Pagina delen

Krediet voor uitvoering Preventief Medisch Onderzoek met een Health -Check

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Om € 30.000,00 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een vitaliteitsonderzoek onder medewerkers van de gemeente Zutphen en de begroting 2015 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Vanuit de Arbo-wet moet de werkgever medewerkers periodiek in de gelegenheid stellen een onderzoek te ondergaan. Dit onderzoek is er op gericht dat de risico's die arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich mee brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit wordt een preventief medisch onderzoek (PMO) genoemd. De periodieke frequentie is een afspraak tussen werkgever en OR, dit is opgenomen in het arbobeleid 2011 – 2015.

In overleg met het managementteam wordt er samen met het PMO een Health-Check uitgevoerd dat gericht is op de BRAVO thema’s (bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning).

Alle medewerkers van de gemeente Zutphen kunnen op vrijwillige basis meedoen aan dit onderzoek.

 

Beoogd effect

Met dit onderzoek wil de Gemeente Zutphen inzicht krijgen in de vitaliteit en beroepsrisico’s van medewerkers. Hierdoor kun je preventief acties uitzetten om ziekteverzuim te verlagen, cq hierop te sturen.

 

Argumenten

1.1.Arbo-wet verplicht een PMO

De Arbo-wet verplicht de werkgever om periodiek een preventief medisch onderzoek te houden. De risico’s die zijn voortgekomen uit de gehouden risico inventarisatie 2012 zijn beeldschermwerk, psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting en lawaai op de werkplek. Dit heeft ertoe geleid dat in overleg met de OR 1 x in de 4 jaar een uitgebreid onderzoek wordt gehouden met tussentijds (2 jr) een klein onderzoek.

 

Kanttekeningen

1.1.Is er voldoende budget om gezondheidsthema’s te stimuleren

Naar aanleiding van het vitaliteitsonderzoek worden er gerichte thema’s ingezet om de gezondheid te stimuleren. Dit zal uiteraard kosten met zich meebrengen. Deze gezondheidsthema’s worden betaald uit het budget van sport en bewegen en een deel uit medische ondersteuning.

 

Risico’s

Als het onderzoek niet wordt uitgevoerd voldoet de gemeente Zutphen als werkgever niet aan haar verplichting vanuit de Arbowet. Bij controle van de inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) kan deze een boete opleggen zonder tussenkomst van een rechter.

 

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Begin juli worden de medewerkers geïnformeerd via intranet. In september vindt het onderzoek plaats. Deelnemers krijgen een digitale vragenlijst en er volgt een oproep voor een biometrie. Elke deelnemer krijgt een persoonlijk advies over zijn/haar vitaliteit. De gemeente Zutphen krijgt een rapportage waarin het bedrijfsresultaat is beschreven. Deze komt op Intranet te staan.

 

Rapportage/evaluatie

In oktober volgt een evaluatie en eindrapportage waarin aanbevelingen staan voor gerichte thema’s om de gezondheid te stimuleren.

 

Financiën

Voor de kosten periodieke vitaliteitsonderzoeken en de risico-inventarisatie van gemeentelijke panden bestaat de reserve risico-inventarisatie.

De kosten voor het houden van het vitaliteitsonderzoek bedragen € 30.000,00.

Voorgesteld wordt dit bedrag, via hangmat, te onttrekken aan de reserve risico-inventarisatie. Na deze onttrekking en de jaarlijkse storting in deze reserve ( € 11.500,00 volgens primitieve begroting) is het saldo van de reserve risico-inventarisatie nog € 32.500,00.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0090

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 27 mei 2015 met nummer 61748b e s l u i t :

€ 30.000,00 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een vitaliteitsonderzoek onder medewerkers van de gemeente Zutphen.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 15 juni 2015 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Vanuit de Arbo-wet moet de werkgever medewerkers periodiek in de gelegenheid stellen een onderzoek te ondergaan. In Zutphen wordt hiertoe een preventief medisch onderzoek (PMO) voorgesteld door het college. PMO is gericht op de risico's die arbeid meebrengt voor de gezondheid van de werknemers. Door hier inzicht in te krijgen kan ziekteverzuim aan de voorkant worden aangepakt. Alle medewerkers van de gemeente Zutphen kunnen op vrijwillige basis meedoen aan dit onderzoek. Om het onderzoek te laten plaatsvinden is een begrotingswijziging nodig. Het college stelt voor om de €30.000,- die nodig is te dekken uit het Reserve risico-inventarisatiefonds. Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de raad.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 15-06-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog en H.M.H. Giesen
D66C.A. Lammers
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

1. Opening

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

2. Algemeen spreekrecht

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 15 juni 2015

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 15 juni 2015

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Krediet voor uitvoering Preventief Medisch Onderzoek met een Health -Check

SP: Het is een mooi initiatief maar ik mis vragen over de werkdruk, dit mede in het kader van de veranderende rol van de overheid. Dit onderzoek speelt met name in op de privésituatie.

Voorzitter: Heeft het college hier een reactie op?

College: Wij zullen dit doorgeleiden naar degene die het onderzoek doet. Het zit niet in het onderzoek. Wel worden hier acties op ondernomen in het kader van het arbobeleid.

Burgerbelang: Is dit onderzoek al eerder uitgevoerd?

College: Een keer per vier jaar vindt er een groot onderzoek plaats, een keer per twee jaar vindt er een klein onderzoek plaats. Dit onderzoek betreft een specifiek onderzoek.

Voorzitter: Zijn alle vragen gesteld? Ja?

Advies: Het stuk is voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 15 juni 2015

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 15 juni 2015

Burgerbelang: Met betrekking tot het stuk over Esco: is de betreffende externe adviseur al bekend bij ons en heeft die eerder aanbestedingen gedaan?

College: De extern adviseur is Marnix van Os.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 01-06-2015

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 15 juni 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 15-06-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend