Pagina delen

Krediet voor vervanging kantoormeubilair

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Een krediet van € 200.000,-- beschikbaar te stellen voor de vervanging van kantoormeubilair (inclusief kabelmanagement) met als dekking de reserve vervanging inventaris en de begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2017-21).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Eind 2015 zijn we begonnen met het stapsgewijs vervangen van het kantoormeubilair door kleinere en gemakkelijker in hoogte verstelbare bureaus. Voor de start hebben wij destijds een krediet gevraagd van €250.000. Voor de verdere uitrol is een vervolgkrediet benodigd van € 200.000.

Beoogd effect

Een aan de tijd aangepaste werkomgeving waar de medewerkers goed en arbo-proof hun werk kunnen doen.

Argumenten

1. Het kantoormeubilair dat in de vorige ronde nog niet is vervangen voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.

De oude bureaus zijn groot en moeilijk in hoogte verstelbaar. Doordat er tegenwoordig geen grote computers meer op de bureaus hoeven te staan, kunnen de bureaus kleiner zijn. Daarnaast is het noodzakelijk dat de bureaus in hoogte verstelbaar zijn, zodat een werkplek gemakkelijk door meerdere medewerkers gebruikt kan worden en daarmee efficiënt gebruik gemaakt kan worden van de werkplekken. Ook kunnen medewerkers dan afwisselen tussen zittend en staand werken.

2. Voor de vervanging zijn financiële middelen beschikbaar in de “reserve vervanging inventaris”

De raad dient de middelen vanuit deze reserve ter beschikking te stellen. Op dit moment bedraagt de reserve €342.000. Jaarlijks wordt er € 42.000 toegevoegd aan deze reserve.

Kanttekeningen

Het kantoormeubilair ziet er nog goed uit.

Het kantoormeubilair dat nog niet is vervangen, stamt uit de tijd dat het stadhuis werd opgeleverd (1999).

Dat meubilair is inmiddels 18 jaar oud en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd (zie argument 1).

Om de kosten zoveel mogelijk te beperken wordt gebruik gemaakt van “second life” meubilair.

Risico’s

Het vervangen van het meubilair verkleint juist het risico op uitval van medewerkers, omdat de medewerkers het meubilair naar de eigen wensen aan kunnen passen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Als het krediet beschikbaar is gesteld, zal de verdere uitrol van het nieuwe kantoormeubilair plaatsvinden.

Financiën

De investering ad € 200.000,-- wordt afgeschreven in 10 jaar. De verwachting is dat het krediet eind 2018 wordt afgesloten. Het eerste jaar (2017) worden er nog geen kapitaallasten berekend. Vanaf 2019 wordt een rentepercentage van 1,8% gehanteerd over het geïnvesteerde bedrag.

De kapitaallasten voor de komende jaren zijn dan als volgt:

2017: -

2018: € 20.000,--

2019: € 23.600,--

De kapitaallasten worden ten laste gebracht van de reserve vervanging inventaris. De stand van deze reserve bedraagt op dit moment € 342.000.

Bijlagen

Begrotingswijziging 2017-21 - Krediet voor vervanging kantoormeubilair.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0144

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 7 november 2017 met nummer 112510b e s l u i t :

Een krediet van € 200.000,-- beschikbaar te stellen voor de vervanging van kantoormeubilair (inclusief kabelmanagement) met als dekking de reserve vervanging inventaris en de begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2017-21).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 20 november 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 20-11-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk en A.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Wat betreft de agenda, geeft de voorzitter aan dat agendapunt 9 vanavond komt te vervallen en wordt doorgeschoven naar een Forum op 4 december 2017. Agendapunten 7 en 8 zullen na agendapunt 12 worden behandeld. De voorzitter zal bij die agendapunten namens de PvdA het woord voeren.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter meldt dat zich een viertal insprekers heeft gemeld voor het onderwerp WALHALLAb en een inspreker voor het onderwerp Driesteek 7 (dat ook op de lijst ter inzage liggende stukken staat). 

Inspreekreacties WALHALLAb:

Inspreker Mevrouw Van de Veer:
zie bijlage.

Inspreker Mevrouw Quirijnen:

Inspreker hoorde via een enthousiaste vriendin enige jaren geleden over het bestaan van het Walhallab. De prettige sfeer is vanaf binnenkomst voelbaar. Sindsdien heeft zij de locatie wekelijks bezocht en hier veel geleerd, zoals schilderen. De leider heeft inspreker heel veel vertrouwen gegeven, waardoor zij het ook fijner kreeg op school en dat maakt haar veel gelukkiger. Inspreker hoopt heel erg dat het Walhallab een nieuwe passende plek krijgt.

Inspreker Mevrouw Sanders:

Inspreker voert het woord namens haar zoon Gerrit, die het zelf lastig vindt om in te spreken. Ruim een jaar geleden bezocht Gerrit voor het eerst het Walhallab. In het begin vond hij dat moeilijk, maar nu gaat hij iedere keer zelfstandig. Hij leidt mensen rond, heeft vrienden gemaakt en hij heeft het er ontzettend naar zijn zin.

Inspreker de heer Snel, projectleider van Walhallab:

Inspreker voegt toe dat er goed overleg met de gemeente plaatsvindt. Het Walhallab is blij dat de partijen op een constructieve manier met elkaar in gesprek zijn. De nood is echter hoog nu de activiteiten van het Walhallab stil liggen. Ook een aantal re-integratie- en werk-leer- plekken komt in gevaar omdat het Walhallab niet verder kan met haar projecten. Inspreker vraagt aandacht voor de urgente situatie.

D66 vraagt aan de heer Snel een toelichting op de stand van zaken. De fractie gaat ervan uit dat de gemeente meedenkt over een oplossing, maar spreker is benieuwd of de vraag op meerdere plekken is neergelegd. Voorts vraagt spreker of het Walhallab budget heeft voor een locatie en of de vraag ook bij fondsen is neergelegd.

De heer Snel licht toe, dat het bekend was dat het Walhallab niet op de huidige plek kon blijven. Alles is in een stroomversnelling geraakt door de activiteiten van de projectontwikkelaar. Het Walhallab is in gesprek met meerdere partijen, maar de voorkeur bestaat voor een locatie in Zutphen, dicht bij het centrum. Spreker gaat een wensenpakket neerleggen, rekening houdend met de mogelijkheden en ervan uitgaande dat het Walhallab zelfstandig de huur kan betalen. Er wordt dus aan meerdere initiatieven gewerkt, maar door de urgentie is de situatie veranderd. De gemeente kijkt mee om zo snel mogelijk een oplossing te vinden.

Burgerbelang complimenteert de aanwezige jongeren dat zij gebruik maken van het inspreekrecht. De fractie informeert naar de inhoud van het gesprek dat vanmiddag heeft plaatsgevonden met de gemeente.

Het College meldt een goed gesprek te hebben gehad. Daarin is ook geconstateerd dat het lastig is om op deze korte termijn een structurele oplossing te vinden omdat bestemmingsplanprocedures aan de orde kunnen zijn op veel plaatsen die geschikt lijken. Voorts is geconstateerd dat een tijdelijke oplossing op korte termijn voor het Walhallab niet heel veel perspectief biedt omdat het veel tijd en moeite kost om een werkplaats in te richten. De uitdaging voor de komende tijd ligt dus in het vinden van een oplossing, die in eerste instantie misschien tijdelijk is, maar wellicht mogelijkheden biedt voor de langere termijn. Daar zijn in het gesprek verschillende opties voor verkend.

Het Walhallab heeft een eigen verantwoordelijkheid, maar de gemeente moet kansen en belemmeringen aangeven.

Ook is gesproken over de financiën. Mocht het Walhallab financiering nodig hebben voor trajecten die onder Jeugdhulp vallen of anderszins subsidie nodig hebben, dan moet er zekerheid bestaan over de veiligheid en kwaliteit van de hulp die door het Walhallab wordt geboden. Voor de gemeente zou het de voorkeur hebben als het Walhallab zich zou aansluiten bij het raamcontract voor Jeugdhulp.

Ten tweede zou voor een locatie, waarvoor huur moet worden betaald, een bedrijfsplan nodig zijn. Ook daarover is in het gesprek van gedachten gewisseld. Desgevraagd licht het College toe dat het streven is om in januari 2018 een oplossing te hebben gevonden, zodat de doorstart kan plaatsvinden.

Burgerbelang vraagt aan de heer Snel of het Walhallab zich kan vinden in de opties die vanmiddag zijn besproken en vraagt of dat voldoende is om in Zutphen te blijven.

De heer Snel licht toe dat in een tijdelijke situatie de re-integratieplekken en werk-leer-plekken in gevaar komen. In geval van een tijdelijke oplossing bestaat er zorg wat dit betreft. Er kan dan namelijk geen volledige werkplaats worden ingericht. Zover wil het Walhallab het echter niet laten komen omdat zij iedere werknemer continuïteit wil bieden.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan inspreker mevrouw Boehmer, namens bewoners Driesteek en Hekkelerdijk over het onderwerp Driesteek 7.

 

Inspreker Mevrouw Boehmer:
zie bijlage.

GroenLinks vraagt een omschrijving te geven van het aanzien van het perceel.

Mevrouw Boehmer licht toe dat het perceel in het buitengebied van Zutphen ligt. Er liggen grote hopen zand en stenen en er staan zeer grote schermen. Op het perceel staat een onbewoonbaar verklaard pand en een grote bedrijfsstal. In de krant wordt gesproken over een melkveebedrijf, maar de afgelopen tien jaar heeft inspreker ter plaatse geen koeien gezien.

Het CDA vraagt of de bewoners persoonlijk door initiatiefnemer zijn geïnformeerd over diens plannen.

Mevrouw Boehmer antwoordt in de meivakantie van 2016 een schriftelijke uitnodiging te hebben ontvangen voor een informatieavond die twee dagen later plaatsvond. In die periode bleken veel belanghebbenden met vakantie. Een aantal buurtbewoners heeft enkele weken later wel een informatieavond bezocht.

Op dat moment was nog sprake van het inrichten van een camping, waar de bewoners nog minder blij mee waren.

Op 25 juli 2017 ontvingen de bewoners opnieuw een uitnodiging voor een informatieavond, die wederom twee dagen later was gepland. Ook die uitnodiging viel in een vakantieperiode en op het verzoek van de bewoners om de informatiebijeenkomst naar een latere datum te verzetten, is nooit een reactie gekomen.

De VVD wijst er op dat in het collegebesluit staat vermeld dat de stukken ter inzage lagen in De Zutphense Koerier, maar dit moet Het Kontakt zijn.

3. Actieve informatievoorziening

Het College verwijst naar de aanvraag in het kader van de Vangnetregeling, die in 2016 is ingediend. Eind vorige week heeft de gemeente de beschikking ontvangen. Daarin staat dat de gemeente definitief 1,52 miljoen euro terug zal ontvangen, conform de ingediende aanvraag.

4. Aankondiging moties en amendementen

Van de mogelijkheid om moties of amendementen aan te kondigen, wordt geen gebruik gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 20 november 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

5b. Toezeggingenlijst Raad 20 november 2017

Fractie Pepers en Verwoort heeft tijdens het vragenkwartier van 25 oktober 2017 vragen gesteld inzake drugsoverlast op De Mars. De hierover toegezegde memo is nog niet ontvangen.

Het college antwoordt dat de memo deze week kan worden verwacht.

D66 verwijst naar toezegging 2016 04 inzake De Hanzehof. Gevraagd wordt wanneer het plan kan worden verwacht.

Het college adviseert deze vraag aan de portefeuillehouder te stellen tijdens het vragenkwartiertje in de raadsvergadering

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Benoeming dhr. J.H.R. Pierik extern lid rekenkamercommissie

Geen opmerkingen.

6b. Krediet voor voorbereidend onderzoek Poort van Zuid

De PvdA vraagt een toelichting op het bedrag van € 200.000,= aan onderzoekskosten. De fractie beoordeelt dit als een fors bedrag. Voorts vraag de fractie of in dat onderzoek de parkeercapaciteit van Zutphen goed in kaart wordt gebracht.

Het College licht toe dat de hoogte van de onderzoekskosten heeft te maken met het feit dat het hele gebied in één keer wordt meegenomen. In het onderzoek wordt ook het parkeren meegenomen. Er zijn drie scenario’s en het vergt de nodige tijd en inspanning om tot één plan te komen. Voordeel van deze aanpak is dat hiermee ook reeds een deel van de voorbereidingen wordt getroffen.

6c. Krediet voor vervanging kantoormeubilair

De VVD vraagt of de keuze voor het kantoormeubilair ook is gebaseerd op individueel advies.

Het College licht toe dat bij de installatie van een bureau of stoel altijd wordt gekeken naar de persoonlijke situatie. Voorts is er een ergonoom die de medewerker helpt de juiste houding aan te nemen.

6d. Actualisatie Nota bodembeheer 2011 via vaststelling van het rapport "Regionale Bodemkwaliteitskaart Stedendriehoek, aanvulling op de bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Zutphen"

De Stadspartij vraagt of deze actualisatie invloed heeft op de Natuurwaardenkaart en hier eventueel hiermee afstemming plaatsvindt.

Het College bevestigt dat de nota en de kaart op elkaar worden afgestemd. Spreker adviseert een nadere uitleg aan de portefeuillehouder, wethouder Pennings, te vragen.

Conclusie: De stukken onder 6.a t/m 6.d worden als hamerstuk op de raadsagenda geplaatst.

7. Motie: Een bredere toegang tot zutphen.nl

GroenLinks licht toe dat de heer Manders van de PvdA mede-indiener van deze motie is. De directe aanleiding voor deze motie was de bijeenkomst bij De Mars, inzake de revitalisering van het gebied. Tijdens die avond is een aantal filmpjes getoond over Zutphense ondernemers. Deze filmpjes dienen volgens de indieners een groter podium te krijgen en dat heeft geleid tot het voorstel voor een bredere toegang tot www.Zutphen.nl.

De heer Schuitemaker zal dit middels een presentatie nader toelichten (zie bijlage).

De heer Schuitemaker geeft aan dat www.Zutphen.nl ontzettend veel bezoekers heeft en van waarde zijn voor Zutphen Promotie om de stad als geheel te laten zien. Dat past ook binnen de Archipelgedachte. In de huidige praktijk is via deze website informatie over veel partijen te vinden, die dicht bij de gemeente staan. Via de presentatie wordt getoond wat de gedachte achter de motie is. Getracht wordt om de Archipel te verbinden met bruggetjes. Dit wordt middels enkele voorbeelden toegelicht.

D66 verwijst naar de enquête die afgelopen week aan burgers is gestuurd over dit onderwerp; de vraag is of de motie overbodig is.

Het college licht toe dat het College al lang bezig is met dit onderwerp. Ook het College vindt dat online informatie beter op elkaar kan aansluiten. Over de manier waarop dat zou moeten gebeuren, zijn inmiddels vragen gesteld aan de samenleving. Wat spreker betreft, is hier geen motie voor nodig. Zij gaat hierover graag in gesprek met de verschillende partijen.

Het CDA vraagt of de indieners ook hebben gesproken met een onafhankelijke SEA-expert.

De heer Schuitemaker antwoordt dat SEA-experts vaak sterk uiteenlopende meningen hebben.

De Stadspartij constateert dat de kosten laag zijn ten opzichte van de winst. Spreker vraagt dit toe te lichten.

GroenLinks heeft begrepen dat de kosten voor het bouwen van een extra laag niet meer dan een paar duizend euro bedragen. De winst is een betere bundeling van informatiestromen.

De SP vindt een duidelijker en beter toegankelijke website noodzakelijk, maar wil hier vanuit de politiek eigenlijk ook niet al te veel energie in steken. Wat de SP betreft, is sprake van een prima plan.

De VVD vraagt een toelichting op de gewenste vorm. Het antwoord van het College en de motie lijken enigszins tegenstrijdig als het gaat om de wenselijkheid van een portal.

Het college zou het jammer vinden als uitsluitend wordt gefocust op een portal. Zij zou liever iets meer tijd willen om te kijken wat het maximale effect geeft en gaat daarover graag in gesprek. Over de termijn waarop een en ander wordt gerealiseerd, kan spreker geen uitspraak doen.

D66 stelt op basis van deze informatie vast dat de indieners op hun wenken worden bediend, zij het met uitzondering van de termijn.

GroenLinks denkt dat de voorgestelde portal het beste verbindende middel is, maar het is natuurlijk goed om dat naast andere ideeën te leggen.

De heer Schuitemaker voegt toe dat Zutphen Promotie is bedoeld “om al het moois van de stad te laten zien”. De gemeentelijke website heeft een breder doel en dat moet goed met elkaar in verbinding worden gebracht. Spreker vindt dat het maximale eruit moet worden gehaald.

D66 vindt dat de raad vanuit haar rol moet een goede afweging dient te maken. Een portal lijkt een hele goede keuze, maar wellicht komen er betere argumenten voor een andere oplossing boven tafel.

Burgerbelang is blij dat de burgemeester een flitsende website wil. Uit de woorden van de indieners maakt Burgerbelang op dat zij geen alternatieven hebben bekeken.

GroenLinks wijst op de opdracht aan Zutphen Promotie om niet alleen Zutphen te promoten maar ook andere zaken; daar is een betere toegang voor nodig. Spreker is er nog steeds van overtuigd dat een portal daar een goede bijdrage aan kan leveren, maar staat open voor de argumentatie van het College.

Burgerbelang vraagt zich af wat de actuele waarde van de motie is. De indieners kunnen wellicht beter met het College in gesprek gaan om een oplossing te kiezen die voor de lange termijn voldoet. Hiertoe zou de motie kunnen worden aangepast.

De PvdA heeft drie jaar geleden al met de heer Schuitemaker over dit onderwerp gesproken. Spreker is verheugd over de informatie die het College heeft verstrekt.

De VVD lijkt het eveneens verstandiger om de motie aan te passen en daarbij de tijdslimiet van 1 januari los te laten.

GroenLinks geeft aan zich te zullen beraden, gehoord hebbende de discussie.

De voorzitter stelt vast dat de motie voor dit moment voldoende is besproken. De reactie van de indieners wordt afgewacht.

8. Motie: Behoud 80 km op N348 naar Deventer

De PvdA licht toe dat de motie reeds was opgesteld vòòrdat het bericht via de pers naar buiten kwam over de proef met de weg die de Provincie wil uitvoeren. De achterliggende gedachte van de motie heeft vooral met de bereikbaarheid van Zutphen te maken. Het gaat met name om beeldvorming en veiligheid voor omwonenden. Om dat echter als enige argument aan te halen, is wat karig. Veiligheid is ook mogelijk op een tachtigkilometerweg met een goede inrichting. De onderbouwing van de motie is gelegen in het feit dat omwonenden zich zorgen maken over de proef en dat er wellicht betere alternatieven voorhanden zijn. De motie is mede ingediend door de fractie Pepers en Verwoort. 

De voorzitter biedt de heer Addink (inspreker) de gelegenheid in te spreken:

Inspreker wijst er op, dat het voor Zutphen van groot belang is dat de aansluiting met de snelwegen in stand blijft. De afgelopen jaren is sprake van verbetering, onder meer vanwege de nieuwe rondweg. Vanaf Industrieterrein De Mars is de A1 binnen vijftien minuten bereikbaar via de huidige weg. Als dit via de IJsselbrug zou moeten, kost het al tien minuten om Zutphen uit te komen. Het autoverkeer rijdt dus altijd via de A1 en rijdt voor een groot deel buiten spitstijden. Het verlagen van de maximumsnelheid van tachtig naar zestig kilometer per uur betekent voor het bedrijf van inspreker een tijdverlies van bijna twee uur per dag om op de snelweg te komen. Spreker is het niet eens met ondernemers die zeggen dat Zutphen slecht bereikbaar is, maar het is wel van belang dat de toegangswegen naar de snelwegen zo goed mogelijk blijven. Volgens inspreker zijn er betere opties voor de N348 dan verlaging van de maximumsnelheid.

De CU mist in de motie de expliciete oproep om in overleg te treden met de Provincie.

Burgerbelang deelt de mening van inspreker en indieners. Hij roept het College op druk te zetten op deze zaak. In de spits is het te druk om tachtig kilometer per uur te kunnen rijden en voor bedrijven, die veel buiten de spits rijden, is deze proef onwenselijk.

GroenLinks onderschrijft de motie niet en denkt dat het goed is om deze proef te laten uitvoeren en het ook als een proef te bekijken in relatie tot de vergroting van de verkeersveiligheid. Als de veiligheid niet toeneemt, dan zijn andere maatregelen aan de orde. De proef is overigens relatief goedkoop.

Burgerbelang geeft aan dat de ervaring leert dat een proef vaak resulteert in een blijvende situatie. De fractie vindt dat de weg niet echt onveilig is. De weg is echter wel van belang voor de bereikbaarheid van Zutphen.

De fractie Pepers en Verwoort licht toe dat de proef voor een periode van een jaar van kracht is. Een tijdsbestek van een jaar is lang voor ondernemers.

De VVD vindt het belangrijk om de proef uit te laten voeren. Er zijn meerdere partijen belanghebbende bij de weg, zoals de ondernemers en de aanwonenden. Daarom is het van belang om gegevens te hebben op basis waarvan een weloverwogen keuze kan worden gemaakt.

Burgerbelang vindt dat de VVD hiermee de eigen achterban behoorlijk in de steek laat.

Voor de VVD staan zowel de ondernemers, als ook de veiligheid hoog in het vaandel.

De voorzitter stelt vast dit onderwerp nog niet voldoende is besproken en dit zal worden geagendeerd voor verder debat in de raad.

Conclusie: Het onderwerp wordt als bespreekstuk aan de raad voorgelegd.

9. Motie: Vrijstelling sport- en cultuurverenigingen van OZB (komt te vervallen)

Niet besproken.

10. Lijst ingekomen stukken Raad 20 november 2017

Geen opmerkingen.

11. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 20 november 2017

GroenLinks verzoekt het positieve collegebesluit inzake het ontwerpbestemmingsplan Driesteek 7 nader toe te lichten. De fractie ziet namelijk nog veel onduidelijkheden. Afgevraagd wordt of zonder die helderheid een goede ruimtelijke afweging mogelijk is.

Het college adviseert de vraag te stellen in het vragenkwartiertje tijdens de raadsvergadering.

12. Vaststellen forumverslag(en)

12a. Forumverslag 26-10-2017

Geen opmerkingen.

12b. Forumverslag 06-11-2017

GroenLinks geeft aan dat in de presentielijst telkens namen door elkaar worden gehaald.

De voorzitter meldt dat dit reeds is besproken in het presidium en dat hiervoor aandacht is gevraagd.

De voorzitter stelt vast dat de Forumverslagen van 26 oktober en 6 november 2017 zijn vastgesteld.

13. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 20 november 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-11-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend