Pagina delen

Kosten tijdelijke huisvesting gebruikers De Mene

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Een budget beschikbaar te stellen van € 70.000 ten behoeve van de herhuisvestingskosten van de gebruikers
van De Mene ten laste van de Reserve risico’s en hiervoor de begroting 2018 dienovereenkomstig te
wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 14 november 2017 heeft de gemeente Zutphen besloten sportzaal De Mene per direct te sluiten in verband met het ontstaan van een onveilige situatie voor gebruikers van de sportzaal. Dit als gevolg van een vochtprobleem in de bouwkundige constructie en de sportvloer.

Naar aanleiding van de sluiting is in samenwerking met gebruikers gezocht naar mogelijkheden voor herhuisvesting gedurende de herstelperiode van De Mene.

Alle gebruikers (scholen en sportverenigingen) zijn ondergebracht in vervangende voorzieningen waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de aanwezige gemeentelijke accommodaties.

Zodra de technische problemen bij De Mene zijn verholpen kunnen de gebruikers weer gebruik maken van De Mene. Naar verwachting kan De Mene met ingang van het nieuwe school- en sportseizoen weer in gebruik worden genomen.

In december 2017 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld van € 260.000 voor het uitvoeren van de technische herstelwerkzaamheden voor De Mene. In dat raadsvoorstel is tevens aangekondigd dat, indien nodig, een nader voorstel zal worden uitgewerkt met betrekking tot de tijdelijke vervangende voorzieningen. In totaal komen de kosten voor de herstelwerkzaamheden De Mene en herhuisvesting van de gebruikers op een bedrag van € 330.000.

Beoogd effect

Adequaat afhandelen van de financiële consequenties van het tijdelijk onder brengen van de gebruikers van De Mene in alternatieve accommodaties, zodat zij hun sport- en bewegingsactiviteiten voort konden zetten.

Argumenten

1. Vanuit de Wet op Primair Onderwijs ligt bij de gemeente de taak om een accommodatie beschikbaar te stellen ten behoeve van bewegingsonderwijs.
Sportaccommodatie De Mene vervult deze functie voor de Lea Dasbergschool en voor CBS Arcade. Vanuit deze taak cq. verantwoordelijkheid heeft de gemeente de verplichting om beide scholen een alternatief te bieden voor het geven van bewegingsonderwijs. Indien een alternatief niet binnen de afstandscriteria beschikbaar is dient de gemeente tevens te voorzien in het leerlingenvervoer naar de locatie.

2. Vanuit haar rol als eigenaar van De Mene en vanuit maatschappelijk oogpunt (het belang van beoefening van de sport) ziet de gemeente het als haar taak in alternatieve huisvesting voor de betreffende verenigingen te voorzien.
Naast het gebruik door het Primair Onderwijs wordt De Mene gebruikt door diverse sportverenigingen. Deze verenigingen hebben hun gebruik afgestemd op de beschikbaarheid van De Mene en betalen hiervoor een gebruikersvergoeding.

Risico’s

Er is op dit moment geen aanleiding om aan te nemen dat het herstel van De Mene niet voor de start van het school en sportjaar 2018/2019 gereed is en hierdoor meer kosten gemaakt worden dan voorzien in dit raadsvoorstel.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De gemeente is in gesprek met betreffende gebruikers om overzicht te houden op de kosten voor de inzet van vervangende voorzieningen. Na afronding van de herstelwerkzaamheden bij De Mene zal een eindafrekening worden opgesteld en zullen de uiteindelijke kosten worden vastgesteld.

Financiën

Het budget van € 70.000 voorziet in de extra kosten die voortvloeien uit de herhuisvesting van de gebruikers van De Mene en is inclusief btw. Bij de bepaling van het budget is rekening gehouden met:

- Kosten voor gebruik alternatieve accommodaties;
- Vervoerskosten naar alternatieve locaties (primair onderwijs);
- Onvoorziene kosten.

De betreffende kosten zijn incidenteel en een gevolg van de tijdelijke sluiting van De Mene door vochtproblemen waarover u in december 2017 geïnformeerd bent. De kosten worden ten laste gebracht van de Reserve risico’s die hierna nog € 1.954.240 bedraagt. Een begrotingswijziging is bijgevoegd.

Bijlagen

Begrotingswijziging 2018-12

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0087

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 19 juni 2018 met nummer 107493b e s l u i t :

Een budget beschikbaar te stellen van € 70.000 ten behoeve van de herhuisvestingskosten van de gebruikers van De Mene ten laste van de Reserve risico’s en hiervoor de begroting 2018 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 2 juli 2018 (19:00 - 19:30) Naar boven

Toelichting griffie

Op 14 november 2017 heeft de gemeente Zutphen besloten sportzaal De Mene per direct te sluiten in verband met het ontstaan van een onveilige situatie voor gebruikers van de sportzaal. Dit als gevolg van een vochtprobleem in de bouwkundige constructie en de sportvloer.

Naar aanleiding van de sluiting is in samenwerking met gebruikers gezocht naar mogelijkheden voor herhuisvesting gedurende de herstelperiode van De Mene.

In december 2017 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld van € 260.000 voor het uitvoeren van de technische herstelwerkzaamheden voor De Mene. In dat raadsvoorstel is tevens aangekondigd dat, indien nodig, een nader voorstel zal worden uitgewerkt met betrekking tot de tijdelijke vervangende voorzieningen. In totaal komen de kosten voor de herstelwerkzaamheden De Mene en herhuisvesting van de gebruikers op een bedrag van € 330.000.

Dit raadsvoorstel stelt voor een budget beschikbaar te stellen van € 70.000 ten behoeve van de herhuisvestingskosten van de gebruikers van De Mene ten laste van de Reserve risico’s en hiervoor de begroting 2018 dienovereenkomstig te wijzigen.  Hiermee wordt beoogt het adequaat afhandelen van de financiële consequenties van het tijdelijk onder brengen van de gebruikers van De Mene in alternatieve accommodaties, zodat zij hun sport- en bewegingsactiviteiten voort konden zetten.

Het beschikbaar stellen van krediet en hiertoe de begroting overeenkomstig te wijzigen is een bevoegdheid van de raad op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.

 

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

 
Datum 02-07-2018 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksN Bossenbroek
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangA Menkveld
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAH Haringsma
StadspartijB Vink en C.R.L. van Toor
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. Omdat Harrij Hissink ziek is, vervang ik hem als voorzitter. Omdat ik vervangend voorzitter ben, zal ik ook zo nodig inhoudelijk een bijdrage geven.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: We hebben een inspreker, mevrouw De Vries. Haar geef ik nu het woord.

-- zie bijgevoegde inspreektekst --

Voorzitter: Zijn er vragen voor mevrouw De Vries?

D66: Heeft u cannabisolie gebruikt? Hoe komt u er aan?

Mevrouw De Vries: Via de Stichting Medewiet. De huisarts heeft het me wel voorgeschreven, maar via de apotheek is het 10 keer zo duur als bij de coffeeshop.

College: In 2016 is er vanuit de raad een voorstel gekomen om te experimenteren met wiet. Dit voorstel heeft het in Zutphen niet gehaald, maar in 2016 stonden raad en college er wel welwillend tegenover.

BewustZW: Is deze oproep ook bedoeld om via de reguliere weg (de apotheek) cannabis te krijgen, maar dan minder duur?

Mevrouw De Vries: Via de apotheek is het met gammastralen bewerkt, dan werkt het niet meer.

CDA: Wordt uw oproep ook ondersteund?

Mevrouw De Vries: Nee.

3. Aankondiging moties en amendementen

Forum: Akkoord.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 2 juli 2018

Forum: Akkoord.

4b. Toezeggingenlijst Raad 2 juli 2018

Forum: Akkoord.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Vaststellen bestemmingsplan 'Vordenseweg 21-23 Warnsveld'

Forum: Akkoord. Kan als hamerstuk door naar de raad.

5b. Kosten tijdelijke huisvesting gebruikers De Mene

Forum: Akkoord. Kan als hamerstuk door naar de raad.

5c. Jaarstukken 2017 en wijziging begroting 2018 en begroting 2019 Omgevingsdienst Achterhoek

VVD: Hoe goed gaat het bij de ODA? Wordt in de toekomstige begroting rekening gehouden met de Omgevingswet en met het asbestbesluit?

BewustZW: Wordt hier niet een Forumspecial over georganiseerd?

College: De Forumspecial gaat over de Omgevingswet, inclusief de ODA. We plussen bij bij de ODA, maar het gaat goed met de ODA. De benodigde extra kosten zijn voor de ict-omgeving. Deze is nodig voor de vergunningverlening. Vanaf 2018 wordt ook de archivering bij de ODA neergelegd. In totaal 100.000,- Euro wat gezamenlijk wordt opgebracht door 9 gemeenten en de Provincie Gelderland. Ook is er meer geld nodig voor de indexering van loon. Wat we nu al zien, wordt in de posten en programma's opgenomen.

Forum: Akkoord. Kan als hamerstuk door naar de raad.

6. Grondruil nieuwbouw Vrije School Zutphen

Forum: Akkoord.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 2 juli 2018

Forum: Akkoord.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 juli 2018

D66: Wat is de motivatie van brief nr. A 04?

College: Het Dagelijks Bestaan heeft de exclusiviteit van het Vitensterrein eerst gekregen tot 1 oktober 2017. Voor die datum zou het Dagelijks Bestaan een sluitende businesscase overleggen. Dat lukt niet. De deadline is toen verlengd naar 1 februari 2018. Ook dat is niet gehaald. de deadline is nogmaals verlengd tot 31 mei 2018. Weer is de deadline niet gehaald. De exclusiviteit en de extra ambtelijke ondersteuning is opgeheven. Wel is hulp aangeboden en een huurcontract.

Forum: Akkoord.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 18-06-2018

Forum: Akkoord.

9b. Forumverslag 19-06-2018

Forum: Akkoord.

10. Sluiting

Voorzitter: Dan sluit ik nu de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 2 juli 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 02-07-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend