Pagina delen

Koopovereenkomst Leesten-Oost LE5 en Gerard Doustraat

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De geactualiseerde gebiedexploitatie Gerard Doustraat vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 16 november 2015 heeft de raad besloten het woningbouw contingent (56 appartementen) Gerard Doustraat van de woningbouw planning lijst (KWP3) te halen. Daar is de exploitatie op aangepast. De opbrengsten werden geraamd op €5 per m2 (agrarische waarde). De kosten op €0. Hierdoor is de verliesvoorziening opgehoogd tot €776.000.

Er hebben onderhandelingen plaatsgevonden met een ontwikkelaar (Koopmans) om het oorspronkelijke plan (na een kleine aanpassing totaal 53 appartementen) toch te realiseren. Koopmans is bereid om hiervoor woningbouw contingent op de Leeuwerikweide in te leveren.

Hiertoe heeft het college een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten met Koopmans.

Beoogd effect

Het vaststellen van de geactualiseerde exploitatie Gerard Doustraat.

Argumenten

1.1 De verliesvoorziening kan worden verlaagd.
Er is met Koopmans overeengekomen dat ze de gronden onvoorwaardelijk afnemen, en bouw- en woonrijp maken voor een afgesproken lumpsum. Hierdoor kan de verliesvoorziening worden verlaagd met €422.000. Dit geld komt ten goede aan de Reserve GZ exploitatieresultaten.

Kanttekeningen

1.1 De exploitaties worden twee maal per jaar vastgesteld.
Dat klopt. Er ligt een (algemeen) raadsbesluit dat toevoegingen en onttrekkingen van verliesvoorzieningen vanuit de Reserve GZ exploitatieresultaten gebeurt. Dit is de algemene reserve van Grondzaken, waaruit ook de risico’s (als die zich voordoen) worden gedekt. Op 31-12-2015 is de omvang van deze reserve (€19.000) onvoldoende om dit te kunnen doen. Vandaar het voorstel de geactualiseerde exploitatie direct vast te stellen.

Risico’s

Er is sprake van een onvoorwaardelijke afname van de gronden. Het risico van bouw- en woonrijp maken ligt bij Koopmans. In de exploitatie is de (wettelijk verplichte) post onvoorzien opgenomen. Hierdoor is het financiële risico zeer beperkt.
Stedenbouwkundig wordt het plan afgemaakt zoals eerder bedacht (en goedgekeurd door welstand). Gebouwd wordt conform de verleende omgevingsvergunning.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Via hangmat zal dit bij de eerstvolgende begrotingswijzigingen worden meegenomen.
Over het project wordt twee maal per jaar middels de Notitie gebiedexploitaties / Meerjaren Prognose Grondzaken (MPG) worden gerapporteerd.

Rapportage/evaluatie

Nvt

Financiën

Exploitatie Gerard Doustraat:

Exploitatie
De verliesvoorziening Gerard Doustraat wordt verlaagd van €776.000 naar €354.000.
De Reserve GZ exploitatie resultaten wordt opgehoogd van €19.000 tot €441.000. Dit is exclusief de toevoeging van €130.000 en €1.000.000 waartoe al eerder is besloten. De verwachting is dat de reserve dit jaar een omvang kan krijgen van €1,9 mln. Hiermee is hij weer voldoende van omvang.

Bijlagen

Geen

Stukken die ter inzage liggen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0097

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 7 juli 2016 met nummer 74702b e s l u i t :

De geactualiseerde gebiedexploitatie Gerard Doustraat vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 12 september 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 12-09-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter: De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter meldt dat Wijkraad De Hoven, zich heeft aangemeld en graag gebruik wil maken van het spreekrecht. De Wijkraad wordt vertegenwoordigd door de heer T. Merkx.

2.a – Inspreekreactie de heerT. Merkx, namens Wijkraad De Hoven

Zie bijlage bij het verslag.

Vragen fracties

De PvdA vraagt of de afgelopen vier à vijf jaar ook sprake was van een onveilige brug.

Inspreker antwoordt bevestigend. Het gezamenlijk gebruik van het fietspad door fietsers, bromfietsers en voetgangers leidt tot gevaarlijke situaties. Spreker wijst er op, dat voetgangers onverlichte verkeersdeelnemers zijn en vaak pas last minute worden gesignaleerd.

2.b - Inspreekreactie de heer W. Kersten, namens Vlindertuin De Kas inzake geschil bij De Kaardebol tussen Vlindertuin De Kas en Driekant Buiten

Zie bijlage bij het verslag.

(NB notuliste: reactie college onder agendapunt 3)

3. Actieve informatievoorziening

De voorzitter geeft het woord aan wethouder Sueters.

Het College gaat nader in op de ontwikkelingen op De Kaardebol. De onvrede van de huurders is bekend bij het College. In vervolg hierop zijn gesprekken aangegaan met Driekant B.V.

In het verleden is in samenspraak met de raad bewust gekozen voor één hoofdhuurder met onderhuurders.

Toegezegd is dat de onderhuurders in de nieuwe constructie met ongewijzigde voorwaarden te maken zouden hebben, zoals een ongewijzigde huurprijs. Ook is een vorm van samenwerking afgesproken.

Het College ervaart het als erg vervelend dat de samenwerking niet goed verloopt en zal hier deze week verder actie op zetten en bezien of vervolgstappen nodig zijn. Er zal opnieuw een gesprek met de contractpartner, zijnde de hoofdhuurder, worden aangegaan. Het streven van de portefeuillehouder is er op gericht om een voor alle partijen acceptabele oplossing te vinden.

De voorzitter geeft het woord aan wethouder Withagen.

Het College meldt dat de integratie tussen het Plein en Delta van de baan is. Hierover is een memo in voorbereiding. Het bestuur van Delta heeft besloten om alle op de integratie gerichte activiteiten stop te zetten. Aangenomen wordt dat het Plein deze week een eensluidend besluit zal nemen. Het besluit heeft geen directe gevolgen voor de uitvoering van de werkzaamheden.

De portefeuillehouder acht het te ver gaan om dit besluit tijdens het technisch blok nader te motiveren en verwijst naar het aangekondigde memo waarin ook zal worden ingegaan op de toekomst en de uitvoering van de Participatiewet. Wat het College betreft, kan dit memo over veertien dagen in het Forum behandeld worden.

4. Aankondiging moties en amendementen

De voorzitter stelt vast dat er onder dit agendapunt geen aankondigingen zijn.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 12 september 2016

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van deze toezeggingenlijst.

b. Toezeggingenlijst Raad 12 september 2016

D66 mist de toezeggingen inzake Delta, zoals deze bij de behandeling van de Voorjaarsnota zijn gedaan. Ook de verbeterplannen van Het Plein worden gemist.

Het College verwijst naar de vraag van D66. Het betreffende amendement is ingetrokken op basis van de toezegging van de wethouder dat zij hierop zal terugkomen. Het verzoek van D66 is om deze toezegging in de lijst op te nemen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Beheerverordening Gedenkparken gemeente Zutphen 2016

De voorzitter meldt het verzoek van de SP tijdens het Presidium om hier een bespreekpunt van te maken. De Beheerverordening kan vanavond in de raadsvergadering worden besproken.

6b. Bekrachtigen geheimhouding Meerjaren Prognose Grondzaken 2016-1

Akkoord.

6c. Koopovereenkomst Leesten-Oost LE5 en Gerard Doustraat

Akkoord.

6d Bestemmingsplan Valckstraat 30

Akkoord.

6e. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan Valckstraat 30

Akkoord.

6f. Jaarstukken 2015 en begroting 2017 Omgevingsdienst Achterhoek + begroting 2017 regio Stedendriehoek

De voorzitter verwijst naar de vergadering van het Presidium en verzoekt mevrouw Siebelink dit punt toe te lichten. De VVD pleit voor agendering als bespreekstuk en niet als hamerstuk.

7a Lijst ingekomen stukken Raad 12 september 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om hierop in te gaan.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 12 september 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om hierop in te gaan.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 04-07-2016

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 4 juli 2016 conform kan worden vastgesteld.

10. Sluiting

Het Technisch Blok wordt om 20.25 uur gesloten.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 12 september 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-09-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend