Pagina delen

Krediet thuiswerkplekvergoeding

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 154.500,- voor het faciliteren van thuiswerkplekken en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de reserve vervanging inventaris.
  2. Een bedrag van € 158.200,- te onttrekken aan de algemene reserve en dit toe te voegen aan de bestemmingsreserve vervanging inventaris.
  3. Structureel budget beschikbaar te stellen voor leefgeldvergoeding (2021 € 41.200,-) en dit binnen de begroting 2021 te dekken uit besparingen als gevolg van het thuiswerken.
  4. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen (2021-04).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Door het coronavirus zijn veel mensen thuis aan het werk. Dit is een tijdelijke maatregel maar wordt ook wel de nieuwe norm van werken voor de toekomst genoemd. Om aan de (Arbo)wetgeving te voldoen, zijn de afspraken die gemeente Zutphen heeft gemaakt t.a.v. thuiswerken bijgesteld in de regeling ‘plaats-onafhankelijk werken’. Hierin staat waar de gemeente Zutphen en haar medewerkers zich aan moeten  houden als een medewerker thuis werkt. De verplichting van het thuiswerken door Corona en de daarbij behorende vergoeding is opgenomen in artikel 5.2.4 van hoofdstuk 5 ‘Arbeidsduur en werktijden’ van het Personeelshandboek. 

Beoogd effect

De vergoeding voor het verplicht thuiswerken wordt opgenomen in hoofdstuk 5 van het Personeelshandboek. De aan te schaffen materialen en de voorwaarden waar dit aan moet voldoen worden opgenomen in het Arbobeleid. Hiermee voldoet de werkgever aan de specifieke zorgplicht bijvoorbeeld vanuit de Arbowetgeving voor thuiswerkende medewerkers.

Argumenten

1.1 De werkgever faciliteert de medewerker om een thuiswerkplek in te richten.

De werkgever heeft vanuit het Arbeidsomstandighedenbesluit een verantwoordelijkheid voor de thuiswerkplek van een medewerker. Gemeente Zutphen is aansprakelijk wanneer de medewerker gezondheidsklachten krijgt, als de werkplek niet voldoet aan de Arbo-eisen. Het is dus belangrijk dat de werknemer en werkgever zich realiseren dat met deze wijze van werken de Arbowet onverkort van kracht is. Weliswaar is per 1 juli 2012 de wetgeving versoepeld, maar de werkgever heeft nog steeds de verplichtingen ten aanzien van de Arbowetgeving. De thuiswerkplek is een onderdeel geworden van het Arbobeleid. In hoofdstuk 5.15 is de richtlijn voor een goede thuiswerkplek opgenomen. Aan medewerkers die (verplicht) thuiswerken wordt materiaal ter beschikking gesteld tot een bedrag van maximaal € 500,-.

Al het materiaal blijft de eerste 5 jaar in eigendom van de gemeente Zutphen. Na 5 jaar gaat het eigendom over naar de medewerker. Mocht een medewerker de organisatie eerder verlaten, of niet meer gemiddeld minimaal 8 uur per week thuiswerken, dan kan het materiaal overgenomen worden door de medewerker tegen de boekwaarde of de medewerker kan het materiaal weer inleveren.

3.1 De thuiswerkende medewerker krijgt een tegemoetkoming in de leefkosten.

Gemeente Zutphen stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 100,- netto per medewerker. Dit bedrag is bestemd voor kosten die tijdens het thuiswerken gemaakt worden. Hierin zijn de volgende zaken meegenomen; elektriciteit, water, gas en internet. Deze vergoedingen maken deel uit van de vrije ruimte in het WKR (werkkostenregeling) forfait. Jaarlijks zal inzichtelijk gemaakt moeten worden dat een medewerker gemiddeld nog minimaal 8 uur per week thuiswerkt. Hiervoor is gekozen om aan de belastingwetgeving omtrent thuiswerken te kunnen voldoen. Ook wordt hiermee tegemoet gekomen aan de wens van de bonden voor een structurele vergoeding.

Kanttekeningen

De tegemoetkoming voor de leefkosten gaan ten koste van het Werkkosten regeling (WKR) forfait.
Dit betekent dat er minder vrije ruimte is voor andere vergoedingen.

Risico’s

Door het niet faciliteren van de thuiswerkplek, bestaat de kans dat de thuiswerkplek niet ergonomisch is ingericht.
Hiermee wordt niet voldaan aan de Arbowet. Hierdoor is er kans op klachten van arm, pols of nekklachten (RSI). Dat is voor de medewerker heel akelig. Naast uitval kan de medewerker gemeente de Zutphen aansprakelijk stellen. Uitval leidt tot verzuim en brengt kosten en verlies aan arbeidsproductiviteit met zich mee.

Financiën

Voor de thuiswerkregeling is in 2021 een investeringskrediet nodig van € 154.500,-. De kapitaallasten zijn als volgt:

Jaar

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal

Afschrijving

€       30.900,00

€     30.900,00

€     30.900,00

€       30.900,00

€         30.900,00

€       154.500,00

Rente

€                   -  

€         1.483,20

€       1.112,40

€             741,60

€               370,80

€           3.708,00

Kapitaallasten

€       30.900,00

€     32.383,20

€     32.012,40

€       31.641,60

€         31.270,80

€       158.208,00

Er is een reserve waar de kapitaallasten van het huidige inventaris (bureaus en stoelen) in het stadhuis uit gedekt worden. Deze reserve is op dit moment niet groot genoeg om ook bovenstaande kapitaallasten te kunnen dekken. Voorgesteld wordt om incidenteel € 158.200,- extra in deze reserve te storten en dit bedrag te onttrekken aan de Algemene reserve. De stand van de algemene reserve wordt in de laatste actualisatie van de bestuursrapportage per 31-12-2020 geschat op € 9.2 miljoen. Dit is inclusief het verwachte positieve jaarrekeningresultaat 2020.

Het betreft hier corona gerelateerde uitgaven. Het zou het meest logisch zijn dit te financieren uit de in 2020 ontvangen corona gelden, maar het begrotingsjaar 2020 is afgesloten kan dit nu niet meer gerealiseerd worden.

Later dit jaar, bij de saldobestemming van het jaarrekeningsaldo 2020 volgt er een voorstel om de overgebleven coronagelden uit 2020 toe te voegen aan een nieuw te vormen reserve corona. Voorstel is om op dat moment € 158.200,- terug te storten vanuit de reserve corona naar de algemene reserve.

Naast de kapitaallasten is er structureel budget nodig voor een vergoeding in leefkosten en de nieuwe medewerkers die deel willen nemen aan de regeling.

Structurele lasten exclusief kapitaallasten:

   

Jaar

2021

2022 en verder

€ 100,00

vergoeding leefgeld

€     41.200,00

€         41.200,00

Nieuwe medewerkers en verder klein gebruik

 

€         15.000,00

Totaal

€     41.200,00

€         56.200,00

       

Voor deze bedragen kan structurele dekking gevonden worden binnen de huidige begroting 2021 als gevolg van verdergaande digitalisering en besparingen als gevolg van thuiswerken. De budgetten voor porto en vakliteratuur kunnen deels afgeroomd worden ten gunste van de structurele lasten van deze thuiswerkregeling.

Bijlagen

Begrotingswijziging 2021-04

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0025

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 24 februari 2021 met nummer 182215b e s l u i t :

  1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 154.500,- voor het faciliteren van thuiswerkplekken en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de reserve vervanging inventaris.
  2. Een bedrag van € 158.200,- te onttrekken aan de algemene reserve en dit toe te voegen aan de bestemmingsreserve vervanging inventaris.
  3. Structureel budget beschikbaar te stellen voor leefgeldvergoeding (2021 € 41.200,-) en dit binnen de begroting 2021 te dekken uit besparingen als gevolg van het thuiswerken.
  4. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen (2021-04).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 22 maart 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 22-03-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing en H Krans
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangE Yildirim
D66R.G.M. Rutten en H. Brouwer
VVDA. van Dijk en H. Hissink
CDAG.H. Brunsveld en M. Purperhart
StadspartijM van van Ast
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldH Papperse

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze Technisch Blok vergadering.

2. Actieve informatievoorziening vanuit het college

College: In de raadsvergadering van 29 maart 2021 zal rechtstreeks het raadsvoorstel Financiering en realisatie rotonde N346-Almenseweg worden behandeld. De plek waar de rotonde gerealiseerd gaat worden is een gevaarlijk verkeersknooppunt. De provincie gaat een groot deel van de kosten subsidiëren. Dit is de reden waarom dit raadsvoorstel zo snel moet worden geagendeerd. Ook de gemeenten Lochem en Bronckhorst betalen een deel van de kosten.

CDA: Wat als andere gemeenten niet betalen?

College: Er is geen indicatie dat deze gemeente niet bereid zijn te betalen. Mocht dat anders zijn, dan kom ik bij u terug.

3. Aankondiging moties en amendementen

PVDA: In de raadsvergadering van 29 maart 2021 dienen wij samen met de fracties van GroenLinks en D66 de motie "Nurdles vervuiling Daly Plastics" in.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 22 maart 2021

Het Forum is akkoord.

4b. Toezeggingenlijst Raad 22 maart 2021

Het Forum is akkoord.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2020

Het Forum geeft aan dat dit voorstel als hamerstuk in de raad kan worden behandeld.

5b Verordening fysieke leefomgeving gemeente Zutphen 2021

D66: De stap naar de nieuwe Omgevingswet raakt direct de inwoners. Wij doen de belangen van de inwoners tekort als we dit voorstel behandelen als hamerstuk. Wij moeten de democratische besluitvorming bewaken. Dit voorstel willen wij in een eigen Forum behandelen.

PVDA: Wat gebeurt er met de verordeningen die niet in dit stuk zijn opgenomen? Wij willen dit voorstel ook in een eigen Forum behandelen.

Ook de Stadspartij en GroenLinks willen dit voorstel in een eigen Forum behandelen.

College: Dit is niets nieuws maar een actualisatie om straks in de nieuwe Omgevingsvisie/Omgevingswet in te voegen. Overbodige zaken zijn eruit gehaald.

PVDA: Als je iets toevoegt, dan moet de raad het toch goedkeuren?

College: Klopt, daar gaan we mee aan de slag.

PVDA: Een aantal verordeningen zijn nog niet opgenomen.

College: Dat komt nog.

D66: Wij hebben nog steeds de behoefte om dit voorstel in een eigen Forum te behandelen. De betrokkenheid van de raad willen wij zien. Een eigen Forum zorgt voor een zorgvuldig democratisch proces. Wellicht willen er inwoners inspreken.

VVD: Wij vinden behandeling in een eigen Forum niet nodig.

SP: Klopt het dat er drie plannen over elkaar worden gelegd, nietje erin en dat is het?

Stadspartij: Wij blijven ook bij ons standpunt om dit voorstel in een eigen Forum te behandelen. Wij willen hierover inhoudelijk kunnen spreken met meer toelichting.

GroenLinks: Waarom moet dit per sé nu worden vastgesteld. Waarom niet tezamen met de gehele implementatie van de Omgevingswet? De raad moet er naar kunnen kijken voor er een besluit wordt genomen.

College: Dit is beleidsneutraal, daarin heeft de SP gelijk. Bij een Forum wordt bestaand beleid opnieuw ter discussie gesteld. Nu is er geen nieuw beleid.

SP: Alleen het nietje klopt niet: er wordt ook opgeschoond. Als raad moeten we daar goed naar kijken.

College: Alleen de dubbelingen worden eruit gehaald.

SP: Het betreft drie verschillende regelingen. Dan wil ik weten welke dubbellingen eruit worden gehaald.

College: Het gaat om dezelfde teksten.

D66: Het gaat om een geheel nieuwe verordening. In andere gemeenten wordt dit ook in een eigen Forum behandeld. Dit is een belangrijke stap in het proces. Wellicht zijn er vragen over.

GroenLinks: Het enige argument dat ik nu hoor is dat de upload klaar moet zijn. Wij willen behandeling van dit voorstel uitstellen totdat de upload klaar is. Dan pas bespreken.

College: Ik hoor dit nu wel te doen.

GroenLinks: Het klaarzetten van de upload vraagt geen besluitvorming. Pas besluitvorming op een later moment als alles klaar is.

Voorzitter: Moet dit voorstel worden afgevoerd van de raadsagenda van 29 maart 2021?

College: Als de raad niets vaststelt kan de raad alleen iets vastleggen via een Omgevingsplan.

Voorzitter: Voorlopig wordt de behandeling van dit voorstel uitgesteld.

BewustZW: Wij delen het voorstel van GroenLinks. Maar dit moet wel voor de zomer worden behandeld. Wij willen voor de zomer met het college praten over de ontwikkelingen.

College: Klopt. BewustZW heeft gelijk. Voor de zomer is er duidelijkheid nodig.

D66: Dit voorstel kan nog niet naar de raad maar moet worden aangehouden en later als er meer toelichting is dit in een eigen Forum behandelen.

Voorzitter: Dan blijft dit voorstel geen vermoedelijk hamerstuk en is dit het besluit.

5c Vaststelling bestemmingsplan "Snippergroen Zuidwijken"

GroenLinks: De bestemming is nu groen. Het nieuwe bestemmingsplan geeft de bestemming groen en tegels. Het beleid is juist minder tegels. De uitgifte is vrij op naam, dat is meer werk dan het lijkt.

Burgerbelang: Wij zijn blij met de benodigde aandacht. Jaren geleden hebben wij  vragen gesteld over snippergroen. Nu betreft het alleen de Zuidwijken. Hoe zit het met Warnsveld en Leesten?

BewustZW: Dit loopt al jaren, het steekt hoe het nu gekomen is. Hoe staat het met handhaving als het bestemmingsplan is uitgevoerd? Wij pleiten voor een stringentere handhaving. Wij willen hiervoor zekerheidsstelling van de wethouder.

College: Deze bestemmingsplanwijziging is gekomen naar aanleiding van het project snippergroen in de Zuidwijken. Dit was een pilot. Andere wijken komen ook aan de beurt. Indien het snippergroen niet wordt aangekocht, dan moet er worden gehandhaafd. Dit project is vrij op naam omdat het 260 gevallen betreft.

BewustZW: Dank dat de wethouder hier bovenop zit. Waar nu percelen worden uitgegeven vindt gebruik van snippergroen plaats.

College: Na de bouw vindt er een controle plaats of de perceelgrenzen kloppen.

Het Forum geeft aan dat dit voorstel als hamerstuk in de raad kan worden behandeld.

5d Vaststellen bestemmingsplan 'Kerkhofweg 10'

Het Forum geeft aan dat dit voorstel als hamerstuk in de raad kan worden behandeld.

5e Bekrachtiging geheimhouding anterrieure overeenkomst Driesteek 7

Het Forum geeft aan dat dit voorstel als hamerstuk in de raad kan worden behandeld.

5f Vaststellen bestemmingsplan Driesteek 7, Zutphen

BewustZW: In het verleden heeft op dit perceel een procedure last onder dwangsom gelopen. Is deze procedure juridisch afgewikkeld?

College: De ontwikkeling is in samenspraak met de omgeving gedaan.

Het Forum geeft aan dat dit voorstel als hamerstuk in de raad kan worden behandeld.

5g Krediet thuiswerkplekvergoeding

SP: Betreft dit alleen 100 Euro? Wordt er geen meubilair, zoals bureaustoelen en dergelijke, verstrekt?

College: In het betreffende stuk staat dat er werkplek materiaal tot500 Euro ter beschikking wordt gesteld.

Voorzitter: De 500 Euro aan materialen is eenmalig, de 100 Euro is jaarlijks.

SP: Zo met geld strooien in een armlastige gemeente. Kan er geen bureaustoel van de gemeente worden geleend?

College: Door Corona wordt er meer thuis gewerkt. Dat zal waarschijnlijk voor een deel blijvend zijn. Als werkgever zijn wij verantwoordelijk voor goed werkgeverschap.

SP: Als er straks meer thuisgewerkt wordt, staat het stadhuis dan leeg? Dat is jammer.

Het Forum geeft aan dat dit voorstel als hamerstuk in de raad kan worden behandeld.

6 Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (8e wijziging)

Stadspartij: Drugshandel op straat en cameratoezicht. Vallen designerdrugs daar ook onder en kan daarop worden gehandhaafd? Het is een zwaar middel, welk doel wordt gediend? Kan dit meer worden toegelicht? Komen er beleidsregels?

D66: Wij willen terughoudendheid met cameratoezicht. De raad moet altijd worden geïnformeerd over het houden van toezicht. Wellicht kunnen er ook andere afspraken worden gemaakt.

GroenLinks: Het cameratoezicht is geregeld in de Gemeentewet. Daar zitten beleidsregels achter. Komen er ook nog eigen gemeentelijke beleidsregels in dit specifieke geval?

College: Er gebeurt nog niets als de APV wordt goedgekeurd. Bij goedkeuring moet daarna de raad nog wel praten in welke gevallen. Met dit artikel doet u niets. Met vaststellen van de APV geeft dit de mogelijkheid om verder uit te werken. Natuurlijk kom ik bij de raad terug. Wij willen het stap voor stap mogelijk maken.  We zullen nooit camera's ophangen zonder de raad er bij te betrekken. U geeft nu alleen de opening om het gesprek er met u over te hebben. Voor wat betreft drugsoverlast valt alles er onder. Dat is nu nog niet het geval. Dit om straks overal op te kunnen handhaven. Dit lijkt qua volgorde de juiste volgorde.

D66: Wij willen graag eerst in gesprek voordat we de APV vaststellen. Wij willen qua volgorde de juiste volgorde.  Wij delen de opmerkingen van GroenLinks. Er zijn nog te veel vragen. Wij willen zo spoedig mogelijk een gesprek in een Forum over het punt van de cameratoezicht.

Voorzitter: Willen jullie dit raadsvoorstel nu niet verder bespreken maar eerst een gesprek in een eigen Forum?

College: Dat is jammer. Ik heb liever pas de discussie als daar een aanleiding toe is. We hangen de camera''s pas op als het debat met de raad is gevoerd. Dit is feitelijk een technisch iets wat we moeten doorvoeren voordat we het erover kunnen hebben. Eerst een algemeen gesprek.

GroenLinks: Wij delen het standpunt van D66. Is er ruimte voor de gemeenteraad om eigen kaders/beleidsregels vast te stellen in dit specifieke geval? Van de beantwoording van deze vraag hangt af of je uitvoerig met elkaar in debat wil gaan of niet. Eerst het gesprek en dan pas vaststellen.

Voorzitter: De wens van D66 en GroenLinks wordt niet tegengesproken. Als het cameratoezicht uit de APV wordt gehaald, kan de rest van de APV dan wel door naar de raad?

CDA: Deze conclusie is wat kort door de bocht. Wij sluiten ons hier niet bij aan, wij willen dat dit voorstel wel doorgaat naar de raad.

Ook de fracties van Burgerbelang, PVDA en ChristenUnie willen dat dit raadsvoorstel doorgaat naar de raad.

BewustZW: Dit raadsvoorstel kan naar de raad mits er op tijd met de raad wordt gepraat.

Voorzitter: Ik hoor een meerderheid voor het doorsturen van dit voorstel naar de raad. Wel is er de wens om spoedig met de raad hierover in gesprek te gaan.

GroenLinks: Kan de burgemeester voor de raadsbehandeling van komende maandag antwoord geven op mijn vragen? Mijn vraag over wat de gemeenteraad kan met een dergelijke bevoegdheid die bij vorming bij de burgemeester ligt, die is nog niet beantwoord. Wellicht dat dat nog kan voor de volgende raadsvergadering? Het antwoord maakt uit voor mijn vraag of je als raad hier nog wat mee moet of niet.

College: Dat zal ik doen. Ik denk dat het ook goed mogelijk is dat we in de raadsvergadering hierover nog met elkaar in discussie gaan.

Voorzitter: Dan concludeer ik dat dit voorstel door kan naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 29 maart 2021

GroenLinks: Er zit een advies van Veilig Verkeer Nederland bij wat aan de gemeente een investering van 8000,- Euro vraagt om de oversteek van het Jelle Zijlstrapad mooier te maken en ook twee uitritten zodat het veiliger wordt. Vraag aan het college of aan de raad wordt voorgesteld dit geld vrij te maken?

College: Wij geven deze vragen door aan de portefeuillehouder en hij geeft dan schriftelijk antwoord.

Het Forum gaat verder akkoord met deze lijst.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 22 maart 2021

Het Forum gaat akkoord met deze lijst.

9. Lange Termijn Agenda

Het Forum gaat akkoord met deze lijst.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 21-01-2021

Het Forum is akkoord.

10b. Forumverslag 08-02-2021

Het Forum is akkoord.

10c. Forumverslag 09-02-2021

Het Forum is akkoord.

10d. Forumverslag 18-02-2021

Het Forum is akkoord.

11. Sluiting

Voorzitter: Dan sluit ik deze vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 29 maart 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-03-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend