Krediet voor investeringen bij de voetbalverenigingen z.v.v. AZC en Warnsveldse Boys

Onderwerp Krediet voor investeringen...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Krediet voor investeringen bij de voetbalverenigingen z.v.v. AZC en Warnsveldse Boys

Onderwerp Krediet voor investeringen bij de voetbalverenigingen z.v.v. AZC en Warnsveldse Boys
Programma04. Een vitale samenleving, iedereen doet mee
ForumHamerstuk
Portefeuillehouder L. Werger
Inlichtingen bij Marcel Lichtenbeld
06-20740108 M.Lichtenbeld@zutphen.nl
Soort bevoegdheidBudgetrecht
BeleidsvrijheidRuim
Programmabegrotingswijziging2018-22/2019-03
Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :
 1. een krediet van € 421.000,- beschikbaar te stellen voor de dit jaar uitgevoerde renovatie van twee velden bij voetbalvereniging Z.v.v. AZC en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de reserve vervanging sportaccommodaties;
 2. een krediet van € 310.000,- beschikbaar te stellen voor de uitgevoerde vervanging van een toplaag van een kunstgrasveld bij voetbalvereniging Warnsveldse Boys en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de reserve vervanging sportaccommodaties;
 3. de begrotingen 2018 en 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2018-22 en 2019-03).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 6 maart 2018 hebben wij de ontwerp Toekomstvisie Buitensportaccommodaties Zutphen 2018-2022 vastgesteld. In de ontwerp Toekomstvisie zijn de investeringen voor 11 verenigingen over de periode van 2018 tot en met 2022 weergegeven.

Deze ontwerp Toekomstvisie heeft van 16 maart 2018 tot en met 12 april 2018 voor inspraak ter inzage gelegen. Tijdens de terinzagelegging zijn van verenigingen inspraakreacties ontvangen. De verenigingen zijn uitgenodigd voor een gesprek en de reacties zijn besproken. Met hen is afgesproken dat zij een antwoord van de gemeente ontvangen.

In het licht van de bezuinigingen bij de gemeente en een nieuwe kijk van ons op de investeringen in binnen- en buitensport hebben wij de vaststelling van de Toekomstvisie opgeschort. De renovatie van velden bij de voetbalclub AZC en het vervangen van een toplaag van een veld bij de Warnsveldse Boys kon echter niet langer wachten. Deze werkzaamheden zijn daarom inmiddels uitgevoerd.

Op 12 maart 2018 is de raad geïnformeerd over het uitvoeren van werkzaamheden aan buitensportaccommodaties vooruitlopend op de vaststelling van de Toekomstvisie. Er is destijds geen krediet aangevraagd omdat de investeringen onderdeel uitmaakten van de Toekomstvisie. Bij het vaststellen van de visie was het voornemen om tegelijkertijd via een begrotingswijziging de nodige kredieten aan te vragen. Wij zijn ons er echter terdege van bewust dat dat geen juiste handelwijze is. De raad dient tijdig om kredieten te worden gevraagd voordat er uitgaven worden gedaan.

Beoogd effect

Het voorkomen van onrechtmatige uitgaven.

Argumenten

1.1 De velden één en drie van Z.v.v. AZC waren slecht en de capaciteit voor trainingen en wedstrijden was onvoldoende

Veld één en veld drie waren slecht. De vereniging groeit door o.a. het dames- en seniorenvoetbal. De capaciteit van deze twee velden om te trainen en wedstrijden te spelen was onvoldoende. Daarom is er bij het hoofdveld een lava ondergrond aangebracht en is veld drie als een hybride veld uitgevoerd. Bij veld drie is ook verlichting aangebracht om in de avonduren te kunnen trainen.

1.2 Er was haast geboden in verband met de start van de competitie in september en om het sporten voor een school mogelijk te houden

Er is al begonnen met de werkzaamheden vanwege de start van het nieuwe seizoen (competitie) in september en vanwege het medegebruik van de velden door het Stedelijk Zutphen.

2.1 De toplaag van veld één bij Warnsveldse Boys voldeed niet meer aan de gebruiksnorm

De KNVB vond dat veld één niet meer aan de gebruiksnorm voldeed. Om de veiligheid van de spelers te kunnen waarborgen is daarom de toplaag vervangen.

2.2 Er was haast geboden in verband met de start van de competitie in september

Net zoals bij voetbalvereniging AZC was er haast geboden om al eerder te beginnen in verband met de start van de competitie in september.

3.1 De reserve vervanging sportaccommodaties is hiervoor bedoeld

De kosten van de investeringen bij de verenigingen in 2018 kunnen gedekt worden uit de reserve vervanging sportaccommodaties. Om de gelden vrij te maken uit de reserves is een begrotingswijziging nodig. Zie verder het kopje financiën.

Kanttekeningen

1.1 De ontwerp Toekomstvisie heeft bij de verenigingen verwachtingen gewekt

De ontwerp Toekomstvisie heeft in maart dit jaar ter inzage gelegen. In deze visie zijn de investeringen voor 11 verenigingen voor de jaren 2018 tot en met  2022 weergegeven. Door het opschorten van de visie zou er bij de verenigingen onzekerheid kunnen ontstaan over toekomstige investeringen. De wethouder Sport heeft echter op 18 oktober in een overleg met de veldsportverenigingen een heldere uitleg gegeven.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

In het voorjaar van 2019 nodigen wij de sportverenigingen (binnen- en buitensport) uit om te brainstormen over een brede integrale visie. In die sessie nemen wij uiteraard ook de Toekomstvisie mee en het onderzoek naar een Sportbedrijf.

Rapportage/evaluatie

Wij gaan in het voorjaar van 2019 aan de slag met een nieuwe brede integrale visie op binnen- en buitensport. Deze visie sluit aan op de nieuw op te stellen Tarievennota. Zoals hiervoor al aangegeven willen wij het nieuwe beleid in samenspraak met de sportverenigingen tot stand brengen. Voor de noodzakelijke investeringen van aankomend jaar doen wij u in samenhang met de Tarievennota, een separaat voorstel.

Financiën

Voor de twee verenigingen zijn de volgende kosten gemaakt:

z.v.v. AZC

De kosten (investering) voor de twee velden zijn € 421.000,-. De kapitaallasten (rente en afschrijving) voor deze velden bedragen in 2018 € 16.800,- en in 2019 € 25.000,-. Deze kapitaallasten worden in de afschrijvingsperiode van 25 jaar gedekt door de reserve vervanging sportaccommodaties.

Warnsveldse Boys

De kosten (investering) voor de vervanging van de toplaag zijn € 310.000,-. De kapitaallasten (rente en afschrijving) voor deze velden bedragen in 2018 € 20.700,- en € 26.500,- in 2019. Hoewel de begroting voor 2019 bij het indienen van dit voorstel nog niet door de raad is vastgesteld is het gebruikelijk om bij wijzigingen die ontstaan nadat de conceptbegroting klaar is de begroting via een begrotingswijziging aan te passen.

De kapitaallasten worden in de afschrijvingsperiode van 15 jaar gedekt door de reserve vervanging sportaccommodaties. 

De huidige stand van de reserve vervanging sportaccommodaties is € 355.600,-.

Bijlagen

I Begrotingswijziging 2018-22
II Begrotingswijziging 2019-03

Bijlagen

Begrotingswijziging 2018-22
Begrotingswijziging 2019-03
117896RH 2018_BW_00602

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0123

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 oktober 2018 met nummer 117896;b e s l u i t :

 1. een krediet van € 421.000,- beschikbaar te stellen voor de dit jaar uitgevoerde renovatie van twee velden bij voetbalvereniging Z.v.v. AZC en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de reserve vervanging sportaccommodaties;
 2. een krediet van € 310.000,- beschikbaar te stellen voor de uitgevoerde vervanging van een toplaag van een kunstgrasveld bij voetbalvereniging Warnsveldse Boys en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de reserve vervanging sportaccommodaties;
 3. de begrotingen 2018 en 2019 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter,de griffier,

Raad 17 december 2018 (19:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 17 december 2018

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend


Technisch Blok 3 december 2018 (20:00 - 21:00)


Toelichting griffie:

Op 6 maart 2018 heeft het college de ontwerp Toekomstvisie Buitensportaccommodaties Zutphen 2018-2022 vastgesteld.

Op 12 maart 2018 is de raad door het college geïnformeerd over het uitvoeren van werkzaamheden aan buitensportaccommodaties vooruitlopend op de vaststelling van de Toekomstvisie. Er is destijds geen krediet aangevraagd omdat de investeringen onderdeel uitmaakten van de Toekomstvisie. Bij het vaststellen van de Toekomstvisie was het voornemen om tegelijkertijd via een begrotingswijziging de nodige kredieten aan te vragen.

In het licht van de bezuinigingen bij de gemeente en een nieuwe kijk van het college op de investeringen in binnen- en buitensport heeft het college de vaststelling van de Toekomstvisie opgeschort. De renovatie van velden bij de voetbalclub AZC en het vervangen van een toplaag van een veld bij de Warnsveldse Boys kon echter niet langer wachten. Deze werkzaamheden zijn daarom inmiddels uitgevoerd.

Op 15 oktober 2018 is de raad tijdens het agendapunt actieve informatievoorziening geïnformeerd over de vertraging in de vaststelling van de Toekomstvisie, en over de kosten die gemaakt zijn voor het uitvoeren van de renovatiewerkzaamheden en vervangingswerkzaamheden bij twee voetbalclubs. De wethouder heeft aangegeven dat uitgaven zijn gedaan die nog niet rechtmatig zijn gemaakt en dat de raad spoedig een raadsvoorstel tegemoet kon zien. Het aangekondigde raadsvoorstel ligt nu voor.

De raad wordt voorgesteld een krediet van €421.000,- en een krediet van € 310.000,- beschikbaar te stellen voor renovatiekosten bij voetbalverenigingen Z.v.v. AZC en Warnsveldse Boys en de begrotingen 2018 en 2019 dienovereenkomstig te wijzigen.

Het beschikbaar stellen van krediet en hiertoe de begroting overeenkomstig te wijzigen is een bevoegdheid van de raad op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.


Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum: 03-12-2018
Tijd: 20:00 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Voorzitter: A. van Dijk
Griffier: M.J.E. van den Berg-Platzer

Deze pagina

 • a
 • a
 • a
 • tekstgrootte

Behandeld in

 • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
 • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
 • Telefoon: 140575
 • Email: info@zutphen.nl