Pagina delen

Krediet voor het verdraaien, verplaatsen, verlagen en omkleden van de klimaatinstallatie op het dak van het Stadhuis

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Een budget van € 197.000 beschikbaar te stellen om de klimaatinstallatie op het dak van het stadhuis te draaien, te verplaatsen, te verlagen en te omkleden en dit te dekken uit de reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.
 2. De begroting 2018 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De oude installatie is vervangen door de nieuwe klimaatinstallatie in september 2017 omdat deze 19 jaar oud was, economisch afgeschreven en een relatief hoog verbruik kende. De nieuwe duurzame klimaatinstallatie bestaat uit een luchtbehandelingskast met warmtewiel, chiller en drycooler, regeltechnische installaties, luchtkanalenstelsel en bijbehorend leidingwerk. De luchtbehandelingskast, chiller en drycooler zijn gepositioneerd boven op het dak van het stadhuis.

De omgevingsvergunning voor de nieuwe klimaatinstallatie is op 7 september 2017 verleend. Daartegen zijn destijds drie bezwaren ontvangen. Op 11 januari 2018 is besloten om deze vergunning alsnog te weigeren omdat de luchtbehandelingskast (inclusief warmtewiel) ca. 188 cm hoger is dan maximaal in het bestemmingsplan is toegestaan en een tekening in de vergunningsaanvraag afweek van de feitelijke hoogte van de luchtbehandelingskast. De klimaatinstallatie was toen al geplaatst, dus voordat de omgevingsvergunning definitief verleend was en voordat de bezwaarprocedure afgelopen was. Op dit moment wordt de klimaatinstallatie gedoogd tot 1 oktober 2018. Bovendien is de klimaatinstallatie geplaatst zonder overleg en inbreng van de architect de heer Rau en zonder goed overleg en inbreng van omwonenden/belanghebbenden.

Deze gang van zaken heeft geresulteerd in een intern onderzoek naar de handelwijze van de gemeente waarvan het rapport op 16 november gereed was. Na dit onderzoek is er een intensief en zorgvuldig traject gestart waarbij mogelijke oplossingen onderzocht zijn. Hierbij zijn meerdere gesprekken gevoerd en ontwerpvarianten doorgesproken met de architect, omwonenden, belanghebbenden, technisch adviseurs en de welstandscommissie. Dit alles heeft geresulteerd in dit voorstel voor de verdraaiing, verplaatsing, verlaging en omkleding van de nieuwe klimaatinstallatie.

Beoogd effect

Met het voorstel worden de volgende effecten beoogd:

 1. Het herinrichten van de verschillende componenten zodat het geheel zo veel mogelijk past binnen het historisch dakenlandschap van de binnenstad van de gemeente Zutphen.
 2. Het 90 graden draaien van de luchtbehandelingskast zodat het geheel architectonisch beter past bij het stadhuis. De installatie valt hierdoor minder op en is daardoor minder zichtbaar.
 3. Het verplaatsen van de luchtbehandelingskast, chiller en het aan- en afvoer luchtkanalenstelsel resulteert in minder potentiële geluidsoverlast voor omwonenden.  
 4. De stalen frame-constructie wordt verlaagd uitgevoerd zodat de luchtbehandelingskast zo veel mogelijk past binnen het huidige bestemmingsplan van de gemeente Zutphen en veel minder zichtbaar wordt.
 5. Een nieuw omkledingontwerp zodat de componenten zoveel mogelijk wegvallen ten opzichte van andere aanwezige elementen en beter aansluiten bij de architectuur van het stadhuis.
 6. Een omkledingsontwerp dat het mogelijk maakt om het noodzakelijk onderhoud veilig en adequaat uit te kunnen voeren.
 7. Het verplaatsen van ca. 48 zonnepanelen op het dak van het stadhuis om plaats te maken voor de klimaatinstallatie. Deze zonnepanelen worden kosteloos door de eigenaar (Nuon) verplaatst naar een andere beschikbare ruimte op het dak van het stadhuis.

Het ontwerp en de tekeningen zijn als bijlagen bijgevoegd.

Argumenten

Voor dit voorstel zijn de volgende argumenten:

 • Het creëren van een legale situatie waarbij de overlast voor belanghebbenden zoveel mogelijk beperkt wordt. De huidige situatie wordt gedoogd.
 • In de nieuwe opstelling is de luchtbehandelingskast met warmtewiel ca. 96 cm verlaagd ten opzichte van de huidige situatie en dus minder zichtbaar.
 • De potentiële geluidsoverlast voor omwonenden wordt grotendeels uitgesloten door de luchtbehandelingskast te draaien en de chiller te verplaatsen.  
 • Het ontwerp sluit beter aan bij de architectuur van het stadhuis en het historisch dakenlandschap van de binnenstad van de gemeente Zutphen.
 • Tenslotte voldoet de uiteindelijke oplossing zoveel mogelijk aan de (deels tegenstrijdige) wensen van omwonenden/belanghebbenden, architect en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie. Het is een intensief, zorgvuldig en integraal proces geweest waarbij veel oplossingsrichtingen zijn besproken.

Kanttekeningen

Een gedeelte van de gevraagde financiën zijn dubbele kosten t.o.v. het vorige project, omdat deze nodig zijn om de nieuwe opstelling uit te kunnen voeren (verdraaiing, verplaatsing en verlaging van de luchtbehandelingskast), zodanig dat een legale situatie gecreëerd wordt. Het andere gedeelte van de gevraagde financiën komt voort uit nieuwe inzichten en aanvullende wensen op de huidige situatie (verplaatsing van de overige componenten, kosten voor de architect en de omkleding van de kast). Zie ook de informatie bij “Financiële Consequenties”.  

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie heeft negatief geadviseerd over de voorgestelde locatie van de chiller aan de kant van de Walburgiskerk. Zij zien de chiller liever aan de kant van de Kuiperstraat vanwege de, huns inziens, negatieve impact op het historisch dakenlandschap. Het college heeft op 18 september besloten om de omgevingsvergunning te verlenen.

Een klein deel van de luchtbehandelingskast, het geïntegreerde warmtewiel, is straks na de verlaging nog steeds hoger dan maximaal in het bestemmingsplan is toegestaan. Het hoogste punt van de luchtbehandelingskast is daar ca. 4.42m. Dit warmtewiel is echter een essentieel onderdeel van de luchtbehandelingskast en zorgt voor een duurzame warmteterugwinning tot circa 85%. Het college heeft op 18 september 2018 besloten om gemotiveerd af te wijken van het bestemmingsplan.

Risico’s

 • Bij het verlenen van een nieuwe omgevingsvergunning is er bezwaar en beroep mogelijk van potentiële belanghebbenden. Dit kan vertragend werken voor de planning. Er wordt niet eerder begonnen met de uitvoering van werkzaamheden dan dat de omgevingsvergunning onherroepelijk verleend is.
 • Het gewicht van de klimaatinstallatie inclusief stalen frame constructie en de ontwerptoepassingen is circa 25 ton. Hierdoor is volgens de huidige constructieberekeningen het maximale toegestane gewicht op het dak van het stadhuis bereikt en is er geen ruimte meer voor nieuwe installaties of objecten.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Alle mogelijke voorbereidingen worden nu getroffen zodat de werkzaamheden zo snel mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Uitvoering vindt plaats na het:

 • krijgen van een bestuurlijke besluit
 • ontvangen van een nieuwe onherroepelijke omgevingsvergunning.   

Het is niet mogelijk om de werkzaamheden in de winter uit te voeren. Afhankelijk van het moment van een bestuurlijk besluit en nieuwe omgevingsvergunning wordt verwacht de werkzaamheden begin november 2018 of begin maart 2019 te kunnen starten. Met 2 maanden uitvoeringstijd is de verwachting de werkzaamheden eind 2018 of eind april 2019 op te kunnen leveren.

Zorgvuldig en transparant communiceren met alle betrokken partijen blijft belangrijk gezien de politieke gevoeligheid en de geschiedenis van dit dossier. Alle aangemelde omwonenden en belanghebbenden worden doorlopend op de hoogte gehouden.

Rapportage/evaluatie

Rapportage en evaluatie vindt plaats via de gebruikelijke procedures binnen Team Grondzaken en Vastgoed.

Financiën

De kosten zijn gesplitst in 1- het verlagen, verdraaien en verplaatsen van de luchtbehandelingskast om een legale situatie te creëren en 2- Aanvullende maatregelen die voortkomen uit nieuwe inzichten en aanvullende wensen op de huidige situatie. De bedragen zijn exclusief BTW en de BTW is compensabel.

Verlagen, verdraaien en verplaatsen luchtbehandelingskast

Staalconstructie

€ 5.000

Kraanwerk

€ 12.000

Dakleer

€ 5.000

CV en leidingwerk

€ 20.000

Luchtkanalen

€ 28.000

Regeltechniek en bekabeling

€ 20.000

Bouwplaatskosten

€ 10.000

Legeskosten

€ 2.500

Overig

€ 1.500

Subtotaal

€ 104.000

 

 

Aanvullende maatregelen

Omkleding (incl. valbeveiliging)

€ 58.000

Architectkosten

€ 20.000

Verdraaien en verplaatsen Overige componenten (chiller en leidingwerkzaamheden)

€ 15.000

Subtotaal

€ 93.000

 

 

 

 

Totaal

€ 197.000

De dekking komt uit de reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen. Het saldo hiervan bedraagt € 1.934.600.

Bijlagen

 • Ontwerp tekeningen en foto's van de nieuwe klimaatinstallatie opstelling en omkleding
 • Begrotingswijziging 2018-20 Het verdraaien, verplaatsen, verlagen en omkleden van de klimaatinstallatie op het dak van het Stadhuis

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0112

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 19 september 2018 met nummer 115970b e s l u i t :

 1. Een budget van € 197.000 beschikbaar te stellen om de klimaatinstallatie op het dak van het stadhuis te draaien, te verplaatsen, te verlagen en te omkleden en dit te dekken uit de reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.
 2. De begroting 2018 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 8 oktober 2018 Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld een budget van € 197.000 beschikbaar te stellen om de klimaatinstallatie op het dak van het stadhuis te draaien, te verplaatsen, te verlagen en te omkleden en dit te dekken uit de reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen, en de begroting 2018 dienovereenkomstig te wijzigen.

De oude installatie is vervangen door de nieuwe klimaatinstallatie in september 2017 omdat deze 19 jaar oud was, economisch afgeschreven en een relatief hoog verbruik kende. De luchtbehandelingskast, chiller en drycooler zijn gepositioneerd boven op het dak van het stadhuis.

De omgevingsvergunning voor de nieuwe klimaatinstallatie is op 7 september 2017 verleend. Daartegen zijn destijds drie bezwaren ontvangen. Op 11 januari 2018 is besloten om deze vergunning alsnog te weigeren. De klimaatinstallatie was toen al geplaatst, dus voordat de omgevingsvergunning definitief verleend was en voordat de bezwaarprocedure afgelopen was. Op dit moment wordt de klimaatinstallatie gedoogd tot 1 oktober 2018. Bovendien is de klimaatinstallatie geplaatst zonder overleg en inbreng van de architect de heer Rau en zonder goed overleg en inbreng van omwonenden/belanghebbenden.

Deze gang van zaken heeft geresulteerd in een intern onderzoek naar de handelwijze van de gemeente waarvan het rapport op 16 november gereed was. Na dit onderzoek is er een intensief en zorgvuldig traject gestart waarbij mogelijke oplossingen onderzocht zijn. Dit heeft geresulteerd in dit voorstel voor de verdraaiing, verplaatsing, verlaging en omkleding van de nieuwe klimaatinstallatie.

Het beschikbaar stellen van krediet en hiertoe de begroting overeenkomstig wijzigen is een bevoegdheid van de gemeenteraad op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.

Aan het begin van de vergadering zal door het college een korte toelichting op het doorlopen proces worden gegeven, waarna de architect het beoogde resultaat zal presenteren.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 08-10-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M Schriks
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAS de Geus
BurgerbelangE Yildirim
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijB Vink
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieJ.J. Veenstra

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom.

Mevrouw Zuidema: Als buurtbewoonster ben ik tevreden over het contact dat we op dit moment hebben met de gemeente. Het vertrouwen is hersteld. We hebben wel een beetje problemen met de financiering. We zien graag dat de raad geld beschikbaar stelt.

BewustZW: Spreekt u namens alle buurtbewoners of op persoonlijke titel?

Mevrouw Zuidema: Er zijn hier meer mensen uit de Bakkerstraat en Kuiperstraat. Waarschijnlijk zijn er geen bezwaren van hen te verwachten.

College: Ik ben blij met de reactie van mevrouw Zuidema. Ik ben ook blij dat we hier nu samen zijn. We hebben de juiste stappen gezet. We hebben de belangen van de omwonenden laten prevaleren boven die van welstand. Laten we het verleden achter ons laten; dat is allemaal niet perfect gegaan. De kosten van de aanpassing van de installatie zijn hoog, maar het is goed voor de duurzaamheid en cleantech.

Architect Thomas Rau licht vervolgens aan de hand van sheets toe hoe het dak van het stadhuis eruit komt te zien. De installatie voor de luchtbehandeling wordt anders gepositioneerd. Hij wordt 1 meter lager. De geluidsbelasting wordt ook minder. Hij wordt omkleed met een omhulsel van houtkleurige aluminium. Ook daardoor vermindert de geluidsoverlast. Er staat verder nog een zogenoemde water chiller op het dak. Die komt ook op een andere plek te staan en valt daardoor bijna weg (is daardoor nauwelijks meer zichtbaar). De chiller krijgt verder een andere kleur (hout).

GroenLinks: Kunt u nog iets meer vertellen over het omhulsel?

Thomas Rau: Het zijn lamellen met tussenruimte.

SP: Moet het ding (bedoeld wordt: de installatie voor de luchtbehandeling) wel op het dak staan?

Thomas Rau: Ja, 22 jaar terug – bij de bouw van het stadhuis – is dat zo besloten. De installatie in de kelder plaatsen zou 1 miljoen gulden extra kosten.

CDA: De installatie weegt 25 ton. Dat is toch veel?

Ambtelijke ondersteuning: Ja, maar het kan. De constructeur heeft dat berekend. Het is echter wel het maximum. Er kan nu niets meer bij op het dak.

Thomas Rau: De bestaande constructie kan de installatie dragen.

ChristenUnie: Wat kan er in de toekomst niet op het dak (nu het maximum is bereikt)?

College: Er liggen al zonnepanelen. We bekijken nu of we lichtere materialen kunnen toepassen voor de installatie (zoals aluminium in plaats van staal).

Stadspartij: Ligt er al het maximum aan zonnepanelen op het dak?

Ambtelijke ondersteuning: Ja. We gaan wel enige panelen verplaatsen.

CDA: Wij hebben vijf vragen, met name over financiële zaken.

 1. Hoe zit het met de post onvoorzien?
 2. Kunt u meer zeggen over de post aanleg warmtesysteem Burgerzaal?
 3. Hoe zit het met de garantie op de WKO (de warmte-koudeopslag bij het stadhuis die op dit moment aangelegd wordt)?
 4. Wat is het resultaat van de besparing?
 5. Wat hebben we geleerd van het interne onderzoek naar de gang van zaken rond de installatie op het dak?

VVD: Wij hebben twee vragen:

 1. Waarom bent u afgeweken van het negatieve advies van welstand?
 2. U stelt voor de aanpassing aan de installatie uit het potje grote projecten te betalen. Wat betekent dat voor de rest van de grote projecten?

BewustZW: Slechte communicatie was de oorzaak van het probleem. Is dat nu opgelost?

Stadspartij: Wij hebben twee vragen:

 1. Er zijn fouten gemaakt. Is er zicht op verbetering?
 2. Wat is uw inschatting: komen er bezwaren?

GroenLinks: Het milieurendement van de nieuwe installatie gaat straks omhoog. Wij vinden de nieuwe positionering verder een goede oplossing richting de omwonenden. Twee vragen:

 1. Wat hebben we hiervan geleerd?
 2. Zijn er bezwaren te verwachten (gelet op de afwijking van het bestemmingsplan)?

PvdA: Moeten we ook een boetebeding betalen aan de architect?

College: Nee, zo’n beding hebben we niet betaald. Wel vergoeden we natuurlijk de andere kosten die de heer Rau maakt. Over het proces kan ik duidelijk zijn: dat verdient niet de schoonheidsprijs. Wij hebben als gemeente niet het goede voorbeeld gegeven. Dat boetekleed trekken we aan. We hebben ervan geleerd: voortaan stemmen we beter af. De verantwoordelijkheid ligt wel bij het college, niet bij de ambtenaren.

Ambtelijke ondersteuning: De kosten van de installatie op het dak zijn nu hoger dan voorheen. Dat ligt aan het omhulsel waarvoor we nu kiezen. Voor de WKO hebben we een krediet aangevraagd van € 372.000,-. We leggen die WKO nu aan. Dat is binnen het budget. De WKO staat los van de installatie op het dak, maar we koppelen de twee systemen straks wel. We hebben geen garantie op de WKO. We gaan wel het hele jaar door het rendement meten. We hebben er hoge verwachtingen van.

College: Ik wil de forumleden vooral uitnodigen eens langs te komen. Dan kunnen zij zien hoe de systemen werken. Wij zijn afgeweken van het welstandsadvies omdat wij de belangen van de omwonenden belangrijker vonden. We moeten van het bestemmingsplan afwijken vanwege het wiel. We hebben het wel over het comfort van de ambtenaren. We weten niet of er straks bezwaren komen vanuit de buurt. We hopen het niet. Dat er nu twee ton uit het potje voor grote projecten gaat, betekent dat er dus straks minder ruimte is voor andere grote projecten.

D66: Maar u betaalt het toch uit een reserve?

Ambtelijke ondersteuning: Klopt. Uit de reserve voor groot onderhoud. We ramen nu hoe groot die reserve moet zijn. Hij is nu toereikend.

GroenLinks: Wij verwachten dat er geen bezwaren komen.

Voorzitter: Het stuk kan door naar de raad. Wilt u er een bespreek- of hamerstuk van maken?

BewustZW: Graag een bespreekstuk.

College: Ik wil als suggestie meegeven dit stuk snel in de raad te behandelen en het niet over de winter heen te tillen. Ik pleit ervoor dit vanavond nog te behandelen.

Mevrouw Zuidema: Ik wijs erop dat de gedoogbeschikking al op 1 oktober is afgelopen.

Een andere omwonende geeft aan dat de huidige installatie veel licht weerkaatst op haar huis in de Bakkerstraat. Ook dat pleit voor een snelle behandeling.

Voorzitter: We overleggen met de griffie of de raad vanavond nog een besluit kan nemen over dit onderwerp.

D66: Wij willen het graag vanavond in de raad hebben.

De voorzitter sluit daarop het forum.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 oktober 2018 Naar boven

Datum 08-10-2018 Tijd 21:00 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Stemverklaring afgelegd door BewustZW.
Geen amendementen ingediend