Pagina delen

Koers van het Vastgoed - openbare gedeelte

Inhoud

Het betreft een deels openbare en een deels besloten vergadering.

De openbare presentatie is als bijlage opgenomen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 29 juni 2015 Naar boven

Toelichting griffie

De forumvergadering vindt deels in beslotenheid plaats.

In 2012 is het vastgoedplan voor Zutphen vastgesteld. Daarin worden de kosten en opbrengsten van gemeentelijke panden in kaart gebracht en wordt de prestatie en het nut van de vastgoedposities aangestipt. Door deze methode is vastgoed meer als strategisch middel in te zetten door de gemeente.
Tijdens deze forumbehandeling wordt het gesprek aangegaan over de huidige stand van zaken in het vastgoed. De input die daaruit voortvloeit vormt de basis voor nieuwe vastgoedontwikkelingen.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 29-06-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Gedeeltelijk besloten
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat na de openbare presentatie de vergadering in beslotenheid zal worden voortgezet, zodat de forumleden frank en vrij kunnen spreken over het vastgoedbeleid.

De heer Timmermans houdt zijn presentatie, welke als bijlage bij dit verslag is gevoegd.

De voorzitter verzoekt vervolgens het publiek, voor zover het geen ambtenaren of raadsleden betreft, de zaal te verlaten. De vergadering wordt in beslotenheid voortgezet.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in