Pagina delen

Kadernota VNOG 2022-2025

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland te laten weten geen aanleiding te zien om een reactie in te dienen op de kadernota VNOG 2022-2025 en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Voor u ligt de kadernota 2022-2025 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG).
In de vergadering van 10 december 2020 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de VNOG de kadernota 2022 - 2025 vastgesteld.

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de VNOG uiterlijk 15 april 2021 een door het Algemeen Bestuur vastgestelde kadernota hebben. Tevens verplicht de wet het bestuur om de kadernota ter kennisname aan de raden te sturen, vóór 15 april. Omdat de (financiële) beleidsvorming en kaderstelling begint bij de kadernota is er bewust voor gekozen om de kadernota vroeg aan de gemeenten aan te bieden. Mogelijke input van de gemeenten kan, na afweging in het VNOG-bestuur, worden verwerkt in de concept begroting, die in maart wordt opgesteld. De conceptbegroting gaat daarna begin april ter zienswijze naar de raden. Dat is het wettelijk formele moment voor de raden om te reageren.

Beoogd effect

De algemene financiële en beleidsmatige kaders van de gemeenschappelijke regeling VNOG aan u voorleggen en u de mogelijkheid te geven om te reageren op de kadernota VNOG 2022-2025.

Argumenten

1.1. In de Kadernota is géén nieuw beleid opgenomen.
De kadernota VNOG 2022-2025 beschrijft de (financieel-technische) uitgangspunten voor de begroting VNOG 2022 en gaat in op enkele onontkoombare, autonome ontwikkelingen. Er is geen nieuw beleid opgenomen, wel wordt een ontwikkeling aangekondigd die voor de financiën van de gemeenten en VNOG gevolgen kan krijgen (vastgoed).

1.2. De raad wordt geïnformeerd over de voortgang de toekomstvisie.
De VNOG gaat onverminderd door met het uitvoeren van de in januari 2020 vastgestelde Toekomstvisie en bijbehorende opdrachten. De financiële effecten van de Toekomstvisie waren al meerjarig verwerkt in de begroting van de gemeente 2021-2024. Over de voortgang van de Toekomstvisie worden de raden geïnformeerd, onder andere in de komende jaarstukken 2020.

1.3. In de kadernota van de VNOG is de risico-inventarisatie compleet gemaakt.
In aanvulling op de begroting 2021 is in de kadernota VNOG de risico-inventarisatie nu compleet gemaakt. De kadernota VNOG bevat verder ook een aanpassing van de beleidslijnen voor het risicomanagement, de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen en de regels omtrent de reserves.

1.4. De loon- en prijsindexatie leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
In de kadernota VNOG 2022-2025 is ten opzichte van 2021 in de financiële bijdragen van de gemeenten alleen een wijziging verwerkt in verband met de loon- en prijsindex en enkele onontkoombare autonome ontwikkelingen. In de kadernota VNOG is een stijging opgenomen van € 679.000. Dit bestaat uit autonome ontwikkelingen van € 336.000 en een prijs- en looncompensatie van € 343.000. De bijdrage voor 2022 voor de gemeente Zutphen stijgt hierdoor met € 39.000 ten opzichte van 2021.

1.5. De reserves hebben een redelijke omvang.
Het beschikbare weerstandsvermogen van de VNOG is, met inachtneming van de geïdentificeerde risico's en onder toepassing van voornoemde (nieuwe) beleidslijnen, in de kadernota VNOG afgezet tegen het benodigde weerstandsvermogen. Op grond van de nieuwe uitgangspunten hebben de reserves van de VNOG momenteel een redelijke omvang.

Kanttekeningen

1.1. In de kadernota wordt een ontwikkeling aangekondigd die voor de financiën van de VNOG gevolgen kan krijgen (vastgoed/huisvesting kazernes).
De uitkomsten van het onderzoek (nul-/conditiemeting) naar de huidige staat van de 56 kazernes die de VNOG gebruikt kunnen aanleiding geven tot investeringen voor de gemeenten. De kosten voor een nul-/conditiemeting zijn namelijk in principe voor rekening van de gebouweigenaren (de gemeenten). Het onderzoek is deels al uitgevoerd en verloopt in overleg met de gemeentelijke gebouwbeheerders. Het is nog niet bekend wanneer wij in beeld hebben wat de kosten gaan worden.

Risico’s

De kadernota VNOG brengt voor Zutphen in 2022 geen risico’s met zich mee. Wat nog wel speelt is de demarcatie van de huisvesting van de brandweerkazernes (zie ook kanttekeningen). Afhankelijk van de nog te maken keuzes omtrent de precieze taakverdeling tussen gemeenten (gebouweigenaar) en VNOG kunnen effecten ontstaan. Bepaalde gemeentelijke beheerstaken in de kazernes kunnen mogelijk bij de VNOG komen te liggen. De huidige demarcatielijst blijft de onderlegger voor wie verantwoordelijk is voor bepaalde onderhoudstaken.

Er zijn afspraken gemaakt over de financiële bijdrage van de gemeente Zutphen en het beheer en onderhoud tot eind 2021. Wij dragen in 2021 € 140.000 bij aan de VNOG voor huisvestingskosten, wij krijgen daarop € 58.000 compensatie omdat de locatie Zutphen als volwaardige kazerne (met nog 4 kazernes binnen de VNOG) wordt gezien.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De kadernota VNOG wordt verwerkt in de conceptbegroting 2022. Vervolgens gaat de conceptbegroting VNOG 2022 begin april naar de raden voor hun zienswijze. Tenslotte stelt het AB in juni 2021 de begroting 2022 vast.

Rapportage/evaluatie

De kadernota VNOG maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus. De nota is een bouwsteen voor de begroting VNOG 2022. Tussentijdse rapportage en verantwoording vindt plaats via de 1e en 2e financiële verkenning. De eindrapportage vindt plaats via de jaarstukken: jaarverslag en jaarrekening VNOG 2022.

Financiën

De kadernota VNOG 2022-2025 leidt tot een wijziging van de gemeentelijke bijdrage voor 2022 ten opzichte van 2021. De totale gemeentelijke bijdragen aan de VNOG voor 2022 bedraagt € 48.264.000. Hiervan valt € 2.741.000 ten laste van de gemeente Zutphen (percentage 5,78%). Ten opzichte van 2021 gaat de gemeentelijke bijdrage omhoog met € 39.000. In de begroting van Zutphen, jaarschijf 2022 is een bedrag van € 2.702.000 opgenomen. Voor de index is een stelpost opgenomen. In de begroting is dus een bedrag opgenomen van € 2.702.000 en € 39.000 (stelpost) = € 2.741.000.

Bijlagen

  1. Aanbiedingsbrief colleges kadernota VNOG 2022 2025
  2. Concept kadernota VNOG 2022-2025.
  3. Brief aan VNOG bij kadernota VNOG 2022-2025.

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0003

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 19 januari 2021 met nummer 179451b e s l u i t :

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland te laten weten geen aanleiding te zien om een reactie in te dienen op de kadernota VNOG 2022-2025 en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 1 maart 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 01-03-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie bijlage

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 8 februari 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 08-02-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
videoconference
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
B.M. Duizer