Pagina delen

Krediet brugverbreding IJsselbrug

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 4.150.000 voor de verbreding van de oude IJsselbrug.
2. Dit krediet te dekken via een onttrekking van € 4.150.000 aan het beklemd middel “Sleutelproject Rivier in de Stad’.
3. De begroting 2016 dienovereenkomstig te wijzigen.
4. Voor beheer en onderhoud van de verbreding van de oude IJsselbrug per 2018 structureel € 25.000 op te nemen in de begroting.

 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De verbreding van de oude IJsselbrug is onderdeel van het programma Rivier in de Stad (RidS). Dit programma vloeit voort uit de beschikbaar gestelde nota Ruimte gelden van het ministerie van I&M en de kwaliteitsimpuls die nodig is tezamen met het vergroten van de bereikbaarheid van en doorstroming in het gebied. Naast de nota Ruimte gelden zijn eveneens vanuit de provincie Gelderland en de gemeente Zutphen middelen beschikbaar gesteld. In het eerder vastgestelde gebiedsplan is een verdeling opgenomen van de beschikbare middelen, waaronder voor de verbreding van de oude IJsselbrug. De verbreding van de oude IJsselbrug heeft tot doel het fietspad te vervangen en te verbreden naar hedendaagse maatstaven, een voetpad toe te voegen naast het fietspad en een directe toegang te realiseren richting de IJsselkade en richting de Tichelbeekse waard vanaf de IJsselbrug, aansluitend op het wandelpad naar De Hoven. Voor de Tichelbeekse waard wordt momenteel parallel een inrichtingsontwerp geformuleerd. Beide ontwerpen sluiten
nauw op elkaar aan.

Voor de brugverbreding zijn in het verleden diverse impressies gemaakt en middels het gebiedsplan Rivier in de Stad voorgelegd aan college en raad. Dit is vertaald in een programma van eisen, gecombineerd met het te verrichten groot onderhoud aan de brug en de noodzakelijke vervanging van het fietspad. Op basis hiervan is een nadere uitwerking gemaakt van de brugverbreding. Het ontwerp is gevat in bijgevoegde inrichtingstekeningen (Voorlopig Ontwerp) en Beeldenboek. Het ontwerp is tijdens de informele raadsbijeenkomst van 12 april jl. toegelicht. De brugverbreding is in nauw overleg met de omgeving verricht, er zijn diverse openbare bijeenkomsten en informatieavonden geweest. Daarnaast wordt gewerkt met een klankbordgroep.

Er wordt gewerkt in de invloedssfeer van de rivier. De aansluiting op de Tichelbeekse waard vindt plaats middels een trappartij naar de uiterwaarde. Omdat dit gebied het stroomvoerende deel is van de IJssel (geen scheepvaart), vergt dit nauwe afstemming met Rijkswaterstaat (RWS) om dit mogelijk te maken.

Aan de zijde van de IJsselkade is een trappartij geprojecteerd tussen brug en IJsselpaviljoen, naar de IJsselkade. Omdat de inrichting van de IJsselkade in dat gebied nog niet definitief is, wordt op die locatie vooralsnog een tijdelijke trap gemaakt.

De brugverbreding wordt gelijktijdig uitgevoerd met het noodzakelijke groot onderhoud aan de brug. Dit groot onderhoud is een vrij fors werk, benodigd om de gestelde levensduur van de brug (80 jaar) en aanbruggen (20 jaar) te garanderen. Het groot onderhoud is nodig in 2017. De middelen hiervoor zijn opgenomen in het meerjarenprogramma voor het onderhoud aan de oude IJsselbrug.

Het groot onderhoud en de brugverbreding betekenen dat de IJsselbrug voor langere tijd afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer, maximaal vier maanden. Het groot onderhoud en de vervanging van het fietspad is echter een noodzakelijke investering.

Beoogd effect

Het beschikbaar stellen van een krediet om zo de aanbesteding en uitvoering te kunnen verrichten.

Het hoofddoel van de brugverbreding is het zorgen voor een goede doorstroming voor het langzaam verkeer en het verbinden van de verschillende stadsdelen en de Tichelbeekse waard. Voor fietsers is met name de boogbrug smal en onveilig. Het wandelpad stimuleert de voetgangersbereikbaarheid van het gebied, de brug, de Hoven en de Tichelbeekse waard en vanuit de Hoven het stadscentrum. Het vormt daarmee een prettige en noodzakelijke aanvulling op het huidige smalle voetpad tussen spoor en weg.

De brugverbreding en de aanvullende werkzaamheden, kleurstelling en verlichting, kunnen een positieve invloed hebben op het stadsbeeld van de brug.

Het groot onderhoud is nodig om de brug in stand te houden.

Argumenten

1.1 Het ontwerp is technisch gedetailleerd en in vormgeving uitgewerkt. Betrokken bureaus daarbij zijn Apcon B.V. voor de civieltechnische advisering en MoederscheimMoonen als architectenbureau. De inrichtingstekeningen en het beeldkwaliteitsplan is toegevoegd als bijlage.

1.2 Het ontwerp is diverse malen besproken in de Klankbordgroep, openbare bijeenkomsten, informatiebijeenkomsten en specifieke bijeenkomsten. Met het IJsselpaviljoen is overleg gevoerd over de aansluiting tussen brug en het pand IJsselpaviljoen. In het algemeen is de reactie op het ontwerp en de verbreding positief. Met name de toevoeging van een uitzichtpunt en een rechtstreekse aansluiting op de Tichelbeekse waard, richting De Hoven wordt gewaardeerd. Ook de voorgestelde wijziging van de kleur van de boogbrug (zutphens blauw), wordt goed ontvangen en heeft een positief vooradvies van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Impressies hiervan zijn uitgereikt tijdens de informele raadsbijeenkomst in april. In het ontwerp van de zitgelegenheid op de brug wordt een canon van de Zutphense geschiedenis verwerkt.

1.3 De verschillende mobiliteiten kunnen worden gefaciliteerd. Fietsers krijgen een verbreed fietspad op de boogbrug. Voetgangers kunnen gebruik maken van het nieuwe en bestaande voetpad. scootmobielen kunnen gebruik maken van het fietspad en voetpad op de boogbrug. Rollators van het voetpad en richting De Hoven van het fietspad op de aanbruggen. Er komt een bank op het voetpad, met voldoende armsteunen. Dit is mede een verzoek geweest van het platform Stichting Gehandicapten en Chronisch zieken. Bij het uitzichtpunt komt een aantal fietsrekken te staan.

1.4 Voor de brugverbreding is een bestemmingsplanwijziging nodig. De nieuwe breedte past nog niet in het bestemmingsplan. Derhalve dient een bestemmingsplanprocedure te worden gevolgd. Tezamen met de bestemmingsplanwijziging wordt een projectplan Waterwet (scheepvaart, waterveiligheid, ruimte voor de rivier) en een Spoorwegwetvergunning aangevraagd. Deze gecombineerde procedure wordt in de tweede helft van 2016 in gang gezet en vergt nauwe afstemming met RWS en afstemming met ProRail.

1.5 De brugverbreding en het groot onderhoud gaan gepaard met een langdurige afsluiting voor gemotoriseerd verkeer waar actief omgevingsmanagement op ingezet wordt. Er is inmiddels een verkeerskundig bureau betrokken dat de logistieke routering voorbereidt ten tijde van de uitvoering. Daarnaast is een ondernemers en bewonersplatform gestart, waar in de voorbereiding en tijdens de uitvoering intensief overleg mee gevoerd wordt en eventuele maatregelen of acties mee afgesproken kunnen worden. Er wordt gedurende de uitvoering actief omgevings en logistiek management ingezet en diverse communicatiekanalen ingezet.

1.6 De doorrekening geeft aan dat er uit het beklemd middel Sleutelproject Rivier in de Stad een krediet nodig is van € 4,15 mln. voor de uitvoering van de brugverbreding.

De totale raming voor de brugverbreding is 4,4 mln.. Dit betreft een volledige kredietraming, met daarbij eveneens voorbereidings- en ontwerpkosten en risicoreserveringen. Dit is inclusief de aanpak van de kleur op de boogbrug, verlichting en de realisatie van duurzaamheidsmaatregelen. Vanuit RidS is de inzet € 4,15 mln. Vanuit beheer en onderhoud € 250.000. Dit is opgenomen in het meerjaren-onderhoudsprogramma voor de oude IJsselbrug en beschikbaar met ingang van het begrotingsjaar 2017.

De aanbestedingssom t.z.t. betreft een deel van dit bedrag. Een deel van het krediet wordt gedekt door de reeds beschikbaar gestelde middelen van beheer en onderhoud welke gereserveerd waren voor het groot onderhoud aan het fietspad. Tevens wordt een deel van het budget ingezet voor het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen: electriciteitsterugwinning uit het hefdeel, zonnepanelen op een deel van de brug en een duurzame oplossing voor uitzetting als gevolg van hitte.

Naast de brugverbreding wordt, gelijktijdig het groot onderhoud aan de brug uitgevoerd. De middelen voor het groot onderhoud zijn reeds gereserveerd en bedragen € 2 mln. Het groot onderhoud betreft het vervangen van de verharding en verrichten van herstelwerkzaamheden aan de onderliggende constructie, het conserveren en repareren van staaldelen en het groot onderhoud van het hefdeel. De detaillering van dit werk wordt eveneens verricht door technisch adviesbureau Apcon B.V.

Kanttekeningen

De brugverbreding en het groot onderhoud zijn forse ingrepen aan de brug. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal de brug gedurende maximaal vier maanden niet bruikbaar zijn voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen te allen tijde gebruik maken van de brug. De aanpak van de brug betekent dat dit zijn logistieke weerslag zal hebben op de bereikbaarheid en doorstroming van het gebied en de binnenstad. Gekeken wordt welke maatregelen nodig zijn of redelijkerwijs kunnen, naast uiteraard
de goede bewegwijzering. Hierover is reeds overleg gestart met een ondernemers- en bewonersplatform. De stad zal overigens voor gemotoriseerd altijd bereikbaar zijn via de nieuwe IJsselbrug en via de N348.
Voor het projectplan Waterwet is een detailleerde doorrekening nodig van het veiligheids- rivierkundig en scheepvaart effect.

Daarnaast wil RWS een goede argumentatie van het grote maatschappelijke belang van deze brugverbreding en de aansluiting op de Tichelbeekse waard. Dit wordt meegenomen in de betreffende procedure. Deze detaillering en procedurestappen zijn de bepalende factor in de voortgang. Goed en regelmatig overleg met RWS op de diverse niveaus is dan ook essentieel voor de voortgang.

De nieuwe inrichting betekent een wijziging van beheer door de toename van areaal beloopbaar gebied, glas, trappartijen in de Tichelbeekse waard en diverse vuilnisbakken. De brugverbreding levert een toename van €25.000 extra beheerkosten op per jaar.
Dit terwijl er tevens een bezuinigingsopgave is in het fysieke domein. Wij vinden het echter belangrijk om te investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte, hetgeen bijdraagt aan een aantrekkelijke stad nu en in de toekomst. Dit sluit naadloos aan op onze sociaal economische doelen.

Risico’s

Het projectplan Waterwet en de bestemmingsplanwijziging worden op korte termijn in procedure gebracht. Met name met RWS vergt dit nauwe afstemming.

In de aanbesteding zal met name aandacht worden gevraagd in de logistieke routering, het zo veel mogelijk verminderen van overlast en de periode van afsluiting van de IJsselbrug voor autoverkeer te minimaliseren. Tijdens de uitvoering is er actief omgevings- en verkeersmanagement.

De brugverbreding en het groot onderhoud is een fors werk aan een oude constructie. Daarbij komen er in de regel onverwachte zaken naar boven. In de aanbesteding, de selectie van de uitvoerder en verdere projectaansturing is risicomanagement en de alertheid op onverwachte zaken een onlosmakelijk onderdeel.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Er is intensief contact met de omgeving, ondernemers, belangenvertegenwoordigers, de Klankbordgroep, WRIJ, Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland.

Met name voor en tijdens de uitvoering is er nauw overleg nodig met omwonenden en ondernemers. Hier wordt een overlegplatform voor ingericht. Een eerste overleg hierover is reeds gepland op 29 mei, met daarbij vertegenwoordigers van zowel de binnenstad, De Mars als de evenementen en verkeerskundigen. Er volgt ook specifiek overleg met bewoners van zowel De Hoven als de IJsselkade en met andere belangengroepen zoals beroepsscheepvaart. Tijdens de uitvoering is er actief omgevingsmanagement om de doorstroming
en de beperkingen die er zijn zo goed mogelijk te beperken.

Het bestemmingsplan en de bijbehorende vergunning Waterwet en Spoorwegwetvergunning in de tweede helft van 2016 in procedure gebracht.

De voorbereiding voor de (Europese) aanbesteding start in september. Het betreft een Engineering & Construct aanbesteding. Het ontwerp is leidend. de ontwerpruimte voor de aannemer is beperkt; de technische realisatie ruimer. In de aanbesteding zijn SROI en de planning / snelheid onderdelen van de selectie. De verwachting is in januari 2017 een uitvoerende partij te hebben.

Rapportage/evaluatie

Regelmatig komt de voortgang via de portefeuillehouders aan de orde.

Financiën

Het krediet van € 4,15 mln. is beschikbaar met de middelen vanuit het ministerie van I&M, de provincie Gelderland en de reeds beschikbaar gestelde investeringsmiddelen voor Rivier in de Stad (V 04.05.03.04).

Vanuit beheer- en onderhoud is er een bijdrage van € 250.000 voor duurzaamheidsmaatregelen (€ 100.000) en vervanging van het fietspad (€ 150.000). Dit is opgenomen in het meerjarenonderhoudsprogramma van de oude IJsselbrug.

De kosten van het groot onderhoud zijn reeds opgenomen in het meerjarenprogramma groot onderhoud van de oude IJsselbrug en zijn vanaf 2017 beschikbaar. De totale investering in de brugverbreding komt daarmee op € 4,4 mln..

De kosten voor beheer en onderhoud zullen toenemen met € 25.000 per jaar als gevolg van de brugverbreding.

Bijlagen

Beeldenboek brugverbreding architect, MoederscheimMoonen

Stukken die ter inzage liggen

Kleurenonderzoek / impressie IJsselbrug
Technische uitwerking brugverbreding, wandelpad, groot onderhoud

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0081

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 juni 2016 met nummer 65919b e s l u i t :

1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 4.150.000 voor de verbreding van de oude IJsselbrug.
2. Dit krediet te dekken via een onttrekking van € 4.150.000 aan het beklemd middel “Sleutelproject Rivier in de Stad’.
3. De begroting 2016 dienovereenkomstig te wijzigen.
4. Voor beheer en onderhoud van de verbreding van de oude IJsselbrug per 2018 structureel € 25.000 op te nemen in de begroting.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 4 juli 2016 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Onderdeel van het programma Rivier in de Stad (RidS) is de verbreding van de oude IJsselbrug. De verbreding van de oude IJsselbrug heeft tot doel het fietspad te vervangen en te verbreden naar hedendaagse maatstaven, een voetpad toe te voegen naast het fietspad en een directe toegang te realiseren richting de IJsselkade en richting de Tichelbeekse waard. Voor de brugverbreding zijn in het verleden diverse impressies gemaakt en middels het gebiedsplan Rivier in de Stad voorgelegd aan college en raad. Het gekozen ontwerp is tijdens de informele raadsbijeenkomst van 12 april jl. toegelicht. De raad wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen voor het verbreden van de brug.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 04-07-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66W.M. Voorham
PvdA
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink en H.B. Demoed
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij de technisch blok vergadering.

2. Algemeen spreekrecht.

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

College: Er is nog geen brief naar de inwoners over de asielzoekers uitgegaan. Deze brief gate staan zodat inwoners weten waar ze naar toe moeten bellen.

Naar aanleiding van de brand in de Vrije School De Berkel wordt nu alles in het werk gesteld om na de zomervakantie een (nood-)schoolgebouw beschikbaar te hebben.

De Cultuurnota is in concept klaar. In overleg met de raadswerkgroep vindt de behandeling ervan na de zomervakantie plaats want we willen deze nota graag goed voorbereiden. Het college zet ondertussen al wel stapjes.

Stadspartij: Van de griffie heb ik begrepen dat er op 15 september 2016 een forumspecial zal worden georganiseerd over dit onderwerp. Diezelfde avond vindt er in het Pakhuis ook een bijeenkomst plaats over het energieakkoord. Kan de forumspecial verplaatst worden naar een ander moment.

College: Dat ligt bij de griffie.

Ten aanzien van de agenda sport en bewegen hebben wij geld gekregen vanuit Den Haag. Op 1 augustus aanstaande zal worden gestart met buurtsportcoaches.

Het financieel perspectief naar aanleiding van de meicirculaire en het beeld bij de Voorjaarsnota klopt nog steeds: de gemeente heeft een financieel voordeel van enkele tonnen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Er zijn geen opmerkingen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 4 juli 2016

VVD: nummer 14-04 kan er af. In zijn algemeenheid moet er worden gekeken wat er af kan, de lijst moet worden opgeschoond.

College: Ja, dat kan.

5b. Toezeggingenlijst Raad 4 juli 2016

Stadspartij: Nummer 2014-06 kan van de lijst af. Op 18 januari heeft er een presentatie over groen erfgoed plaatsgevonden, daarmee is voldaan aan de toezegging.

College: Wordt er af gehaald.

ChristenUnie: Wordt deze lijst ook opgeschoond?

College: Ja, deze lijst wordt ook opgeschoond.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Beschikbaar stellen krediet verbouw bibliotheek

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Krediet IJsselkade, herinrichting fase 1

Voorzitter: Wat wordt bedoeld met ‘beklemd middel’?

College: Dat is een bedrag wat is vastgesteld, geoormerkt geld.

Burgerbelang: Wij willen 6b, 6c en 6f niet als hamerstuk maar daar een eigen forumvergadering voor.

Voorzitter: Eerst punt 6b: dit moet geen hamerstuk blijven maar moet in een eigen Forum worden behandeld?

CDA: Geen vermoedelijk hamerstuk, maar een eigen Forum in september. Wellicht kan er op het financiële vlak al wel een besluit worden genomen.

Burgerbelang: Graag eerst een toelichting van de wethouder in hoeverre het noodzakelijk is om vanavond een financiële beslissing te moeten nemen.

Stadspartij: Ten aanzien van punt 6b: er zal geen vergraving plaatsvinden, graag toelichten.

Ten aanzien van punt 6c: Hoe zit het met de beloopbaarheid van de brug bij hoog water? Volgens de stukken is dat namelijk niet mogelijk.

College: Een en ander is al toegelicht in een eerder Forum. Nu gaat het erom om geld beschikbaar te stellen. De vergraving is nog niet in beeld.

GroenLinks: De financiële kant is niet het probleem, maar er bestaat een behoefte om aan de hand van beelden hierover door te praten.

College: Dan graag een grote opkomst en mits jullie nu akkoord gaan met het financiële deel.

Stadspartij: Als we nu instemmen met het financiële deel dan kunnen we er straks niet meer over meepraten.

VVD: We moeten een herhaling van zetten zien te voorkomen. Aan dit onderwerp is al een eerder een Forum geweid geweest. Wel kan er een Forum komen waarin een en ander wordt uitgelegd, maar we moeten niet opnieuw beginnen.

Voorzitter: Er kan dus wel een financiëel besluit worden genomen, maar er komt een apart Forum om zaken nader te kunnen duiden, om invloed te kunnen uitoefenen.

BewustZW: Wil de wethouder toezeggen dat er aandacht is voor de bereikbaarheid van de voetbrug?

Forum: Dit is een vermoedelijk hamerstuk.

Voorzitter: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Krediet brugverbreding IJsselbrug

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Vaststellen bestemmingsplan Hof van Wesse en bijbehorende beeldkwaliteitsplan

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6e. Verzamelbegrotingswijziging juni 2016 betreffende begroting 2016

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6f. Krediet voor uitzichtpunten en herinrichting van de Tichelbeeksewaard

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 4 juli 2016

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 4 juli 2016

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 20-06-2016

Voorzitter: Vastgesteld.

10. Sluiting

Voorzitter: Ik sluit de vergadering. Dit is de laatste technisch blok vergadering voor het zomerreces. Ik wens iedereen een fijne vakantie en veel zon.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 4 juli 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 04-07-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
H Nijkamp

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend