Pagina delen

Krediet voor investeringen voor vervanging toplagen bij drie kunstgrasvelden en aanpassing van vijf kunstgrasvelden

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. een krediet van € 344.850,- (inclusief btw) beschikbaar te stellen voor de renovatie van een kunstgrasveld bij voetbalvereniging Z.v.v. AZC en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de reserve vervanging sportaccommodaties;
  2. een krediet van € 169.400,- (inclusief btw) beschikbaar te stellen voor de renovatie van twee kunstgrasvelden bij korfbalvereniging KVZ en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de reserve vervanging sportaccommodaties;
  3. een krediet van € 67.760,- (inclusief btw) beschikbaar te stellen voor aanpassingen bij vijf kunstgrasvelden van de voetbalverenigingen F.C. Zutphen, Warnsveldse Boys en Be Quick en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de reserve vervanging sportaccommodaties;
  4. de begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen (2020-08).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De toplagen van drie kunstgrasvelden van voetbalclub AZC en korfbalvereniging KVZ zijn aan vervanging toe. De gemeente is eigenaar van de velden en daarmee verantwoordelijk voor een veilig en blessurevrij gebruik. Uit keuringen van de toplagen van de kunstgrasvelden blijkt dat deze vervangen moeten worden.

Op 19 december 2019 is door de rechtbank van Rotterdam een voetbalclub uit Enschede veroordeeld voor een bodemverontreiniging door rubberkorrels die buiten de kunstgrasvelden zijn terechtgekomen. Uit de uitspraak blijkt dat er aanpassingen als opstaande betonranden of kantplanken moeten worden getroffen om bodemverontreiniging te voorkomen. De uitspraak heeft gevolgen voor alle verenigingen met kunstgrasvelden in Nederland.

Naar aanleiding van de uitspraak heeft de Vereniging Sport en Gemeenten alle gemeenten, via een mail van 24 december 2019, erop gewezen de zorgplicht correct na te leven. De zorgplicht is te toetsen aan het rapport “zorgplicht, milieu kunstgrasvelden”. Dit rapport is in november 2019 door Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) opgesteld. Het rapport volgen wij op. Voor Zutphen betekent dit aanpassingen aan vijf kunstgrasvelden bij de voetbalverenigingen F.C. Zutphen, Warnsveldse Boys en Be Quick. Na het treffen van de aanpassingen voldoet de gemeente aan haar zorgplicht.

Beoogd effect

Door vervanging van de toplagen en de extra aanpassingen bij de kunstgrasvelden voldoen de velden aan de sporttechnische eis van de bonden en aan de zorgplicht.

Argumenten

1.1 en 2.1 De toplaag van de kunstgrasvelden van AZC en KVZ moet worden vervangen

De toplaag is aan vervanging toe. De velden voldoen niet meer aan de sporttechnische- en bespelingsnorm voor een veilig en blessurevrij gebruik. Om dit voor spelers te kunnen waarborgen en wedstrijden te kunnen spelen is daarom vervanging noodzakelijk.

3.1 Door de aanpassingen wordt bodemverontreiniging voorkomen

De verspreiding van rubberkorrels buiten de velden leidt tot een verontreiniging van de bodem. Door de aanpassingen wordt dit voorkomen. Bovendien voldoet de gemeente dan aan de zorgplicht en loopt zij geen risico op geldboetes.

4.1 De reserve vervanging sportaccommodaties is hiervoor bedoeld

De afschrijvingskosten van de investeringen bij de verenigingen in 2020 kunnen gedekt worden uit de reserve vervanging sportaccommodaties. Conform de meerjarenonderhoudsplanning laat de gemeente één keer per twee jaar de velden keuren. Als de velden zijn goedgekeurd dan stelt zij de vervanging uit. Om de gelden vrij te maken uit de reserves is een begrotingswijziging nodig. Zie verder het kopje financiën.

Kanttekeningen

2.1 KVZ wil een extra veld
KVZ heeft aangegeven van de gelegenheid gebruik te willen maken om een verdere upgrade te realiseren. In overleg met KVZ is afgesproken dat KVZ de meerkosten bovenop de basisvariant, zelf financiert.

3.1 Er is een risico op geldboete
Als de gemeente geen aanpassingen verricht aan de velden dan bestaat het risico op geldboetes door de politie. Nu er aanpassingen worden getroffen wordt dit voorkomen.

Risico’s

Wanneer de velden niet aankomende zomer worden vervangen kunnen de velden niet veilig bespeeld worden en is het gebruik voor wedstrijden uitgesloten. Door de vervanging van de toplagen wordt dit voorkomen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Nadat uw raad het krediet beschikbaar heeft gesteld wordt een opdracht verstrekt aan een aannemer.

Rapportage/evaluatie

Na uw akkoord worden de verenigingen geïnformeerd.

Financiën

Voor de vervanging van de toplagen bij drie kunstgrasvelden en de aanpassingen bij de vijf kunstgrasvelden worden de volgende kosten geraamd, de bedragen zijn inclusief btw:

Z.v.v. AZC
De kosten (investering) voor het veld zijn € 344.850,- (inclusief btw). De kapitaallasten (rente en afschrijving)) voor het veld bedragen in 2020, € 34.490. Deze kapitaallasten worden in de afschrijvingsperiode van 10 jaar gedekt door de reserve vervanging sportaccommodaties.

Korfbalvereniging KVZ
De kosten (investering) voor de vervanging van de toplagen zijn € 169.400,- (inclusief btw). De kapitaallasten deze velden bedragen in 2020, € 16.940 De kapitaallasten worden in de afschrijvingsperiode van 10 jaar gedekt door de reserve vervanging sportaccommodaties. 

Aanpassingen vijf kunstgrasvelden
De kosten (investering) voor de aanpassingen zijn € 67.760,- (inclusief btw). De kapitaallasten van deze aanpassingen bedragen in 2020, € 13.352 De kapitaallasten worden in de afschrijvingsperiode van 5 jaar gedekt door de reserve vervanging sportaccommodaties. 

De stand van de reserve vervanging sportaccommodaties per 31 december 2019 bedraagt € 422.559,94,-. Jaarlijks wordt aan deze reserve € 181.000 toegevoegd. Dit is voldoende om de kapitaallasten van deze nieuwe, en de al bestaande investeringen tot en met 2026 te dekken. Na 2026 is de reserve bijna leeg. Voor de periode na 2026 komen wij dit jaar met een uitgewerkt voorstel.

Bijlagen

Begrotingswijziging 2020-08

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0032

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 7 april 2020 met nummer 161893b e s l u i t :

  1. een krediet van € 344.850,- (inclusief btw) beschikbaar te stellen voor de renovatie van een toplaag van een kunstgrasveld bij voetbalvereniging Z.v.v. AZC en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de reserve vervanging sportaccommodaties;
  2. een krediet van € 169.400,- (inclusief btw) beschikbaar te stellen voor de renovatie van twee toplagen van kunstgrasvelden bij korfbalvereniging KVZ en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de reserve vervanging sportaccommodaties;
  3. een krediet van € 67.760,- (inclusief btw) beschikbaar te stellen voor aanpassingen aan vijf kunstgrasvelden en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de reserve vervanging sportaccommodaties;
  4. de begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen (2020-08).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 11 mei 2020 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 11-05-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Zie bijlage Handelingen raad 11 en 12 mei 2020.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Er zijn 29 stemmen voor uitgebracht.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in