Pagina delen

Krediet beschikbaar stellen voor aankoop en plaatsing zonnepanelen bij 4 gemeentelijke gebouwen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Een krediet van € 450.000,-- (incl. BTW) beschikbaar te stellen voor het plaatsen van zonnepanelen op 4 gemeentelijke gebouwen en de kapitaallasten van € 23.900,-- vanaf 2021 te dekken uit de geraamde energiebesparing van € 12.600 en de SDE+ subsidie van € 11.300,--;
 2. De begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2020-06).
 3. Een egalisatiereserve energiebesparing zonnepanelen in te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In het collegeakkoord is afgesproken dat de gemeente haar voorbeeldrol serieus neemt en het voortouw neemt om het eigen vastgoed binnen enkele jaren volledig te verduurzamen.
Op acht gemeentelijke panden liggen inmiddels al zonnepanelen. Wij hebben nu onderzocht welke grote gemeentelijke panden er nog meer geschikt zijn voor het leggen van zonnepanelen. Dit zijn: ’s Gravenhof 2 (het stadhuis: we vervangen de oude zonnepanelen), Rijksstraatweg 65 (GGD), Bussenweide 2 (sportcentrum De Kei), Laan naar Eme 101 (zwembad de IJsselslag) en de Markolle 1-5 (kindcentrum Lea Dasberg). In totaal kunnen hier 1.750 zonnepanelen geplaatst worden met een opwekvermogen van 533 MW per jaar.
Voor deze vijf panden hebben we SDE+ subsidie aangevraagd voor de komende 15 jaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de subsidie voor vier panden toegekend. Het stadhuis is afgewezen, omdat het subsidieplafond 2019 was bereikt. We hebben nu voor het voorjaar 2020 opnieuw SDE+ subsidie aangevraagd voor het stadhuis.
Dit voorstel heeft betrekking op het beschikbaar stellen van krediet voor aanleg van zonnepanelen op 4 panden. Kindcentrum Lea Dasberg neemt deel aan de aanbesteding, maar investeert zelf in de panelen.

Beoogd effect

Bijdragen aan de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en kostenbesparing.

Argumenten

1.1 Zonnepanelen zijn financieel interessant en een bewezen techniek
De exploitatiekosten die voortkomen uit deze investering, verdienen we in gemiddeld tien jaar terug door een verlaging van de energiekosten en de SDE+ subsidie. Daarna levert het gebruik van deze panelen nog 15 tot 20 jaar rendement op. De gebruikers van de panden nemen de opgewekte stroom af en betalen hiervoor een nog nader te bepalen vergoeding. De opgewekte elektriciteit die de gebouwen niet zelf gebruiken, leveren we terug aan het net. Hiervoor ontvangen we eenterug lever vergoeding van de energieleverancier. Het rendement op geïnvesteerd vermogen voor dezonnepanelen is na 25 jaar gemiddeld 7%.

1.2 Gemeenten zijn wettelijk verplicht om hun vastgoed te verduurzamen
Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben.
Zonnepanelen dragen bij aan een beter energielabel en passen goed bij de plannen om het hele gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Hiervoor laten wij op dit moment energiescans uitvoeren.

1.3 Het instellen van een egalisatiereserve is een bevoegdheid van de raad
Wij stellen voor om een egalisatiereserve in te stellen om op die manier de kapitaallasten te kunnen dekken uit de energiebesparing. De egalisatiereserve wordt gevoed door een hogere energiebesparing dan de kapitaallasten en aan de egalisatiereserve wordt onttrokken bij een te lage energiebesparing.

Kanttekeningen

1.1 Het is belangrijk om de aanbesteding tijdig te starten
Om in aanmerking te komen voor de SDE+ subsidie moeten de zonnepanelen vóór 24 december 2020 op de daken liggen. Het is daarom van belang om het werk in juni aan te kunnen besteden zodat er voor het installatiebedrijf voldoende tijd is om de panelen, waarvoor wachttijden gelden, tijdig te kunnen ontvangen.

1.2 Wat als de SDE+ subsidie voor het stadhuis afgewezen wordt?
Ook dan is de aanleg van nieuwe zonnepanelen financieel interessant. De terugverdientijd duurt dan echter één jaar langer.

1.3 BTW teruggave alleen voor zonnepanelen op het stadhuis
Alleen de aanschafkosten voor de PV-installatie op het stadhuis zijn BTW compensabel. Bij de overige panden is het wettelijk niet toegestaan de BTW te compenseren.

Risico’s

1. De zonnepanelen kunnen minder opwekken dan voorspeld
De opbrengst van de zonnepanelen is afhankelijk van het weer en de werking van de installatie. Bij mooi weer wekken de panelen meer, bij bewolkt weer uiteraard minder op. De installateur geeft alleen garantie op de werking van de installatie. Met een rendement van 7% op geïnvesteerd vermogen hebben we voldoende ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen.

2. We weten niet wat de energieprijzen de komende jaren gaan doen
Het risico is aanwezig dat we minder besparen op de energierekening. De kans hierop hebben we beperkt door in de businesscases rekening te houden met een jaarlijkse stijging van de energieprijzen.

3. De zonnepanelen kunnen worden gestolen of beschadigd raken door storm of bliksem
De kans hierop is klein, omdat de zonnepanelen hoog komen te liggen, verzwaard worden en bliksemafleidingen aanwezig zijn. Bovendien valt diefstal en schade door storm, bliksem of oneigenlijk gebruik onder onze opstalverzekering.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Nadat de raad budget beschikbaar heeft gesteld wordt gestart met het aanbestedingstraject. De zonnepanelen moeten vóór 24 december 2020 op de daken liggen. Uiteraard wordt veelvuldig in- en extern gecommuniceerd over de (voorgenomen) plaatsing van zonnepanelen.

Rapportage/evaluatie

 

Aantal

opwekking

kosten

kosten

terugverdien tijd

     
 

Panelen

kWh/jaar

excl BTW

incl BTW

jaren

       

Stadhuis

261

80.012

€ 57.630,-

€ 57.630,-

13

BTW

   
           

compensabel

     

Sportcentrum de Kei

355

111.704

€ 86.000,-

€ 104.060,-

10

       

Bussenweide 2

               
                   

Zwembad IJsselslag

584

175.914

€ 190.875,-

€ 230.959,-

       

Laan naar Eme 101

                 
                   

GGD Warnsveld

196

59.960

€ 47.000,-

€ 56.870,-

11

       

Rijksstraatweg 65

                 
                   

Kindcentrum Lea Dasberg

350

105.168

   

12

De school financiert   de panelen zelf

Markolle 3

                 
 

 

 

 

 

         

Totaal

1746

532.758

€ 381.505,-

€ 449.519,-

         

De werking en opbrengst van de zonnepanelen wordt gemonitord.

Financiën

De kapitaallasten van het krediet van € 450.000,-- zijn voor 2021 € 23.900,-- (25 jaar afschrijving en 1,3% rente). De kapitaallasten worden gedekt uit energiebesparing van € 12.600 en de SDE+ subsidie van € 11.300,-- De kapitaallasten starten pas in 2021 omdat hier een hechte relatie is tussen de inkomsten en uitgaven.

De kosten voor het realiseren van de 4 installaties bestaan uit:

 • Aankoop vier zonnepaneleninstallaties,
 • Plaatsing en aansluiting vier zonnepanelen installaties
 • Aanpassen/aanleggen van bliksemafleidingen
 • Onderhoud en tussentijdse vervanging van omvormers,
 • Opstalverzekeringen

Bijlagen

 1. Haalbaarheidsstudie Stadhuis
 2. Exploitatiemodel Stadhuis
 3. Haalbaarheidsstudie Sporthal de Kei
 4. Exploitatiemodel Sporthal de Kei
 5. Haalbaarheidsstudie GGD
 6. Exploitatiemodel GGD
 7. Haalbaarheidsstudie Lea Dasberg
 8. Exploitatiemodel Lea Dasberg
 9. Begrotingswijziging 2020-06

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0036

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 22 april 2020 met nummer 161895


 

 


b e s l u i t :

 1. Een krediet van € 450.000,-- (incl. BTW) beschikbaar te stellen voor het plaatsen van zonnepanelen op 4 gemeentelijke gebouwen en de kapitaallasten van € 23.900,-- vanaf 2021 te dekken uit de geraamde energiebesparing van € 12.600 en de SDE+ subsidie van € 11.300,--;
 2. De begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2020-06).
 3. Een egalisatiereserve energiebesparing zonnepanelen in te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 8 juni 2020 Naar boven

Datum 08-06-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 25 mei 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 25-05-2020 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer