Pagina delen

Krediet Herinrichting Lange Hofstraat

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Kennis te nemen van het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Lange Hofstraat, (bijlage 1).
 2. Het krediet van de Stadsdiagonaal af te sluiten en de vrijval van de kapitaallast van € 8.400,- van 2019 storten in de algemene reserve.
 3. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 140.000,- voor de herinrichting van de Lange Hofstraat en de kapitaallasten (€ 7.400,-) met ingang van 2020 te dekken uit de vrijval van de kapitaallasten van het restant krediet van de Stadsdiagonaal.
 4. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De binnenstad van Zutphen is uniek, waardevol en belangrijk bij het creëren van werk. Het speerpunt ‘Investeren in de binnenstad’ geeft aan dat de gemeente zich samen met de ondernemers en bewoners inzet om de gastvrijheid en het aanbod aan winkels en horeca te behouden en te verbeteren. Ook zorgen we voor een betere bereikbaarheid en toegang naar de binnenstad. Er wordt ingespeeld op de functieverandering van de binnenstad die de komende jaren zal plaatsvinden. Ook wordt de focus verlegd van auto naar andere mobiliteit, de auto is steeds meer te gast.

De Lange Hofstraat vormt de belangrijkste verbindingslijn tussen het 's-Gravenhof en de Groenmarkt en is in historische zin de belangrijkste entreeroute vanaf de voormalige Vispoort naar de historische binnenstad. Vanaf de middeleeuwen is het een statige winkelstraat met rijzige gevelwanden. In de regel waren het individuele panden. Veelal winkelpanden met commerciële activiteiten in de plint. Het straatprofiel kende een rijloper en loopstroken op één niveau. Binnen deze loopstroken hadden de panden natuurstenen stoepen, soms met trappen naar de voor- of winkeldeur en soms met een kelderluik naar de kelderruimte. Deze stoepen waren veelal in private eigendom.

In de huidige situatie is dit historische beeld voor een belangrijk deel nog intact. De verkeersfunctie van de Lange Hofstraat is in de loop van de tijd belangrijker en doorslaggevender geworden. Vooral het laad- en losverkeer voor de winkels is bepalend. Het profiel van de straat is hier op aangepast met een relatief brede rijloper en relatief smalle trottoirs, opgesloten door vrij hoge banden.

Al sinds de vorige herinrichting Lange Hofstraat (1999) zijn er klachten over de inrichting van de straat. De trottoirs zijn, door de keuze van het materiaal in combinatie met de dwarshelling, 'hobbelig'. Dit is voor veel voetgangers ongemakkelijk om over te lopen. Hierdoor mijdt men de stoep en gaat op de trottoirband of op de rijbaan lopen. Ook tijdens de donderdagmarkt, wanneer de Lange Hofstraat dienst doet als uitloop van de markt voor het opstellen van marktkramen, wordt de huidige inrichting als onpraktisch ervaren.

De Lange Hofstraat sluit aan bij de Poort van Zuid en is zoals aangegeven een belangrijke schakel tussen het 's-Gravenhof en de rest van het centrum. Eén van de visitekaartjes van onze stad! Door voor de herinrichting van de Lange Hofstraat te kiezen voor hetzelfde ontwerpbureau als voor de Poort van Zuid, bureau MTD, wordt het gebied één geheel. De herinrichting van de Lange Hofstraat wordt uitgevoerd vooruitlopend op de herinrichting van de ’s-Gravenhof.

In mei 2018 is er een bijeenkomst geweest waarbij direct betrokkenen zijn uitgenodigd om mee te praten over de eerste schetsen. Op 17 oktober is het voorlopig ontwerp (VO) gepresenteerd aan de direct betrokkenen en de overige belangstellenden. Het VO is op basis van deze reacties, de ingekomen reacties, het advies van de Erfgoed Adviesraad en het Advies Welstand en cultuurhistorie van het Gelders Genootschap, uitgewerkt in bijgaand Definitief Ontwerp (DO).

Beoogd effect

Invulling geven aan een krachtig Zutphen. Deze investering in de binnenstad draagt bij aan het eerste doel van het Coalitieakkoord 2018-2022; ‘aantrekkelijke gemeente om te wonen en te bezoeken’. Het sluit ook naadloos aan op speerpunt 4, ‘Investeren in de binnenstad’, van het Focustraject.

Het versterken van de Lange Hofstraat als statige winkelstraat en comfortabele schakel tussen de zuidelijke poort, de historische binnenstad en het kernwinkelgebied.

Met de herinrichting van de Lange Hofstraat wordt invulling gegeven aan een lang gekoesterde wens om de straat beter beloopbaar te maken voor voetgangers.

Argumenten

1.1 De actielijn ‘poorten van de stad’ is gericht op ‘het verbeteren van de verbinding van de binnenstad met haar omgeving’.

De binnenstad wordt duidelijk begrensd en is met aantrekkelijke toegangen de verbinding naar de wijken en de regio. Een van de expliciet benoemde inspanningen is het project herinrichten van de Lange Hofstraat.

1.2. Het ontwerp gaat uit van het verbeteren van de beeld- en gebruikskwaliteit van de openbare ruimte en past binnen het college speerpunt 'investeren in de binnenstad'.

Het toetsingskader voor het programma van eisen is gebaseerd op de beleidsuitgangspunten van de gemeente Zutphen en is gevormd door de Binnenstadsvisie die uitgaat van de wisselwerking tussen het historische decor en de stedelijke dynamiek. De herinrichting van de Lange Hofstraat versterkt het ondernemersklimaat met oog voor cultuur en erfgoed.

1.3 Het ontwerp heeft draagvlak onder bewoners, ondernemers en belangenorganisaties.

Er zijn twee informatieavonden geweest. Mede op basis hiervan is het ontwerp tot stand gekomen. Het voorlopig ontwerp is 17 oktober 2018 terug gekoppeld. In de periode van 18 oktober tot en met 4 november 2018 kon men hier schriftelijk op reageren. Deze reacties zijn bijgevoegd.

Men is over het algemeen enthousiast en positief. Aandacht wordt gevraagd voor de marktopstellingen, het laden & lossen en de aansluiting op de zijstraten. Ook wil men dat er strenger wordt gehandhaafd op het éénrichtingsverkeer en het parkeren door vrachtauto’s.

Tijdens de informatieavond en bij de ingediende schriftelijke reacties komt een duidelijke voorkeur naar voren om zowel voor de stoepen als voor de rijbaan natuursteen toe te passen.

1.4 De commissie Ruimtelijke Kwaliteit en cultuurhistorie (cie RKC) van de gemeente Zutphen stemt op hoofdlijnen in vanuit het oogpunt van welstand en vanuit de cultuurhistorie.

Het schetsontwerp is allereerst besproken in de erfgoed adviesraad Zutphen (EAZ). Op aanraden van de EAZ is de historische karakteristiek verder uitgewerkt. Vervolgens is het plan aangepast en twee keer besproken met de commissie RKC. Zij heeft de aanbeveling gedaan dat vanwege het voorname karakter van de Lange Hofstraat en de diversiteit binnen het centrum toepassing van natuursteen uitgangspunt dient te zijn. Ook het behoud van de historische vijfdeling (stoepenzone, trottoir, rijbaan, trottoir, stoepenzone) en de niveauverschillen tussen de rijbaan en de trottoirs zijn van belang. Dit is opgenomen in het ontwerp. Het subtiel zichtbaar maken van de stoepenzone met een 'zaagsnede' op een vaste afstand tot de gevels komt tegemoet aan de aanbeveling van de commissie.

De commissie RKC is positief over het zichtbaar maken van de historische positie en contour van de Hofpoort (tussen oude en nieuwe stadhuis). Aandacht wordt hierbij gevraagd voor de beperking van de veelheid van materialen.

1.5 Bij de herinrichting worden de huidige materialen voor een belangrijk deel hergebruikt (circulair).

Het materiaal dat nu in de rijbaan ligt wordt hergebruikt in de stoepen/trottoirs. Om het beeld minder vlak te maken wordt deze gemixt met soortgelijke 'stenen' van een ander formaat. Ook de basaltlava dat nu in de stoepen is toegepast wordt hergebruikt.

1.6 De kelderluiken zijn onderdeel van de openbare ruimte en ook onderdeel van de herinrichting.

De kelderluiken worden geïnventariseerd en per luik wordt de staat van de constructie in beeld gebracht en bekeken hoe deze kan worden hersteld/vernieuwd. De constructie bovengronds valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De toegang vanaf het luik naar beneden is in private eigendom.

1.7 Door de introductie van een schuine trottoirband wordt het laden en lossen voor de winkels tijdens venstertijden geborgd.

De verkeersfunctie van de straat wordt minder belangrijk ten gunste van de verblijfskwaliteit ('auto te gast'). Dit betekent dat de rijloper smaller wordt en de trottoirs breder worden. Om te zorgen dat de bevoorrading geen hinder veroorzaakt voor het overige verkeer wordt een schuine trottoirband toegepast. De individuele natuurstenen stoepen, soms met trappen naar de voor- of winkeldeur en soms met kelderluik, blijven gehandhaafd.

1.8 Het definitief ontwerp is uitgangspunt voor de bestekvoorbereiding.

Bij de uitwerking worden, indien nodig, detailaanpassingen uitgevoerd. Dit is inherent aan uitvoeringswerkzaamheden in een historische binnenstad.

1.9 Het ontwerp Lange Hofstraat past binnen het mobiliteitsbeleid dat bijdraagt aan een bereikbare, gastvrije en duurzame binnenstad.

Er is in het ontwerp voorrang gegeven aan meer ruimte voor de voetganger. De fietser heeft hierbij nog voldoende ruimte. Het autoverkeer is meer te gast dan in de oude situatie. Dit past binnen het STOP (Stappen, Trappen, OV en Personenwagens)-principe voor de publieke ruimte in de historische binnenstad.

1.10 Tijdens de uitvoering van dit project kijken we uitdrukkelijk naar mogelijkheden voor klimaatadaptatie, waaronder bijvoorbeeld afkoppelen van regenwater en vergroening.

Er loopt een onderzoek naar de afkoppeling van het hemelwater. Ondanks de smalle stoepen is stadsnatuur in de Lange Hofstraat mogelijk middels bijvoorbeeld plantenbakken (de huidige 'hanging baskets' passen binnen het beleid 'Geveltuinen, stadsnatuur voor de deur'). Meer vergroening in de directe omgeving is opgenomen in het ontwerp rondom de Walburgiskerk (onder andere bomen).

3.1 Er is een sterke wens vanuit de ondernemers en bewoners om de herinrichting in één keer goed te doen.

Al direct vanaf de vorige herinrichting (1999) zijn er klachten over de inrichting van de straat. Doel is de toekomstige technische kwaliteit en beloopbaarheid zo te laten zijn dat de tevredenheid voor een lange periode gewaarborgd is.

3.2 Er zijn extra middelen nodig omdat het beschikbaar gestelde krediet ontoereikend is om de Lange Hofstraat te herinrichten.

De raming voor de herinrichting van de Lange Hofstraat varieert van € 294.000,- bij toepassing van klinkers in de rijbaan tot € 340.000,- voor natuursteen. De beschikbare middelen bedragen € 200.000,-.

3.3 Door tegemoet te komen aan de veel geuite wens van de direct belanghebbenden inclusief ondernemers en de commissie RKC wordt gekozen voor de duurste variant.

Door het aanvullende krediet in te zetten kan tegemoet worden gekomen aan de wens die de meerderheid heeft aangegeven voor het gebruik van natuursteen. De kosten voor deze variant liggen circa € 46.000,- hoger dan bij toepassing van klinkers in de rijbaan.

3.4 Toepassen van gebakken materiaal in rijloper wordt gezien als afwaardering van de Lange Hofstraat.

De Lange Hofstraat heeft al tijden door het gebruik van natuursteen in zowel de stoepen als de rijbaan een statige uitstraling en entree. Uitvoering in klinkers wordt door de omgeving gezien als een afbreuk aan de uitstraling als (Lange) Hofstraat.

Kanttekeningen

1.1 Het betreft deels een gebied waar ook (jaarlijkse) evenementen en warenmarkten plaatsvinden.

Het tijdstip van de herinrichting wordt zo afgestemd met de evenementencoördinator dat de evenementen er (nagenoeg) geen hinder van ondervinden. In overleg met de marktmeester wordt de locatie van de (donderdag) weekmarkt tijdens de werkzaamheden verplaatst naar een alternatieve locatie.

1.2 De pilot venstertijden (laden en lossen) in de Lange Hofstraat loopt nog.

De pilot met de venstertijden wordt voor de zomervakantie van 2019 geëvalueerd. Ondernemers lijken een voorkeur te hebben voor venstertijden. Na de evaluatie wordt een voorstel gedaan aan het college over de venstertijden.

3.1 Er is binnen de gemeentebegroting nauwelijks ruimte om aanvullend krediet in te zetten voor de investering in de Lange Hofstraat.

De gemeentelijke middelen staan onder druk. Alle investeringen die aanvullend krediet nodig hebben zullen nadrukkelijk (her)overwogen worden. Vanuit het project en het speerpunt binnenstad wordt geadviseerd om bij herinrichting wel de aanvullende middelen in te zetten. Bij het niet inzetten van extra middelen kan het project beter uitgesteld worden.

3.2 Aanvullend budget is nodig omdat er bij het beschikbaar stellen van het krediet is uitgegaan van een praktisch en doelmatig ontwerp.

Ook bij een meer sobere uitvoering met toepassing van klinkers is het budget ontoereikend. Een sober ontwerp past niet bij het karakter van de Lange Hofstraat.

Risico’s

1. Materialen mogelijk niet tijdig beschikbaar.

Na vaststelling van het definitief ontwerp en het beschikbaar stellen van het krediet door de raad kunnen de materialen worden besteld. De levertijd van deze materialen is niet op voorhand volledig in te schatten en kan dus van invloed zijn op de uitvoeringsperiode.

2. Krap tijdpad voor de herinrichting van de Lange Hofstraat.

Bij zowel de uitvoering van de werkzaamheden in a) oktober-november 2019 als b) maart/april 2020, is de uitvoeringsperiode door de diverse evenementen in de betreffende periodes beperkt.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het ontwerp is tot stand gekomen in overleg met de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Dit heeft in 2018 plaatsgevonden.

Tijdens de laatste informatiebijeenkomst op 17 oktober 2018 is aangegeven dat er werd gekoerst op uitvoering van de werkzaamheden in maart/april 2019. Hierbij is het voorbehoud gemaakt dat bij de keuze voor natuursteen extra middelen moeten worden gezocht (én dat dit een uitdaging is in deze tijd van bezuinigingen) en dat de uitvoering mede afhankelijk is van de levertijden van materialen.

De ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden worden na het collegebesluit schriftelijk op de hoogte gesteld van de stand van zaken.

Planning 2019

voorbereiding

besteksfase/aanbesteding

start mei

- Besteksgereedmaken

- aanbestedingsprocedure (start na goedkeuring raad)

- materialen bestellen (start na goedkeuring raad)

Uitvoering

'op de schop'

In overleg met de ondernemers voorstellen:

a) 13 oktober t/m 22 november: direct na de Bokbierdag en voor intocht Sinterklaas

b) maart t/m 25 april 2020 (voor Koningsdag gereed)

Rapportage/evaluatie

Nadat het gebied is heringericht wordt zowel de gang van zaken rondom het project als het functioneren ervan geëvalueerd. Deze kennis kan direct worden toegepast bij de herinrichting van het 's-Gravenhof.

Financiën

De herinrichting van de Lange Hofstraat is geraamd op € 340.000,- (exclusief btw). Uitgangspunt is chinees natuursteen in de rijbaan en hergebruik van het huidige materiaal dat in de rijbaan ligt (tevens natuursteen). Ook de basaltlava dat nu in de stoepen is toegepast wordt hergebruikt.

Het totale krediet van de herinrichting van de Lange Hofstraat is € 340.000,-. Bij het vaststellen van de begroting 2018 is € 200.000,- beschikbaar gesteld. Dit betekent dat er nog €140.000,- aan extra middelen nodig zijn. De Stadsdiagonaal heeft nog een restkrediet dat kan worden ingezet.

Voor het benodigde budget wordt het krediet van de Stadsdiagonaal afgesloten. De vrijval van de kapitaallast van € 8.400,- van 2019 wordt gestort in de algemene reserve.

Het aanvullende krediet is € 140.000,-. De Kapitaallasten van het aanvullend krediet zijn in 2019 nihil. De kapitaallasten voor 2020 zijn € 7.400,-. De kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de vrijval (€ 8.400,- structureel) van de kapitaallasten van het krediet stadsdiagonaal (krediet 7210035).

Bijlagen

 1. Ontwerp Lange Hofstraat MTD.
 2. Ingekomen reacties op het Voorlopig Ontwerp Lange Hofstraat.
 3. Programmabegroting. Begrotingswijziging 2019 - 06

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0028

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 3 april 2019 met nummer 118555b e s l u i t :

 1. Kennis te nemen van het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Lange Hofstraat, (bijlage 1).
 2. Het krediet van de Stadsdiagonaal af te sluiten en de vrijval van de kapitaallast van € 8.400,- van 2019 storten in de algemene reserve.
 3. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 140.000,- voor de herinrichting van de Lange Hofstraat en de kapitaallasten (€ 7.400,-) met ingang van 2020 te dekken uit de vrijval van de kapitaallasten van het restant krediet van de Stadsdiagonaal.
 4. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 6 mei 2019 Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Lange Hofstraat, (bijlage 1), het krediet van de Stadsdiagonaal af te sluiten en de vrijval van de kapitaallast van € 8.400,- van 2019 storten in de algemene reserve. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 140.000,- voor de herinrichting van de Lange Hofstraat en de kapitaallasten (€ 7.400,-) met ingang van 2020 te dekken uit de vrijval van de kapitaallasten van het restant krediet van de Stadsdiagonaal. En om de begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen.

Met dit raadsvoorstel wordt beoogd invulling te geven aan een krachtig Zutphen. Deze investering in de binnenstad draagt bij aan het eerste doel van het Coalitieakkoord 2018-2022; ‘aantrekkelijke gemeente om te wonen en te bezoeken’. Het sluit ook naadloos aan op speerpunt 4, ‘Investeren in de binnenstad’, van het Focustraject.

Tevens wordt met dit raadsvoorstel het versterken van de Lange Hofstraat als statige winkelstraat en comfortabele schakel tussen de zuidelijke poort, de historische binnenstad en het kernwinkelgebied beoogd.

Met de herinrichting van de Lange Hofstraat wordt invulling gegeven aan een lang gekoesterde wens om de straat beter beloopbaar te maken voor voetgangers.

Het verstrekken van krediet en de begroting daartoe overeenkomstig te wijzigen is een bevoegdheid van de gemeenteraad op grond van artikel 189 en verder van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 06-05-2019 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
R.G.M. Rutten
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPE. Müller
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangA Menkveld
D66H. Brouwer
VVDA. van Dijk
CDAH Haringsma
StadspartijB Vink
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Onderwerp van deze vergadering is een gevraagd krediet voor de herinrichting van de Lange Hofstraat.

Het College geeft een inleiding: in haar aanpak van deze straat wordt een hoger bedrag gevraagd. Dit komt door stijgende kosten en omdat vast wordt gehouden aan de oorspronkelijke keuze voor een steensoort, die is afgestemd met de directe omgeving.

De reden om dit voorstel, ondanks de huidige situatie, toch in te dienen is omdat het onderdeel is van de poorten van de stad, en het aantrekkelijk maken van de binnenstad. We investeren hiermee in een versterking van de economie.

D66 vraagt of gezien de nijpende situatie van dit moment, er een pas op de plaats moet worden gemaakt. Is het niet mogelijk om het op een ander moment te doen of is er een acute situatie?

De VVD wijst, namens de ondernemers in deze straat, op de factor veiligheid.

Burgerbelang wijst erop dat we eerst moeten afmaken wat we gestart zijn. Dus misschien kan beter gewacht worden op de aanpak van de Gravenhof.

De SP wijst op het belang van de beeldvorming naar buiten. De vraag of dit niet samen kan met de Gravenhof.

Het CDA merkt op dat we inzetten op toerisme. Zij ziet wel het risico van het struikelen over de stenen. Zij wil graag weten of de stenen slaafvrij zijn en hoe de verkeersveiligheid wordt aangepakt.

Het College wil een misverstand wegnemen, in reactie op D66. Het gaat niet om een lening, maar een vrijval van middelen.  Het gaat om een keuze over de inzet van middelen. De acute situatie die zich in Zutphen voordoet heeft te maken met veiligheid. Er zijn veel verschillende verkeersdeelnemers. Het probleem gaat om met name de scheve stoepen. Minder valide personen ervaren het als minder veilig. Daarnaast zijn we het proces 2.5 jaar geleden al ingezet, en dit willen we ook graag afmaken. Er liggen afspraken met de omgeving. Dit moeten we afronden. We begrijpen de wens om het vooruit te schuiven, maar dit betekent dat het 2 jaar opschuift.

SP vindt dat het een dilemma is. Dus is uitstellen niet beter omdat het meteen goed gedaan kan worden.

Het College onderkent het dilemma is en als we het niet gaan doen, moet het worden meegenomen met de herinrichting van de Lange Hofstaat.

De Stadspartij vraagt wat de omvang van de buurt is in dit geval, gaat het om een klein aantal mensen.

De ambtelijk ondersteuner geeft aan dat het om de omgeving gaat, dus om een breder publiek dan enkel de inwoners van de Lange Hofstraat.

De SP wil weten wat de reacties van hen waren.

Het antwoord van de ambtelijk ondersteuner is dat het gros van hen natuursteen wil. Het was geen discussiepunt, en een grote wens was om het in 1 keer goed te doen.

De SP vraagt of er hierover breed gecommuniceerd is, dit in verband met het beeld naar buiten.

De meeste inwoners kwamen uit de binnenstad. Het was een drukke opkomst, ongeveer 60 mensen.

De VVD ziet het liefste dat het met extra budget wordt uitgevoerd in verband met beloftes die zijn gedaan. Het zijn dus meer dan alleen een aantal inwoners. Het geeft een signaal af, dat we trajecten afmaken.

De PvdA vraagt of wat de bewoners vinden van het tijdpad: zo snel mogelijk, of kwaliteit als belangrijkste aspect.

Het College geeft aan dat kwaliteit het belangrijkste is. Op de vraag van Burgerbelang over het afhandelen in samenhang met Rivier in de Stad. Binnen dat programma kijken we naar een versobering. Tegelijkertijd hebben we te maken met een unanieme motie op de Poort van Zuid, om die zo hoog als mogelijk te houden. Daarmee heeft raad ingestemd met het instand houden van het budget. Daarmee durven we het voorstel voor de Lange Hofstraat wel te doen. Bij bespreking van de bezuinigingsvoorstel hoort het aantrekkelijk houden van onze binnenstad. Daarom gaan we hiermee door. Slaafvrij is nog niet mogelijk. Wel doen we mee aan een coalitie om daaraan te gaan werken. De veiligheid gaan we verbeteren met het invoeren van het stop principe, waarbij voorrang aan voetgangers en fietsers wordt gegeven.

Het CDA vraagt of in overleg met ondernemers naar inkomstenderving wordt gekeken. Het College geeft aan dat planning in overleg met ondernemers gebeurt.

De voorzitter stelt vast dat het voorstel voldoende is besproken voor behandeling in de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 20 mei 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-05-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 4 november 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 04-11-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Het voorstel wordt niet verder behandeld door de raad.
Geen amendementen ingediend