Pagina delen

Koopstartersleningen 2014 (3e tranche)

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. een bedrag van € 240.000,-- uit de Reserve BWS-renteverschillen beschikbaar te stellen voor de dekking van de beheerskosten van een nieuwe tranche koopstartersleningen;
 2. de kosten jaarlijks te verrekenen met de Reserve BWS-renteverschillen tot een maximum van € 240.000,--. Naar verwachting kunnen hiermee 40 startersleningen verstrekt worden.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De gemeente Zutphen verstrekt sinds 2006 via de Stichting Volkshuisvesting Nederland (SVn) startersleningen. Een starterslening is een extra, aanvullende lening die kopers van een woning kunnen krijgen bovenop de eerste hypotheek. Ongeveer 295 gemeenten in ons land verstrekken deze leningen. Het doel van het verstrekken van startersleningen is koopstarters een steuntje in de rug te bieden. Deze groep kan met een starterslening makkelijker een huis kopen en bovendien wordt met het verstrekken van deze leningen de doorstroming van huur naar koop bevorderd.

Het budget voor de startersleningen in Zutphen is sinds maart 2014 op (voor de energieneutrale woningen in Leesten-Oost is nog wel budget beschikbaar). Wij voegen een memo van 27 november 2013 als bijlage bij. Hierin is de vorige tranche startersleningen geëvalueerd. U heeft aangegeven dat u het belangrijk vindt dat de gemeente opnieuw startersleningen verstrekt. In dit voorstel vindt u de argumenten om de starterslening opnieuw in te zetten. Het gaat om leningen voor bestaande en nieuw te bouwen woningen.

De hoofdlijnen van de nieuwe regeling zijn als volgt:

 • Men verblijft rechtmatig in Nederland en men is meerderjarig.
 • Huishoudens hebben niet eerder een koopwoning in bezit gehad. Het kan gaan om huurders of mensen die inwonen. De regeling geldt niet voor mensen die de eigen huurwoning willen kopen.
 • Leningen zijn niet alleen beschikbaar voor mensen uit Zutphen, maar ook voor mensen van elders. Volledigheidshalve vermelden we nog dat de regeling startersleningen is bedoeld voor woningen in Zutphen en niet voor woningen in andere gemeenten.
 • Om voor de lening in aanmerking te komen, mogen de maximale verwervingskosten in de nieuwbouw niet hoger zijn dan € 210.000,- en in de bestaande bouw € 200.000,- . Deze bedragen zijn inclusief koopprijs, verbeterkosten en 8% bijkomende kosten. Deze bijkomende kosten zijn momenteel 6%. Men kan echter tot 4% meefinancieren onder NHG (Nationale Hypotheekgarantie). Dat betekent dat kopers tegenwoordig altijd een gedeelte anders moeten financieren of uit eigen middelen moeten bijbetalen. Het percentage aan bijkomende kosten daalt elk jaar met 1%. In 2018 kan men uitsluitend nog de koopsom financieren onder NHG.
 • De maximale starterslening is 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000,-.
 • We willen maximaal 40 leningen verstrekken. De vorige serie van 28 startersleningen waren binnen een jaar verstrekt. Door voor (maximaal) 40 startersleningen te kiezen, kunnen we naar verwachting voor een periode langer dan een jaar leningen verstrekken.

Een aantal van deze voorwaarden zijn ook de voorwaarden die het Rijk stelt voor de (mogelijke) rijksbijdrage.

Beoogd effect

Met het verstrekken van startersleningen beogen we:

- de doorstroming van huur- naar koopwoningen te bevorderen,

- de verkoop van betaalbare nieuwbouwwoningen een impuls te geven en

- jonge (koop)starters/gezinnen aan Zutphen te binden, hetgeen bijdraagt aan de leefbaarheid op zowel sociaal-maatschappelijk, als economisch gebied.

Argumenten

1. Er is budget beschikbaar voor startersleningen in de Reserve BWS-renteverschillen (nr. 980.30.67)

Zie kopje Financiën. Wij voegen daaraan toe dat u op diverse momenten heeft kenbaar gemaakt dat u het belangrijk vindt dat de gemeente weer startersleningen verstrekt aan koopstarters op de woningmarkt. Ook in het nieuwe collegeakkoord staat dat we de startersleningen behouden om zo de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.

2. Door 40 startersleningen te verstrekken, krijgt de lokale woningmarkt een impuls

2.1  Onder het kopje Financiën hebben we uitgelegd hoe we tot het aantal van maximaal 40 leningen zijn gekomen. Als 40 woningen worden verkocht aan starters, kan een verhuisketen op gang komen, vooral als het om bestaande woningen gaat. De verkopers van deze bestaande woningen kunnen immers een andere woning kopen en de verkopers van deze woningen kunnen ook weer door op de woningmarkt. De lokale woningmarkt kan dit duwtje in de rug goed gebruiken. Op 13 juni 2014 bevestigde het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) dit door in een onderzoek naar het functioneren van startersleningen in de regio Amersfoort te stellen dat iedere extra starterslening leidt tot twee à drie verhuizingen in de gemeente (in Apeldoorn leidt de verkoop van één woning met starterslening zelfs tot ongeveer vier verhuisbewegingen). Het EIB concludeert daarnaast dat de starterslening in de huidige woningmarkt, die wordt gekenmerkt door een groot aanbod van woningbouwlocaties, niet leidt tot prijsopdrijving. Dit komt omdat er eenvoudig nieuw aanbod op de markt kan komen, waardoor de hogere vraag kan worden opgevangen.

2.2  Met de startersleningen kunnen we ook de realisatie van nieuwbouwprojecten stimuleren die op de gemeentelijke planningslijst 2014 staan. Hoe eerder het percentage van “70% verkocht” is bereikt, hoe eerder een project van start gaat. Hier heeft ook de bouwsector baat bij.

Kanttekeningen

Er is een risico dat men de lening uiteindelijk niet afbetaalt omdat het inkomen bijvoorbeeld onvoldoende is gestegen. Het gaat daarbij om een bedrag van maximaal € 1.200.000,- (40 leningen x € 30.000,-). Dit risico is echter gering. De ervaring met startersleningen tot nu toe is dat de meeste huishoudens hun lening wel afbetalen. Daar komt bij dat de NHG borg staat voor het niet afbetalen van leningen. De NHG neemt onder voorwaarden de schuld over. Op die wijze lopen wij als gemeente nagenoeg geen risico. Het enige voor de gemeente resterende risico is dat men na de periode van drie jaar niet gaat beginnen met afbetalen en dat we zodoende met rentederving te maken krijgen.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Na het besluit in de gemeenteraad:

- Persbericht

- Promotie van de 3e tranche koopstartersleningen

- Uitbrengen brochure

- Herziene informatie op de website

- Voorlichting intern

- Voorlichtingsbijeenkomst met SVn, makelaars, hypotheekadviseurs, banken in Zutphen.

Rapportage/evaluatie

Ieder kwartaal brengt SVn verslag uit aan ons over de startersleningen. Wij kunnen dat verslag ook voor de raad ter inzage leggen. Wij stellen voor om de raad te informeren over de resultaten van de startersleningen op het moment dat het budget bijna op is. Als dat gewenst en mogelijk is, kan op dat moment weer een nieuwe tranche startersleningen mogelijk worden gemaakt. Wij zullen de raad in elk geval consulteren als een beleidswijziging nodig is door wijzigingen op de woningmarkt.

Financiën

Hoe werkt de regeling financieel gezien?

 • We leggen bij SVn een fonds Startersleningen 2014 aan. SVn zorgt voor financiering van het fonds, zij verstrekt de leningen en verzorgt de administratie.
 • Er bestaat een verordening voor startersleningen. In aanvulling daarop hebben wij een overeenkomst afgesloten met SVn over startersleningen.
 • Met SVn spreken we jaarlijks af welk bedrag beschikbaar is voor startersleningen.

Hoe is de dekking geregeld? We hebben uitsluitend dekking nodig voor de beheerskosten. Deze kosten worden ingeschat op 20% van de lening (oftewel op € 6.000,- per lening). Bij 40 leningen moeten we dus rekening houden met maximaal € 240.000,- beheerskosten (verspreid over 30 jaar, zijnde de looptijd van de leningen). Dit is een schatting en daarom kunnen we nu ook niet zeggen hoeveel startersleningen we exact kunnen verstrekken. We stellen – als gezegd – nu voor om maximaal 40 leningen beschikbaar te stellen. Op een later moment kan de raad altijd besluiten een nieuwe tranche startersleningen te verstrekken.

De reserve BWS-renteverschillen (nr. 980.30.67) was tot voor kort nodig om alle renterisico’s door de in het verleden verstrekte BWS-subsidies op te vangen. Hierbij zijn jaarlijkse subsidies verstrekt met een looptijd van 20 jaar. Omdat deze looptijd bijna voorbij is, hoeft de reserve niet meer volledig intact te blijven voor renterisico’s. In overleg met Financiën is aangegeven dat op dit moment het bedrag van € 240.000,- kan worden gebruikt voor de beheerskosten van de koopstartersleningen.

Van de reserve BWS-renteverschillen is € 530.700,- beschikbaar voor de beheerskosten. Dit is dus ruim voldoende dekking. We stellen voor de raad voor te stellen € 240.000,- uit deze reserve BWS-renteverschillen beschikbaar te stellen voor het fonds Startersleningen 2014.

Het geld dat we uitlenen (40 keer maximaal € 30.000,- = € 1.200.000,-) komt op enig moment weer terug in de gemeentekas. Daarvoor hoeft dan ook nu geen dekking gevonden te worden. Ter informatie: op dit moment hebben wij bij SVn 61 leningen uitstaan.

 

Bijlagen

1. Memo van 27 november 2013 (evaluatie 2e tranche startersleningen)

2. Overzicht saldo reserve BWS-renteverschillen

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0120

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 25 augustus 2014 met nummer 38570b e s l u i t :

 1. een bedrag van € 240.000,-- uit de Reserve BWS-renteverschillen beschikbaar te stellen voor de dekking van de beheerskosten van een nieuwe tranche koopstartersleningen;
 2. de kosten jaarlijks te verrekenen met de Reserve BWS-renteverschillen tot een maximum van € 240.000,--. Naar verwachting kunnen hiermee 40 startersleningen verstrekt worden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 8 september 2014 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Dit voorstel staat geagendeerd als vermoedelijk hamerstuk, omdat het een voortzetting van bestaand beleid betreft waarvoor de raad wordt gevraagd om het benodigde budget beschikbaar te stellen. Het is de bevoegdheid van de raad om budgetten beschikbaar te stellen.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 08-09-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
mr. G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Müller en E. Jager
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.G.M. Manders en J. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd en J.G.A La Rose
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis en M.K. van Straten
ChristenUnie
Fractie Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

Aanwezig namens Fractie Jansen: de heer T. Marks.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

De voorzitter geeft aan dat aan de agenda is toegevoegd een vermoedelijk hamerstuk als agendapunt 6d: Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomsten bij de bestemmingsplannen Buitengebied Zuid&West Lansinkweg 3, Lage Lochemseweg 33 Warnsveld en Donjon Hotel Bronsbergen.

2. Algemeen spreekrecht

Als inspreker heeft zich aangemeld de heer Koskamp namens De Komma. De voorzitter geeft hem het woord (zie voor de inspreekreactie de bijlage). Na het betoog van inspreker vraagt de voorzitter of er vragen zijn.

De Stadspartij vraagt of de plannen van de heer Koskamp betrekking hebben op de hele Mars. Inspreker antwoordt bevestigend. Voor de door hem aangeduide 'tussentijd' is de hele Mars in beeld.

D66 informeert naar de contacten met de gemeente. De heer Koskamp heeft gesproken met ambtenaren van Het Plein en Projectbureau De Mars. Wat de heer Koskamp voorstaat gaat echter bestaande kaders te boven. Daarom wil hij graag partner worden van de gemeente.

De VVD vraagt inspreker namens welke organisatie hij spreekt. De heer Koskamp zegt te spreken namens een organisatie in opbouw die contacten heeft in Zutphen en Doesburg.

De Stadspartij vindt dat het betoog van inspreker veel vragen oproept en een zekere mate van concreetheid mist.

Fractie Jansen informeert of de focus specifiek bij De Mars ligt of breder. De heer Koskamp antwoordt dat het hem specifiek om De Mars gaat.

3. Actieve informatievoorziening

Het college meldt dat de nieuwe gemeentelijke website op 9 september 2014 live gaat. De opzet van de site is in samenwerking met andere gemeentes ontwikkeld. Gebruiksgemak staat voorop. Rekening is gehouden met ervaringen met de huidige site.

Over het onderwerp Leerlingenvervoer en Regiotaxi heeft het college vorige week een memo verspreid. Op dit moment heeft het college daar niets aan toe te voegen.

De college geeft aan dat de IJsselmeeuwen (achterstallige) huur nog steeds niet hebben betaald. De gemeente gaat in gesprek met de IJsselmeeuwen en overweegt invordering.

Het college geeft aan dat een memo over het proces Broederenklooster morgen door haar besproken wordt. Het memo zal zo spoedig mogelijk worden doorgestuurd naar de raad.

Het college geeft aan dat er problemen zijn met de Stadsdistributie. Nadat dit door Delta was overgedragen aan Middelkoop heeft laatstgenoemde besloten ermee te stoppen. Het college doet nu onderzoek naar een levensvatbaar alternatief.

De VVD vraagt of terugkeer naar Delta tot de mogelijkheden behoort.

Het college zegt dit niet te verwachten.

De PvdA vraagt om hoeveel arbeidsplaatsen het gaat.

Ongeveer drie, zegt het college.

Het college maakt bekend dat er een bedrijf naar Zutphen wil toekomen voor de exploitatie van een biomassacentrale. Op 16 september 2014 staat een informatiebijeenkomst gepland in Eefde.

BbZW vraagt of het gaat om het hele terrein van Fort de Pol.

Het college antwoordt dat slechts een deel van het terrein in aanmerking komt.

Het college heeft het voornemen een paar panden op De Mars beschikbaar te stellen aan de Brandweeracademie voor oefening en onderricht.

De Stadspartij vraagt of hierdoor geen conflict ontstaat met Het Dagelijks Bestaan.

Het college antwoordt dat het om andere panden gaat.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

In overleg met de voorzitter doet het college mededelingen over de afhandeling van twee openstaande moties:

 • Motie Zutphen ambachtstad 2014-M0014 (19-05-2014)

Medio oktober 2014 zal er een memo ter inzage worden gelegd.

 • Motie Versoepelen van regels voor ondernemers 2014-M0003 (10-02-2014)

Het college zou dit onderwerp graag geagendeerd zien in het Forum van 17 november 2014. De voorzitter geeft aan deze wens door te zullen geven aan het Presidium.

5. Toezeggingenlijsten

a. Forum

13-26 (TB3, actieve info – De Teuge)

Burgerbelang vraagt waarom de brief nog niet ter inzage heeft gelegen.

Het college gaat dit gelijk uitzoeken.

14-08 (Onderzoek aan woonbehoefte met aandacht voor leegstand)

De SP informeert naar de stand van zaken.

Het college antwoordt dat de vragen van de SP worden meegenomen. Het onderzoek zal op korte termijn worden afgerond.

14-11 (Presentatie asielzoekerscentrum in voormalige rechercheschool)

Het college geeft aan dat het stappenplan reeds verzonden is. De griffie heeft dit (nog) niet ontvangen.

b. Raad

2013-33 (Motie Hoogspanningslijnen ondergronds)

De Stadspartij informeert naar de stand van zaken.

Het college geeft aan dat deze motie geagendeerd is bij agendapunt 3 van de raad van vanavond.

2014-03 (Rapportage stand van zaken programmabureau Sociaal Domein)

De Stadspartij dringt aan op afhandeling.

Het college vraagt begrip voor de druk op het Programmabureau. Op het gebied van het Sociaal Domein moeten heel veel inspanningen worden gepleegd.

2014-05 (Intrekking handhavingsbeleid recreatiepark Bronsbergen)

De Stadspartij informeert naar de stand van zaken. Ook in relatie tot het vanavond door de raad vast te stellen bestemmingsplan Donjon Hotel Bronsbergen.

Het college zal via het Presidium het toegezegde memo laten agenderen. Het college ziet geen relatie tussen dit onderwerp en het bestemmingsplan Donjon Hotel Bronsbergen.

2014-07 (Knelpunten transities Sociaal Domein)

De Stadspartij dringt aan op afhandeling.

Het college vraagt begrip voor de druk op het Programmabureau. Op het gebied van het Sociaal Domein moeten heel veel inspanningen worden gepleegd.

2014-10 (Toegang tot uitgaansgelegenheden behouden)

De SP informeert of het college plannen heeft bij dit onderwerp.

Het college geeft aan in gesprek te zijn met horeca-ondernemers.

De toezegging bestaande uit het ter inzage leggen van een memo is afgedaan.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Koopstartersleningen 2014 (3de tranche)

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

6b. Benoeming van Forumvoorzitters na installatie van het nieuwe college op 3 juli 2014

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

6c. Bestemming batig saldo jaarrekening 2013

De PvdA vraagt waarom de helft van het resultaat toegevoegd moet worden aan een specifieke reserve te weten de Reserve Strategische Agenda.

Het college antwoordt dat dit voortvloeit uit een raadsbesluit van 27 februari 2012.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

6d. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomsten bij de bestemmingsplannen Buitengebied Zuid&West Lansinkweg 3, Lage Lochemseweg 33 Warnsveld en Donjon Hotel Bronsbergen

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken raad

Hier zijn geen vragen/opmerkingen over.

8. Lijst ter inzage liggende stukken TB

De Stadspartij stelt een vraag naar aanleiding van stuk 11 (Memo stilzwijgende verlenging contracten huishoudelijke hulp). Hoe ziet de planning eruit?

Het college geeft aan dat die er nog niet is maar dat ‘ergens in november’ reëel lijkt.

9. Vaststellen Forumverslagen

Het verslag wordt vastgesteld met inbegrip van de voorgestelde wijzigingen.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 8 september 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 08-09-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend