Pagina delen

Krediet voor aanleg glasvezelnetwerk en wijziging Legesverordening 2014

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

A:

1. ten behoeve van de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente € 50.000,-- beschikbaar te stellen;

2. een Reserve degeneratiekosten glasvezelnetwerk in te stellen en hierin € 42.900,-- te storten;

3. de begroting 2014 dienovereenkomstig te wijzigen.

B:

over te gaan tot het vaststellen van de 3e wijzigingsverordening op de Legesverordening 2014.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Reggefiber heeft de gemeente benaderd omdat het een glasvezelnetwerk wil aanleggen in Zupthen en Warnsveld. Daarvoor heeft Reggefiber inmiddels een aparte BV opgericht, te weten NEM Zutphen BV.

Op grond van de Telecommunicatiewet heeft de gemeente een gedoogplicht. Voor een goed verloop van de werkzaamheden heeft NEM Zutphen BV een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente gesloten, waarin afspraken zijn vastgelegd over het gebied dat wordt ontsloten, de planning en uitvoering van de werkzaamheden, communicatie, leges- en degeneratiekosten en toezicht. Alle gemeentelijke kosten kunnen worden gedekt uit de bedragen die NEM Zutphen BV op basis van de overeenkomst aan de gemeente verschuldigd is.

Beoogd effect

De financiële gevolgen van de overeenkomst over de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente te verwerken in de begroting van 2014.

Argumenten

1.1 Met de inkomsten en uitgaven ten gevolge van de overeenkomst is bij de opstelling van de begroting 2014 geen rekening gehouden

De kosten voor de voorbereiding, toetsing en de inhuur van een toezichthouder in 2014 worden geraamd op € 50.000,--. Hiervoor is in de begroting 2014 geen budget beschikbaar. De kosten kunnen worden gedekt uit de legeskosten die in rekening worden gebracht en de vergoeding die NEM Zutphen BV op basis van de overeenkomst verschuldigd is.

1.2 De inkomsten en uitgaven worden gespreid over meerdere jaren

De kosten voor het toezicht zullen maandelijks bij NEM Zutphen BV in rekening worden gebracht. Bovendien zal NEM Zutphen BV telkens bij de start van de werkzaamheden in een nieuw gebied (in  totaal 8 gebieden) een achtste gedeelte van de degeneratievergoeding in rekening worden gebracht. Deze inkomsten en uitgaven zullen te zijner tijd ook in de begroting 2015 en 2016 worden verwerkt.

2.  Extra onderhoud ten gevolge van verzakkingen etc. na oplevering kan na jaren noodzakelijk zijn

Door middel van een strikt toezicht moet bereikt worden dat het herstraten op een kwalitatief goede wijze gebeurt. Niettemin kan het zijn dat zich op termijn toch verzakkingen voordoen die extra onderhoudskosten met zich meebrengen. Daarvoor is de hierboven genoemde degeneratievergoeding bestemd. Om de degeneratievergoeding beschikbaar te houden als dekking van toekomstig onderhoud is het noodzakelijk een reserve in te stellen en de bijdragen daarin te storten.

3. Het is noodzakelijk een maximum aan te geven ten aanzien van in rekening te brengen leges

De legesverordening kent een zogenaamde lengteafhankelijke leges voor het graven van sleuven. De verordening is toegespitst op kortere trajecten. Bij de aanleg van een gemeente omvattend netwerk (geschat op 250 km) leidt toepassing van deze lengteafhankelijke leges tot een bedrag van enkele tonnen. Dit is niet toegestaan, omdat in dat geval de totale opbrengst van de leges de 100% dekkingsgraad ver overschrijdt. Door een maximum in te stellen van € 35.000,-- kunnen de kosten voor het verstrekken van de zogenaamde instemmingsbesluiten voor dergelijke grote projecten worden gedekt.

Financiën 

In 2014 worden een drietal bedragen ontvangen, namelijk leges € 35.000,--, vergoeding voor inhuur van een toezichthouder € 15.000,-- en degeneratievergoeding voor één gebied € 42.900,--. De eerste twee bedragen dienen als dekking van te maken kosten in 2014, de laatste dient in de nieuwe Reserve degeneratiekosten glasvezelnetwerk te worden gestort om in de toekomst over te kunnen beschikken.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0136

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 11 september 2014 met nummer 39959b e s l u i t :

A:
1. ten behoeve van de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente € 50.000,-- beschikbaar stellen;
2. een Reserve degeneratiekosten glasvezelnetwerk instellen en hierin € 42.900,-- storten;
3. de begroting 2014 dienovereenkomstig wijzigen.

B:
vast te stellen de volgende verordening tot Wijziging van de Legesverordening 2014 (3e wijziging)

Artikel 1

Hoofdstuk 18  Telecommunicatie
Aan artikel 1.18.1.1 toevoegen:                    tot een maximum van € 35.000,--
Aan artikel 1.18.1.2 toevoegen:                    tot een maximum van € 35.000,--

Artikel 2

De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel 3, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

Artikel 3

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag van de bekendmaking.
2. De dag van ingang van de heffing is 1 oktober 2014.

Artikel 4  Citeertitel

1. Deze verordening wordt aangehaald als “3e wijzigingsverordening op de Legesverordening 2014”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 6 oktober 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 06-10-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 6 oktober 2014 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 06-10-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers