Pagina delen

Kaderstelling Beleidsplan Jeugd 2021-2024

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. De kaders voor het beleidsplan Jeugd 2021-2024 vast te stellen.
 2. Kennis te nemen van de evaluatie van het beleidsplan Jeugdhulp Lochem-Zutphen 2015-2016 (verlengd t/m 2018).
 3. Kennis te nemen van het VNG rapport over de reikwijdte van de Jeugdwet ‘de kracht van wijd reiken’.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De visie op jeugd is vastgelegd in het beleidsplan Jeugdhulp Lochem/Zutphen 2015-2016, die is verlengd tot en met 2018. Recente ontwikkelingen (nieuwe strategische visie sociaal domein, stijgend gebruik van jeugdhulp en blijvende financiële spanning in het sociaal domein) zijn aanleiding om dit beleidsplan te herzien. Op 13 februari 2020 vond een Forum Special Jeugd plaats met een tweeledig doel: de forumleden meenemen in actuele inzichten op het gebied van opvoeden en opgroeien en input ophalen voor de opdracht voor het herzien van het beleidsplan Jeugd. De opbrengst van deze bijeenkomst is verwerkt in bijgaande opdracht die op 31 maart 2020 is vastgesteld door ons college (bijlage 1). De kaders, of doelen zoals genoemd in de opdracht, willen we nu aan Forum en Raad voorleggen.
Daarnaast is tijdens het Forum van 13 februari 2020 toegezegd om een informerende bijeenkomst te houden over de evaluatie van het Beleidsplan Jeugd Lochem Zutphen 2015-2016 en over het landelijke onderzoek naar de Reikwijdte van de Jeugdwet.

Beoogd effect

Alle kinderen uit Zutphen groeien, voor zover mogelijk, gezond, veilig en kansrijk op.

Argumenten

1.1 De kaders zijn weergegeven in de opdracht voor het beleidsplan jeugd 2021-2024 (bijlage 1)

In de opdracht is de opbrengst van de informatieve bijeenkomst met het Forum op 13 februari 2020 verwerkt. De voorgestelde kaders (in de opdracht de doelen genoemd) voor het beleidsplan jeugd 2021-2024 zijn als volgt:

1. Versterken van de pedagogische samenleving
Ons doel is te komen tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid van opgroeien en opvoeden van kinderen, ouders, de school en de gemeenschap. Opvoeden is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de ouders, maar de omgeving heeft hier ook een belangrijke rol in. We willen een cultuuromslag naar opvoeden doen we samen, een beweging naar normaliseren in plaats van medicaliseren. Daarmee willen we voorkomen dat kleine problemen uitgroeien tot grote problemen. Het onderwijs zien we als centrale plek voor verandering.
2. Versterken preventie
De focus ligt op preventie en vroegsignalering. We willen voorkomen dat kinderen in jeugdhulp terecht komen door stevige basisvoorzieningen als onderwijs en kinderopvang. En een doorlopende keten van opvoed- en opgroeiondersteuning van - 9 maanden tot 23 jaar.
3. Verbetering eerste lijn (toegang, huisartsen, regie)
Een sterke eerste lijn waarbij de toegang weet wat zijn taken en verantwoordelijkheden zijn, met deskundigheid, casus- en procesregie en een brede blik. Ondersteuning en zorg wordt alleen ingezet als het echt nodig is. Zo licht als mogelijk. Intensief en duurzaam als het moet.
4. Verbetering (intensieve) jeugd hulp
We willen samen met zorgaanbieders zoeken naar innovatieve en effectieve interventies. Dat betekent dat we ook kritisch kijken naar onze wijze van inkoop van jeugdhulpvoorzieningen. En dat we keuzes maken ten aanzien van de rol en verantwoordelijkheid van gemeente en jeugdhulpvoorzieningen die we al dan niet vergoeden.
We zoeken naar effectieve ketensamenwerking voor kinderen in kwetsbare situaties. Veiligheid van kinderen staat voorop. Jeugdbescherming en -reclassering, ondersteuning bij huiselijk geweld en kindermishandeling en aanpak risicojongeren willen we nog beter regelen dan nu het geval is.
5. Integrale aanpak concrete maatschappelijke vraagstukken
Een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor opvoeden en opgroeien vraagt om een integrale aanpak over het jeugddomein heen, zowel intern als extern, lokaal en regionaal.
6. Een financieel solide en duurzame basis
Ons doel is een verschuiving van maatwerk naar preventie, waardoor we zwaardere zorg voorkomen en op termijn goedkoper uit zijn. Dat betekent dat we gaan onderzoeken of we sommige vormen van maatwerk niet meer vergoeden of als algemene voorziening gaan inrichten. We streven naar een verschuiving van 85% jeugdhulp en 15% preventie naar 70% jeugdhulp respectievelijk 30% preventie. Daarnaast willen we met onze zorgregio (acht gemeenten in de regio Middel IJssel Oost Veluwe) een traject ingaan om te komen tot innovatie, kostenbesparing en minder administratieve lasten. Het beleidsplan jeugd moet ons handvatten gaan bieden om zowel lokaal als regionaal deze beweging te gaan maken.
7. Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Het beleidsplan vormt een kader voor de komende 4 jaar en moet leiden tot een ontwikkelagenda met prioriteiten voor de gemeente in haar samenwerking met partners. Onze ambitie is dat andere partijen ook verantwoordelijkheid nemen in de aanpak van de maatschappelijke vraagstukken. Dat we als gemeente een belangrijke partij zijn, maar ook één van de vele partijen die werkt aan de bovengenoemde visie en missie.

1.2 De doelen van het beleidsplan jeugd 2021-2024 passen binnen de Strategische visie Sociaal domein

De strategische visie sociaal domein is gebruikt als kapstok om bovenstaande doelen te formuleren. De doelen zijn een nadere invulling van de missie om te komen tot ‘een inclusieve samenleving’, de visie: ‘van zorgen voor naar zorgen dat’ en van de vier leidende principes:

 • een verantwoordelijke samenleving
 • focus op preventie
 • zo dichtbij mogelijk
 • effectief en efficiënt

1.3 De kaders willen we verder uitwerken met een raadswerkgroep

We hebben aan het presidium voorgesteld om raadsleden uit te nodigen om deel te nemen aan een raadswerkgroep om mee te denken over de nadere uitwerking van de kaders.

2.1 De evaluatie van het beleidsplan Jeugd 2015-2016 laat zien dat er veel is bereikt en dat er ook ontwikkelpunten zijn (bijlagen 2a en 2b)

We constateren dat, ondanks de enorme opgave en met een beperkte bezetting van de toegang, continuïteit van zorg en ondersteuning in de afgelopen jaren is gerealiseerd. Tegelijkertijd blijkt dat de gemeente ‘de handen al vol had’ met de inrichting van de organisatie voor de nieuwe taken. De evaluatie laat zien dat er kansen voor verbetering zijn. Deze ontwikkelpunten nemen we mee in het geactualiseerde beleidsplan en zijn verwoord in bovenstaande ambities.

3.1 Het onderzoek Reikwijdte Jeugdwet biedt waardevolle informatie, maar geeft geen grenzen aan (bijlagen 3a en 3b)

Het Expertiseteam Reikwijdte Jeugdhulpplicht kreeg in 2019 de opdracht van de VNG om de reikwijdte van de Jeugdwet onder de loep te nemen. Aanleiding was de behoefte aan nadere gemeentelijke of wettelijke afbakening omdat gemeenten kampen met tekorten terwijl de vraag groeit.
Het expertiseteam geeft aan dat het niet zinvol is om de jeugdhulpplicht wettelijk af te bakenen. Ze geeft aan dat de sleutel ligt in transformatie en zo slim mogelijk inzetten van de beschikbare middelen. In het advies staan daarvoor vijf bouwstenen:

 1. Differentiëren naar vragen van ouders en kinderen.
 2. Het ontzorglandschap en het goede gesprek over opvoeden en opgroeien.
 3. Maken van consistente inrichtingskeuzes.
 4. Duurzaam partnerschap met een beperkt aantal partners.
 5. Kokers doorbreken en een alternatief aanbod ontwikkelen.

De conclusies vragen om heldere keuzes door de gemeente. Deze zijn we nu aan het onderzoeken. Deze keuzes leggen we aan u voor bij de menings- en besluitvorming over het beleidsplan.

Kanttekeningen

1.1 De coronacrisis zorgt voor vertraging en wijzigingen in het proces
Dit beleidsplan willen we samen met onze partners maken. Dat is nu maar gedeeltelijk mogelijk. Dat vraagt om ambtelijke en bestuurlijke flexibiliteit in dit proces om zo veel mogelijk in te spelen op de mogelijkheden en het proces op een aantal punten te herzien. De momenten waarop de raad wordt betrokken stemmen we af met het presidium.

Risico’s

Zie kanttekeningen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

In de projectopdracht (bijlage 1) is het voorgestelde traject weergegeven. Vanwege de Corona maatregelen is het interactieve proces dat moet leiden tot het versterken van de pedagogische basis (doel 1) uitgesteld naar voorjaar 2021. In 2020 willen we in eerste instantie zorgen dat de basis op orde is (doel 2 versterken preventie, doel 3 verbeteren eerste lijn, doel 4 verbeteren intensieve hulp). Daarom leggen we de ontwikkelscenario’s aan u voor in najaar 2020 en een definitief beleidsplan in voorjaar 2021.

Rapportage/evaluatie

Zie projectopdracht (bijlage 1).

Financiën

Ons doel is om te komen tot een financieel solide basis (zie doel 6). Daarbij streven we naar een verschuiving van maatwerk naar preventie, waardoor we zwaardere zorg voorkomen en op termijn goedkoper uit zijn. Onze ambitie is om een verschuiving te realiseren van 85% naar 70% jeugdhulp en van 15% naar 30% preventie.
We willen daarbij komen tot een realistische begroting waarbij we preventie goed hebben ingericht en maatwerk kunnen leveren voor de kinderen die het echt nodig hebben.

Bijlagen

1. Opdracht beleidsplan jeugd 2021-2024

2a. Evaluatie beleidsplan Jeugd Lochem-Zutphen 2015-2016
2b. Beleidsplan Jeugd Lochem Zutphen 2015-2016

3a. Memo: samenvatting onderzoek reikwijdte Jeugdwet
3b. Rapport: de kracht van wijd reiken (VNG, 2020, onderzoek reikwijdte Jeugdwet)

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0060

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 16 juni 2020 met nummer 141029b e s l u i t :

 1. De kaders voor het beleidsplan Jeugd 2021-2024 vast te stellen.
 2. Kennis te nemen van de evaluatie van het beleidsplan Jeugdhulp Lochem-Zutphen 2015-2016 (verlengd t/m 2018).
 3. Kennis te nemen van het VNG rapport over de reikwijdte van de Jeugdwet ‘de kracht van wijd reiken’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 30 juni 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 30-06-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66I van Dijk
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

Voorzitter: We hebben zojuist gesproken over de Aanbieding rekenkamerbrief kaderstelling jeugdzorg en workshop kaderstellen raadsleden 2020. Dan gaan we nu verder met de behandeling van het raadsvoorstel Kaderstelling Beleidsplan Jeugd 2021-2024. Dan geef ik eerst het college het woord.

College: Het helpt als de raad de kaders scherp stelt. Vanavond willen we ook het nu geldende jeugdbeleidsplan evalueren. En kennis nemen van het VNG rapport.

Stadspartij: Nieuwe doelstellingen en nieuwe werkwijzen. Wat is het doel? Wanneer zijn we tevreden? Welke partijen zijn betrokken bij een integrale aanpak? Hoe vullen we dat in? Minder mensen in de jeugdzorg is een goed uitgangspunt.

GroenLinks: Het is een duidelijke vertaling, dit moet verder worden uitgewerkt. Hoe kijkt het college aan tegen het breder uitwerken in het Sociaal Domein? Verbetering en besparing gaan dan hand in hand.

ChristenUnie: Zutphen is aantrekkelijk voor kwetsbare doelgroepen. Het is een verdrietige constatering dat kinderen de dupe worden van de sociale onbalans in de gemeente Zutphen. Huisartsen kiezen uit veiligheid voor deze zorg. In hoeverre kan de gemeente Zutphen deze professionals beïnvloeden? Waar zitten de belemmeringen? Kan Stichting Perspectief hier een rol spelen? Wat is het effect van de veranderingen bij Stichting Perspectief op jeugdzorg?

College: Eerst schrok ik van de Forumagenda, dat dit voorstel tezamen met de rekenkamerbrief kaderstelling jeugdzorg en workshop kaderstellen raadsleden 2020 in hetzelfde Forum zou worden behandeld. Merk nu de slimme keuze aan de hand van het type vragen wat nu wordt gesteld. Kunt u zich vinden in het voorgestelde beleidskader, of moet dit worden aangescherpt? We hebben het nu nog niet over het 'hoe', dat komt later. De vertaling van de visie in concrete doelen komt nog. We staan nu aan het begin van het ontwerp beleidskader. Steunt u dit ontwerp? Zo ja, dan kunnen we dit verder gaan uitwerken.

Stadspartij: Heeft u ook geen beeld van hoe u het wil uitvoeren?

College: Door te gaan samenwerken met ouders en het onderwijs. Daardoor zullen minder kinderen in jeugdzorg terecht komen. Van medicaliseren naar normaliseren. Er moeten keuzes worden gemaakt waarvoor wel wordt geïndiceerd en waarvoor niet. De eerste lijn moet worden verbeterd; er moet een betere samenwerking met huisartsen komen. Ik hoop dat u samen met mij daar verder invulling aan wil geven. Wij willen dat graag samen met een raadswerkgroep jeugdbeleidsplan vorm aan geven. en dat voorleggen in een Forum. Dit heeft een minder formeel karakter dan het advies van de Rekenkamercommissie. Dus én in een raadswerkgroep én in een Forum. Het gaat pijn doen als we niet met elkaar keuzes gaan maken, want er is een groot financieel tekort. Volgens de benchmark is het financiële tekort te wijten aan de sociale structuur van Zutphen. Ik ga dat nog nalezen. Het effect van Stichting Perspectief; zij hebben een andere rol. Hoop dat buren kunnen helpen.

CDA: Via Stichting Perspectief is er een gezinscoach op school, blijft dat? Van zorg naar preventie: is dat niet een ter scherpe ambitie? Dat in scenario's opnemen.

SP: Wij steunen de voorgestelde kaders. Van maatwerk naar preventie: betekent dat dat wij sommige vormen van maatwerk niet meer vergoeden? Eerst moet er meer preventie komen, dan pas minder maatwerk. Kan deze zin worden aangepast? Kunt u voorbeelden geven van vormen van maatwerk die worden geschrapt?

GroenLinks: Dat is vooral beleidstaal.

SP: Daar kan wel een misverstand over ontstaan.

Burgerbelang: Wel delen het standpunt van de Stadspartij in deze. De 7 kaders, worden er zo geen fouten gemaakt?

VVD: Het zijn geen 7 keuzes maar 7 onderwerpen.

Burgerbelang: Wij zien het als keuzes, er kunnen ook foute keuzes worden gemaakt. De raad wil handvatten/houvast om de 7 punten zo uit te werken dat de raad ze kan monitoren. Dat moet wel effectief zijn: het woord 'ínnovatief' moet worden geschrapt, je moet gaan voor 'best practices'. Preventie houdt nooit op: hoe meet je dat effect?

College: Er zijn gezinscoaches op school. Stichting Perspectief ondergaat een veranderende rol. Passend onderwijs zal positief uitwerken op jeugdhulp. We moeten de scenario''s ontwikkelen op preventie. Het gaat niet over maatwerk, het gaat over geïndiceerde zorg. Er zijn scholen waar hulp in de les wordt geboden en er zijn scholen waar het kind voor hulp uit de les wordt gehaald. Het eerste heeft meer effect.

SP: Het is nu onduidelijk in de tekst dat kinderen op dit moment maatwerk krijgen en straks niet meer.

College: Ik ga daar samen met de SP naar kijken. Qua proces leggen we het liefst nog in 2020 het beleidsplan ter vaststelling voor aan de raad. Door Corona heeft het vertraging opgelopen. Komend half jaar moet de basis op orde komen. De preventie moet op orde komen. De pedagogische aanpak komt in het voorjaar van 2021.

BewustZW: Moet dit raadsvoorstel in de raad van 13 juli 2020 worden besloten?

College: Hoor graag van u of u bepaalde beleidskaders echt niet wil. Pak uw rol en geef scherpe kaders. Dat kan na de zomer, maar ik wil graag verder.

D66: Beleidskaders lijken mij wenselijk maar die moeten verder uitgewerkt worden. De consequenties hebben we nog niet in beeld, waar zeggen we 'ja' tegen?

Voorzitter: Het is inmiddels 22:00 uur, de eindtijd van de Forum. We zijn nog niet klaar. De fracties van PVDA, VVD, BewustZW en D66 hebben nog niet in de eerste termijn kunnen spreken. Willen jullie nu nog verder met dit Forum, of willen jullie liever schorsen en in een volgend Forum verder praten?

Forum: Schorsen en in een volgend Forum verder praten.

Voorzitter: Dan schors ik de vergadering.

 

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 9 juli 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 09-07-2020 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksF.J. Overbeek
SP
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangE Yildirim
D66Y.J.A. ten ten Holder
VVDA. van Dijk
CDA
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ Maarsen

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom en geeft aan dat dit een voortzetting betreft van de Forumvergadering over Kaderstelling beleidsplan Jeugd, welke vorige week dinsdag is geschorst. Er zijn nog vier fracties die in de eerste termijn nog hun inbreng kunnen geven. Die fracties geef ik als eerste het woord, te beginnen bij de PVDA.

PVDA: Er wordt een mooie set kaders voorgesteld door het college. Als fractie kunnen we daar mee instemmen. We hebben vragen over de financiële solide basis: is het mogelijk het aantal zorgaanbieders te verlagen? En de gezinshuizen: er wordt gestreefd naar meer lichtere zorg door gezinshuizen. Er komt er nu 1 bij, is dat niet te weinig? Geeft Zutphen een lagere vergoeding dan de gemeente Oude IJsselstreek? Komen er nog meer gezinshuizen in Zutphen?

College: Arnhem hanteert ook hogere tarieven. Voor het overige geef ik het woord aan de ambtelijke ondersteuning. 

Ambtelijke ondersteuning: In 2019 is er een nieuw produktboek met nieuwe tarieven door marktconsultatie zorgaanbieders en tarievenvergelijking. Meer gemeenten hanteren hogere tarieven. We moeten kijken of de tarieven realistisch zijn.

College: We hebben de ambitie het aantal kinderen in de geïndiceerde zorg terug te brengen. We streven naar meer gezinshuizen. We willen het aantal zorgaanbieders verlagen: de aanbestedingsvorm van de gemeente Zutphen zorgt voor te veel zorgaanbieders.  We willen onderzoek hiernaar doen. Binnen het huidige inkoopbeleid bestaat de mogelijkheid om keuzes te maken. Wanneer dat onderzoek er is, dan een forum over inkoop organiseren.

BewustZW: Het doel is om het kaf van het koren te scheiden. Hoe benoem je de criteria om de juiste partijen te selecteren?

College: Uit onderzoek blijkt dat je het kaf van het koren kan scheiden.

ChristenUnie: Is best practices onderdeel van het onderzoek wat in de regio is geweest of gaan we het wiel opnieuw uitvinden? De visie moet worden vertaald in concrete doelen. Dan kom je bij de juiste aanbieders terecht.

D66: Worden kwaliteitscriteria al bij de inkoop in de regio gehanteerd?

College: Ja, er zijn kwaliteitscriteria opgesteld. Deze hebben gezorgd voor een filtering in het aantal zorgaanbieders.

BewustZW: Naast criteria ook kwaliteitsvragen. De grotere zijn niet altijd de betere. De kleinere moet je ook een kans geven.

College: Mee eens. De kleiner zijn ook flexibeler, sluiten meer aan bij de vraag. Zij hebben niet een standaard aanbod dat klaar ligt. Je kan hier echt in sturen. Dat moeten we meer doen dan we nu doen. In de herfst kom ik hier op terug.

BewustZW: Hoe gaat het produkt er uit zien? Wat krijgen we er voor terug?

VVD: Er zijn 7 kaders/doelen. Het plan volgend op het beleidsplan uit 2013/2014 is bewust verlengd tot 2020. Dat zijn effectieve kaders waarbij preventie voorop staat. We hebben de volgende aandachtspunten: 1e kader: wat is de taak van de gemeente hierin? 2e kader: wat is de link naar de contacten in de samenleving? 3e kader: bij indiceren aanhaken bij de wet. 4e kader: aantal aanbieders drastisch beperken. 5e kader: uit beleidsplan heldere afbakening van de taken voor de gemeente Zutphen. 6e kader: Afbakening op basis van tering naar de nering zetten. 7e kader: Wij ondersteunen een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente en (toekomstige) ouders. We willen een beknopt beleidsplan, niet in woorden maar in verhelderende beelden. De grens van 18 jaar: al op de 17e verjaardag moet een plan woerden gemaakt voor hoe verder na de 18e verjaardag. Hier  niet pas 2 maanden voor de 18e verjaardag mee beginnen.

BewustZW: Hoe wordt de raad betrokken bij het vervolgproces. Verder delen wij wat de VVD heeft gezegd. Het woord ''preventief'' moet worden meegenomen in de titel van het beleidsplan. Je moet altijd proberen preventief hulp te bieden.

D66: Complimenten naar de organisatie en het college voor het ambitieuze plan. Het is mooi dat het woord ''jeugd'' is gebruikt en niet ''jeugdhulp'' of ''jeugdzorg''. Hier moet het accent op liggen. Met veel jeugd gaat het goed. Maar de gemeente moet ook daar een rol hebben en verantwoordelijkheid nemen. Het beheersmatige karakter: willen we dat voor de jeugd? Wat zijn de belangrijkste kaders voor de Zutphense beleidskaders jeugd? Er is te weinig aandacht geweest voor het beleidsplan uit 2013/2014. We lopen op veel terreinen voorop. Jammer dat die energie en blijheid niet terugkomt in de evaluatie. Niet om te wijzen maar om te leren voor de toekomst: hoe gaan we om met het inzicht in en de aanpak van de wachtlijsten? Wat zijn klachten? Hoe is de tevredenheid onder jeugd en ouders? Hoe destructief is de onderlinge concurrentie tussen de zorgaanbieders? Verschuiving van maatwerk naar preventie is de verkeerde transformatie:  niet snijden in maatwerk maar investeren in de 0-lijn.

We hebben een wens ten aanzien van het advies van de Rekenkamercommissie bij het onderzoek jeugd: Wij vinden een raadswerkgroep niet democratisch. Dat is te besloten. De hele raad moet gaan over de problemen en de toekomst van de jeugd. Wij willen graag iedere 2 maanden een forum jeugd met daarin de actuele stand van zaken om te kunnen monitoren.

ChristenUnie: Wijst D66 de raadswerkgroep af tegen het advies van de Rekenkamercommissie in?

D66: Ja, je moet actief monitoren. Er is destijds gedecentraliseerd omdat de lokale overheid het dichtst bij de gezinnen staat.

BewustZW: Wij zijn het daarmee eens: geen raadswerkgroep.

VVD: Aanvullend hierop het volgende: wij hebben een voorstel gedaan voor een raadswerkgroep. Niet voor het financiële gedeelte, maar om zicht te hebben op de transformatie.

College: Ben blij om regelmatig aan tafel te praten over de transformatie. Daar komen we te weinig aan toe doordat de nadruk op de financiën ligt. De vragen van de VVD. aan het 1e kader willen we het debat wijden. Er zitten nu te veel kinderen in jeugdhulp zonder dat er gesprekken zijn met onderwijs en ouders. Binnen de verschillende beleidskaders verschilt de rol van de gemeente. Dat geldt ook voor maatschappelijke vraagstukken. We moeten beter acteren met andere partners. Er is niet altijd een rol voor de gemeente, wel een agenderende rol. De oplossing ligt niet altijd bij jeugdhulp. Het hulpprgramma van de Rijksoverheid - 9 maanden/kansrijke start, wij doen hier aan mij. Er is wel een financieel dilemma. De overgang van 18- naar 18+ is nu te abrupt. Het beleidsplan is niet zomaar verlengd, maar heel bewust. Daarna kwamen de bezuinigingen.

VVD: Ik waardeer het dat D66 heeft teruggepakt naar het oude plan uit 2013/2014 en dat het een waardevol stuk blijkt.

College: De vraag van D66. Er is geld nodig voor een omslag. Goed monitoren hoort daar bij. Na de zomer willen we dat laten zien. Belangrijke kaders voor Zutphen is versterk de samenwerking met huisartsen en het onderwijs. Het werken met een stuurgroep gebeurt al. De laatste jaren zijn we te veel met de eigen finaciële sores bezig geweest. Nu gaan we weer verder.

ChristenUnie: Wat is er de oorzaak van dat er in Zutphen meer zorgvraag voor kinderen is dan gemiddeld? Ik mis de aandacht voor eenzaamheid onder de jeugd door het moeilijk contact kunnen maken en het hebben van een negatief zelfbeeld. Is hier in het kader van monitoring wel aandacht voor?

College: Meer kinderen dan gemiddeld in de jeugdzorg heeft te maken met de bevolkingssamenstelling: Zutphen heeft een sociaal economische onbalans, armoede, vechtscheidingen, schulden, 1-ouder gezinnen, laaggeletterdheid. We hebben wel een beeld van eenzaamheid, maar nog geen preventief programma. Goed om dit mee te nemen.

ChristenUnie: We moeten in bredere zin gedachten gaan wisselen over de sociaal economische onbalans.

BewustZW: Daat deel ik. Ook het CDA heeft dat eerder al aangegeven. Punt van aandacht is zwerfjongeren.

D66: We willen inzicht in de wachttijden en -lijsten.

College: Er waren wachttijden als gevolg van ziekte, maar dat is nu opgelost. Kom met een memo terug op de wachtlijsten en op zwerfjongeren.

BewustZW: Het is belangrijk om hier inzicht in te krijgen.

VVD: Wat betreft leerplicht, ondanks Corona zijn in Zutphen alle leerlingen in het vizier. De sociaal economische onbalans komt ook aan de orde bij het Initiatief raadsvoorstel Strategisch Kader Toegangsbeleid.

BewustZW: Wat is het vervolgproces?

College: Spoor 3 en 4 willen in 2020 samen met de raad afronden. Spoor 1 en 2 in het eerste half jaar van 2021. De rest hebben we dit jaar al scherp geformuleerd. Wij zijn zoekend hoe de raad hierbij te betrekken. Hoor dat er liever geen raadswerkgroep komt.

ChristenUnie: Wij kunnen meegaan met D66. Waar kijkt u naar bij monitoring, daarover moet u de raad informeren.

College: Nog een verdieping op de beleidskaders, vertaling in concrete doelen. Dat gebeurt komend half jaar.

VVD: We moeten serieus nadenken om eens in de 2 maanden een forum te houden.

BewustZW: We moeten in beeld brengen de prestatieindicatoren en de -produkten.

College: Ik word blij van deze suyggestie.

Voorzitter: Is het onderwerp voldoende besproken voor behandeling in de raad van 13 juli? Ja? Dan kan dit door naar de raad van 13 juli en sluit ik de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 13 juli 2020 Naar boven

Datum 13-07-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend