Pagina delen

Krediet verbouwing Henri Dunantweg 1-3

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

om voor het pand Henri Dunantweg 1-3:

€ 2.817.000,-- inclusief 21% BTW beschikbaar te stellen voor de verbouwing ten behoeve van huisvesting EDDA inclusief interne herhuisvesting van Het Plein en de aanpassing naar energielabel A.

Inhoud

Inleiding/aanleiding 

Bij schrijven van 30 november 2012 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie (dhr. I. Opstelten) toegezegd de gemeente te compenseren voor het vertrek van het OM en SSR uit Zutphen. Naast de compensatie in huurderving (á €1,8mln) en een juridisch loket wordt de afdeling Expertise- en Dienstencentrum Digitale Archivering (EDDA) in Zutphen gehuisvest. Daarmee worden in totaliteit circa 75 arbeidsplaatsen gecompenseerd. Op 2 mei 2014 is met de DGRR (Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving)  een samenwerkingsovereenkomst  (bijlage I) gesloten om te komen tot huisvesting van de EDDA in het pand Henri Dunantweg 1-3 (Het Plein). In deze overeenkomst is het voorbehoud van beschikbaar stellen van het krediet door de gemeenteraad gemaakt ten behoeve van de verbouwing EDDA.

Naast de kosten voor aanpassing ten behoeve van de EDDA is er nog een krediet beschikbaar voor de verbetering van het energie label. De doelstelling in de samenwerkingsovereenkomst is om het pand aan te passen van een relatief onzuinig energielabel G naar een energielabel A.

Huurovereenkomsten van de ministeries worden door de Rijksgebouwendienst (RGD) afgesloten en zij zijn daardoor de uiteindelijke contractspartij van de gemeente.

Inmiddels is ook een projectplan (bijlage II) opgesteld. Hierin zijn de diverse structuren, kosten, communicatiestromen en aanpak in beschreven.

Beoogd effect

1. Huisvesting van de EDDA in het pand Henri Dunantweg 1-3.

2. Voorbeeldfunctie vervullen ten aanzien gemeentelijk vastgoed voor het thema duurzaamheid en bijdrage aan de ambitie Zutphen energieneutraal.

Argumenten

1.1 EDDA heeft de locatie Henri Dunantweg 1-3 als voorkeurslocatie.

Uit inventarisatie door DGRR van de panden in de stad is het gemeentelijke pand aan de Henri Dunantweg 1-3 (Het Plein) als voorkeurslocatie naar voren gekomen. Hoewel de RGD de voorkeur/eis heeft om overheidsdiensten in eigen panden te huisvesten heeft het directoraat besloten om de EDDA aan de H. Dunantweg te huisvesten.

1.2 Met de komst van EDDA is er geen leegstand in het gebouw

Door het vertrek van de GGD en het CvJO (Centrum voor Jong Ondernemerschap stond een deel van het pand leeg. Naast dat met de komst van de EDDA de werkgelegenheid toeneemt is het gehele gebouw weer in gebruik.

1.3 Dit levert de komende 10 jaar huuropbrengsten op.

Het pand wordt de komende 10 jaar gebruikt door de EDDA. De huurovereenkomst met de RGD (als contractspartner) is aan deze periode gelijkgesteld. Onder financien wordt ingegaan op de huuropbrengst. In de samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat de huurovereenkomst per 1 januari 2015 ingaat. De opleverdatum voor de EDDA is bepaald op 1 juli 2015.

1.4 Naast de exploitatiekosten EDDA wordt de totale kapitaallast van het krediet gedekt.

Het jaarlijks te betalen (huur)bedrag (€386.300,-) is opgebouwd uit drie componenten. 1. Huurbedrag: voor het gebruik van de oppervlakte (€160.000,-) 2. Jaarlijkse annuïteit (€190.000,-): bestaande uit rente en aflossing van het beschikbaar te stellen bedrag. 3. Servicekosten (€36.300,-): voor dagelijks onderhoud. Dit is nog exclusief (door te berekenen) energiekosten. De servicekosten dekken de toenemende exploitatielasten. De eerste twee componenten zorgen voor de dekking van de kapitaallast van het totaal beschikbaar te stellen krediet. De investering wordt in 10 jaar afgeschreven.

1.5  Het Plein blijft gehuisvest aan de Henri Dunantweg 1-3

De komst van de EDDA naar de H. Dunantweg heeft geen consequenties voor de klanten van Het Plein. Voor de medewerkers van Het Plein is de begane grond, de nieuwe voorbouw (beide lagen) en de achterbouw (beide lagen) van Het Plein beschikbaar. Er vinden ook gesprekken plaats met Het Plein over de aanpassingen en het gebruik van het gebouw. De herhuisvestings-operatie wordt tegelijkertijd benut om het werken met flexplekken te introduceren. Tevens wordt gekeken naar de inpassing van een eventuele toekomstige samenwerking met Delta op deze locatie.

1.6 Aanvraag krediet is inclusief een post onvoorzien van 20%.

Er is een doorrekening van de kosten gemaakt op basis van het door de EDDA opgestelde programma van eisen. Hierin zijn alle posten vrij gedetailleerd maar met een theoretisch karakter opgenomen. Afwijkingen van het programma van eisen leiden tot meer- of minder kosten die voor rekening zijn van de huurder. Omdat er nog vele onzekerheden zijn bij de uitwerking van de theoretische eisen van EDDA tot een haalbare inpassing in het bestaande gebouw is een post onvoorzien van 20% opgenomen. Voor verbouw van bestaande bouw is dit een vrij gebruikelijk percentage.

2.1 De RGD vereist minimaal een C-energielabel voor haar gebouwen.

De RGD heeft als energie eis dat de gebouwen waarin overheidsdiensten zijn gehuisvest minimaal een energielabel C hebben. Het pand heeft momenteel een G-label.

2.2 Terugverdientijd van energielabel A is korter dan energielabel  C.

De eis van de RGD is minimaal een energielabel C. Om de EDDA te overtuigen zich aan de Henri Dunantweg te huisvesten is aangegeven dat onze intentie is om het pand van een energielabel A te voorzien. Het verschil in terugverdientijd is bijna twee jaar in het voordeel van een A-label (14 jaar). De voorlopig geraamde extra investering voor een A-label ten opzichte van een C-label verschilt €40.892 ((€384.314 (C) tov € 425.305 (A)) (zie ook bijlage III).

2.3 Een energielabel A sluit aan bij het beleidsplan Zutphen Energieneutraal

Eén van de doelen van het energiebeleid is om op een zo kort mogelijke termijn een energieneutrale gemeentelijke organisatie te zijn. Daarvoor dient het energieverbruik fors gereduceerd te worden. Om dit te realiseren, is het –zoals het beleidsplan aangeeft- belangrijk om voor de benodigde investering de lange termijn in ogenschouw te nemen en dus naast de energiemaatregelen die zich in vijf jaar terugverdienen, ook te kiezen voor maatregelen die een langere terugverdientijd hebben. Het komen tot een energielabel A bij de Henri Dunantweg 1-3 sluit daarom goed aan bij het energiebeleidsplan. Als blijkt dat dit financieel niet haalbaar is, kan dit gefinancierd worden via revolverend fonds voor de eigen gebouwen (binnen het programma Energieneutraal).

2.4 Momenteel is er krediet beschikbaar.

Vanuit de vorige verbouwing is nog krediet (circa €680.000,-) beschikbaar. Dit krediet is beschikbaar gebleven voor het aanpassen van de in het gebouw aanwezige installaties. Het beschikbare krediet wordt ingezet voor de aanpassingen van het energielabel in het pand. Het is voordeliger om vanuit synergievoordelen en vaste kosten het pand in een keer naar een zo hoog mogelijk energielabel te brengen.

2.5 Een energielabel A heeft een positieve invloed op de verhuurbaarheid van het pand.

Uit onderzoek is gebleken dat een hoger energielabel een positief effect heeft op de marktwaarde van een pand. De toekomstige verhuurbaarheid alsmede de verhuurprijs worden hierdoor verhoogd. Het gebruik van EDDA is in eerste instantie voor 10 jaar. Een ‘prettig’ pand kan wellicht leiden tot verlenging van deze termijn en anders tot een minimale leegstandstermijn. 

Kanttekeningen

1.1 Beschikbaar te stellen krediet en beschikbaar krediet zijn niet voldoende voor totale project.

Het beschikbaar stellen van het krediet voor de verbouw van de EDDA en het beschikbare krediet voor het energielabel is niet voldoende om het gehele project te kunnen realiseren. Naast de investering voor EDDA en het energielabel zijn er ook bijkomende kosten (als onvoorzien aangemerkt) en kosten voor herhuisvesting van Het Plein. Echter de doorrekening in de kapitaallast van de investering EDDA en de huurcomponent zorgt voor dekking van de kapitaallast van de investering.

1.2 De bestaande exploitatie- en kapitaallast drukt op de begroting.

Het pand is in het verleden (2009) verbouwd. Vanuit die verbouwing heeft het pand een aanzienlijke last. Deze last wordt door de komst van de EDDA niet opgeheven maar heeft al wel dekking gevonden in de begroting. Door de verbouwing en komst van de EDDA wordt er in ieder geval €20.000 bijgedragen aan de dekking van de exploitatielast. Daarnaast heeft een verbetering van het energielabel een positief effect op de exploitatielast van het pand en daarmee ook voor de huidige gebruiker.

2.1 Nadere doorrekening van een aantal varianten en verbouwing van het object kunnen leiden tot een aanpassing naar het gevraagde C-label

Het beschikbaar stellen van het krediet en de overige middelen lijken in dit stadium voldoende. De berekeningen zijn nog onvoldoende hard om hier blind op te staren. Mocht uit nadere berekeningen blijken dat een energielabel A niet haalbaar op basis van techniek dan zal het pand worden aangepast naar een energielabel C met de eis dat het pand energieneutraal wordt. 

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Communicatie: In het projectplan is een paragraaf over communicatie opgenomen. Na besluitvorming de pers informeren. De raad voorstellen om krediet beschikbaar te stellen en communicatie met de buurt opstarten.

Vervolgtraject: zie ook projectplan. Uiterlijk 1 juli 2015 wordt het pand opgeleverd voor de EDDA. De interne verhuizing van Het Plein en de aanpassing van het energielabel worden daaraan voorafgaand afgerond. 

Rapportage/evaluatie

Rapportage vindt plaats via de P&C cyclus. Indien nodig vindt er tussentijdse rapportage plaats.
Via het portefeuillehoudersoverleg wordt de wethouder periodiek geïnformeerd.

Financiën

Bedragen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.

Opbrengsten verhuur tbv EDDA:

- Huuropbrengsten             € 160.000,- vrijgesteld van BTW

- Jaarlijkse annuïteit           € 190.000,-  (obv 4% rente en aflossing 10 jaar)

- Servicekosten                  €   36.300,-

Totaal                               € 386.300,-

Benodigd krediet verbouwing EDDA (inclusief herhuisvesting Het Plein en aanpassing energielabel):

Dekking                                              € 3.496.900,- (waarvan €1.547.000,- verbouw EDDA)

Beschikbaar verbouwingskrediet             €    680.000,-

Benodigd krediet                                  € 2.816.900,-   -->       kapitaallast      € 330.000,-

                                                                                          Huur                 € 160.000,-

                                                                                          Annuïteit           € 190.000,-

                                                                                          Overschot          €  20.000,- (komt ten goede aan dekking bestaande exploitatiekosten H. Dunantweg)

 

Bijlagen 

I.   Samenwerkingsovereenkomst getekend d.d. 2 mei 2014 (zonder bijlagen)

II.  Projectplan versie 5, 12 mei 2014

III. Energie Prestatie Advies (Willems Technisch Adviesbureau BV) samenvatting

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0081

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 26 mei 2014 met nummer 26964b e s l u i t :

om voor het pand Henri Dunantweg 1-3:

€ 2.817.000,-- inclusief 21% BTW beschikbaar te stellen voor de verbouwing ten behoeve van huisvesting EDDA inclusief interne herhuisvesting van Het Plein en de aanpassing naar energielabel A.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 23 juni 2014 (19:00 - 20:00) Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt gevraagd om krediet beschikbaar te stellen voor een bedrag van 2.817.000,- euro om het pand Henri Dunantweg 1-3 te verbouwen ten behoeve van huisvesting EDDA inclusief interne herhuisvesting van Het Plein en de aanpassing naar energielabel A. Doorrekening in de kapitaallast van de investering EDDA en de huurcomponent zorgt volgens het college voor dekking van de kapitaallast van de investering. Het beschikbaar stellen van krediet kan alleen bij begrotingswijziging. Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de raad.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 23-06-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangBert Jansen
SPEllen Verhoog en Mathijs ten Broeke
D66Alex Dijk
PvdAHarrij Hissink
GroenLinksChristina Oosterhoff
StadspartijHans Boersbroek en Meike Wesselink
VVDHanneke Siebelink
CDAHein Brunsveld
ChristenUnieRichard Klein Bennink
De Lokale PartijEsther van Beek - van Heerde

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en meldt dat de behandeling van agendapunt 6f wordt opgeschoven en plaats vindt als laatste agendapunt voor de sluiting.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college meldt dat de begroting van 2014 voor het zwembad is vastgesteld en dat hieruit een tekort van € 40.900,- blijkt. Dit is bij het college in beeld en zal worden meegenomen bij de rapportage over de financiële stand van zaken. Deze wordt zo spoedig mogelijk aan de raad ter beschikking gesteld.

Het college kondigt aan dat de gemeente door Vitens is opgeroepen in een procedure in vrijwaring. Het college kondigt aan dat voor het forum van 7 juli een memo met een toelichting hierop bij de stukken ter inzage voor de raad zal liggen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 23 juni 2014

Hier zijn geen vragen over.

b. Toezeggingenlijst Raad 23 juni 2014

Hier zijn geen vragen over.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Kredietvoorstel PIN betalen in parkeerautomaten (griffienummer: 2014-0082)

De SP geeft aan het betalen met PIN een prima idee te vinden, maar vraagt hoe het zit met buitenlandse gasten en mensen zonder saldo op hun rekening.

De PvdA vraagt op welke termijn het betalen met kleingeld niet meer mogelijk is.

De VVD vraagt op welke wijze de communicatie met bezoekers en parkeerders wordt vormgegeven. Worden er borden geplaatst met een gebruiksaanwijzing?

Het college antwoordt dat buitenlandse gasten gewoon met PIN kunnen betalen. Het beëindigen van het betalen met kleingeld is voorzien voor het eind van het jaar. Er zal een uitgebreid communicatietraject worden gevolgd, waarbij ook aandacht is voor betaalinstructies bij de parkeerautomaten. Op de vraag hoe kan worden omgegaan met mensen die geen saldo hebben, komt het college nog terug.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Krediet verbouwing Henri Dunantweg 1-3 (griffienummer 2014-0081)

De PvdA geeft aan aangegeven te hebben hierover graag een apart forum te houden. De fractie vraagt wat de kosten zijn die eventueel gemaakt moeten worden om het pand van energielabel C naar A te krijgen en hoe we denken dit te financieren.

De Lokale Partij heeft eveneens aangegeven hierover een apart forum te willen houden. Het gaat om een groot bedrag. De fractie vraagt of de huurperiode voor de komende 10 jaar gegarandeerd is. Wat zijn de gederfde huuropbrengsten voor de komende 10 jaar en hoe zit het met de onvoorziene kosten.

De SP is benieuwd naar de prijs in m².

Het college benadrukt dat de vestiging van EDDA een compensatie betreft voor het vertrek van het OM en de SSR uit Zutphen. Daarbij is gekeken naar de mogelijkheden van de panden van de Rijksgebouwendienst. Die bleken niet geschikt. De Rijksgebouwendienst kwam met een voorstel voor vestiging in het voormalige pand van de VWA. De gemeente heeft hier sterk tegen geageerd, omdat dit gezien de locatie niet als compensatie voor het verlies van banen in de binnenstad kan worden gezien. Het multiplier effect van een vestiging dichter bij de binnenstad is hiervoor van belang. De voormalige SSR-panden waren echter niet geschikt. De enige geschikte optie die gevonden kon worden was het nu voorliggende pand van Het Plein. Daarmee is de keuze voor deze locatie bewerkstelligd. In de basis betaalt men een commerciële huur. Alle kosten voor de verbouwing en inrichting zijn voor rekening van de EDDA. In de huisvesting zit verder een forse post compensatie voor de leegstaande gebouwen. 

De kosten voor de opwaardering van het energielabel van C naar A zijn € 40.900,-. Als dit niet gehaald wordt, valt men terug op energielabel C, wat de minimale vereiste is. De garantie van 10 jaar huur is vastgelegd in de overeenkomst. Van gederfde huurinkomsten is geen sprake. De geraamde kosten blijven binnen het budget. De m² is marktconform.

Conclusie: DLP overlegt met de fractie en bericht voor aanvang van de raadsvergadering of het voorstel als hamerstuk op de agenda kan blijven.

6c. Zienswijze van de raad op de begroting VNOG 2015 (griffienummer 2014-0087)

Geen opmerkingen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Zienswijze van de raad over de begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek (griffienummer 2014-0098)

GroenLinks vraagt wat er nu gaat gebeuren. Hoe verloopt het proces verder. Kunnen wij gehouden worden aan een hogere bijdrage of gaat het niet door? Tevens vraagt de fractie of een hogere bijdrage ook betekent dat er sprake is van een hoger ambitieniveau. En kunnen we door middel van het draaien aan de knop van het ambitieniveau invloed uitoefenen op de bijdrage? GroenLinks zou verder graag zien dat de raad geïnformeerd wordt over de wijze waarop dit wordt vastgesteld en hoe wij hier als gemeente sturing aan geven en vraagt of daarvoor de directeur van de ODA uitgenodigd kan worden in aanwezigheid van de ambtelijk verantwoordelijke en de portefeuillehouder.

DLP vindt de zienswijze terecht. De fractie heeft wel vraagtekens of dit tot de gewenste aanpassingen leidt. Eerdere ervaringen met dergelijke regelingen hebben daar niet veel vertrouwen in gegeven. DLP wil graag weten wat het college doet als de plannen onvoldoende worden aangepast.

De SP vraagt wat het voor burgers en bedrijven betekent als de ODA stopt.

Burgerbelang wijst op het streven naar verhoging van de kwaliteit en het maken van een efficiencyslag en vraagt of het college heeft erop heeft aangedrongen om deze efficiencyslag te maken en binnen de kaders van de begroting van de gemeente Zutphen te blijven.

Het college geeft aan dat met betrekking tot het effect van de zienswijzen, de ODA met een reactie komt richting Zutphen. Het college vindt het een goed idee om hierover door te praten. Dit zou dan in het najaar plaats kunnen vinden. Het college merkt op dat het voor een beginnende organisatie niet gemakkelijk is in een tijd dat de deelnemers in een bezuinigingsslag zitten. Verder geeft het college aan dat stoppen met de ODA niet mogelijk is, omdat dit een wettelijke taak is. Binnen de ODA is veel aandacht voor het zo effectief mogelijk organiseren en de slagkracht zo groot mogelijk te houden. Daarvoor zijn investeringen in ICT noodzakelijk en deze maatregelen zijn ook nodig.

GroenLinks vraagt hoe de ondersteuning van de ICT-maatregelen te rijmen is in verhouding met het voorstel de begroting af te wijzen.

Het college geeft aan dat de ICT maatregelen wel nodig zijn, maar dat het college vraagtekens stelt bij andere onderdelen van de begroting.

Burgerbelang merkt op dat ICT altijd als toverwoord wordt gebruikt, maar vaak leidt tot meer kosten. Burgerbelang vraagt verder wanneer een toelichting in het forum gegeven kan worden.

Het college antwoordt dat in september in het Algemeen Bestuur verder wordt gesproken over de uitwerking binnen de ODA. Een forumbijeenkomst voor een toelichting zal dus in het najaar plaats kunnen vinden.

GroenLinks voegt hier aan toe dat men vraagtekens stelt bij de verwachting van de ODA dat men een verdere efficiencyslag kan maken door meer taken naar zich toe te trekken. Men is zeer benieuwd naar een toelichting hierop.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

6e. Wijziging vergoeding ombudsman (griffienummer 2014-0097)

De PvdA vraagt waar de kosten kunnen worden ingezien.

Het college antwoordt dat, indien dit niet in de stukken staat, een omissie is. Het gaat echter om een bedrag van enkele tientjes, aangezien er gemiddeld eens per jaar een beroep op wordt gedaan.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6g. Bekrachtiging geheimhouding bij “Herinrichting Groenmarkt en Marspoortstraat, investeringsbegroting” (2014-0088)

Geen vragen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 23 juni 2014 (griffienummer 2014-0084)

De SP verzoekt om zo mogelijk medewerking te verlenen aan het verzoek van Eethuis De Kade (brief C01).

DLP heeft hetzelfde verzoek.

Het college geeft aan op een welwillende manier naar het verzoek te zullen kijken, maar dat hierbij geen afbreuk gedaan kan worden aan de zakelijke afspraken die gemaakt zijn.

Het CDA vraagt of brief E3 niet beter ondergebracht kan worden bij rubriek C.

Het college geeft aan dat het hierbij draait om de vraag of de raad het antwoord zelf wil accorderen voordat het verzonden wordt, of dat dit aan het college wordt overgelaten.

Besloten wordt om de rubricering ongewijzigd te laten.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 23 juni 2014 (griffienummer 2014-0102)

Geen vragen.

9. vaststellen forumverslag 02-06-2014

De SP merkt op dat niet is meegenomen in de verslaglegging de suggestie om EHBO’ers en BHV’ers bij voorlichting te betrekken en dat de SP aanwezig was bij de bespreking van de nota gebiedsexploitaties.

De voorzitter wijst er op dat wijzigingen in het verslag vooraf gemaild moeten worden aan de griffie. Het is niet de bedoeling tijdens de bespreking nog wijzigingen aan te brengen.

Het verslag wordt vastgesteld.

6 f. Herinrichting Marspoortstraat, Groenmarkt (griffienummer 2014-0089)

De heer R. Bron van Prosper geeft een presentatie over de herinrichting.

GroenLinks vraagt of er ook aandacht is voor fietsparkeren, waar in dit gebied grote behoefte aan is. Daarnaast pleit GroenLinks voor forsere bomen.

De VVD sluit aan bij de opmerking van GroenLinks over de bomen. Wellicht kan hier aansluiting worden gezocht bij de keuze op de Houtmarkt, zodat er een bepaalde eenheid in wordt gebracht. Verder vraagt de VVD wat er gaat gebeuren met de Berkel en het mooie groen aldaar.

De PvdA vraagt hoe onderhoudsvriendelijk de bestrating is.

De SP is verbaasd over de keuze voor kasseien; een vlakkere ondergrond fietst en loopt prettiger. Daarnaast merkt de fractie op dat men ervan uitgaat dat de stoepen aan de zijkant breed genoeg worden voor gebruik door bijvoorbeeld rolstoelgebruikers. Verder heeft de SP de vraag of het realistisch is dat de hogere uitgaven terugverdiend worden. Wat zijn de consequenties als dit niet lukt.

Het college licht toe dat voor het gebiedsplan een globale kostenberekening te hebben gemaakt. Daar is dit project in meegenomen. Deze kosten vallen hoger uit in verband met de keuze voor kwaliteit in de binnenstad en de daarmee gepaard gaande materiaalkeuzes. Er is echter ruimte om tussen de projecten te schuiven, zodat het totaalbedrag binnen het budget blijft.

Door dhr. Bron wordt op de gestelde vragen toegelicht dat er evenveel fietsparkeerplaatsen terug komen als voorheen. Meer plekken zijn niet beschikbaar, omdat er weinig ruimte is in relatie tot de vele verschillende functies op deze locatie. De bestrating is een bewuste keuze naar aanleiding van veel overleg met bewoners en ondernemers. Daaruit kwam een voorkeur voor oude kasseien naar voren. Deze zijn veel ruwer en sterker. Hoe strakker en harder de bestrating, hoe beter barsten e.d. hierin opvallen.

De voorzitter sluit af met de constatering dat niet alle vragen zijn beantwoord en stelt voor hier in een volgend forum op terug te komen.

Advies: voldoende besproken voor wat betreft het kredietvoorstel, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 23 juni 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 23-06-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend