Pagina delen

Kaderstellend forum opdrachten Plein en Delta begrotingen 2017

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 29 februari 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Mede naar aanleiding van de aanbevelingen in het rapport "Stellen, Tellen en Vertellen" van de Rekenkamercommissie vindt een Forumbijeenkomst plaats over de uitgangspunten voor de Begroting 2017 van Het Plein en Delta. Aan het Forum worden wensen en bedenkingen gevraagd over de speerpunten 2017 voor Het Plein en Delta zoals verwoord in de voorliggende nota. Het college gaat vervolgens met de gemeenschappelijke regeling (GR) in overleg over de uitwerking van de kaders in de 'concept begroting 2017'.

In de nieuwe WGR (Wet gemeenschappelijke Regelingen) is opgenomen dat GR’s de raden van de deelnemende gemeenten voor 15 april een kadernota aanbieden met daarin opgenomen de beleidsmatige en financiële kaders. De concept Begroting 2017 geldt in dit geval als betreffende kadernota. Medio 2016 zal Begroting 2017 worden vastgesteld.

Aan het eind van de bespreking zal de voorzitter concluderen of het onderwerp voldoende is besproken en zal de portefeuillehouder worden gevraagd wat zij mee terugneemt naar het College van de door de woordvoerders ingebrachte wensen en bedenkingen.

Ter informatie is bijgevoegd:

  • evaluatie invoering Wmo en Jeugdwet
  • schets Cyclus Plein november 2015
  • jaarplan 2016 Het Plein

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 29-02-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPH.M.H. Giesen
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De Forumvoorzitter opent de vergadering.

College: Een tijd geleden is het rapport ‘Stellen, Tellen en Vertellen’ ontvangen van de Rekenkamer. Eén van de adviezen uit dat rapport is om een kaderstellend Forum te beleggen over de begroting van Het Plein en Delta voor 2017. Dit is vanavond aan de orde. Voor de duidelijkheid: het gaat om de begroting voor 2017. Voor 2016 komen er nog enkele begrotingswijzigingen naar de raad. Het college hoopt een goed kader mee te kunnen krijgen en om dit mee te nemen in de begroting.

D66: Heeft ook gekeken naar de jaarplannen van 2016 bij de speerpunten. Hier staat iets over ondersteuning van de staf en informatievoorziening richting bestuur en gemeenteraad. Waarom krijgt de raad van Zutphen geen cijfers over in- en uitstroom. En waarom Lochem wel? D66 begrijpt dit niet en wil graag deze cijfers ontvangen.

GroenLinks: Dit Forum is juist bedoelt om aan te geven welke informatie de raad wil krijgen om haar kaderstellende rol goed uit te kunnen voeren. De vraag van D66 is terecht. De formulering niet.

D66: Ziet graag dat de raad wordt geïnformeerd over de in- en uitstroom bij Het Plein. Hoe zit het verder met de implementatie van de Governance structuur. Voor welk jaar is dit gepland?

PvdA: De notitie en de speerpunten leggen terecht de focus op begeleiding naar werk. Ook terecht dat er aandacht is voor de vangnetregeling. PvdA wil het college een aantal punten meegeven: continuïteit in dienstverlening is belangrijk, evenals een vast contactpersoon en de samenwerking met de sociale wijkteams. De prestatie-indicatoren moeten verder ontwikkelt worden. Aandachtspunt is de telefonische bereikbaarheid. Deze moet, het liefst in 2016 al, verbetert worden.

VVD: Op pagina 2, armoede moet beter verwoord worden wat de herijking inhoudt en wat dat betekent. Op pagina 3, werkgelegenheid, moeten ook de werkplekken meegenomen worden in dit stuk. Op pagina 4, gewijzigd beleid, is dat een verbeteren? Graag meer hierover opnemen in het stuk. Ook aangeven wat dan de verbetering is. Over het nieuwe handhavingsplan kan ook meer worden gezegd. Dit vanwege de beweging van handhaven naar ‘naast iemand staan’ in een gelijkwaardige positie. Bij de prestatie-indicatoren moet ook gekeken worden naar output-criteria, maar het gaat vooral om de kwaliteit. Facturen moeten binnen 30 dagen worden betaalt, maar wat is de sanctie als dit niet gebeurt? Voor wat betreft de Governance structuur is niet duidelijk welke keuzes zijn gemaakt. Het percentage terugvorderen is laag, maar wat is de balans tussen terugvorderen en capaciteit? De 8 weken behandeltermijn voor een aanvraag of melding is wel erg lang.

Burgerbelang: Eind februari zou het rapport van Noppen beschikbaar zijn. Waarom heeft het forum dit rapport nog niet ontvangen? In de speerpunten zouden een aantal zaken scherper geformuleerd kunnen worden. Een solide bedrijfsvoering, wat is dat? Wat is het effect en wat is de efficiency van de organisatie en is er benchmark-onderzoek gedaan? Over het algemeen zouden een aantal zaken eenvoudiger geschreven kunnen worden. Optimale dienstverlening, wat wordt hieronder verstaan en wat verstaat de raad hieronder? Ergens wordt genoemd investeren. Gaat dit om investeren in geld? Wat zijn de ambities hierin? Hetzelfde geldt voor participatie als het gaat om in- en uitstroom. Wat zijn de doelstellingen en de ambities daarin? Speerpunt WMO wordt genoemd ordentelijk, wat houdt dat in en hoe wordt de raad geïnformeerd?

VVD: Bij de raadswerkbijeenkomst over het Sociaal Domein is afgesproken dat er een extra gesprek komt over de informatievoorziening richting de gemeenteraad.

College: Hoort veel vragen, deze kunnen natuurlijk beantwoord worden. Het college hoort alleen liever hoe de raad hierin staat. Verzoek is dan ook om kaders mee te geven.

Burgerbelang: Begrijpt het college. Wat zeggen de percentages over de prestatie-indicatoren? Het is nu lastig om daar iets van te vinden en om dit te plaatsen om zo een kader te kunnen geven.

SP: Wil het college meegeven om in de conceptbegroting ook mee te nemen wat de vernieuwde organisatie voor huishoudelijke hulp betekent voor Het Plein.

ChristenUnie: Complimenten voor de bondige speerpunten. De ChristenUnie wil als kader mee te geven om goed te kijken naar de verhouding intern en extern bestede tijd. Beperkt de interne tijd en stel de externe tijd, richting de klant, centraal. Kijk daar nog eens goed na. Hard op inhoud, zacht op relatie, dit is niet terug te zien in de indicatoren. Hetzelfde geldt voor 1Gezin1Plan, hoe en waar komt dit terug in de indicatoren en wat gaat het college hierin doen? De relatie met de klant centraal: hierover gaan een aantal indicatoren. Kwaliteit dienstverlening, gemiddeld een 7, maar wat is de ambitie en hoe wil het college dit bereiken? Bezwaarschriften: 10% gegrond. Is dit de norm of gaat het juist om kwaliteitsverbetering? De doorlooptijd is 8 weken maximaal. Waarom wordt er niet als ambitie gesteld dat de doorlooptijd terug moet naar 2 weken? En wat is daarvoor nodig?

CDA: Wil graag dat het wettelijk kader wordt los gekoppeld van klantbenadering. Stel deze verhouding als eerste centraal. Dan zie je ook wat je doet. In het jaarplan van 2016 is dit al los gekoppeld. Als speerpunt over participatie: steviger formuleren en strakker in ambities verwoorden. Betrek ook de partners hierbij. Bij de speerpunt over Delta wordt de informatievoorziening richting de raad gemist. Over het jaarplan van Het Plein en het kader voor 2017: wat staat de participatie van klanten in de weg. Graag dit ook inzichtelijk maken want met die informatie kan de raad iets. Over de andere indicatoren: geen wachtlijst schuldhulpverlening. De vraag is dan alleen hoe de aanmeldingen verwerkt worden? Percentages zeggen niet zoveel.

GroenLinks: Heeft geworsteld met de stukken. Enerzijds zijn de ambities en de doelen nauwelijks hard. Anderzijds zijn de indicatoren wel hard maar onderbouwen deze nauwelijks de ambities. Sommige zaken spreken ook voor zich. Zaken moeten op orde zijn en de raad moet niet sturen op operationele doelen maar juist meer op structurele doelen. Daar wil de raad dan ook meer over zien en horen. Bij de strategische doelen is goed om te benoemen waar de raad op kan sturen en wat reëel is om te bereiken, daar moet dan invulling aan worden gegeven. De houding en bejegening van medewerkers van Het Plein moet op orde komen. Dat is de basis.

PvdA: Een aantal prestatie-indicatoren dragen ook bij aan de strategische doelen. Het zou jammer zijn als die helemaal verdwijnen. De PvdA is voorstander van strategische en operationele doelstellingen.

GroenLinks: De vangnetregeling. Deze wordt genoemd maar is nogal repressief van aard. Dit lijkt niet helemaal de goede weg te zijn als je kijkt naar wat de doelstellingen zijn. Hoe denkt de raad hier dan invulling aan te gaan geven?

Stadspartij: Er moet veel meer en beter worden gestuurd op strategische doelen. Hierbij hoort ook de behoefte aan meer informatie op detailniveau. Ook de ambitie zou meer terug moeten komen. Bijvoorbeeld over terugvorderen. 54% klinkt niet erg ambitieus. Waarom is de percentage zo laag? Over ingediende bezwaarschriften. Doel moet juist zijn om het aantal onterecht ingediende bezwaarschiften omlaag te krijgen. Want dat gaat juist om informatievoorziening. Het is vaak ook een andere manier van formuleren. Bejegening is belangrijk. Daar wil de Stadspartij meer van terugzien.

ChristenUnie: Sturen op vertrouwen. De regels zijn anderzijds ook beperkend. Het zou gedurfd zijn dat de gemeente ook indicatoren opneemt voor gevallen waarin de regels worden overtreden in het belang van de klant.

GroenLinks: Wil daar ook wat over terug horen en ziet hierin een sturingsbehoefte.

CDA: Dit slaat ook op het loskoppelen. Enerzijds de wettelijke kaders. Anderzijds wat is belangrijk voor de klant. Waar zou de gemeente wat kunnen doen?

Stadspartij: Centraal moet staan het behalen van de doelen.

PvdA: Een oproep van burgerlijke ongehoorzaamheid door de raad is altijd bijzonder. Het gaat vooral om de ruimte om te kunnen experimenteren. Het signaal moet zijn: ga creatief om met regelgeving. De raad moet zich wel realiseren dat deze boodschap gedurende de hele cyclus, ook bij de accountant, in beeld moet blijven.

ChristenUnie: Begrijpt het punt van de PvdA. Er zit hier een dilemma. Dit betekent dat er ook nagedacht moet worden aan onorthodoxe maatregelen. Het gaat om creatief denken en kijken naar de regels.

VVD: Wil wel waken voor willekeur. Kijk ook eens goed naar andere gemeenten. Daar zijn al forse resultaten geboekt. Er moet wel een goed plan liggen.

ChristenUnie: Doet een voorstel van orde: kan het college niet komen met een korte notitie waarin zij reageert op de inbreng van het Forum?

GroenLinks: Het college kan ook vragen hebben aan het Forum.

College: Wil het ordevoorstel graag meenemen naar volgend jaar. Dit vanwege het tijdsbestek. Bij de conceptbegroting kan een begeleidend schrijven komen waarin aangegeven wordt wat er is gedaan met de inbreng van het Forum en hoe dit vorm heeft gekregen in de conceptbegroting. Vanaf volgend jaar kan het wel, met een extra stap, worden opgepakt.

De inbreng van met name GroenLinks is erg verhelderend. Wat wel blijft is het dilemma: verbeteren dienstverlening, denken buiten de kaders om etc. en anderzijds de zeer specifieke doelen over bijvoorbeeld handhaving. Er zit een spanning tussen het strak toepassen van de wet en het handhaven.

Stadspartij: Dit hoeft elkaar niet te bijten. Beide zaken kunnen prima opgepakt worden.

PvdA: De spanning zit juist in de uitvoering. Handhaving is belangrijk, bijvoorbeeld bij fraude. Er moet alleen wel wat genuanceerder worden gekeken naar terugvordering.

ChristenUnie: Het gaat om de kaders ‘wat is misbruik’. Deels is dit helder maar soms ook minder duidelijk. Juist bij die laatste gevallen moet je creatief kijken.

GroenLinks: Het is ook niet dat de klant zelf beslist maar dat je daar als klant en Het Plein samen afspraken over maakt en deze ook vastgelegd.

VVD: Er moet ook kritisch gekeken worden of Het Plein fouten maakt. Dat moet 0% zijn.

College: Het streven van de medewerkers van Het Plein is om geen fouten te maken. Maar het blijft natuurlijk mensenwerk. De college vat de discussie en de inbreng als volgt samen: zacht op de relatie, hard op de inhoud, zoveel mogelijk op basis van gelijkwaardigheid. In die ruimte samen op trekken om te kijken welke ruimte er binnen de regelgeving is om doelen te bereiken. Het college is overtuigd dat de regelgeving meer ruimte biedt dan dat er nu invulling aan wordt gegeven. Samen moet bekeken worden welke ruimte de wet geeft, er ontstaat dan meer ruimte om iets mogelijk te maken.

VVD: Komend jaar moet iedereen gescreend worden bij Het Plein. Bekeken moet worden of iedereen de juiste attitude heeft.

College: Aandachtspunt is nog wel: hoe meet je het effect van wat je hebt gedaan. Waar kijk je dan precies naar? Het signaal hierover is wel duidelijk. Het college zegt toe dat naar aanleiding van de bevindingen van Noppen er een Memo inclusief de stukken over de herijking armoedebeleid en schuldhulpverlening naar het Forum komt.

De Forumvoorzitter sluit de vergadering.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Behandeld in