Pagina delen

Krediet voor uitzichtpunten en herinrichting van de Tichelbeeksewaard

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. Een krediet beschikbaar te stellen van €880.000,- voor de herinrichting van de Tichelbeeksewaard en van €650.000,- voor de uitzichtpunten aan de winterdijk.
2. Dit krediet te dekken via een onttrekking van € 1.530.000 aan het beklemd middel “Sleutelproject IJsselsprong/Rivier in de stad".
3. De begroting 2016 dienovereenkomstig te wijzigen.
4. Voor beheer en onderhoud van de Tichelbeeksewaard per 2018 structureel € 10.000 op te nemen in de begroting.

 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De Tichelbeeksewaard is van meet af aan een belangrijk gebied binnen het project IJsselsprong. Plannen voor dit gebied zijn opgenomen in het Ontwerp Intergemeentelijke structuurvisie IJsselsprong “In één keer goed” (2008) en “Alles in 1 keer”. In de periode 2008 t/m 2011 is binnen het project IJsselsprong gewerkt aan de inrichting van de Tichelbeeksewaard. In deze plannen was sprake van een nevelgeul in de uiterwaarden van de IJssel waardoor bij De Hoven het beeld van een veel bredere rivier zou ontstaan, nodig voor de rivierveiligheid. Naast de gewenste waterstandsverlaging zou het gebied een belangrijke ruimtelijke kwaliteitsimpuls krijgen. Eind 2011 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten dat de aanleg van deze geul naar de langere termijn wordt geschoven.

Vanaf 2012 is door de gemeente Zutphen het programma Rivier in de Stad gestart. Dit programma is gericht op een fors aantal fysieke projecten bij/langs de IJssel. De IJssel wordt gezien als een verbinding tussen De Hoven en de binnenstad. Voor de Tichelbeeksewaard kijkt het programma naar hoe een aantal doelen en wensen voor deze uiterwaarden ondanks het uitstellen van de geul, toch kan worden bereikt. Hierbij worden de toekomstige ingrepen in het gebied waar mogelijk ontworpen en uitgevoerd zodat deze anticipeert op een eventuele geul (‘no-regret’).

Fase 1 Tichelbeeksewaard rondom de brug

In het kader van Rivier in de Stad wordt gestart met de herinrichting van de eerste fase van de Tichelbeeksewaard. Dit deel van de Tichelbeekswaard, rondom de oude IJsselbrug in Zutphen wordt opnieuw ingericht om het gebied naast landbouw nog beter geschikt te maken voor weidevogels conform de doelstellingen vanuit Natura 2000 en voor recreatief medegebruik, met respect voor de natuur. Het beter geschikt maken voor weidevogels gebeurt in nauw overleg met de gemeentelijke pachters, de vogelwerkgroep en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door provinciale subsidies (SNL-middelen). Voor dit eerste deelgebied wordt ook een deel van de Tichelbeek aangepakt/teruggebracht. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de aanleg van de voetgangersbrug waarbij er naar/vanaf het IJsselpaviljoen een looproute ontstaat die begint/eindigt in de Tichelbeeksewaard. Voor deze voetgangersverbinding krijgt u een apart voorstel.

Fase 2 Tichelbeeksewaard ‘zuid’

In het tweede deel van de plannen voor de Tichelbeeksewaard, zuidelijk gelegen (vanaf de knotwilgen) tot en met Brummen, komen opgaven van meerdere overheden bij elkaar. Staatsbosbeheer heeft voor het Brummense deel van de Tichelbeeksewaard een NURG-opgave (Nadere Uitwerking Rivieren Gebied) te realiseren. Deze NURG-doelstelling zijn: riviergebonden natuur in combinatie met waterstandsverlaging. Rijkwaterstaat Oost Nederland wil graag ten behoeve van de ecologische waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water) de loop van het profiel van de Oekense Beek en Tichelbeek aanpassen. Ten slotte zijn ook voor dit gebied verbeterdoelstellingen vanuit Natura 2000 aangegeven, waar rekening mee gehouden kan worden. De Provincie Gelderland heeft vanuit de Natura 2000-opgave voor de Tichelbeeksewaard doelen op het vlak van leefgebied Porseleinhoen en uitbreiding ooibos. Dat traject bevindt zich zowel op het Zutphense als op het Brummense (NURG) deel. Betrokken gemeenten zijn Brummen en Zutphen.

Voor deze fase wordt met betrokken partijen gezamenlijk nagedacht hoe deze verschillende programma’s elkaar aanvullen en kunnen versterken en hoe budgetten efficiënt kunnen worden ingezet.

Beoogd effect

Een Tichelbeeksewaard die voor recreatief medegebruik toegankelijk is vanuit De Hoven en de (binnen)stad, waarbij de doelstellingen vanuit Natura 2000 (maaibeheer e.d.) worden versterkt en tijdens de werkzaamheden de natuur niet wordt verstoord (hiervoor worden werkprotocollen opgesteld) en wordt voldaan aan de eisen voor waterveiligheid, scheepvaart en rivierbeheer, stabiliteit en onderhoud van de winterdijk en spoorwegveiligheid.

Argumenten

1.1 Door de herinrichting wordt een maximaal effect voor de belevingswaarde voor de recreant van zowel de binnenstad als van De Hoven gecreëerd

De Tichelbeeksewaard wordt goed toegankelijk gemaakt voor recreatief medegebruik, waarbij de doelstellingen vanuit Natura 2000 met het inrichten van weidevogelgebieden (maaibeheer e.d.) met de inrichting worden versterkt en tijdens de werkzaamheden de natuur niet wordt verstoord (hiervoor worden werkprotocollen opgesteld). De uiterwaard krijgt een eigen identiteit, een verbeterd weidevogelgebied met natuurlijke belevingselementen en wandelpaden die voldoen aan de huidige eisen. De wandelpaden zijn zodanig gepositioneerd en gemarkeerd dat geen verstoring in de belangrijke natuurwaarden plaatsvindt. Door betere informatievoorziening krijgen meer mensen toegang tot informatie over cultuurhistorie, natuur en scheepvaart.

1.2 Kwaliteitsverbetering is al vele jaren onderdeel van de Tichelbeeksewaard

Al langer wordt geconstateerd dat in De Hoven ingrepen nodig zijn om de ruimtelijke en economische, deels ook sociale kwaliteit te verbeteren. Bij het vaststellen van de IGSV 2008 werd geanticipeerd op het opstellen van bestemmingsplannen en het voorbereiden van de uitvoering vanaf 2009. Het opstellen van de nota “Alles in één keer” (2009), het Masterplan Middengebied (2010-2012) en het Gebiedsplan Rivier in de Stad (2013) hebben echter nog niet geleid tot effectuering van wenselijke maatregelen. Het inrichtingsplan voor de Tichelbeeksewaard, waar de bevolking positief op heeft gereageerd in zowel de sessies voor het wijkontwikkelingsplan als bij informatiebijeenkomsten, maakt het mogelijk om snel kwaliteitsverbeteringen te realiseren.

1.3 Bewoners en belanghebbenden van De Hoven en de binnenstad hebben positief gereageerd op de plannen voor de Tichelbeeksewaard

Tijdens informatiebijeenkomst op 19 januari 2016 in De Hoven voor de Tichelbeeksewaard en de inloopbijeenkomst op 26 januari 2016 in het IJsselpaviljoen voor meerdere projecten van Rivier in de Stad, heeft men kennis kunnen nemen en suggesties gedaan voor de plannen voor de Tichelbeeksewaard. In 2014 en 2015 zijn er bijeenkomsten geweest in De Hoven waarbij men mee kon denken over de toekomst van hun wijk. Hierbij zijn ook wensen en ideëen voor de Tichelbeeksewaard naar voren gebracht. Een belangrijke reactie was de bereikbaarheid en passeerbaarheid van de paden voor minder validen/invaliden of mensen met een beperking of kinderwagens en dergelijke. Ter voorkoming van zeer brede paden in een beschermd Natura 2000-uiterwaard worden op de paden passeerstroken (rollator uitwijkplaatsen, afgekort rup(s)) aangebracht. Deze zijn op handige plekken gesitueerd. Het is qua beheer en onderhoud, vergunbaarheid, waterveiligheid, techniek en kosten niet mogelijk om vanaf de Oude IJsselbrug een voorziening te ontwerpen, waarbij mensen met een lichamelijke beperking vanaf deze plek de Tichelbeeksewaard kunnen betreden. Hiervoor zal men via het pad aan de Hovense zijde gebruik moeten maken.

1.4 Stadsbalkon als toeristisch trekpleister

Het Stadsbalkon biedt vanaf de Hovense kant een geweldig uitzicht naar het witte stadsfront van de IJsselkade. Zowel vanaf het balkon als vanaf de traptreden, naast en onder het balkon, kan men genieten van zowel de uiterwaarden als van de oude binnenstad. Het Stadsbalkon is in verband met beperkte ruimte, kosten, beheer en onderhoud alleen voorzien van een trap. Een lift of een helling is qua kosten, ruimte, beheer en onderhoud niet mogelijk binnen gehanteerde uitgangspunten. De uiterwaard is voor mindervaliden wel goed bereikbaar met een hellingbaan (vanaf Kanonsdijk).

1.5 Het gebied wordt zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt voor minder validen

Bij het ontwerp is rekening gehouden met een pad dat een goede verharding heeft en voldoende breed is voor minder validen. Op verzoek van de Stichting Platform gehandicapten is het pad verbreed naar 1,20 meter. Om elkaar te kunnen passeren worden er rollator uitwijkplaatsen op goede strategische plaatsen aangelegd (‘Rups’). Aan de Kanonsdijk wordt voorzien in 4 tijdelijke parkeerplaatsen (vooruitlopend op de herinrichting van de Kanonsdijk en het IJsselplein). Vanaf dit deel van de Tichelbeeksewaard kunnen minder validen het gebied in en uit. Het betreft een ronde van circa 1 kilometer.

1.6 De ontgravingen ten behoeve van de nieuwe waterloop van de Tichelbeeksewaard zullen onder begeleiding zijn van zowel een archeoloog, bodemspecialist, expert niet gesprongen explosieven (NGE) als een ecoloog.

In het gebied liggen direct naast het beoogde boomstammenpad, nog resten van de historische schipbrug. Deze schipbrug was vroeger de verbinding over de IJssel en liep vanaf de Spoorstraat naar de Brugstraat. Tevens blijken uit bodemonderzoeken en verkennend NGE-onderzoek veel puin en mogelijke munitie aanwezig te zijn.

Om de Tichelbeeksewaard ecologisch in te richten wordt de meest westelijke waterloop onder begeleiding ingericht. De oostelijke waterloop wordt eveneens ecologisch ingericht maar die behoudt tevens de waterafvoerende functie om te voldoen aan de eisen van het waterschap.

1.7 Het plan is positief ontvangen door de pachters.

Uit overleg tussen de rentmeester van de gemeente Zutphen en de pachters wordt verwacht, dat -met verschuiving van pachters en pachtgronden in de Tichelbeeksewaard en met het verbeterd maaibeheer- ten faveure van het weidevogelbeheer dat hierover overeenstemming wordt bereikt. Mogelijk dat hiervoor nog kostenvergoedingen dienen plaats te vinden. Dit betreft thans een inschatting (zie kopje Financiën).

Kanttekeningen

1.1 Vergunningen kunnen het project vertragen

Er zijn diverse (overheids)organen die in het gebied actief zijn en die vergunningen moeten verstrekken. Wijzigingen in de vergunningen of voorwaarden die elkaar tegenspreken zijn aspecten die aan de orde komen. Om deze problematiek zoveel mogelijk in banen te leiden is een werkgroep vergunningen ingesteld (omgevingsvergunning gemeente Zutphen, Waterwetvergunning Waterschap: Rijkswaterstaat is hierbij adviseur), melding ontgrondingvergunning en de Spoorwegwetvergunning.

1.2 Men mag niet meer met auto’s in de Tichelbeeksewaard rijden, uitgezonderd landbouwverkeer

Voor de rust van onder andere de vogels in het gebied is het niet toegestaan om met gemotoriseerde voertuigen het gebied in te gaan. Landbouwverkeer en verkeer ten behoeve van beheer en onderhoud van het gebied en de bruggen zijn hiervan uitgezonderd. Om minder validen en hengelsporters tegemoet te komen wordt vooruitlopend op de herinrichting van de Kanonsdijk en het IJsselplan, voorzien in 4 tijdelijke parkeerplaatsen aan de Kanonsdijk.

1.3 Het project kent beperkte uitvoeringsperiodes
De uitvoeringsperiode van het project kan plaatsvinden in de periode september – half oktober. Dit in verband met de wet flora en fauna en de waterveiligheid.

In de periode half oktober tot april mogen werkzaamheden worden uitgevoerd zolang aantoonbaar is dat binnen 1 dag het gebied weer opgeruimd is van bouwactiviteiten/-materialen. Dit betekent dat het project in 2 jaar zal worden uitgevoerd respectievelijk 2016 en 2017.

1.4 De uitvoering zal moeten plaatsvinden onder begeleiding van een bodemspecialist en een NGE-specialist (explosievendeskundige)
In het gebied zijn 3.000 mogelijk verdachte locaties gesignaleerd. Dit kunnen mogelijk explosieven zijn uit de Tweede Wereldoorlog maar ook verstoring van de ondergrond. In de naoorlogse jaren zijn in het gebied paden aangelegd, dempingen geweest en is er afval gestort. Het vooraf benaderen en vrijgeven van alle mogelijk verdachte locaties is niet werkbaar. Hier kunnen dus mogelijk nog hogere kosten uit voort vloeien. Hiervoor is een post onvoorzien NGE/bodem opgenomen.

1.5 De herinrichting van de Tichelbeeksewaard leidt tot een toename van beheer & onderhoud door de gemeente

Momenteel ligt het beheer en onderhoud van de Tichelbeeksewaard grotendeels bij de gemeente Zutphen, die dit voor een belangrijk deel heeft gedelegeerd aan haar pachters die in dit gebied actief zijn. In de nieuwe situatie is er sprake van uitbreiding van het wandelgebied dat niet door pachters in beheer en onderhoud komt: er komen betonpaden, stapstenen, een olifantenpad (‘graspad’) en een boomstammenpad. Daarnaast wordt voorzien in 4 uitkijkpunten op de zomerdijk en 2 uitzichtpunten op de winterdijk. Mogelijk kan beheer en onderhoud (deels) uitgevoerd worden door een organisatie die mensen inzet met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt (SROI).

Het Waterschap blijft verantwoordelijk voor de watervoerende oostelijke deel van de Tichelbeek. Het westelijke deel (meer rechte deel om en onder de oude brug) van de Tichelbeek valt onder beheer en onderhoud van de gemeente Zutphen. Dit biedt kansen om dit gedeelte onder ecologisch toezicht te beheren en aan te leggen.

Er is sprake van een areaaluitbreiding en dat brengt in de toekomst beheerskosten met zich mee. Dit terwijl er tevens een bezuinigingsopgave is in het fysieke domein. Wij vinden het echter belangrijk om te investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte, hetgeen bijdraagt aan een aantrekkelijke stad nu en in de toekomst. Dit sluit naadloos aan op onze sociaal economische doelen.

Risico’s

Het grootste risico is de vergunbaarheid van het ontwerp en mede daardoor de start/tempo van het project. De vergunbaarheid is sterk afhankelijk van andere (semi) publieke organen en de bijbehorende procedures. Zie hiervoor ook kanttekening 1.1. Het gevolg is vertraging van de uitvoering.

Beheer en onderhoud is van essentieel belang en is gevoelig voor budgetverlagingen.

Duidelijke beheersafspraken met het Waterschap (watervoerende gangen inclusief bijbehorend maatbeheer winterdijk), de pachters en het team beheer en onderhoud is hierbij essentieel. Waar mogelijk wordt het team beheer en onderhoud ontzorgd.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Communicatie 2016:
19 januari: Informatiebijeenkomst Tichelbeeksewaard voor de bewoners van De Hoven (voetbalkantine De Hoven)
26 januari: Informatiebijeenkomst inwoners Zutphen voor RidS projecten, waaronder Tichelbeeksewaard (IJsselpaviljoen)
12 april: Informeel en informerende bijeenkomst voor raadsleden van de plannen van Rivier in de Stad waaronder de Tichelbeeksewaard (interactieve PowerPointpresentatie)

Vervolgtraject 2016:
mei: College
juli: Oordeelvormend forum en vaststelling in de raad.

Uitvoering
Vanaf september 2016 – 2017.

Rapportage/evaluatie

Er vindt rapportage plaats conform de afspraken vanuit het programma Rivier in de Stad.
Nadat het gebied is heringericht wordt zowel de gang van zaken rondom het project als het functioneren ervan geëvalueerd.

Financiën

De voorbereidingskosten voor de Tichelbeeksewaard zijn gefinancierd uit de voorfinanciering van Rivier in de Stad . In het vastgestelde Gebiedsplan (2013) is voor het opstellen en de uitvoering van de herinrichting van de Tichelbeeksewaard een bedrag opgenomen van €750.000,-. Het opstellen van de uitzichtpunten aan de winterdijk valt onder de uitvoering van de herinrichting van de wegen en pleinen. Voor de uitzichtpunten aan de winterdijk is een bedrag van € 650.000,- gebudgetteerd. Het bedrag voor de herinrichting zal met €30.000,- worden verhoogd voor kostenvergoeding voor aanpassing van pachtovereenkomsten. Tevens wordt dit bedrag verhoogd voor een risicovoorziening voor NGE(Niet Gesprongen Explosieven)/bodem. Waardoor het geraamde bedrag voor de herinrichting in totaal €880.000,- bedraagt.

Een derde uitzichtpunt ter hoogte van de Teuge zal in de tweede fase worden gerealiseerd. Dit omdat het onverantwoord lijkt om mensen een 80 kilometer weg (Kanonsdijk, nu nog provinciale weg die na aanleg van de rondweg De Hoven zal worden omgevormd naar een 50km/uur -weg) te laten oversteken, zonder speciaal daarvoor ingerichte voorzieningen. Dit plan wordt zoals eerder aangegeven uitgevoerd met andere semi overheidspartijen. Hiervoor worden te zijner tijd subsidiemogelijkheden gezocht.

Resumé kostenoverzicht:

Benodigd:
€880.000,- ten behoeve van de herinrichting:
 Herinrichting Tichelbeeksewaard € 750.000,-.
 Kostenvergoeding voor aanpassing pachtovereenkomsten € 30.000,- (eenmalig)
 Risicovoorziening NGE/bodem € 100.000,-.
€650.000,- ten behoeve van de uitzichtpunten
€ 10.000 jaarlijks ten behoeve van beheer en onderhoud.

Bijlagen

1. Collegevoorstel
2. Kaart Tichelbeeksewaard fase 1
3. Ontwerp Tichelbeeksewaard SAB

Stukken die ter inzage liggen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0082

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 juni 2016 met nummer 74319b e s l u i t :

1. Een krediet beschikbaar te stellen van €880.000,- voor de herinrichting van de Tichelbeeksewaard en van €650.000,- voor de uitzichtpunten aan de winterdijk.
2. Dit krediet te dekken via een onttrekking van € 1.530.000 aan het beklemd middel “Sleutelproject IJsselsprong/Rivier in de stad".
3. De begroting 2016 dienovereenkomstig te wijzigen.
4. Voor beheer en onderhoud van de Tichelbeeksewaard per 2018 structureel € 10.000 op te nemen in de begroting.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 4 juli 2016 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

De Tichelbeeksewaard is een gebied binnen het project IJsselsprong. Plannen voor dit gebied zijn opgenomen in de Ontwerp Intergemeentelijke structuurvisie IJsselsprong “In één keer goed” (2008) en “Alles in 1 keer”. In de periode 2008 t/m 2011 is binnen het project IJsselsprong gewerkt aan de inrichting van de Tichelbeeksewaard. In de plannen was sprake van een nevengeul. Eind 2011 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten dat de aanleg van deze geul naar de langere termijn wordt geschoven. Vanaf 2012 is door de gemeente Zutphen het programma Rivier in de Stad gestart. Dit programma is gericht op fysieke projecten bij/langs de IJssel. Voor de Tichelbeeksewaard kijkt het programma naar hoe een aantal doelen en wensen voor deze uiterwaarden ondanks het uitstellen van de geul, toch kan worden bereikt. De raad wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de Tichelbeeksewaard en voor de uitzichtpunten aan de winterdijk.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 04-07-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66W.M. Voorham
PvdA
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink en H.B. Demoed
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij de technisch blok vergadering.

2. Algemeen spreekrecht.

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

College: Er is nog geen brief naar de inwoners over de asielzoekers uitgegaan. Deze brief gate staan zodat inwoners weten waar ze naar toe moeten bellen.

Naar aanleiding van de brand in de Vrije School De Berkel wordt nu alles in het werk gesteld om na de zomervakantie een (nood-)schoolgebouw beschikbaar te hebben.

De Cultuurnota is in concept klaar. In overleg met de raadswerkgroep vindt de behandeling ervan na de zomervakantie plaats want we willen deze nota graag goed voorbereiden. Het college zet ondertussen al wel stapjes.

Stadspartij: Van de griffie heb ik begrepen dat er op 15 september 2016 een forumspecial zal worden georganiseerd over dit onderwerp. Diezelfde avond vindt er in het Pakhuis ook een bijeenkomst plaats over het energieakkoord. Kan de forumspecial verplaatst worden naar een ander moment.

College: Dat ligt bij de griffie.

Ten aanzien van de agenda sport en bewegen hebben wij geld gekregen vanuit Den Haag. Op 1 augustus aanstaande zal worden gestart met buurtsportcoaches.

Het financieel perspectief naar aanleiding van de meicirculaire en het beeld bij de Voorjaarsnota klopt nog steeds: de gemeente heeft een financieel voordeel van enkele tonnen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Er zijn geen opmerkingen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 4 juli 2016

VVD: nummer 14-04 kan er af. In zijn algemeenheid moet er worden gekeken wat er af kan, de lijst moet worden opgeschoond.

College: Ja, dat kan.

5b. Toezeggingenlijst Raad 4 juli 2016

Stadspartij: Nummer 2014-06 kan van de lijst af. Op 18 januari heeft er een presentatie over groen erfgoed plaatsgevonden, daarmee is voldaan aan de toezegging.

College: Wordt er af gehaald.

ChristenUnie: Wordt deze lijst ook opgeschoond?

College: Ja, deze lijst wordt ook opgeschoond.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Beschikbaar stellen krediet verbouw bibliotheek

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Krediet IJsselkade, herinrichting fase 1

Voorzitter: Wat wordt bedoeld met ‘beklemd middel’?

College: Dat is een bedrag wat is vastgesteld, geoormerkt geld.

Burgerbelang: Wij willen 6b, 6c en 6f niet als hamerstuk maar daar een eigen forumvergadering voor.

Voorzitter: Eerst punt 6b: dit moet geen hamerstuk blijven maar moet in een eigen Forum worden behandeld?

CDA: Geen vermoedelijk hamerstuk, maar een eigen Forum in september. Wellicht kan er op het financiële vlak al wel een besluit worden genomen.

Burgerbelang: Graag eerst een toelichting van de wethouder in hoeverre het noodzakelijk is om vanavond een financiële beslissing te moeten nemen.

Stadspartij: Ten aanzien van punt 6b: er zal geen vergraving plaatsvinden, graag toelichten.

Ten aanzien van punt 6c: Hoe zit het met de beloopbaarheid van de brug bij hoog water? Volgens de stukken is dat namelijk niet mogelijk.

College: Een en ander is al toegelicht in een eerder Forum. Nu gaat het erom om geld beschikbaar te stellen. De vergraving is nog niet in beeld.

GroenLinks: De financiële kant is niet het probleem, maar er bestaat een behoefte om aan de hand van beelden hierover door te praten.

College: Dan graag een grote opkomst en mits jullie nu akkoord gaan met het financiële deel.

Stadspartij: Als we nu instemmen met het financiële deel dan kunnen we er straks niet meer over meepraten.

VVD: We moeten een herhaling van zetten zien te voorkomen. Aan dit onderwerp is al een eerder een Forum geweid geweest. Wel kan er een Forum komen waarin een en ander wordt uitgelegd, maar we moeten niet opnieuw beginnen.

Voorzitter: Er kan dus wel een financiëel besluit worden genomen, maar er komt een apart Forum om zaken nader te kunnen duiden, om invloed te kunnen uitoefenen.

BewustZW: Wil de wethouder toezeggen dat er aandacht is voor de bereikbaarheid van de voetbrug?

Forum: Dit is een vermoedelijk hamerstuk.

Voorzitter: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Krediet brugverbreding IJsselbrug

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Vaststellen bestemmingsplan Hof van Wesse en bijbehorende beeldkwaliteitsplan

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6e. Verzamelbegrotingswijziging juni 2016 betreffende begroting 2016

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6f. Krediet voor uitzichtpunten en herinrichting van de Tichelbeeksewaard

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 4 juli 2016

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 4 juli 2016

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 20-06-2016

Voorzitter: Vastgesteld.

10. Sluiting

Voorzitter: Ik sluit de vergadering. Dit is de laatste technisch blok vergadering voor het zomerreces. Ik wens iedereen een fijne vakantie en veel zon.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 4 juli 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 04-07-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
H Nijkamp

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend