Pagina delen

Keuze over de toekomstige inrichting rekenkamerfunctie Zutphen

Het presidium stelt voor :

 1. In te stemmen met een wijziging van de bestaande inrichting van de rekenkamerfunctie Zutphen te weten van vijf raadsvertegenwoordigers en een externe voorzitter naar .........., conform scenario ....
 2. In vervolg op uw besluit 1. de Verordening op de Rekenkamercommissie Zutphen 2010 overeenkomst te wijzigen en ter besluitvorming aan u voor te leggen.
 3. In vervolg op uw besluit 1. te starten met de werving van de nieuwe voorzitter en de leden conform scenario ......

Inhoud

Inleiding/aanleiding 

Om een aantal redenen legt het Presidium van de gemeenteraad het voorstel voor om tot wijziging van de samenstelling van de Rekenkamercommissie Zutphen over te gaan. Aanleiding in personele zin is de bestaande vacature in de Rkc van het vml. raadslid de heer W. van Stockum, en anderzijds de aankondiging van een tweetal leden van de Rkc dat zij hun raadswerk in onvoldoende mate kunnen combineren met hun werk als lid van de Rkc. Verder is de benoemingstermijn van de externe voorzitter binnenkort verstreken. Daarnaast heeft de Minister van BZK op 7 juli 2015 aan de 2e Kamer een actieplan lokale rekenkamers gestuurd. Daarin kondigt de Minister een wetsvoorstel aan met als meest relevante voornemen het schrappen van de bepalingen in de Gemeentewet rondom de rekenkamerfunctie. Daarmee wil de Minister meer eenduidigheid in de vormgeving van het ‘rekenkamerlandschap’ bevorderen. Van belang hierbij is dat op deze wijze er een verplichting komt om een rekenkamer volgens het wettelijk model in te stellen waarin geen raadsvertegenwoordigers zitting mogen hebben. Daarnaast opteert de Minister voor meer gemeenschappelijke rekenkamers en een verdere verbetering van de kwaliteit van het rekenkameronderzoek (o.m. via subsidies aan de landelijke vereniging NVRR). Reacties op dit voornemen van onder meer de belangenvereniging van raadsleden en de landelijke Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies geven naar verwachting alle reden om nog niet direct van het doorzetten van het wetsvoorstel uit te gaan. Niettemin is het naar het oordeel van zowel Rekenkamercommissie Zutphen als het Presidium verstandig om aan de hand van een verkenning van een aantal scenario's over de mogelijke herinrichting van de rekenkamerfunctie, een voorstel hieromtrent aan de raad voor te leggen.

Beoogd effect

De inrichting van een rekenkamerfunctie die qua samenstelling zowel kwantitatief als kwalitatief nog beter kan voldoen aan huidige en toekomstige verwachtingen omtrent dit raadsinstrument.

Argumenten

Interne personele ontwikkelingen binnen de rekenkamercommissie Zutphen en landelijke discussie over de verdere professionalisering van de rekenkamerfunctie.

Kanttekeningen

 De onderhanden werkvoorraad aan onderzoekswerkzaamheden te weten de afronding van het onderzoek naar arbeidsmatige en niet-arbeidsmatige dagbesteding en het uitvoeren van het reguliere onderzoek naar de Jaarstukken 2015, vragen in ieder geval tot het zomerreces om inzet van de huidige rekenkamercommissieleden. Aanblijven van de voorzitter en de huidige commissieleden gedurende het herinrichtingstraject is om die redenen meer dan wenselijk.

Risico’s

 Bij vertraging van het herinrichtingstraject kan voorbereiden van het toekomstige onderzoeksprogramma 2016-2017 in gevaar komen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na besluit over te kiezen inrichtingsscenario zal aan de raad een aangepaste verordening ter vaststelling worden aangeboden, en zal de werving van de nieuwe leden worden opgestart. de nieuwe voorzitter en leden worden door de raad benoemd.

Rapportage/evaluatie

-

Financiën

Huidig budget is vooralsnog toereikend voor de uitvoering van de ondersteunings- en onderzoekswerkzaamheden 

Bijlagen

 1. Memo aan Presidium scenario-notitie Vormgeving rekenkamerfunctie gemeente Zutphen d.d. 21/03/2016
 2. Actieplan lokale rekenkamers van de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties gericht aan de Tweede Kamer d.d. 7 juli 2015

Stukken die ter inzage liggen

-

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0044

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 11 april 2016 met nummer


Overwegende:

 1. de verplichting tot het hebben van een rekenkamer of rekenkamerfunctie overeenkomstig artikel 81a en 81oa Gemeentewet
 2. de personele wijzigingen binnen de bestaande Rekenkamercommissie Zutphen
 3. het Actieplan lokale rekenkamers van de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties gericht aan de Tweede Kamer d.d. 7 juli 2015

b e s l u i t :

 1. Als uit te werken variant voor de toekomstige inrichting van de Rekenkamercommissie te kiezen voor scenario B;
 2. De griffie de opdracht te geven om ter uitwerking van het gekozen scenario een voorstel tot aanpassing van de Verordening op de Rekenkamercommissie 2010 op te stellen;
 3. De afhankelijk van het bij besluitpunt 1 gemaakte scenariokeuze benodigde werving van een nieuwe voorzitter en/of leden alvast op te starten, zodat kort na de zomer van 2016 gelijktijdig over een raadsvoorstel tot wijziging van de verordening  als over de benoeming van de voorzitter en leden kan worden besloten. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 9 mei 2016 Naar boven

Toelichting griffie

De Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente Zutphen heeft te maken met een aantal personele ontwikkelingen. Daarnaast heeft de Min. van BZK een wetsvoorstel aangekondigd over het schrappen van een aantal bepalingen met betrekking tot de rekenkamerfunctie.

Gelet op deze ontwikkelingen heeft het Presidium besloten om de raad voor te stellen om over te gaan tot een wijziging van de samenstelling van de Rekenkamercommissie. Voor de toekomstige inrichting van de RKC zijn vier scenario's uitgewerkt in het voorliggende memo. 

Aan de fracties wordt gevraagd om in het Forum aan te geven welke variant hun voorkeur heeft. Afhankelijk van de door de fracties uitgesproken standpunten zal het presidium beslissen welk scenario aan de raad wordt voorgesteld om uit te werken. Dit scenario zal na afloop van het Forum worden opgenomen in het raadsvoorstel en ontwerp raadsbesluit.

Aan het eind van het Forum zal de voorzitter concluderen of het onderwerp voldoende is besproken en of het voorstel kan worden geagendeerd voor besluitvorming in de raad op 9 mei (dezelfde avond).

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 09-05-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
T.U. Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPG.J.N. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en geeft het woord aan de twee leden van de rekenkamercommissie (de heren Brouwer en Heitling) die vanavond aanwezig zijn om toelichting te geven op het voorstel.

De heer Brouwer: Er is een aantal redenen om na te denken over een nieuwe inrichting van de rekenkamercommissie: er zijn vacatures en er speelt op landelijk niveau het plan om geen raadsleden meer toe te laten in de commissies.

Voorzitter: In het voorstel staan vier scenario’s (A tot en met D). Laten we deze vanavond bespreken.

PvdA: Wat doen de leden van de rekenkamercommissie?

GroenLinks: Ik wil graag onze keuze doorgeven. Eerst was dat B, maar daar komen we van terug. Wij kiezen voor C. We kiezen daarbij voor samenwerking met andere gemeenten.

D66: Wij zijn ook voor C.

PvdA: De huidige situatie (optie A) heeft onze voorkeur, maar B kan ook.

SP: Wij zijn in principe voor A, want er speelt toch politiek mee.

VVD: De werkzaamheden moeten apolitiek zijn.

GroenLinks: Ik sluit me aan bij de VVD.

De heer Heitling: Ik raad raadsleden aan zitting te nemen in de rekenkamercommissie. De commissie is wel politiek, maar als zij aan het werk is, is dat niet zo. Dan wordt er puur onderzoek gedaan.

SP: de rekenkamercommissie is wel politiek, ik blijf daarbij. Wij zitten niet in die commissie. De SP is voor C, in het uiterste geval kunnen wij instemmen met D.

GroenLinks: Ik maak echt bezwaar dat de rekenkamercommissie politiek is. De commissie behandelt politieke onderwerpen, maar het zijn objectieve onderzoeken.

Stadspartij: Wij zijn voor B, want er moet lokale binding blijven. We kunnen echter ook leven met C. Bij D zien we geen lokale binding meer.

VVD: Wij hebben een voorkeur voor B. Dat is het beste van twee werelden: externe kennis en lokale binding. Wij zijn geen voorstander van een regionale commissie, wel van samenwerking.

Burgerbelang: B en C zijn goede opties voor ons.

De heer Heitling: Er zijn nu vijf raadsleden in de commissie. De commissie doet onderzoek en wordt daarbij ambtelijk ondersteund. De leden onderzoeken niet alles zelf; het is veel leeswerk en het is abstract. De leden zetten de lijnen uit en volgen op hoofdlijnen de onderzoeken.

GroenLinks: Wij gingen in de fractie van C naar B. Wij hebben echter te weinig tijd voor dit werk.

College: De rekenkamercommissie is een instrument. Rekenkamercommissies zijn vaak externe commissies. De onderwerpen zijn veelal politiek geladen. Feit is hier in Zutphen dat er te weinig mensen zijn voor dit werk. De keus is nu: hoe ver plaats je de commissie op afstand en welke kwaliteit wens je?

ChristenUnie: Wij zijn voor optie B of C. Persoonlijk kies ik voor C. D is niet bespreekbaar.

CDA: Wij kiezen voor C. Wat vindt overigens de rekenkamercommissie zelf?

Voorzitter: Ik stel een rondje voor om zo tot een standpunt te komen.

Stadspartij: B houdt onze voorkeur. Met C kunnen we echter ook leven.

GroenLinks: C

CDA: C

VVD: Bij B zijn nog steeds raadsleden actief en ook de voorzitter is een raadslid.

ChristenUnie: B heeft onze voorkeur, maar C is een mogelijkheid.

SP: C

Burgerbelang: B heeft onze voorkeur, maar C is een mogelijkheid.

VVD: B

PvdA: B

D66: C

Voorzitter: De meerderheid is voor B.

Griffier Winters: Als ik de stemmen weeg, dan zijn 14 raadsleden voor B en 12 voor C.

SP: Met B kunnen wij ook leven.

De heer Brouwer: Op basis van nieuwe wetgeving kan het in de toekomst noodzakelijk zijn dat externen nodig zijn in een rekenkamercommissie.

College: Straks wordt hoofdelijk gestemd in de raad.

Voorzitter: Wie neemt de volgende beslissende stap in dit proces?

College: De raad via hoofdelijke stemming.

Voorzitter: Ik sluit dit forum af en concludeer dat er voorkeur is voor B en dat daarna C goed scoort.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 9 mei 2016 (22:00 - 23:00) Naar boven

Datum 09-05-2016 Tijd 22:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Bij de hoofdelijke stemming werden 14 stemmen op variant B uitgebracht en 10 stemmen op variant C.
Geen amendementen ingediend