehandelingskast. Het Presidium heeft vandaag besloten dat deze rapportage over twee weken op de raadsagenda wordt geplaatst en behandeling op dezelfde wijze zal plaatsvinden als Plus OV in het TB.

8. Vaststellen forumverslag(en)

 Forumverslag 20-11-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 20-11-2017 conform wordt vastgesteld.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.22 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 4 december 2017 (21:00 - 23:00) Naar boven

Datum 04-12-2017 Tijd 21:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend