Pagina delen

Kwijtschelding voor ondernemers

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Over te gaan tot het verruimen van de mogelijkheid om kwijtschelding te verlenen aan ondernemers door artikel 26.3.1 van de leidraad invordering gemeentelijke belastingen Zutphen aan te passen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Dit voorstel geeft uitvoering aan de motie van PvdA, Stadspartij Zutphen-Warnsveld, Burgerbelang en SP van 24 februari 2014, waarin het college werd verzocht om invoering van een kwijtscheldingsregeling die voor ondernemers toegankelijk is (m.i.v. 1 januari 2015). Sinds de wijziging van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 in april 2011 is het mogelijk om ondernemers voor hun privébelastingen onder gelijke voorwaarden als particulieren in aanmerking te laten komen voor kwijtschelding. Gemeenten hebben door deze verruiming in de regelgeving de mogelijkheid om ondernemers onder de gewijzigde systematiek te laten vallen, dit is echter geen verplichting. Wanneer een gemeente van deze mogelijkheid gebruik wil maken dient de gemeenteraad hier een apart besluit over te nemen. Met betrekking tot de uitvoering zijn echter geen nadere regels gegeven over de wijze waarop het inkomen en het vermogen van een ondernemer moet worden bepaald. Omdat ondernemers met hun vermogen al snel boven de vermogensgrens (zoals die voor particulieren geldt) komen, heeft de minister van BZK toegezegd om over dit onderwerp met nadere regels te komen. Dat is echter nog niet gebeurd, net als de meeste andere gemeenten heeft Zutphen op deze nadere regelgeving gewacht. Zonder deze nadere regelgeving zijn de voorwaarden waaronder kwijtschelding aan ondernemers wordt verleend, gelijk aan die voor natuurlijke personen. 

Beoogd effect

Een uitbreiding van de mogelijkheid tot toekenning van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers met een inkomen op of onder 100% van de bijstandsnorm.

Argumenten

1.1 Verruiming van kwijtschelding gemeentelijke belasting is mogelijk.

Ondernemers kunnen geen kwijtschelding krijgen van rijksbelastingen. Lagere overheden hebben per 1 april 2011 de mogelijkheid om ook ondernemers onder de kwijtscheldingsregeling te laten vallen. Het gaat hier dan om heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het beroep of het bedrijf van een ondernemer. Concreet betreft het dan aanslagen die betrekking hebben op een woning die door een ondernemer als privé persoon wordt bewoond. Deze regeling is opgenomen in artikel 28, eerste lid, onder b, van de “Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990”.

Voorgesteld wordt voornoemde regeling met ingang van 1 januari 2015 van toepassing te verklaren op de kwijtscheldings-verzoeken in onze gemeente. Hiervoor is een wijziging van  artikel 26.3.1 van de leidraad invordering gemeentelijke belastingen Zutphen nodig

Kanttekeningen

Verruiming van kwijtscheldingsbeleid vraagt extra inspanning

Bij het verlenen van kwijtschelding aan zelfstandigen, is het vaststellen van het inkomen lastig. Op het moment van indienen van een kwijtscheldingsverzoek kan het netto-besteedbaar inkomen niet vastgesteld

worden. Pas na afloop van het belastingjaar kan aan de hand van de inkomensverklaring van de belastingdienst beoordeeld worden wat het inkomen is geweest. In de tussenliggende periode zal uitstel van betaling verleend moeten worden. Dit is te ondervangen door af te gaan op de inkomensgegevens zoals deze bekend zijn bij de fiscus over het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor kwijtschelding wordt gevraagd. Dit systeem wordt ook bij andere gemeenten naar tevredenheid gehanteerd.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

1. Publicatie van het raadsbesluit zal plaats vinden in de Zutphense Koerier en op de gemeentelijke website enkele werkdagen na de besluitvorming.

2. De inwerkingtreding van de gewijzigde leidraad invordering gemeentelijke belastingen Zutphen is één dag na de bekendmaking en treedt feitelijk in werking per 1 januari 2015.

Financiën

Er zal naar verwachting geen substantiële stijging zijn van het aantal kwijtscheldingsverzoeken. De begrote bedragen voor kwijtschelding zijn toereikend. Een eventuele toename van de lasten in zake het kwijtscheldingsbeleid zal worden gemeld bij de eerste burap 2015.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0180

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 3 december 2014 met nummer 48415


gelet op artikel 28, eerste lid, sub b Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;


b e s l u i t :

vast te stellen een wijziging van de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Zutphen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 12 januari 2015 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 12-01-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPF. van Vliet en E.C.L. Verhoog
D66A.S.R. Dijk
PvdAF.J.G.M. Manders en J. Bloem
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis en K.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college meldt dat Gedeputeerde Staten vooralsnog niet akkoord gaat met verlening van de subsidie voor de Broederenkerk uit het Stadscontract.

De Stadspartij vraagt of het college hiermee de dakreparatie bedoelt of het cultuurcluster aan het 's-Gravenhof.

Het college antwoordt dat het gaat om de Broederenkerk.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 12 januari 2015

De SP vraagt nogmaals aandacht voor toezegging 14-19 (Implementatiebudget Sociaal Domein t.b.v. Het Plein).

De Stadspartij vraagt wanneer toezegging 14-06 (Verordening paracommercie - sportverenigingen) wordt afgedaan. Het college zal hier navraag naar doen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 12 januari 2015

Geen vragen/opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Kwijtschelding voor ondernemers

De VVD vraagt zich af in hoeverre er belangstelling bestaat voor de regeling. Is het geen papieren tijger?

De Stadspartij is blij dat de regeling uitgevoerd zal gaan worden.

De PvdA sluit hierbij aan.

Advies: voldoende besproken, voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

7. Motie: Spoed Nota verbonden partijen

GroenLinks als initiatiefnemer licht de redenen toe om deze motie in te dienen. Zij ziet in de nota een van de kaders voor democratische controle. Spoed is gewenst omdat er mogelijk op korte termijn nieuwe gemeenschappelijke regelingen bijkomen.

Het college antwoordt dat de Nota verbonden partijen waarschijnlijk op 9 maart 2015 in het Forum zal komen.

D66 vraagt of in het licht hiervan de motie niet ingetrokken kan worden.

Advies: voldoende besproken, kan door naar de raad.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 12 januari 2015

Geen vragen/opmerkingen.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 12 januari 2015

De SP vraagt of er aandacht is geweest voor de bezoldiging van bestuurders bij subsidieverlening.

Het college merkt op dat er getoetst is aan de Wet normering topinkomens. Ook de bestuurder van Tactus valt binnen de norm.

10. Forumverslag 15-12-2014

GroenLinks merkt op dat niet mevrouw Luesink maar de heer Putker aanwezig was bij het Forum Verordening reclamebelasting - ondernemersfonds.

Met inbegrip van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 12 januari 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-01-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend