Pagina delen

Krediet IJsselkade, herinrichting fase 1

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. Een krediet van € 4.125.000 beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de IJsselkade fase 1.
2. Dit krediet te dekken via een onttrekking van € 4.125.000 aan het beklemd middel “Sleutelproject Rivier in de Stad”.
3. De begroting 2016 dienovereenkomstig te wijzigen.
4. Voor beheer en onderhoud van de IJsselkade fase 1 per 2018 structureel € 21.000 op te nemen in de begroting.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De herinrichting van de IJsselkade is onderdeel van het programma Rivier in de Stad (RidS). Dit programma vloeit voort uit de beschikbaar gestelde nota Ruimte gelden van het ministerie van I&M en de kwaliteitsimpuls die nodig is tezamen met een aantal waterstaatkundige ingrepen in het gebied. Naast de nota Ruimte gelden zijn eveneens vanuit de provincie Gelderland en de gemeente Zutphen middelen beschikbaar gesteld. In het eerder door de raad vastgestelde gebiedsplan is een verdeling opgenomen van de beschikbare middelen, waaronder voor de aanpak van de IJsselkade.

De IJsselkade is een kenmerkend visitekaartje van de stad. Het gebied kent diverse functies en wordt vooral op zomerse dagen volop gebruikt voor bewoners, toeristen, wandelaars en fietsers. Vooral het gebied rondom het waterwerk en het kleine parkje wordt zeer gewaardeerd. De parkeer- en verkeersfunctie in het gebied is vrij dominant en de relatie met de binnenstad kan sterker. De afgelopen jaren is een groei merkbaar van gebruik door riviercruisevaart en kan ook gefaciliteerd worden aan de IJsselkade. De realisatie van de nieuwe Noorderhaven en de nieuwe verkeerstunnel geeft de kans het hele gebied tussen de havens als een lange boulevard vorm te geven en een flinke kwaliteitsimpuls voor elkaar te krijgen.

Voor de IJsselkade zelf is een inrichtingsplan gemaakt en in 2013 voorgelegd aan college en raad. Op basis van dit inrichtingsplan is de nadere uitwerking van de inrichting gemaakt, gevat in bijgevoegde inrichtingstekeningen (Voorlopig Ontwerp) en Beeldkwaliteitsplan. De inrichting is in de informele raadsbijeenkomst van 12 april jl. toegelicht met de gewijzigde resp. geconcretiseerde inzichten t.a.v. de rivierverruiming en de hoogte van de kering. De inrichting is in nauw overleg met de omgeving verricht, er zijn diverse openbare bijeenkomsten en informatieavonden geweest. Daarnaast wordt gewerkt met een klankbordgroep.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd op de detaillering van fase 1 van de IJsselkade. Dit betreft de weg van Bult van Ketjen tot IJsselpaviljoen aan binnendijkse zijde, de primaire kering, de openbare ruimte aan buitendijkse zijde tussen Bult van Ketjen tot aan de kiosk. Voor fase 1 is het plan dermate uitgewerkt dat de voorbereiding voor aanbesteding en uitvoering in 2017 kunnen worden voorbereid. Om te kunnen aanbesteden en uitvoeren is een krediet nodig.

Omdat er gewerkt wordt in de invloedszone van de rivier, is er veel afstemming nodig met Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) en Rijkswaterstaat (RWS). Voor WRIJ geldt dat er eveneens bezit is van waterkeringen, die mogelijk worden vervangen gedurende de inrichting.

Fase 2 betreft het deel tussen de kiosk en het IJsselpaviljoen. Dit omvat eveneens het waterwerk, het huidige parkje en de huidige muziekkoepel. Dit deel vraagt nog veel detaillering en afstemming met RWS vanwege de (beperkte) rivierverruiming opdie locatie.
Fase 3 betreft het deel tussen het IJsselpaviljoen en de nieuwe Noorderhaven.

Beoogd effect

Het beschikbaar stellen van een krediet om zo de aanbesteding en uitvoering te kunnen verrichten.
Het hoofddoel van de herinrichting is een economische, functionele en kwalitatieve impuls voor de stad, waarbij eveneens voldaan wordt aan de hedendaagse inzichten met betrekking tot rivierveiligheid.

Argumenten

1.1 Het ontwerp is technisch gedetailleerd en in vormgeving uitgewerkt. Betrokken bureaus daarbij zijn Roelofs B.V. voor de civieltechnisch advisering, Nepocon voor de rivierkundige en brugconstructies en Hosper als landschapsadviesbureau. De inrichtingstekeningen zijn bijgevoegd, alsmede een nadere toelichting hierop in het Beeldkwaliteitsplan.

1.2 Het ontwerp is diverse malen besproken in de Klankbordgroep, openbare bijeenkomsten, informatiebijeenkomsten en specifieke bijeenkomsten indien het onderwerp zich daartoe leende (oorlogsmonument, parkeren, welstand, Rijksdienst voor Cultuurhistorie). Belangrijke aspecten bij de inrichting waren bijvoorbeeld (niet limitatief) de vormgeving van het oorlogsmonument, het groen, de verlichting, de inrichting van de Berkelmondig, de fietsveiligheid, het comfort voor minder mobielen, faciliteren van de scheepvaart (beroeps en riviercruises), locaties voor bussen, het parkeren en de snelheid / het geluid, de oversteekbaarheid bij de Marspoorstraat, het comfort en specifieke vormgeving van het zitmeubilair. De onderwerpen hebben hun plek gekregen in de inrichting. Voor de goede orde een toelichting op een aantal aspecten.

Parkeren. In 2013 is een parkeerbalans voor het gebied opgesteld met inbegrip van een wijziging van de parkeersituatie en omvang op de IJsselkade. De buitendijkse (betaalde) parkeerplaatsen vervallen en worden gecompenseerd in de nieuw te realiseren P+R bij het station. Daarnaast wordt het parkeren aan de binnendijkse zijde van de IJsselkade geïntensiveerd en qua beleid veranderd in de zin dat alle parkeerplaatsen zowel betaald als vergunninghouders zijn.

Scheepvaart. Riviercruises worden gefaciliteerd met ligplaatsen en walvoorzieningen (water, routering, informatie, busplaatsen). De beroepsscheepvaart kan aanmeren aan de kade. Het ontwerp is zowel besproken met de toeristische cruisevaart als de beroepsscheepvaart en wordt positief ontvangen. Daarnaast zijn enkele suggesties meegenomen in het ontwerp. Deels is dit overigens voor fase 2 van de uitvoering.

Busvoorzieningen. Er zijn twee busparkeerplaatsen opgenomen in het ontwerp, één bij het IJsselpaviljoen en één bij de Marspoortstraat. De busparkeerplaatsen zijn enkel bedoeld voor in- en uitstappen, niet als parkeerplaats. Momenteel zijn er geen busparkeerplaatsen op de locatie.

Minder mobielen. De kade is zodanig ingericht dat het ook voor minder mobielen een goed bereikbare en berijdbare plek wordt. Vooral het realiseren van een volledige autovrije kade, levert overigens voor al het voet- en fietsverkeer een prettige en verkeersveilige situatie op. Het Platform Chronisch zieken en Gehandicapten heeft zitting in de Klankbordgroep en haar positieve advies gegeven.

Oorlogsmonument. Het nieuwe ontwerp van het oorlogsmonument is besproken met de nabestaanden en van hun kant akkoord bevonden. Het ontwerp en de wijze hoe dit tot stand is gekomen wordt zeer gewaardeerd door de gesprekspartners.

1.3 WRIJ heeft damwanden in bezit in het gebied dat mogelijk eveneens wordt vervangen. Dit betreffen de damwanden tussen de weg en de buitendijkse kade. Bij aanvang van het project was het inzicht dat de kering mogelijk 0,5 tot 1 meter extra omhoog zou moeten op grond van nieuwe rijksnormering. Inmiddels is dit inzicht, mede met de inzet van het Waterschap, bijgesteld en geconcretiseerd tot een hoogteopgave van circa 4 centimeter (huidig circa 9.90 NAP, toekomstig 9.94 NAP). Deze hoogte kan verwerkt worden in een nieuwe deksteen op de damwanden. De deksteen maakt in het nieuwe ontwerp onderdeel uit van de kerende hoogte.

Deze beperkte hoogteopgave, betekent voor WRIJ dat er geen urgentie meer is voor vervanging van de kering. Wel wil de gemeente delen van de kering van WRIJ vervangen, om zo het fietspad op een overzichtelijke manier door te kunnen zetten en aan te kunnen sluiten bij de Bult van Ketjen. Dit is opgenomen in de kredietaanvraag.

WRIJ overweegt daarnaast of ze nu alsnog haar overige damwanden vervangt omdat het uitvoeren van dit werk nu efficiënter kan zijn dan vervanging over 20 jaar (afschrijvingstermijn) en dit ook voor de herinrichting een efficiëntere werkwijze betekent.

De bekleding van de primaire kering, nu granietkeien, wordt vervangen door baksteen. De baksteen past bij de vormgeving en uitstraling van de Bult van Ketjen en Vispoorthaven en is een referentie naar de vestingwerken.

4.1 Er is een projectplan Waterwet, Mer-beoordeling en bestemmingsplan voor delen van de primaire kering nodig. Deze Mer-beoordeling wordt voor de zomer in gang gezet. De bestemmingsplan-procedure en projectplan Waterwet wordt gecombineerd met andere procedures in de tweede helft van 2016 in gang gezet en vergt diverse afstemming met WRIJ, RWS en de provincie Gelderland. Het betreft hoofdzakelijk technische wijzigingen en procedures, maar betreft wel nauwe detaillering en argumentatie (scheepvaart, morfologie, effect op de rivier, veiligheid, flora- en fauna). De wijziging van het bestemmingsplan gaat over de gewijzigde aansluiting bij de Bult van Ketjen voor het fietsverkeer en de nieuwe locatie van een kiosk.

4.2 De doorrekening geeft aan dat er een krediet nodig is van € 5,64 mln. voor de uitvoering van de eerste fase. Dit betreft een volledige kredietraming, met daarbij eveneens voorbereidings- en ontwerpkosten en risicoreserveringen. De aanbestedingssom t.z.t. betreft een deel van dit bedrag. Een deel van dit krediet betreft inzet van middelen vanuit het Meerjarenonderhoudsprogramma voor de damwanden van de IJsselkade. Een deel van deze kade moet vervangen worden vanwege technische levensduur. Het krediet voor de herinrichting is overigens al deels beschikbaar uit de middelen voor Rivier in de Stad (V 04.05.50.02). Het overige zal worden gedekt uit het beklemd middel Sleutelproject Rivier in de Stad.

Kanttekeningen

De herinrichting betekent een forse ingreep, die tijdens de uitvoering logistiek zijn weerslag zal hebben op de bereikbaarheid en doorstroming van het gebied. Hierover is reeds overleg gestart met een ondernemers- en bewonersplatform. De doorstroming voor autoverkeer naar de binnenstad via de Marspoortstraat, blijft gehandhaafd gedurende het grootste deel van de uitvoering, uitgezonderd vier weken. De routes voor het doorgaande verkeer worden omgeleid via de oostelijke centrumring. Er is reeds een verkeerskundig bureau betrokken om te ondersteunen bij de benodigde verkeersmaatregelen en goeie routering. Er zal op dit vlak zeer actief omgevingsmanagement en logistiek management worden gevoerd. Gekeken wordt welke maatregelen nodig zijn of redelijkerwijs kunnen naast goede bewegwijzering. Indien nodig zullen voor vergunninghouders tijdelijk betaalde parkeerplaatsen rondom de brugstraat beschikbaar worden gesteld gedurende de uitvoeringsperiode.

Voor het projectplan Waterwet is een detailleerde doorrekening nodig van het veiligheids- rivierkundig en scheepvaart effect van vervanging van damwanden. Dit wordt meegenomen in de betreffende procedure. De ervaring leert dat deze detaillering en procedurestappen de bepalende factor vormt in de voortgang. Goed en regelmatig overleg met RWS en WRIJ op de diverse niveaus is dan ook essentieel voor de voortgang.

De nieuwe inrichting betekent een wijziging van beheer op, met name door de vergroting van het areaal groen op de IJsselkade (graspodia). Dit betekent een intensiever beheer. De nieuwe inrichting van de gehele IJsselkade levert een toename van € 21.000 beheerkosten op per jaar.
Dit terwijl er tevens een bezuinigingsopgave is in het fysieke domein. Wij vinden het echter belangrijk om te investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte, hetgeen bijdraagt aan een aantrekkelijke stad nu en in de toekomst. Dit sluit naadloos aan op onze sociaal economische doelen.

Risico’s

Het projectplan Waterwet, de bestemmingsplanwijziging en de Mer-beoordeling worden op korte termijn in procedure gebracht. Met name met de overlegpartners vergt dit nauwe afstemming. Grote delen van de werkzaamheden kunnen overigens zonder procedure worden uitgevoerd (inrichting weg, buitendijkse inrichting). Met name vervanging van keringen is onderhavig aan genoemde procedures.

WRIJ weegt af of ze haar volledige damwanden gaat vervangen. Indien hier niet toe wordt gekozen, betekent dit dat de aansluiting bij de Bult van Ketjen logistiek iets lastiger zal gaan. Daarnaast zijn er andere efficiencyvoordelen om nu gelijktijdig de damwanden geheel te vervangen.

In de aanbesteding zal met name aandacht worden gevraagd in de logistieke routering, het zo veel mogelijk verminderen van overlast en de periode van afsluiting van wegdelen zo kort mogelijk houden.
Het vervangen van damwanden betekent dat geroerd gaat worden in grond waar historisch het één en ander gevonden kan worden (vestingwerken, oude infrastructuur, oude vervuilingen) en dat er gewerkt wordt op grote diepten bij het slaan van damwanden (tot -20 NAP), aan de rivier en dicht bij oude constructies (Bult van Ketjen). Dit betekent alertheid hierop en het standby staan van archeologen, milieukundigen en technisch specialisten van damwanden.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Er is intensief contact met de omgeving, ondernemers, belangenvertegenwoordigers, de Klankbordgroep, WRIJ, Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland. Met name voor en tijdens de uitvoering is er nauw overleg nodig met omwonenden en ondernemers. Hier wordt een overlegplatform voor ingericht. Het overlegplatform bestaat uit vertegenwoordigers uit de binnenstad, De Mars, evenementen en verkeerskundigen. Er volgt ook specifiek overleg met bedrijven en bewoners aan de IJsselkade en andere belangengroepen. Tijdens de
uitvoering is er actief omgevingsmanagement en logistiek management. Daarnaast zullen diverse communicatiemiddelen ingezet worden om de algemene en dagelijkse voortgang te kunnen melden en interactief over te kunnen communiceren.

De voorbereiding voor de aanbesteding start in september. Het betreft een besteksaanbesteding. Er is een gedetailleerd ontwerp, met vrij nauwe kaders voor uitvoering in materialisering. In de aanbesteding zijn SROI en de planning / snelheid onderdelen van de selectie. De verwachting is in januari 2017 een uitvoerende partij te hebben.

Rapportage/evaluatie

Regelmatig komt de voortgang via de portefeuillehouders aan de orde.

Financiën

Het totale krediet van € 5,64 mln. is beschikbaar met de middelen vanuit het ministerie van I&M, de provincie Gelderland en de reeds beschikbaar gestelde investeringsmiddelen voor Rivier in de Stad (V 04.05.50.02). De investering wordt voor € 1,515 mln. gedekt uit de reserve Rivier in de Stad, dat reeds beschikbaar is gesteld, en voor € 4,125 mln. uit het beklemd middel Sleutelproject Rivier in de Stad.

Vanuit beheer- en onderhoud is een bijdrage van € 300.000 voor vervanging van gemeentelijke damwanden. Deze bijdrage is opgenomen in het meerjarenonderhoudsbudget en beschikbaar met ingang van begrotingsjaar 2017.

Het huidige beheer van de (gehele) IJsselkade is geraamd op € 20.000. Het nieuwe beheer is geraamd op € 41.000. De toename betreft met name de toevoeging van graspodia, welke regelmatig gemaaid moeten worden.

Bijlagen

Beeldkwaliteitsplan

Stukken die ter inzage liggen

Inrichtingstekeningen Roelofs.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0080

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 juni 2016 met nummer 42296b e s l u i t :

1. Een krediet van € 4.125.000 beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de IJsselkade fase 1.
2. Dit krediet te dekken via een onttrekking van € 4.125.000 aan het beklemd middel “Sleutelproject Rivier in de Stad”.
3. De begroting 2016 dienovereenkomstig te wijzigen.
4. Voor beheer en onderhoud van de IJsselkade fase 1 per 2018 structureel € 21.000 op te nemen in de begroting.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 4 juli 2016 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

De herinrichting van de IJsselkade is onderdeel van het programma Rivier in de Stad (RidS). Dit programma vloeit voort uit de beschikbaar gestelde nota Ruimte-gelden (Min. van I&M) en gelden vanuit de provincie Gelderland en de gemeente Zutphen. middelen beschikbaar gesteld. In het eerder door de raad vastgestelde gebiedsplan is een verdeling opgenomen van de beschikbare middelen, waaronder voor de aanpak van de IJsselkade. Voor de IJsselkade zelf is een inrichtingsplan gemaakt en in 2013 voorgelegd aan college en raad. De inrichting is in de informele raadsbijeenkomst van 12 april jl. toegelicht. De raad wordt voorgesteld een krediet van € 4,125 mln. beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de IJsselkade.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 04-07-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66W.M. Voorham
PvdA
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink en H.B. Demoed
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij de technisch blok vergadering.

2. Algemeen spreekrecht.

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

College: Er is nog geen brief naar de inwoners over de asielzoekers uitgegaan. Deze brief gate staan zodat inwoners weten waar ze naar toe moeten bellen.

Naar aanleiding van de brand in de Vrije School De Berkel wordt nu alles in het werk gesteld om na de zomervakantie een (nood-)schoolgebouw beschikbaar te hebben.

De Cultuurnota is in concept klaar. In overleg met de raadswerkgroep vindt de behandeling ervan na de zomervakantie plaats want we willen deze nota graag goed voorbereiden. Het college zet ondertussen al wel stapjes.

Stadspartij: Van de griffie heb ik begrepen dat er op 15 september 2016 een forumspecial zal worden georganiseerd over dit onderwerp. Diezelfde avond vindt er in het Pakhuis ook een bijeenkomst plaats over het energieakkoord. Kan de forumspecial verplaatst worden naar een ander moment.

College: Dat ligt bij de griffie.

Ten aanzien van de agenda sport en bewegen hebben wij geld gekregen vanuit Den Haag. Op 1 augustus aanstaande zal worden gestart met buurtsportcoaches.

Het financieel perspectief naar aanleiding van de meicirculaire en het beeld bij de Voorjaarsnota klopt nog steeds: de gemeente heeft een financieel voordeel van enkele tonnen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Er zijn geen opmerkingen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 4 juli 2016

VVD: nummer 14-04 kan er af. In zijn algemeenheid moet er worden gekeken wat er af kan, de lijst moet worden opgeschoond.

College: Ja, dat kan.

5b. Toezeggingenlijst Raad 4 juli 2016

Stadspartij: Nummer 2014-06 kan van de lijst af. Op 18 januari heeft er een presentatie over groen erfgoed plaatsgevonden, daarmee is voldaan aan de toezegging.

College: Wordt er af gehaald.

ChristenUnie: Wordt deze lijst ook opgeschoond?

College: Ja, deze lijst wordt ook opgeschoond.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Beschikbaar stellen krediet verbouw bibliotheek

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Krediet IJsselkade, herinrichting fase 1

Voorzitter: Wat wordt bedoeld met ‘beklemd middel’?

College: Dat is een bedrag wat is vastgesteld, geoormerkt geld.

Burgerbelang: Wij willen 6b, 6c en 6f niet als hamerstuk maar daar een eigen forumvergadering voor.

Voorzitter: Eerst punt 6b: dit moet geen hamerstuk blijven maar moet in een eigen Forum worden behandeld?

CDA: Geen vermoedelijk hamerstuk, maar een eigen Forum in september. Wellicht kan er op het financiële vlak al wel een besluit worden genomen.

Burgerbelang: Graag eerst een toelichting van de wethouder in hoeverre het noodzakelijk is om vanavond een financiële beslissing te moeten nemen.

Stadspartij: Ten aanzien van punt 6b: er zal geen vergraving plaatsvinden, graag toelichten.

Ten aanzien van punt 6c: Hoe zit het met de beloopbaarheid van de brug bij hoog water? Volgens de stukken is dat namelijk niet mogelijk.

College: Een en ander is al toegelicht in een eerder Forum. Nu gaat het erom om geld beschikbaar te stellen. De vergraving is nog niet in beeld.

GroenLinks: De financiële kant is niet het probleem, maar er bestaat een behoefte om aan de hand van beelden hierover door te praten.

College: Dan graag een grote opkomst en mits jullie nu akkoord gaan met het financiële deel.

Stadspartij: Als we nu instemmen met het financiële deel dan kunnen we er straks niet meer over meepraten.

VVD: We moeten een herhaling van zetten zien te voorkomen. Aan dit onderwerp is al een eerder een Forum geweid geweest. Wel kan er een Forum komen waarin een en ander wordt uitgelegd, maar we moeten niet opnieuw beginnen.

Voorzitter: Er kan dus wel een financiëel besluit worden genomen, maar er komt een apart Forum om zaken nader te kunnen duiden, om invloed te kunnen uitoefenen.

BewustZW: Wil de wethouder toezeggen dat er aandacht is voor de bereikbaarheid van de voetbrug?

Forum: Dit is een vermoedelijk hamerstuk.

Voorzitter: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Krediet brugverbreding IJsselbrug

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Vaststellen bestemmingsplan Hof van Wesse en bijbehorende beeldkwaliteitsplan

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6e. Verzamelbegrotingswijziging juni 2016 betreffende begroting 2016

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6f. Krediet voor uitzichtpunten en herinrichting van de Tichelbeeksewaard

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 4 juli 2016

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 4 juli 2016

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 20-06-2016

Voorzitter: Vastgesteld.

10. Sluiting

Voorzitter: Ik sluit de vergadering. Dit is de laatste technisch blok vergadering voor het zomerreces. Ik wens iedereen een fijne vakantie en veel zon.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 4 juli 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 04-07-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
H Nijkamp

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend