Pagina delen

Keuze van een toekomstscenario voor De Kas

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Voor de toekomst van De Kas te kiezen voor een scenario van Participatie en Onderwijs, in combinatie met de handhaving van de huidige gebruikers op het terrein.
 2. Cambio te kiezen als dragende partij voor de verdere ontwikkeling van het terrein, en aan hen de opdracht te geven voor 1 november 2017 een exploitatieopzet op te stellen.
 3. Voor het kalenderjaar 2017 voor het gebruik van De Kas geen huurpenningen te innen van de gebruikers.
 4. Met ingang van het kalenderjaar 2018 de te realiseren huuropbrengsten voor De Kas te handhaven op een totaalbedrag van Euro 60.000,- en aan Cambio deze opgave als richtinggevend mee te geven bij het maken van de exploitatieopzet.     

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Nadat Atelier 3D eerder de verantwoordelijkheid voor De Kaardebol had terug gelegd bij de gemeente en Driekant Buiten de huurovereenkomsten had opgezegd, ontstond er de nieuwe vraag naar de invulling van de toekomst van De Kas. Er is een inventarisatie uitgevoerd onder belangstellenden voor het terrein. De rapportage hierover, opgesteld door de heer Groen, treft u hierbij aan als bijlage 1 en vormt de basis voor het voorgestelde besluit. De betreffende rapportage bestaat in hoofdzaak uit een advies over het te kiezen scenario voor de toekomst van de Kas. Dit advies nemen wij over. In de bijlage van zijn advies beschrijft de heer Groen twee mogelijke toekomstige ontwikkelingsrichtingen. Deze suggesties worden aan Cambio meegegeven en betrokken bij het bepalen van de op te stellen exploitatieopzet.

Tijdens twee forumbijeenkomsten dit voorjaar is de raad meegenomen in het keuzeproces voor de bepaling van de toekomst van De Kas. Daarbij is naar voren gekomen dat de raad hecht aan het zorgvuldig omgaan met de huidige gebruikers en het profiel van natuureducatie op De Kas. Ook werd het scenario van Participatie in combinatie met Onderwijs als positief beoordeeld. En vanuit de ervaringen in het verleden werd daarnaast gezegd dat er `een dragende partij` nodig is voor de exploitatie van het totaal van De Kas. Deze onderdelen hebben wij nu in een voorstel voor een besluit verwerkt, in het verlengde van het advies van de heer Groen dat als bijlage 1 hierbij is opgenomen.

Beoogd effect

Met dit raadsbesluit wordt een inhoudelijk goede en financieel verantwoorde toekomst van De Kas beoogd.

Argumenten

1.1. De keuze voor het scenario Participatie en Onderwijs past goed bij een maatschappelijk verantwoorde invulling van De Kas

Zie voor een nadere toelichting bijlage 1.

1.2. De keuze voor het handhaven van de huidige gebruikers past goed bij het belang dat wordt gehecht aan natuureducatie op De Kas

Zie voor een nadere toelichting bijlage 1.

2.1. Voor het succesvol exploiteren van De Kas is een dragende partij nodig.

Cambio is een dergelijke dragende partij, die onderdeel uitmaakt van een groter geheel (Circulus Berkel), en een sociaal-maatschappelijke doelstelling heeft die past bij de beoogde invulling van De Kas en bij de overige partijen die op het terrein actief blijven.

Over de precieze rolverdeling en verantwoordelijkheden het volgende: Wij willen uiteindelijk een overeenkomst aangaan met Circulus Berkel, waarin wordt vastgelegd dat Cambio de regie voert over de ontwikkeling van een duurzame exploitatie van De Kas, als centrum voor participatie en onderwijs. Vastgelegd wordt verder dat een goede samenwerking met huidige en nieuwe gebruikers wordt nagestreefd. Cambio wordt daarmee niet de eigenaar, noch de ‘hoofdhuurder’, alle huurders huren in de toekomst rechtstreeks van de gemeente. Cambio streeft als regisseur actief naar een ‘palet’ van (vaste en incidentele) gebruikers dat de totale beoogde huursom van Euro 60.000,- jaarlijks op kan brengen. Die huursom zal moeten worden opgebracht door de huidige gebruikers en de nieuwe gebruikers. Als regisseur wordt Cambio bevoegd op te treden als beheerder van gebouwen en terreinen. Cambio is het aanspreekpunt voor de gemeente inzake al hetgeen het gebruik betreft en Cambio is aanspreekpunt voor alle gebruikers voor diezelfde zaken. Onder de regie van Cambio wordt een ‘palet’ aan gebruikers samengesteld dat optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden van De Kas en zoveel mogelijk van de participatie- en onderwijsdoelstellingen voor de Zutphense samenleving realiseert. Vooruitlopend op de formele afspraken met Circulus Berkel en Cambio is er al vast een Intentieverklaring opgesteld tussen beide partijen om het commitment te onderstrepen. Zie hiervoor bijlage 2.

2.2. Voor de financiële exploitatie stelt Cambio een plan op.

Cambio heeft geloof in de mogelijkheid om samen met andere partijen een succesvolle exploitatie van De Kas te realiseren. Beoogd wordt dat die exploitatie jaarlijks in totaal een bedrag aan Euro 60.000,- aan huur op zal brengen. Voor 1 november 2017 zal onder regie van Cambio, samen met de andere partijen een exploitatieopzet voor 2018 gemaakt worden. De raad zal over het resultaat hiervan worden geïnformeerd. Van belang hierbij is dat de huidige gebruikers onder gelijkblijvende voorwaarden gebruik kunnen blijven maken van de Kas. Voor een nadere toelichting zie bijlage 1.

3.1. Het niet innen van de huur in 2017 is een passende maatregel.

Als gevolg van het feit dat Driekant Buiten in het najaar van 2016 de huurovereenkomsten heeft beeindigd, en de tijd die nu gemoeid is met het bepalen van een nieuwe toekomst voor De Kas, hebben de huidige partijen niet goed gebruik kunnen maken van het terrein. In feite is er sprake van een verloren jaar. Wij vinden het gepast om als compensatie daarvoor af te zien van het innen van de huur in 2017. Feitelijk zijn er nu geen geldende huurovereenkomsten tussen de gemeente en alle huidige gebruikers. Met ingang van het kalenderjaar 2018 zal wel weer van huurders huur worden geind, op basis van huurovereenkomsten die voor het einde van dit jaar worden afgesloten met alle gebruikers.

4.1 Het handhaven van de te realiseren huuropbrengst voor De Kas is reëel.

Wij hechten aan het handhaven van de bij de Kerntaken discussie bepaalde opbrengst van Euro 60.000,- voor De Kas. Eerder is door de gebruikers van het terrein en de glazen kas een voorstel gemaakt waarbij een opbrengst van ruim Euro 11.000,- kan worden gerealiseerd. Daarnaast maken de Bovenkamer en Baudartius nu gebruik van het gebouw, waarvoor ook huurpenningen in rekening kunnen worden gebracht. Aanvullend zal Cambio een exploitatieopzet opstellen waarbij het streven is om boven op de huidige gebruikers, Euro 30.000,- tot Euro 40.000,- extra te realiseren om het totaalbedrag op te kunnen brengen. Mocht het echter tegen de verwachting in toch niet mogelijk blijken om dit totaal van Euro 60.000,- te realiseren, dan wordt dit bij de exploitatie opzet duidelijk, en volgt er een nadere politieke afweging over de wijze waarop hier dan mee moet worden omgegaan. Voor een nadere toelichting zie bijlage 1.

Kanttekeningen

1. De voorgeschiedenis maakt dat extra aandacht voor de toekomst van De Kas nodig blijft.

Atelier 3D is het helaas niet gelukt. En voor Driekant Buiten geldt dat na een half jaar zij de huurovereenkomsten hebben opgezegd. Kortom; het is twee keer niet goed gegaan. Dit maakt dat wij nu zorgvuldig te werk zijn gegaan bij het uitstippelen van een nieuwe toekomst en daar uw raad nauwgezet bij hebben betrokken. Wij hebben geloof in de nieuwe partner, Cambio. Maar het blijft nodig om het vervolgproces nauwgezet te begeleiden.

2. De werkzaamheden van Cambio vertonen overlap met Buurtservice van Stichting Perspectief.

Daarmee kan de vraag worden gesteld of er sprake is van concurrerende activiteiten. Wij zijn echter van mening dat er ruimte in Zutphen is voor beide initiatieven en zullen partijen vragen de activiteiten goed met elkaar af te stemmen en daar waar mogelijk elkaar juist te versterken.

Risico’s

Wij gaan er van uit dat Cambio er in slaagt om met de andere gebruikers een inhoudelijk en financieel gezonde exploitatieopzet te maken. Maar zekerheid hierover is er op voorhand niet.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na het raadsbesluit worden alle betrokkenen geïnformeerd. Als de raad instemt met het voorstel wordt in juli de intentie-overeenkomst tussen gemeente en Circulus Berkel getekend.

De regie-activiteiten van Cambio starten meteen in juli 2017. Cambio verkent de mogelijkheden om in deze zomer al een tijdelijke horeca-oplossing te realiseren.

Voor 1 november 2017 zal er een eerste opzet liggen van de boogde exploitatie van De Kas voor 2018, met voorstellen voor nieuwe huurders/gebruikers en afspraken met huidige gebruikers.

In december 2017 zal er een tussentijdse evaluatie plaatsvinden van de ontwikkeling en de wederzijdse rollen. Eventuele aanpassing van afspraken is naar aanleiding daarvan mogelijk.

Vanaf 1 januari 2018 gaan alle gebruikers (weer) huur betalen op basis van een nieuwe overeenkomst (met inachtneming van hetgeen toegezegd is aan de huidige gebruikers).

Aan het eind van 2018 volgt een tweede evaluatie. De raad zal over de exploitatieopzet worden geïnformeerd.

Rapportage/evaluatie

Zie bij Vervolgtraject.

Financiën

Het niet innen van de huur voor 2017 wordt in de lopende rekening bij het onderdeel Vastgoed verwerkt. In het kader van de P&C verantwoording wordt de raad hierover geïnformeerd. Met ingang van het kalenderjaar 2018 wordt het totaalbedrag aan huurpenningen weer Euro 60.000,-.

Bijlagen

 1. Voorstel voor de toekomstige invulling van De Kas van dhr. Groen.
 2. Intentieverklaring van Cambio m.b.t. het aangaan van een rol als `dragende partij op De Kas` en het opstellen van een exploitatieopzet.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0089

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 20 juni 2017 met nummer 99673b e s l u i t :

 1. Voor de toekomst van De Kas te kiezen voor een scenario van Participatie en Onderwijs, in combinatie met de handhaving van de huidige gebruikers op het terrein.
 2. Cambio te kiezen als dragende partij voor de verdere ontwikkeling van het terrein, en aan hen de opdracht te geven voor 1 november 2017 een exploitatieopzet op te stellen.
 3. Voor het kalenderjaar 2017 voor het gebruik van De Kas geen huurpenningen te innen van de gebruikers.
 4. Met ingang van het kalenderjaar 2018 de te realiseren huuropbrengsten voor De Kas te handhaven op een totaalbedrag van Euro 60.000,- en aan Cambio deze opgave als richtinggevend mee te geven bij het maken van de exploitatieopzet.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 3 juli 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Nadat Atelier 3D eerder de verantwoordelijkheid voor De Kaardebol had terug gelegd bij de gemeente en Driekant Buiten de huurovereenkomsten had opgezegd, ontstond er de nieuwe vraag naar de invulling van de toekomst van De Kas. Tijdens twee forumbijeenkomsten dit voorjaar is de raad meegenomen in het keuzeproces voor de bepaling van de toekomst van De Kas. 

Het college heeft toen aangegeven met een uitgewerkt voorstel terug te komen in Forum en raad. Daartoe zullen de huidige gebruikers en de buurt erbij betrokken worden en wordt daarover met partners in gesprek gegaan. Het college heeft aangegeven bij de raad terug te komen over de vorm, over de organisatie van het nieuwe gebouw. Een goede exploitatie moet mogelijk zijn. Het college zal de kaders en doelstellingen die afgelopen voorjaar gegeven zijn verwerken in het plan.

Het college komt nu met een raadsvoorstel. De raad wordt voorgesteld

 1. Voor de toekomst van De Kas te kiezen voor een scenario van Participatie en Onderwijs, in combinatie met de handhaving van de huidige gebruikers op het terrein.
 2. Cambio te kiezen als dragende partij voor de verdere ontwikkeling van het terrein, en aan hen de opdracht te geven voor 1 november 2017 een exploitatieopzet op te stellen.
 3. Voor het kalenderjaar 2017 voor het gebruik van De Kas geen huurpenningen te innen van de gebruikers.
 4. Met ingang van het kalenderjaar 2018 de te realiseren huuropbrengsten voor De Kas te handhaven op een totaalbedrag van Euro 60.000,- en aan Cambio deze opgave als richtinggevend mee te geven bij het maken van de exploitatieopzet.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 03-07-2017 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
E Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet allen welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt het voorstel voor de keuze van een toekomstscenario voor De Kas.

Het woord is aan de heer Koskamp voor zijn inspreekreactie.

De heer Koskamp: Ik ben blij dat er stappen worden gezet. Het betreft hier een zoekproces met als inzet, wat willen we en hoe doen we dat. Het verwondert dat er nu weer een nieuwe partij wordt binnengehaald. Via de afvalstoffenheffing financieren de burgers indirect Cambio. Vraag is of De Kas niet een bijzonder buurthuis is met eigenheid en volkstuinen. Wat er nu gebeurt wekt verwondering.

CDA: Waar zit de wrijving precies?

De heer Koskamp: De verandering ten opzichte van de eerdere situatie is mij onduidelijk.

De voorzitter dankt de heer Koskamp voor zijn inspreekreactie. Het woord is aan het college voor een toelichting.

College: Gekozen wordt voor een invulling voor Participatie & Onderwijs. Diverse scholen zijn betrokken bij de invulling. Cambio is een passende partij met de nodige ervaring.

Er wordt een tegemoetkoming in de huurpenningen voorgesteld, omdat gebruikers de afgelopen tijd niet goed hebben kunnen draaien.

In november komt het exploitatieplan naar de raad. Het huurbedrag van € 60.000 is wat dat betreft marktconform en haalbaar.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

VVD: Wij zijn blij met Cambio als dragende partij. Vraag is wel hoe het gaat werken als Cambio de invulling doet en de gemeente de huur int. Blijven het geen eilandjes? Wat vinden de ander gebruikers van dit voorstel? Het exploitatieplan is belangrijk, daar zien wij naar uit.

SP: Gelet op de plaats waar het risico ligt is eigenlijk de gemeente de dragende partij. Vraag is wie de huurprijs bepaalt en wat er gebeurd als iemand dat bedrag niet kan opbrengen.

GroenLinks: De focus ligt op Participatie & Onderwijs. De term duurzaamheid wordt gemist, is dat bewust? Ook moet gekeken worden naar het maatschappelijk rendement van de activiteiten. Is wat dat betreft de notitie Maatschappelijke verhuur nog richtinggevend voor Cambio?

Fractie Pepers en Verwoort: Wat gebeurd er als de exploitatie onvoldoende is? Wat was de oude huursom? Zijn er andere partijen die mee hadden willen doen, maar buiten de boot zijn gevallen? In het voorstel staat dat er na de experimentele fase een marktconforme huur wordt gevraagd. Wanneer is die experimentele fase voorbij en wat is een marktconforme huur? Is er voorzien in horeca? Cambio moet volgens het stuk nog fondsen werven, hoe staan zij daar in? Is er een inschatting van de initiële investeringen in de gebouwen?

Stadspartij: Er zijn veel praktische vragen, ook onder de gebruikers. De afspraken met Driekant buiten waren niet helder genoeg. Nu worden er nog minder afspraken gemaakt. Daarnaast is de constructie met een hoofdhuurder en onderhuurder vrijwel gelijk. Hoe voorkomen we nu dat de geschiedenis zich herhaalt? Hoe wordt de afdeling duurzaamheid betrokken? Hoe is de afweging voor Cambio gemaakt?

D66: Waarom ligt het risico bij de gemeente? Het taalgebruik is overigens verwarrend, Kaardebol/De kas. Waarom gaan gebruikers niet huren via Cambio? Is er een verdeelsleutel voor de energiekosten? Waarom wordt in 2018 de huur geïndexeerd?

Bewust ZW: Er zijn veel vragen gesteld, het voorstel is dan ook vaag. Hoe verhoudt dit voorstel zich juridisch tot het afgelopen traject.

PvdA: Cambio is een goede partij. Wij zijn benieuwd naar de exploitatie. Met betrekking tot het totaalbedrag van de huur waren er eerder subsidies mogelijk.

ChristenUnie: Er zijn ook andere opbrengsten dan alleen de huurpenningen. Hoe zit het met de solvabiliteit?

CDA: Er zijn vrij zachte voorwaarden. Met deze voorwaarden had Atelier 3D of Driekant buiten het wellicht ook gered. Welke stichtingen zijn er buiten de boot gevallen, bijvoorbeeld Het Dagelijks Bestaan.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen.

College: de rol van dragende partij is gericht op het concept. Partijen betrekken, verbindingen leggen en gesprekken aangaan.

Fractie Pepers en Verwoort: Zijn er gesprekken geweest met Ponderosa?

De heer Groen: Met Ponderosa is niet gesproken. Er zijn 40 andere stichtingen gesproken, waarvan er nog 15 belangstelling hebben. Deze worden meegenomen in het plan. Er wordt breder gekeken dan alleen het terrein van De Kas.

College: Cambio voert de regie, zij komen met voorstellen voor partijen.

Stadspartij: Wordt de opdracht van de heer Groen nu verlegd naar Cambio?

College: Cambio komt met een plan voor de exploitatie passend binnen het concept.

SP: Cambio gaat zelf niet op de locatie zitten?

College: Er zijn veel mogelijkheden.

SP: Wat is het belang van Cambio?

College: Zij willen iets moois neerzetten. De mensen in dienst van Cambio kunnen worden ingezet op het terrein.

SP: de gebruikers betalen dus huur aan de gemeente en Cambio doet dit vanuit een filantropie.

Fractie Pepers en Verwoort: Cambio is straks geen bedrijf ter plaatse?

College: Cambio gaat er wel zitten.

GroenLinks: Betaalt Cambio huur?

College: Als Cambio er gaat zitten betalen ze ook huur.

D66: Loopt eventuele zaalhuur ook via de gemeente?

College: Voor dergelijk zaken hebben wij juist Cambio als dragende partij.

Fractie Pepers en Verwoort: Waarom doet Cambio dit?

College: De mensen die bij Cambio in dienst zijn kunnen daar aan het werk. Dan kan gedacht worden aan horeca, groen onderhoud, fietsherstel, etc.

CDA: Hoe beoordeel je of partijen binnen het concept passen en wie doet dat?

College: Het moet passend zijn binnen de doelstellingen.

VVD: Waarom wordt er nu rechtsreeks van de gemeente gehuurd?

College: Wij gaan uit van vertrouwen. De gemeente is eigenaar van het vastgoed en heeft een apparaat om huur te innen. Dit is een ander verhaal dan met onderhuurders.

GroenLinks: Cambio heeft geen winstoogmerk.

College: Duurzaamheid blijft een doelstelling. Dat moet beter, duidelijker ingevuld worden. Het gaat ook om sociale duurzaamheid.

GroenLinks: In november kan het onderdeel duurzaamheid meegenomen worden in de presentatie.

ChristenUnie: Laat het vooral ook zien in de exploitatie.

College: Het maatschappelijk rendement is vastgelegd in de vastgoednota. Bij waardevolle initiatieven is wellicht subsidie mogelijk om de huur te compenseren.

Er zijn veel gesprekken gaande met andere gebruikers. Ook met de huidige gebruikers moeten daarin betrokken worden.

Stadspartij: Hoe krijgen de huurders een stem?

College: In gesprek met Cambio kunnen de huurders hun belangen kenbaar maken.

SP: Zijn daar structuren voor?

College: Dat zal zeker geformaliseerd moeten worden, maar Cambio is ook aan zet.

Cambio gaat de gesprekken voeren met potentiele huurders.

Risico’s zijn er altijd, het blijft ons vastgoed, maar we hebben vertrouwen in de haalbaarheid.

Een indexering is niet gedaan, het bedrag van € 60.000 is marktconform.

Fractie Pepers en Verwoort: In het voorstel staat dat er na de experimentele fase een marktconforme huur gevraagd wordt.

College: Het bedrag van € 60.000 is marktconform.

Bewust ZW: Hoe gaat het verder als partijen de huur niet kunnen opbrengen?

College: dan komt de vraag of het initiatief waardevol genoeg is om een subsidie te kunnen verstrekken. Overigens is er op dit moment geen probleem.

SP: In de eerdere procedure was de huur juist wel het probleem. Toen echter tussen huurder en onderhuurders.

College: Vorige keer waren er geen huurcontracten. De gemeente had daar overigens geen rol in.

Stadspartij: De huur was wel een probleem. Het plaatje vraagt om een update.

College: Dit bedrag is vastgesteld als marktconforme huur, dat houden we aan.

Op dit moment lopen er geen juridische procedures meer, de ingediende claim is afgewezen.

De gebruikers van het pand gaan betalen.

ChristenUnie: Cambio biedt dagbesteding, daar ligt hun verdienmodel. Het gaat niet alleen om huurpenningen.

College: De exploitatie zal ook helder gemaakt moeten worden in het exploitatieplan.

Bewust ZW: Hoe verhouden het eerdere en dit proces zich tot elkaar?

College: Driekant buiten heeft het huurcontract teruggegeven.

ChristenUnie: Ik begrijp de vraag van Bewust ZW niet helemaal, wat wilt u voor een uitspraak?

Bewust ZW: Onder deze voorwaarden had Driekant buiten het wellicht ook kunnen doen. Dat kan juridische gevolgen hebben.

College: Driekant buiten heeft het huurcontract opgezegd, het college niet.

Stadspartij: Waarom is er voor Cambio gekozen?

College: We hebben daar goed gekeken en goede zaken gezien. Het past goed in het idee voor De Kas.

Fractie Pepers en Verwoort: Hoe staat Cambio tegenover de opdracht om meer omzet te gaan halen. Hoe melden nieuwe partijen zich?

College: Nieuwe partijen kunnen zich bij Cambio melden. Cambio heeft vertrouwen in dit concept.

CDA: Iedereen kan een intentieverklaring tekenen.

College: Wij hebben er vertrouwen in. De opdracht voor meer opbrengst is gericht op het totaalbedrag van € 60.000.

SP: Wat gaat er nu goed wat eerder misging?

College: We hebben een reële huurprijs vastgesteld en er is nu een andere vorm en opzet. Er is een breder draagvlak en er zijn meer partijen met interesse.

Bewust ZW: Het voorstel moet vanavond in de raad, er zit druk op. De exploitatie moet inzichtelijk gemaakt worden. De keuze voor Cambio moet in een open dossier komen te liggen.

ChristenUnie: De exploitatie komt, dat zal ook het bewijs zijn dat dit mogelijk is. De ChristenUnie heeft er vertrouwen in.

GroenLinks: Er is nu voor duurzaamheid subsidie beschikbaar, wordt dat structureel?

College: Dat komt in de Voorjaarsnota.

GroenLinks: Een subsidie voor een huurdeel is wellicht te laag. Wordt er rekening gehouden met een verhoging van het bedrag?

College: Er zijn meerdere potjes die zich op verschillende aspecten richten.

Stadspartij: Is het akkoord gaan met de keuze voor Cambio wel een raadsbevoegdheid?

Hoe gaat het met de contracten van de huidige huurders? Een periode van drie jaar is wellicht te kort voor een kleinere ondernemer.

College: Drie jaar geeft ook een stuk zekerheid. We kunnen hier het gesprek over aangaan, maar belangrijk is dat nu Cambio gepositioneerd wordt.

CDA: Cambio bepaalt wat er komt. Dat vraagt vertrouwen om het heft uit handen te geven. Wie staat er aan de toegangspoort, wie bepaalt wat er komt?

College: Wij kijken naar het hele gebied. Het Dagelijks Bestaan kan ook een rol spelen.

CDA: Jongeren moeten in bescherming genomen worden.

College: Dat doen we ook.

SP: De raad moet een vinger in de pap hebben.

VVD: Cambio is een partij die dit goed kan doen.

College: Het blijft ons gebouw, we blijven kartrekker.

ChristenUnie: De exploitatie komt eraan. Een verzoek aan de leden van het forum om dit een kans te geven.

De Voorzitter vraagt of het stuk vanavond in de raad behandeld kan worden.

Bewust ZW: Recent is er het voorbeeld van Het Plein dat op afstand werd gezet. We kunnen niet voor de vierde keer in dezelfde kuil vallen.

VVD, Stadspartij, D66, Bewust ZW: Er is terugkoppeling naar de fractie nodig.

ChristenUnie: Dat betekent dat het voorstel vanavond niet behandeld kan worden.

College: Dat is voor ons een groot probleem.

De voorzitter concludeert na een korte stemming dat de meerderheid van de fracties dat dit stuk rijp achten voor besluitvorming in de raad. De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 3 juli 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 03-07-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
De fractie BewustZW stemde tegen, de overige fracties stemden voor. De Stadspartij heeft een stemverklaring afgelegd.
Geen amendementen ingediend