Pagina delen

Krediet voor huisvesting Vrijeschool.

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Een krediet van € 793.430, - beschikbaar te stellen voor de permanente uitbreiding van de Vrijeschool Bovenbouw met 426 m2.
 2. Een krediet van € 211.436, - beschikbaar te stellen voor de vervanging van een viertal tijdelijke lokalen van de Vrijeschool Bovenbouw met een oppervlak van 288 m2.
 3. Een budget € 310.773, - beschikbaar te stellen ter uitvoering van de met het bestuur van VSNON gesloten overeenkomst.
 4. De jaarlijkse huurvergoeding voor het gymnastiekonderwijs voor de Vrijeschool Bovenbouw groot € 29.000, - weer op te nemen in de begroting met ingang van 2016.
 5. Een bedrag van € 398.000, - te onttrekken aan de reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs.
 6. De begroting 2016 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

1. Aanvraag uitbreiding met tijdelijke huisvesting en vervanging van noodlokalen

Het bestuur van de Vrijeschool Noordoost Nederland (VSNON) heeft op 28 januari 2015 een aanvraag ingediend voor de uitbreiding met permanente en tijdelijke huisvesting. Deze aanvraag is afgewezen omdat wij voor het jaar 2016 op basis van artikel 76d WVO, een bekostigingsplafond van € 0, - hebben ingesteld op basis van uw besluit om voor de jaren 2012 t/m 2016 geen middelen beschikbaar te stellen voor onderwijshuisvesting. In de afwijzende beschikking is verwezen naar leegstand elders in Zutphen. Hierbij is concreet verwezen naar de gesprekken die het bestuur van VSNON hierover met Het Stedelijk voert. VSNON heeft tegen deze afwijzing bezwaar ingediend.

2. Overeenkomst lopende vraagstukken

In gesprekken met het bestuur van VSNON over de uitbreiding en de verbouwing van De Zonnewende aan de Valckstraat 30 kwam ook een aantal lopende vraagstukken aan de orde, waarvan de oorsprong in het verleden ligt. Op basis van deze gesprekken is er kritisch gekeken naar ons handelen in deze. Ondersteund door de aanbevelingen uit het “Rapport naar aanleiding van het onderzoek naar het beheer van onderwijshuisvestingsmiddelen in de gemeente Zutphen” van november 2015 hebben wij ons de vraag gesteld of wij hierin in de juiste verhouding en verantwoordelijkheid hebben gehandeld. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat in het verleden de ruimtebehoefte, het ruimtegebruik en de huurovereenkomsten van de Vrijeschool door gemeente en Vrijeschool verschillend zijn geïnterpreteerd. En dat als gevolg daarvan het bestuur van de Vrijeschool onvoldoende de mogelijkheid heeft benut om formele verzoeken in te dienen op grond van de Verordening Onderwijshuisvesting gemeente Zutphen 2015 (hierna: de verordening), mede doordat de gemeente de Vrijeschool niet duidelijk genoeg heeft gewezen op het recht dat te doen. Terugkijkend kunnen we constateren dat de Vrijeschool een aantal vergoedingen waar zij recht op had niet heeft aangevraagd en ontvangen en dat we het gerechtvaardigd vinden dit alsnog ten dele te corrigeren.
Uitgangspunt hierbij is geweest te komen tot een oplossing die tegelijkertijd recht doet aan de actuele huisvestingsbehoefte en aan de vraagstukken uit het verleden. De uitkomsten van de gesprekken en de daarop gemaakte afspraken met het schoolbestuur zijn verwerkt in een conceptovereenkomst (zie bijlage).

De vraagstukken die het betreft zijn de volgende:
• De huurverplichting van de gemeente aan VSNON inzake het gebruik van de gymzalen.
• Een vergoeding van de gemeente aan VSNON voor het recht op tijdelijke huisvesting van de Vrijeschool Bovenbouw over de periode vanaf 2006 - 2016.
• Achterstallig onderhoud in de periode voor de decentralisatie van het onderhoud naar het schoolbestuur.
• Huurbetalingen van VSNON voor leegstaande lokalen PO.

Voor een nadere toelichting op deze vraagstukken wordt kortheidshalve verwezen u naar de bijlage.

Zowel het bestuur van VSNON als de gemeente staan achter het sluiten van deze overeenkomst.

Beoogd effect

Heroverweging afwijzing verzoek VSNON, recht doen aan de onderwijshuisvestingsbehoefte van de Vrijeschool Bovenbouw en afhandeling openstaande vraagstukken door middel van het aangaan van een overeenkomst.

Argumenten

1.1 en 2.1 Het bestuur van VSNON is in bezwaar (deels) in het gelijk gesteld voor wat betreft de ruimtebehoefte.

Het gegeven dat het bekostigingsplafond op 0 euro is vastgesteld rechtvaardigt formeel gezien de afwijzing. Toch hebben we op grond van nadere analyse van de permanente en tijdelijke huisvestingsbehoefte moeten constateren dat het reëel is om het bezwaar tegen het niet honoreren van de aanvraag ten dele gegrond te verklaren. Als gevolg van het in eerdere jaren niet duidelijk genoeg zijn over rechten, verwachtingen en mogelijkheden tot het aanvragen van uitbreiding van huisvesting en vergoedingen daarvoor, had het schoolbestuur mogen verwachten dat de aanvraag gehonoreerd zou worden.

Bovendien is het zo dat er voor 2017 geen sprake meer is van een budgetplafond van € 0,-. Gezien het feit dat capaciteitstekort volgens de verordening helemaal bovenaan staat bij het bepalen van de voorzieningen met de hoogste prioriteit, is het zeer aannemelijk dat de uitbreiding van de Vrijeschool Bovenbouw en het vervangen van de noodlokalen bovenaan komen te staan bij de te realiseren voorzieningen op het Programma onderwijshuisvesting 2017.

1.2 en 2.2 De Vrijeschool Bovenbouw heeft recht op zowel permanente- als tijdelijke uitbreiding van de onderwijshuisvesting.

Bij de bepaling van de ruimtebehoefte wordt uitgegaan van de meest recente gemeentelijke prognose waarover overeenstemming is met het schoolbestuur. Hierin is ook de afspraak meegenomen die is gemaakt tussen het bestuur van Achterhoek VO en het bestuur van VSNON om de zogenaamde Reggeleerlingen voor de ruimtebehoefte mee te laten tellen bij de Vrijeschool Bovenbouw.

Volgens deze prognose heeft de Vrijeschool Bovenbouw recht op een permanente uitbreiding van de hoofdlocatie met 426 m2. Het schoolbestuur wil deze uitbreiding realiseren door de voor eigen rekening gerealiseerde Grote zaal toe te voegen aan de door de gemeente bekostigde m2. Dit betekent dat er geen daadwerkelijke uitbreiding met m2 zal plaatsvinden, maar dat de extra m2 worden gerealiseerd door het in de
bekostiging opnemen van de Grote zaal. Het schoolbestuur heeft aangegeven het budget te willen gebruiken voor het (deels) aflossen van de lening die zij bij de gemeente heeft voor de realisatie van de Grote zaal. Deze lening bedraagt nu nog € 1.104.203, - (zie ook argument 3.1).

Daarnaast heeft de school recht op een tijdelijke uitbreiding met 1.576 m2. Dit kan deels gerealiseerd worden door de vervanging van een viertal noodlokalen die zij destijds in eigen beheer en voor eigen rekening hebben geplaatst en door de ingebruikneming van een deel van het gebouw van Het Stedelijk.

Voor de financiële consequenties wordt verwezen naar de financiële paragraaf.

3.1 Er kan een overeenkomst gesloten worden met het bestuur van VSNON, waar beide partijen zich met de inhoud ervan kunnen verenigen.

Onze inzet is gericht op het realiseren van een rechtvaardige oplossing voor lopende vraagstukken. Inzet van het bestuur van VSNON bij deze overeenkomst is het in zijn geheel kunnen aflossen van de lopende lening die zij bij de gemeente hebben voor de Grote zaal.

Er is overeengekomen dat wij aan VSNON een bedrag ter grootte van € 310.773, - beschikbaar stellen. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag dat nodig is om de lening van de Grote zaal geheel te kunnen aflossen. Het bedrag wordt intern verwerkt, dus niet overgemaakt aan het schoolbestuur. Het bedrag wordt ten laste van de reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs gebracht.

4.1 Het schoolbestuur heeft recht op de meerkosten voor gymnastiekonderwijs
Het bestuur van VSNON heeft vanaf 2012 de meerkosten voor vergoeding voor de materiële instandhouding van de gymnastieklokalen niet gedeclareerd bij de gemeente. Conform de verordening zijn de meerkosten boven de normatieve vergoeding voor de materiële instandhouding van de gymnastieklokalen voor rekening van de gemeente. In het verleden waren deze meerkosten ook in de begroting opgenomen, maar waarschijnlijk als gevolg van wisselingen bij het schoolbestuur zijn deze al jaren niet meer gedeclareerd. Niettemin heeft het schoolbestuur wel recht op deze vergoeding, reden om deze uitgaven weer in de reguliere begroting op te nemen.

5.1 Voor het jaar 2016 dient een bedrag uit de reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs te worden onttrokken.

Verwezen wordt naar de financiële paragraaf.

6.1 De begroting 2016 moet worden gewijzigd

Het beschikbaar stellen van kredieten voor permanente uitbreiding van het schoolgebouw, de vervanging van de noodlokalen aan de Weerdslag 14a, de uitvoering van de met het bestuur van VSNON te sluiten overeenkomst en het weer in de begroting opnemen van de vergoeding voor de meerkosten van het gymnastiekonderwijs betekent dat de begroting 2016 dienovereenkomstig gewijzigd moet worden. Een begrotingswijziging is bijgevoegd.

Kanttekeningen

-

Risico’s

Er zijn meer schoolbesturen voor het Voortgezet Onderwijs die aanvullend gymnastiekruimte huren. Wellicht dat deze ook in aanmerking komen voor een aanvullende bijdrage van de gemeente. Hiervoor kan men dan een aanvraag indienen conform de verordening.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De overeenkomst met het schoolbestuur is getekend met de restrictie dat voor het beschikbaar te stellen krediet uw goedkeuring nodig is. De overige schoolbesturen zijn zowel schriftelijk als in een schoolbesturenoverleg geïnformeerd.

Rapportage/evaluatie

N.v.t.

Financiën

De investeringslast voor de permanente uitbreiding met 426 m2 is berekend op € 793.430, - op basis van de normvergoeding zoals opgenomen in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zutphen 2015 (426 m2 x € 1.862,51). De kapitaallasten 2016 hiervoor zijn € 44.100, - (afschrijving 19 jaar, rente 3,2%).

De investeringslast voor de tijdelijke huisvesting met 288 m2 is berekend op € 211.436, - op basis van de normvergoeding zoals opgenomen in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zutphen 2015 (€ 40.747, - + 288 m2 x € 592,67). De kapitaallasten 2016 hiervoor zijn € 14.100, - (afschrijving 15 jaar, rente 3,2%).

Het benodigde budget voortvloeiende uit de overeenkomst afhandeling vraagstukken bedraagt € 310.773, -. Voor de jaarlijkse meerkosten van huur van de gymnastiekruimte wordt een bedrag geraamd van € 29.000, -.

De onttrekking voor 2016 bestaat uit de kapitaallasten voor de permanente uitbreiding van de Vrijeschool Bovenbouw (€ 44.100, -) en voor de vervanging van een viertal tijdelijke lokalen (€ 14.100, -). Daarnaast uit het budget voor de afhandeling van een aantal vraagstukken (€ 310.773, -) en voor het weer opnemen van de jaarlijkse huurvergoeding gymnastiekonderwijs (€ 29.000, -). In totaal € 398.000, -).

De kapitaallasten en huurvergoedingen voor 2016 en verder kunnen worden gedekt uit de reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs.

Bijlagen

1. De overeenkomst afhandeling vraagstukken tussen gemeente en VSNON
2. Overzicht vraagstukken
3. Begrotingswijziging 2016-
4. Besluit op bezwaar inzake Huisvestingsprogramma 2016
5. Brief aan VSNON inzake het besluit met betrekking tot de overeenkomst

Stukken die ter inzage liggen

-

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0101

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 13 juli 2016 met nummer 77037b e s l u i t :

 1. Een krediet van € 793.430, - beschikbaar te stellen voor de permanente uitbreiding van de
  Vrijeschool Bovenbouw met 426 m2.
 2. Een krediet van € 211.436, - beschikbaar te stellen voor de vervanging van een viertal tijdelijke
  lokalen van de Vrijeschool Bovenbouw met een oppervlak van 288 m2.
 3. Een budget beschikbaar te stellen van € 310.773, - ter uitvoering van de met het bestuur van
  VSNON gesloten overeenkomst.
 4. De jaarlijkse huurvergoeding voor het gymnastiekonderwijs voor de Vrijeschool Bovenbouw
  groot € 29.000, - weer op te nemen in de begroting met ingang van 2016.
 5. Een bedrag van € 398.000, - te onttrekken aan de reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs.
 6. De begroting 2016 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 12 september 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Het bestuur van de Vrijeschool Noordoost Nederland (VSNON) heeft in januari 2015 een aanvraag ingediend voor de uitbreiding met permanente en tijdelijke huisvesting. Deze aanvraag is destijds afgewezen. Op basis van recente gesprekken met het bestuur van VSNON heeft het college geconcludeerd dat de Vrijeschool een aantal vergoedingen waar zij recht op had niet heeft aangevraagd en ontvangen en dat het gerechtvaardigd is dit alsnog ten dele te corrigeren.

Om te komen tot een oplossing en afwikkeling van de vraagstukken uit het verleden (die steeds opspelen en waar met de kennis van nu anders tegenaan gekeken wordt) wordt de raad voorgesteld krediet en budget beschikbaar te stellen voor uitbreiding en vervanging en dekking van exploitatielasten.

 

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 12-09-2016 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
J Krijnen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
Stadspartij
VVDA. van Dijk
CDA
ChristenUnie
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. De voorzitter opent de vergadering.

2. VVD stelt voor om gelet op het belang van het onderwerp een tweede sessie in te lassen om niet in tijdnood te komen. Dit wordt akkoord bevonden door het Forum.

3. Het college krijgt het woord en geeft een inleiding op het thema.

College: het dossier Vrije School is een punt van zorg. Dit is ook zo genoemd in de tweede bestuursrapportage van juni 2016. Wat speelt, is de ruimtebehoefte bij de Vrije School in relatie tot de financiën en het inzetten van krediet. Hier komt bij dat er nog wat losse eindjes zijn, zoals de ruimtebehoefte 2011. Dat moet eerst worden afgehandeld. Er is begin 2015 een verzoek om uitbreiding ingediend. Dat is afgewezen. De Vrije School bezwaar heeft hier vervolgens bezwaar tegen aangetekend. De aanvraag is naar aanleiding van dat bezwaar alsnog deels gehonoreerd. In het verleden is door de Vrije School slechts gedeeltelijk gebruik gemaakt van hun rechten. Ze hebben dus nog wat tegoed. Daarover zijn afspraken gemaakt met het bestuur van de Vrije School.

4. Vragen

SP: levert de afspraak met de Vrije School wrijving op met de andere schoolbesturen?

College: er is een brief gestuurd met een uitnodiging voor een gesprek dat afgelopen donderdag heeft plaatsgevonden.

SP: hebben andere scholen ook recht op correcties, zodat eventuele afspraken aangepast moeten worden?

College: bij andere schoolbesturen spelen geen oude kwesties. In het geval van eventuele problemen of vragen hebben wij de schoolbesturen uitgenodigd om aan de bel te trekken.

VVD:op 13 juli heeft een artikel in de Stentor gestaan, waarin wordt ingegaan op de kwestie. Wij hebben de volgende vragen:

-Hoe gaat u om met locaties van de Vrije School wanneer zij geen recht hebben op extra ruimte?

-Het kostenplafond is op nul gesteld. Waarom?

-Er wordt gesproken over een periode van 15 jaar. Over welke periode gaat het?

Tenslotte is de VVD van mening dat de bijgevoegde stukken op details beter kunnen.

College: de Verordening biedt duidelijkheid. Onduidelijkheid kan voorkomen worden door interpretatieruimte. In het artikel uit Stentor wordt gesproken over “aan de hand nemen”. Dat is bedoeld als: scherp zijn en blijven is ieders verantwoordelijkheid. Goed partnerschap is van belang; het hoort bij elkaar goed begrijpen om misverstanden te voorkomen en in gesprek blijven met elkaar.

VVD: wij zijn van mening dat meer zakelijke termen gewenst zijn.

Groenlinks: wat gaat u doen om onduidelijkheid te voorkomen?

College: wij blijven met elkaar in gesprek.

VVD: sinds 2010 bestaat er onduidelijkheid.

College: daarom zijn we ook blij dat dit de wereld uit is. Het gaat over extra ruimte die is gerealiseerd. Als ze een aanvraag hadden ingediend, dan was die gehonoreerd.

Over het nulplafond: dat besluit hangt samen met de Kerntakendiscussie 2011. Bijdragen zouden alleen nog ten goede komen aan nieuwbouw en verbouw. Het groot onderhoud zou voor de scholen zijn en niet voor de gemeente.

De vraag over de periode van 15 jaar gaat dit jaar in (permanente ruimtebehoefte).

D66: zijn de partijen nu tevreden?

College: het college is tevreden, evenals het bestuur van de Vrije School.

PvdA: Hoe wordt de bijdrage per school vastgesteld?

College: Hierbij wordt uitgegaan van het aantal leerlingen maal de norm m².

5. De voorzitter schorst de vergadering. Over twee weken volgt er een nieuwe vergadering over deze kwestie.

 

 

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 26 september 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Dit onderwerp stond voor eerste bespreking geagendeerd in het Forum op 12 september. Aan het eind van het Forum is geconcludeerd dat het onderwerp onvoldoende is besproken en opnieuw wordt geagendeerd voor vervolgbespreking. Het Forum is op 12 september geschorst en wordt nu voortgezet.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 26-09-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet
VVDA. van Dijk
StadspartijC.R.L. van Toor
SPE. Müller
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom voor de voortzetting van het forum over de huisvesting van de Vrijeschool. Op 12 september was de eerste bespreking. Er is toen geconcludeerd dat het onderwerp onvoldoende was besproken, waarna de bijeenkomst werd geschorst. De voorzitter vraagt wie als eerste het woord wenst.

 

Debat

D66: In de stukken wordt gesproken over 12 oktober, dit moet zijn 12 september.

Voorzitter: Dat is een juiste constatering; de vorige forumbijeenkomst was op 12 september.

PvdA: Kan het wederkerig worden? Kunnen andere scholen ook gebruik maken van deze regeling?

College:

De bijdrage per school wordt altijd gebaseerd op het aantal leerlingen. Hier horen normbedragen bij. Dat is ook hier zo gegaan. Er wordt aan de Vrijeschool niet extra vergoed.

De Vrijeschool heeft in het verleden een deel van de tijdelijke ruimtebehoefte ingevuld in de eigen ruimte die zij hadden. Deze zijn overgegaan naar de stichting. Er is toen geen gebruik gemaakt van het economisch claimrecht. Als de Vrijeschool hier destijds een verzoek voor had ingediend, dan had de gemeente op grond van de verordening een vergoeding moeten betalen. De overeenkomst die we nu gesloten hebben is een maatwerkvoorziening die we nu met terugwerkende kracht alsnog met de Vrijeschool sluiten.

Voor de duidelijkheid: het gaat niet om de extra vierkante meters die zij in gebruik hebben. Deze zijn en blijven voor eigen rekening.

VVD: Het blijft raar wat er gebeurd is, omdat we destijds te horen kregen dat de ambtenaar goed op de hoogte was van alle regels. Wij zijn dus verbaasd. Is er tussendoor een ander interpretatie van een wet gekomen? Wat heeft in die tussentijd een rol gespeeld?

College: De ambtenaar was zondermeer deskundig. En ondanks dat, hebben we moeten constateren dat het op punten niet goed is gegaan. Daarin heeft ook de Vrijeschool een rol. Het resultaat is dat de gemeente tevreden is met de overeenkomst die gesloten is, waarmee we recht doen aan de Vrijeschool en aan onze verantwoordelijkheid.

Burgerbelang: Hoe staat de Vrijeschool er nu in? Is alles afgekaart, zodat we niet over een tijdje met weer een aantal zaken zitten?

College: Het bestuur van de Vrijeschool is tevreden en daarmee zetten we een streep onder het verleden.

VVD: Dit is een constructie die bedacht is. Is dit omdat er jarenlang een verschil van inzicht of mening was? Dit is iets dat we van ouders hebben begrepen. Is het een constructie om alles glad te strijken?

College: Die woorden zou ik niet gebruiken. Oude kwesties zaten ons in de weg om naar de toekomst toe in vertrouwen met elkaar samen te werken. Toekomstbestendig maken van het Vrijeschoolonderwijs in Zutphen en recht doen aan de Vrijeschool behoort tot onze verantwoordelijkheid.

SP: Hoe verhoudt deze kwestie zich tot het masterplan onderwijs? Hierbij heeft de Vrijeschool een meer terughoudende houding omdat deze school het wat leerlingenaantal wat makkelijker heeft.

College: Ook de Vrijeschool doet constructief mee in het proces. Daarin is geen onderscheid. Omdat het beschikbare budget nu deels gebruikt wordt voor de huisvestiging van de Vrijeschool, is minder te verdelen over de andere scholen. Het college gaat voor de komende jaren vanuit de strategische agenda voorstellen om structureel extra middelen toe te voegen aan het huisvestingsbudget voor de scholen. Dit had het college overigens ook gedaan als dit vraagstuk over de Vrijeschool niet had gespeeld.  

Het college wijst er bovendien op dat andere scholen begrip hebben voor deze maatwerkoplossing en er vooral naar de toekomst wordt gekeken.  

Ter indicatie van de goede samenwerking wijst het college op de samenwerking die er is op het gebied van huisvesting. Zo gebruikt de Vrijeschool een deel van het Stedelijk. 

VVD: Ik kom nog even terug op het budgetplafond van nul euro. Hiervan is in 2017 geen sprake meer. Hoe komt dit? De kerntakendiscussie ging over 4 jaar. 

College: De raad heeft toen 5 jaar besloten. 2012 tot en met 2016. 

Voorzitter: Is dit agendapunt rijp voor behandeling in de raad van vanavond? 

Allen: Ja. 

 

Sluiting

De voorzitter sluit bijeenkomst met dank voor aanwezigheid en wenst een ieder een prettige avond.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 26 september 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 26-09-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend