Pagina delen

Krediet P+R Noorderhaven

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. een krediet beschikbaar te stellen van € 4,05 mln. voor de realisatie van de P+R Zutphen;
 2. hiervoor als dekking 0,4 mln. uit de reserve parkeren te onttrekken;
 3. de begroting 2016 hiervoor te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Het gebied Noorderhaven wordt al jaren gebruikt als parkeerlocatie voor de treinreiziger en de bezoeker aan de binnenstad. Er is een bestaande maaiveld P+R en een gedoogde parkeervoorziening naast het Koelhuis. Onderdeel van de planontwikkeling Noorderhaven / Spoorzone is het realiseren van een gebouwde betaalde parkeervoorziening direct aan de achterzijde van het station, om zo het parkeren te kunnen concentreren en de maaiveldlocaties te kunnen ontwikkelen conform stedenbouwkundig plan Noorderhaven.

Een tweede aanleiding is de herinrichting van de IJsselkade. Onderdeel daarvan is het verwijderen van het buitendijkse parkeren. Compensatie van deze te vervallen parkeerplaatsen, vindt plaats in de P+R. Een en ander is overigens vervat in een parkeerbalans voor het gebied.

De voorbereidingen voor de aanleg van de P+R zijn in volle gang. NS Stations is opdrachtgevende partij; de gemeente faciliteert en subsidieert.

Het terrein wordt inmiddels bouwrijp gemaakt door de gemeente. NS heeft reeds een aanbesteding verricht, gewonnen door regionaal bedrijf Aan de Stegge (Twello). Door Aan de Stegge is een bouwaanvraag ingediend en er is een positieve welstandstoets. De beoogde start bouw is gepland in juni 2016, de oplevering is beoogd eind 2016.

NS is realisator van de P+R en heeft een positieve aanbesteding verricht. De aanbestedingssom en de vormgeving past bij de gestelde financiële randvoorwaarden en het zogenaamde Ambitiedocument. Inmiddels is de bouwaanvraag ingediend. Na toekenning van de subsidie kan de uitvoering starten.

De gemeente is subsidieverstrekker en heeft hiervoor een beschikking opgesteld in overleg met een externe en interne juridisch adviseur. De subsidiebeschikking is getoetst op staatssteun op grond van de zogenaamde DAEB-methode (Dienst van Algemeen Economisch Belang). Er is sprake van geoorloofde staatssteun.

De dekking van de investering bestaat voornamelijk uit subsidies van derden. Er is in het verleden een subsidie toegekend door het ministerie van I&M van 1,375 mln. voor de realisatie van de P+R. Daarnaast is subsidie gereserveerd bij de provincie Gelderland van 1,2 mln. De overige bijdragen komen uit het project Rivier in de Stad, de exploitatie Noorderhaven / Spoorzone en het gemeentelijke parkeerfonds voor een totaal van 1,2 mln.. Daarnaast zijn diverse kleinere bijdragen gereserveerd bij de provincie Gelderland, ProRail, NS Stations en ISV.

Het beschikbaar stellen van een krediet is een raadsbevoegdheid. Onderdeel daarvan is het beschikbaar stellen van 0,4 mln. uit de reserve parkeren ten behoeve van dit krediet. De overige middelen zijn reeds gereserveerd of beschikt.

Beoogd effect

Het beoogde effect is het ordenen van het stedelijke en stations-parkeren middels een moderne parkeervoorziening voor 375 betaalde parkeerplaatsen en 650 gratis fietsparkeerplaatsen, het stimuleren van de transferfunctie van het station, het nakomen van contractafspraken met NS Stations, ontwikkelaars Heijmans en MVO, het vrijspelen van de buitendijkse IJsselkade ten behoeve van herinrichting en de tijdige uitbreiding van het fiets-parkeren.

Argumenten

1.1  Het ter beschikking te stellen krediet van 4,05 mln. wordt met name gevormd door externe subsidies.

Er is door het ministerie van I&M € 1,375 mln. beschikbaar gesteld. Dit is vastgelegd in de begroting van het ministerie van I&M. Door de provincie Gelderland is € 1,2 mln. beschikbaar gesteld voor de P+R en daarnaast € 0,1 mln. voor de fietsenstalling. Dit is eveneens vastgelegd in de begroting van de provincie Gelderland. De gemeente draagt € 0,4 mln. bij vanuit de beschikbare middelen voor het project RidS (vastgelegd), € 0,4 mln. uit de exploitatie Noorderhaven (vastgelegd) en € 0,4 mln. uit de reserve parkeren. De bijdrage uit de reserve parkeren dient nog geoormerkt te worden door de raad. Daarnaast is er een ISV 3 bijdrage van € 75.000 en € 100.000 grondexploitatiebijdrage vanuit NS Stations.

1.2  Het ter beschikking te stellen krediet van € 4,05 mln. is een netto krediet.

NS Stations draagt uit de exploitatie van de P+R € 0,41 mln. bij. De totale investering voor de P+R bedraagt € 4,46 mln., waarvan € 4,05 gesubsidieerd vanuit de gemeente als coördinerend subsidiegever en 0,41 mln. vanuit NS Stations. De investering en de exploitatie heeft de gemeente onafhankelijk laten toetsen op marktconformiteit. De resultaten zijn vervat in een zogenaamd DAEB – onderzoek (Dienst van Algemeen Economisch Belang).

2. Voor de dekking van het krediet dient € 0,4 mln. onttrokken te worden aan de reserve parkeren. De overige middelen voor het krediet, € 3,65 mln., worden uit andere, voornamelijk externe bronnen betrokken.

Kanttekeningen

De P+R gaat uit van een betaald parkeerregime in de omgeving van circa 300 meter rondom. Hiervoor dient betaald parkeren ingevoerd te worden in het gebied Noorderhaven; het centrumdeel is reeds betaald parkeren. Het invoeren van betaald parkeren is op 2 maart 2015 door het college besloten, inmiddels bekend gemaakt en onherroepelijk. De feitelijke effectuering van dit besluit gaat in na opening van de parkeervoorziening.

De realisatie van een gebouwde betaald parkeervoorziening is een forse financiële operatie. Er zijn heel veel subsidies voor geworven. De exploitatie is getoetst op geoorloofde staatssteun in het kader van DAEB. Er is sprake van geoorloofde staatsteun, een redelijke exploitatie en redelijke tarieven. De tarieven voor regulier parkeren zijn gelijk aan het middentarief dat de gemeente hanteert (€ 1,60). Het dagtarief voor de P+R - reizigers is € 3,50 per dag.

Significante wijzigingen van het gemeentelijke parkeerregime, betekenen dat er opnieuw onderhandeld moet worden met NS over de exploitatie van de P+R.

Risico’s

Het proces is inmiddels vergevorderd. Er is een bestemmingsplanwijziging vastgesteld, een aanbesteding gedaan door NS en het bouwrijp maken is verricht door de gemeente. De bouwaanvraag is in gang gezet, met een ontwerp dat de goedkeuring heeft van het Kwaliteitsteam en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Het ontwerp is ter kennisgeving toegevoegd.

Er kunnen risico's zitten in de bouw met vertraging of tegenvallers in het bouwproces. Dit is echter niet een risico van de gemeente, maar van NS als opdrachtgever. Anderzijds is er sprake van een ervaren bouwer Aan de Stegge. De risico's hierin zijn dan ook gering, te meer daar er geen harde deadlines worden gesteld door de subsidiegevers, maar resultaatafspraken. De te bouwen parkeervoorziening voldoet aan deze resultaatafspraken.

De aanneemsom van NS past direct op het beschikbare budget. Er is een staatssteuntoets verricht, met als conclusie dat er sprake is van geoorloofde staatssteun op grond van DAEB - toetsing.

Rapportage/evaluatie

Oplevering is gepland eind 2016. Daarna volgt definitieve afrekening tussen gemeente en NS en tussen gemeente en provincie Gelderland.

Na oplevering dient 3 - jaarlijks te worden gecontroleerd dat er sprake is van een redelijke exploitatie die past binnen de DAEB - kaders. Dit is een control - activiteit die geborgd dient in het gemeentelijke systeem. Hierover zullen afspraken worden gemaakt met de team Control.

Er is een instandhoudingsverplichting voor NS Stations voor in ieder geval de komende 30 jaar.

Financiën

Er dient een krediet beschikbaar gesteld te worden van 4,05 mln. voor de bouw van de P+R door NS. De dekking van dit krediet is als volgt opgebouwd:

1. Subsidie provincie, 1,2 mln. (gereserveerd, Mobiliteit)

2. Subsidie I&M, 1,375 mln. (gereserveerd, reeds toegekend, gereserveerd bij provincie Gelderland)

3. Subsidie gemeente: 1,2 mln. (0,4 RidS, 0,4 grondexploitatie Noorderhaven, 0,4 mln. reserve parkeren)

4. Bijdrage provincie / fiets 0,1 mln. à via ProRail naar gemeente

5. Exploitatiebijdrage NS 0,1 mln.

6. 0,075 mln. ISV 3 – bodem

De raad dient 0,4 mln. uit de reserve parkeren beschikbaar te stellen.

De toekenning van de subsidie vanuit het ministerie van I&M is vastgelegd in de begroting van het ministerie I&M, begrotingswijziging dd. 23 juni 2015. De toekenning van de subsidie vanuit de provincie Gelderland is vastgelegd in de voorjaarsnota 2015, dd. 27 augustus 2015.

Bijlagen

Collegevoorstel en bij het collegevoorstel behorende stukken:

 1. Subsidieaanvraag NS – P+R
 2. Subsidiebeschikking
 3. Anterieure overeenkomst
 4. Bruikleenovereenkomst
 5. DO – presentatie P+R Zutphen

 

 

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0045

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 13 april 2016 met nummer 80950


gelet op artikel 189 jo. artikel 192 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

 1. een krediet beschikbaar te stellen van € 4,05 mln. voor de realisatie van de P+R Zutphen
 2. hiervoor als dekking 0,4 mln. uit de reserve parkeren te onttrekken;
 3. de begroting 2016 hiervoor te wijzigen conform begrotingswijziging 2016-14.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 9 mei 2016 (21:00 - 21:30) Naar boven

Toelichting griffie

Onderdeel van de planontwikkeling Noorderhaven / Spoorzone is het realiseren van een gebouwde betaalde parkeervoorziening aan de achterzijde van het station. NS is hiervoor opdrachtgever en de gemeente faciliteert en stelt het krediet beschikbaar. Voor de dekking van het krediet is grotendeels subsidie ontvangen van externe partijen. Uit de gemeentelijke bijdrage is een onttrekking voorzien van € 0,4 mln. uit de reserve Parkeren. Beschikbaar stellen van kredieten en onttrekkingen uit reserves zijn een bevoegdheid van de raad. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het beschikbaar stellen van het krediet en het onttrekken van een bedrag uit de reserve.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 09-05-2016 Tijd 21:00 - 21:30
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde en A. Verwoort
SPE. Jager
D66R.G.M. Rutten
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksS. Uenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz en A.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

 

1. Opening

Voorzitter: Ik heropen de vergadering die vanaf nu achter gesloten deuren plaatsvindt. Hetgeen hier gezegd en besproken wordt blijft geheim.

2. Algemeen spreekrecht

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

College: Intermezzo wordt overgenomen door Plurijn. Hierover is eerder al een mail gestuurd. De gemeente en de regio zijn al langer op de hoogte van de problemen. Met name in Eefde zit een grote vestiging. In Zutphen zit een polikliniek op holistische basis. De zorg is prima. De administratie is niet goed, dat komt door veranderingen. Omdat de administratie niet goed is, is de rechtmatigheid niet goed te beoordelen. Dat is wel nodig, daarom zijn de facturen wel betaald om de liquiditeitsproblemen niet te vergroten. Wel wordt steeds afgewogen welke risico's neem je.

De problemen worden steeds groter. Faillissement dreigt. Verkend wordt een fusie met een andere grote jeugdinstelling. De gemeente heeft een brief aan de staatssecretaris gestuurd om onze zorg te uitten. Want door overname ontstaat een nog grotere organisatie. Fuseren is wel verstandig voor specialismen om continuïteit te borgen en om oplossingen om zorg te continueren mocht het tot een faillissement komen.

Voorzitter: Zijn er nog vragen?

VVD: We begrijpen de zorg over een fusie met een grote organisatie, daarom zijn wij hier niet voor.

 

4. Aankondiging moties en amendementen

Zie openbaar deel verslag.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 9 mei 2016

Zie openbaar deel verslag.

5b. Toezeggingenlijst Raad 9 mei 2016

Zie openbaar deel verslag.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Krediet P+R Noorderhaven

Zie openbaar deel verslag.

6b. 1e wijziging op de Verordening reclamebelasting 2016

Zie openbaar deel verslag.

7. Financiele verordening

Zie openbaar deel verslag.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 9 mei 2016

Zie openbaar deel verslag.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 mei 2016

Zie openbaar deel verslag.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 11-04-2016

Zie openbaar deel verslag.

10b. Forumverslag 18-04-2016

Zie openbaar deel verslag.

11. Sluiting

Voorzitter: Ik sluit de vergadering.

;
Datum 09-05-2016 Tijd 21:00 - 21:30
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde en A. Verwoort
SPE. Jager
D66R.G.M. Rutten
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksS. Uenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz en A.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. Vooraf een mededeling: Het einde van deze vergadering zal in beslotenheid plaatsvinden. het college wil dan een vertouwelijke informatie delen met het Forum. Het publiek en de pers zal dan de vergaderruimte dienen te verlaten.

2. Algemeen spreekrecht

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

College: Er zijn nieuwe contracten getekend voor De Kaardebol. Over een tijdje zal worden geïnformeerd over de gang van zaken.

VVD: Wij zijn erg content met deze gang van zaken.

4. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks: Wij willen vanavond in de raadsvergadering de motie "Actief tegen oplaten ballonnen" indienen.

CDA: Wij willen vanavond in de raadsvergadering de motie "Duurzaamheidsparagraaf" indienen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 9 mei 2016

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 9 mei 2016

VVD: Wij zien graag dat beide toezeggingenlijsten worden opgeschoond.

Verder geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Krediet P+R Noorderhaven

GroenLinks: Kan de onderdoorgang worden vrijgehouden, geen poortjes of iets dergelijks?

College: Wij willen nu niets toezeggen, maar we willen wel meenemen of het kan blijven zoals het is. Dit hangt ook af van het beleid van de spoorwegen.

Voorzitter: Verder geen vragen? Dan is dit stuk voldoende besproken en is een hamerstuk in de raad van vanavond.

6b. 1e wijziging op de Verordening reclamebelasting 2016

Stadspartij: Zijn de bezuinigingen van Stichting Ondernemersfonds Zutphen wel gehaald? Het verlagen van de tarieven leveren tekorten op.

PVDA: Welke bezuinigingen zijn er doorgevoerd?

VVD: Wij stemmen in met de wijziging op de verordening.

College: Het woord "bezuiniging" is foutief vermeld in de verordening. Er is geen bezuiniging doorgevoerd. Met de SBOI is afgesproken de tarieven van 2015 te handhaven. Tevens zijn er minder aanslagen verstuurd. Dit resulteert in minder opbrengsten. Wij zijn in gesprek met SBOI hoe €17.000,-- kan worden binnengehaald. De SBOI gaat langs ondernemers die nu niets betalen. Wij vragen u om het hamerstuk wel vanavond in de raad te laten besluiten.

Stadspartij: Er zijn dus wel minder inkomsten?

College: Wij hoeven niet te bezuinigen. het geld wat binnenkomt gaat meteen naar SBOI.

Stadspartij: Heeft het Fonds dan een tekort?

College: Ja, daarom zijn wij in gesprek.

PVDA: Wij zijn akkoord omdat jullie in gesprek zijn om een oplossing te zoeken.

CDA: Wordt er ook gekeken naar de tarievering van bedrijventerreinen?

College: Er is een verschil tussen ondernemers uit de binnenstad en ondernemers op bedrijventerreinen. Ondernemers op bedrijventerreinen zijn hiermee akkoord.

Stadspartij: Ik wil dit eerst mee terug nemen naar de fractie of dit wel een hamerstuk kan blijven.

Voorzitter: Dan graag voor aanvang van de raadsvergadering de uitkomst terugkoppelen aan de griffie.

Stadspartij: Ja.

Voorzitter: Dit stuk is vooralsnog geen hamerstuk.

7. Financiele verordening

Stadspartij: Ik ben voorzitter van de Auditcommissie. De Auditcommissie heeft deze stukken besproken en krijgt een positief advies van de Auditcommissie.

VVD: Op basis van het advies van de Auditcommissie zijn wij positief.

Voorzitter: Dan is dit punt vastgesteld en kan worden gesloten.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 9 mei 2016

Geen opmerkingen.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 mei 2016

Geen opmerkingen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 11-04-2016

Vastgesteld.

10b. Forumverslag 18-04-2016

Vastgesteld.

11. Sluiting

Voorzitter: Ik schors de vergadering totdat wethouder Withagen is aangeschoven om vertrouwelijke informatie met ons te delen. In dat kader verzoek ik publiek en pers de vergaderruimte te verlaten zodat wij in beslotenheid verder kunnen vergaderen. Hiervan wordt een apart verslag gemaakt. de vergadering zal straks in beslotenheid worden gesloten.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 9 mei 2016 (22:00 - 23:00) Naar boven

Datum 09-05-2016 Tijd 22:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend