Pagina delen

Kredietaanvraag herpositionering grondposities Noordrand De Hoven

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Een voorbereidingskrediet ten behoeve van de ontwikkeling Noordrand De Hoven beschikbaar te stellen van € 400.000,00 en de kapitaallasten van 2020 (€ 5.000,00) te dekken uit de Reserve Strategische aankopen.
 2. De begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen (bijlage 1, begrotingswijziging 2020-14).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In 2019 is de Structuurvisie Noordrand De Hoven vastgesteld. Er liggen opgaves met betrekking tot woningbouw, recreatie, natuur en bedrijvigheid (o.a. kastuinbouw). Dit betekent dat voor veel gronden een wijziging van de bestemming nodig is om het gewenste gebruik te kunnen realiseren. Voor het wijzigen van de bestemming zijn in de begroting 2020 middelen beschikbaar gesteld (€ 150.000,00).

Naast het proces van de bestemmingswijziging zijn wij ook bezig met het herschikken van de grondposities (aankopen, verkopen, afkoop (erf)pacht). Hierover zijn wij in gesprek met de huidige grondeigenaren. Dat geeft ons de mogelijkheid te sturen op de realisatie van alle ontwikkelingen. Om deze transacties af te kunnen ronden is een (voorbereiding)krediet nodig.

Beoogd effect

Door het herschikken van onze grondposities kunnen wij sturen op de realisatie van de ontwikkelingen in Noordrand De Hoven. Wij krijgen invloed op wat er komt, wanneer het komt en onder welke voorwaarden.

Argumenten

1.1 Voor de verdere ontwikkeling van Noordrand de Hoven is een krediet nodig

De grondtransacties kosten geld. Daarnaast zijn er al kosten gemaakt (historische kosten) die op andere budgetten drukken. Ook kost de verdere ontwikkeling (o.a. het opstellen van de Programmaopdracht, het maken van een ontwerp en verdere onderhandelingen met grondeigenaren in het gebied) geld. Op termijn (naar verwachting 2021) wordt een grondexploitatie geopend. Vooruitlopend hierop is een voorbereidingskrediet nodig (€ 400.000,00). De jaarlijkse kapitaallasten van € 5.000,00 worden gedekt uit de Reserve Strategische aankopen. Uit het voorbereidingskrediet betalen we:

 • Afkoop erfpacht;
 • Kosten afkoop erfpacht;
 • Kosten afkoop pacht;
 • Kosten koper aankoop gronden;
 • Historische kosten (ruim een ton);
 • Nog te maken voorbereidingskosten Noordrand De Hoven (tot de grondexploitatie wordt vastgesteld, daarna worden alle gemaakte kosten ten laste van de grondexploitatie gebracht).

Kanttekeningen

1.1 Met het herschikken van de grondportefeuille anticiperen we op mogelijke toekomstige ontwikkelingen

Het is op dit moment nog niet zeker dat deze ontwikkelingen plaats gaan vinden. Wel voldoen we hiermee alvast aan de wens van de gemeenteraad (besluit 2017, onderdeel van de Nota Grondbeleid) om zo weinig mogelijk gronden uit te geven in eeuwigdurende erfpacht.

Risico’s

1. Er vindt geen herbestemming van de gronden plaats

Dit betekent dat de gewenste ontwikkelingen zoals vastgelegd in de Structuurvisie Noordrand De Hoven niet worden gerealiseerd. Er komt geen grondexploitatie en de kosten uit het voorbereidingskrediet worden dan ten laste gebracht van de Reserve Strategische aankopen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Er komt een programmaopdracht Noordrand De Hoven. Met daarin zoals gebruikelijk het wat, hoe, wanneer, wie, waarom, etc.

Het bestemmingsplan/omgevingsplan is een traject dat al in voorbereiding is. Ook hiervoor is een (separaat) krediet beschikbaar gesteld.

Rapportage/evaluatie

De programmaopdracht gaat ter inzage naar de raad. Als vervolg hierop wordt een grondexploitatie opgesteld. Het openen van een grondexploitatie is een bevoegdheid van de raad. Hiervoor komt te zijner tijd een separaat raadsvoorstel. Na openen van een grondexploitatie vindt rapportage van de voortgang plaats middels de Meerjaren Prognose Grondzaken (MPG). Deze wordt twee maal per jaar aan de raad aangeboden.

Financiën

De aangekochte gronden gaan we activeren (onder de Materiële vaste activa).

Uit het voorbereidingskrediet (vooruitlopend op de grondexploitatie) van € 400.000,00 betalen we:

 • Afkoop erfpacht;
 • Kosten afkoop erfpacht;
 • Kosten afkoop pacht;
 • Kosten koper aankoop gronden;
 • Historische kosten (ruim een ton);
 • Nog te maken voorbereidingskosten Noordrand De Hoven (tot de grondexploitatie wordt vastgesteld, daarna worden alle gemaakte kosten ten laste van de grondexploitatie gebracht).

De kapitaallasten van het voorbereidingskrediet (ongeveer € 5.000,00 over 2020) komen ten laste van de Reserve Strategische aankopen.

De huidige stand van de Reserve Strategische aankopen bedraagt € 729.000,00, na onttrekking € 724.000,00.

Bijlagen

Begrotingswijziging 2020-14

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0100

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 3 november 2020 met nummer 160120b e s l u i t :

 1. Een voorbereidingskrediet ten behoeve van de ontwikkeling Noordrand De Hoven beschikbaar te stellen van € 400.000,00 en de kapitaallasten van 2020 (€ 5.000,00) te dekken uit de Reserve Strategische aankopen.
 2. De begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen (bijlage 1, begrotingswijziging 2020-14).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 14 december 2020 Naar boven

Datum 14-12-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

 

 

Besluit

Aangenomen
Er is een stemverklaring afgelegd door CDA, BurgerBelang en D66
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 1 december 2020 (20:30 - 21:30) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 01-12-2020 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
videoconference
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer