Pagina delen

Krediet voor voorbereidend onderzoek Poort van Zuid

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Kennis te nemen van de opbrengst van overleg en onderzoek over ’s Gravenhof en Poort van Zuid.
  2. Een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 200.000 voor vervolgonderzoek inzake het programma Poort van Zuid.
  3. De begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De gemeente Zutphen werkt aan de versterking van de binnenstad, 's Gravenhof en de herinrichting van het zuidelijk entreegebied via het project Poort van Zuid. In november 2016 is hiervoor een bestuursopdracht vastgesteld. Op 9 oktober hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van het project tot en met juni 2017.

De bijeenkomsten, overleggen en onderzoek laten zien dat er een breed draagvlak is voor:

  1. ’s Gravenhof een onderdeel maken van de binnenstad en herinrichten als een cultuur - en cultuurhistorische ontmoetingsplek
  2. Een alternatieve parkeervoorziening bij het Vispoortplein, direct aansluitend aan de historische vesting.
  3. Zichtbaar maken van erfgoed zoals vestingwerken, versterken van de groenstructuur en herstel van de historische watergangen.

De beschikbare informatie en inbreng is ons inziens nog niet voldoende om u een keuze voor te stellen voor een scenario of een combinatie van scenario's. Er is nader onderzoek nodig naar de onderbouwing van de uitgangspunten en haalbaarheid.

In de bijgaande notitie is de voortgang van ambitieformulering voor Poort van Zuid beschreven. Op basis van deze informatie stellen wij u voor een krediet beschikbaar te stellen voor diverse vervolgonderzoeken. Het onderzoek richt zich op het toekomstig gebruik van ‘s Gravenhof, de herbestemming van de witte vleugel, verkeer, parkeren aan de rand van het stadscentrum en de beleving van de vestingwerken met de groengordel en historische watergangen.

Het onderzoek en dit voorstel dragen tevens bij aan de voorbereiding van beantwoording van de volgende moties:

2015: M31 Fietsparkeren

2016: M23 Innovatief Parkeren

In de tekst van de motie Innovatief Parkeren wordt verwezen naar de eerdere en ingetrokken motie uit december 2014 ‘Betere Blik op het ’s Gravenhof”.

Beoogd effect

Financiering van het benodigde vervolgonderzoek om te komen tot besluitvorming over Poort van Zuid.

Argumenten

1.1 De bijeenkomsten, gesprekken, ontwerp en onderzoek geven richting aan de verdere voorbereiding van Poort van Zuid

In de bijgaande notitie Naar een programma voor Poort van Zuid is een samenvatting gegeven van de resultaten van bijeenkomsten, overleg en onderzoek. Er is vervolgonderzoek nodig naar verkeer en parkeren, stedelijke dynamiek op ’s Gravenhof en de financiële haalbaarheid.

1.2 Er is vervolg onderzoek nodig naar verkeer en parkeren

Dit onderzoek betreft allereerst het beantwoorden van verkeerskundige vragen over autobezit, fiets gebruik, economische verwachtingen, mobiliteitsgroei, bereidheid loopafstand en de proces begeleiding hiervan. Vervolgens is er een parkeeronderzoek nodig over de invulling van routing en parkeren in en rond het stadscentrum. Ook wordt hierbij de technische haalbaarheid en inpassing van een centrale parkeervoorziening aan het Vispoortplein onderzocht. Ervaringen van andere projecten zoals in Harderwijk, Den Bosch en Tiel worden meegenomen bij dit onderzoek.

1.3 Er is nader onderzoek nodig naar de mogelijkheden van herstel van vestingwerken en de verbinding met groen en historische watergangen.

Een belangrijk (en breed gedragen) doel van Poort van Zuid is het herstel van historische vestingwerken en het versterken van de groenvoorziening en de historische watergangen. We willen dit onderzoek uitvoeren samen met lokaal betrokken partijen, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en waterschap Rijn en IJssel.

1.4 Er is nader onderzoek nodig naar het programma voor stedelijke dynamiek op 's Gravenhof.

Er is breed draagvlak om 's Gravenhof onderdeel te maken van de binnenstad (mits er een goede alternatieve parkeervoorziening is). Om  de nieuwe bestemming van 's Gravenhof als cultuurhistorische - en culturele ontmoetingsplek waar te maken is er nader onderzoek nodig.  Dat onderzoek richt zich onder andere op de invulling van een beleving van de geschiedenis bij de voormalige palts op 's Gravenhof en op de herbestemming van de witte vleugel van het Oude Stadhuis. Parallel werken de gezamenlijke ondernemers verder aan een gezamenlijk programma aan en op 's Gravenhof.

2.1 Er is een voorbereidingskrediet van € 200.000 nodig voor de voorbereiding van Poort van Zuid in 2018.

De gemeenteraad is bevoegd orgaan voor verstrekking van een krediet voor de voorbereiding van deze gebiedsontwikkeling. In december 2016 heeft uw raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het ontwerp en een eerste analyse van verkeer en parkeren. In de strategische agenda is rekening gehouden met gemeentelijke investeringen in 2019, 2020 en 2021 tot €5.400.000. Wij stellen u voor een tweede voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor Poort van Zuid voor aanvullend onderzoek. Dit krediet wordt ten laste gebracht van het toekomstig investeringskrediet. In 2017 en 2018 zullen er nog geen kapitaallasten zijn.

Kanttekeningen

2.1 Nader onderzoek kost tijd en geld

Het project Poort van Zuid heeft grote invloed op de beleving van de binnenstad van Zutphen en specifiek 's Gravenhof en de functies in het gebied Poort van Zuid. Dat rechtvaardigt een goede voorbereiding. In december 2016 heeft u een voorbereidingskrediet van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de inventarisaties van cultuur-historie, verkeer en parkeren, de bijeenkomsten en eerste schetsontwerpen. Er is aanvullend onderzoek nodig om de besluitvorming voor te bereiden.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De communicatie over de ontwikkelingen rond Poort van Zuid gebeurt via verschillende kanalen. Zowel off- als online, maar ook door dialoog met inwoners en belanghebbenden tijdens interactieve bijeenkomsten en gesprekken. Vanaf 8 november is de webpagina over Poort van Zuid online via www.zutphen.nl. In de week van 13 november verscheen een gezamenlijke uitgave van de nieuwsbrief Binnenstad door Stichting Zutphen Promotie en het digitaal platform www.krachtigzutphen.nl waarop verhalen rondom de speerpunten van het focustraject worden gedeeld, is van start. Via deze nieuwsbrief en het platform houden we betrokkenen op de hoogte van de ontwikkelingen in de Zutphense  binnenstad en daarbinnen het project Poort van Zuid.

Rapportage/evaluatie

Het vervolgonderzoek is gepland in de periode tot april 2018. In het voorjaar 2018 zullen wij u een voorstel voorleggen over het programma voor ontwerp 's Gravenhof en structuurplan Poort van Zuid.

Financiën

De kosten voor het vervolgonderzoek naar verkeer en parkeren, culturele dynamiek, herbestemming witte vleugel en herstel vestingwerken is geraamd op totaal € 200.000. Dit krediet wordt ten laste gebracht van het toekomstig investeringskrediet Poort van Zuid, waarvan de kapitaallasten ten laste komen van de post ‘uitvoering focustraject’. In 2017 en 2018 zullen er nog geen kapitaallasten zijn.

Bijlagen

Collegevoorstel d.d. 7 november 2017

Samenvatting opbrengst 15 juni bij scenario's 's Gravenhof en Poort van Zuid

Notitie Naar het programma voor Poort van Zuid, Ambities, waarden, ideeën en motivatie

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0146

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 november 2017 met nummer 97831b e s l u i t :

  1. Kennis te nemen van de opbrengst van overleg en onderzoek over ’s Gravenhof en Poort van Zuid.
  2. Een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 200.000 voor vervolgonderzoek inzake het programma Poort van Zuid.
  3. De begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 20 november 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-11-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 20 november 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 20-11-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support