Pagina delen

Kadernota VNOG 2022-2025

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland te laten weten geen aanleiding te zien om een reactie in te dienen op de kadernota VNOG 2022-2025 en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Voor u ligt de kadernota 2022-2025 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG).
In de vergadering van 10 december 2020 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de VNOG de kadernota 2022 - 2025 vastgesteld.

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de VNOG uiterlijk 15 april 2021 een door het Algemeen Bestuur vastgestelde kadernota hebben. Tevens verplicht de wet het bestuur om de kadernota ter kennisname aan de raden te sturen, vóór 15 april. Omdat de (financiële) beleidsvorming en kaderstelling begint bij de kadernota is er bewust voor gekozen om de kadernota vroeg aan de gemeenten aan te bieden. Mogelijke input van de gemeenten kan, na afweging in het VNOG-bestuur, worden verwerkt in de concept begroting, die in maart wordt opgesteld. De conceptbegroting gaat daarna begin april ter zienswijze naar de raden. Dat is het wettelijk formele moment voor de raden om te reageren.

Beoogd effect

De algemene financiële en beleidsmatige kaders van de gemeenschappelijke regeling VNOG aan u voorleggen en u de mogelijkheid te geven om te reageren op de kadernota VNOG 2022-2025.

Argumenten

1.1. In de Kadernota is géén nieuw beleid opgenomen.
De kadernota VNOG 2022-2025 beschrijft de (financieel-technische) uitgangspunten voor de begroting VNOG 2022 en gaat in op enkele onontkoombare, autonome ontwikkelingen. Er is geen nieuw beleid opgenomen, wel wordt een ontwikkeling aangekondigd die voor de financiën van de gemeenten en VNOG gevolgen kan krijgen (vastgoed).

1.2. De raad wordt geïnformeerd over de voortgang de toekomstvisie.
De VNOG gaat onverminderd door met het uitvoeren van de in januari 2020 vastgestelde Toekomstvisie en bijbehorende opdrachten. De financiële effecten van de Toekomstvisie waren al meerjarig verwerkt in de begroting van de gemeente 2021-2024. Over de voortgang van de Toekomstvisie worden de raden geïnformeerd, onder andere in de komende jaarstukken 2020.

1.3. In de kadernota van de VNOG is de risico-inventarisatie compleet gemaakt.
In aanvulling op de begroting 2021 is in de kadernota VNOG de risico-inventarisatie nu compleet gemaakt. De kadernota VNOG bevat verder ook een aanpassing van de beleidslijnen voor het risicomanagement, de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen en de regels omtrent de reserves.

1.4. De loon- en prijsindexatie leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
In de kadernota VNOG 2022-2025 is ten opzichte van 2021 in de financiële bijdragen van de gemeenten alleen een wijziging verwerkt in verband met de loon- en prijsindex en enkele onontkoombare autonome ontwikkelingen. In de kadernota VNOG is een stijging opgenomen van € 679.000. Dit bestaat uit autonome ontwikkelingen van € 336.000 en een prijs- en looncompensatie van € 343.000. De bijdrage voor 2022 voor de gemeente Zutphen stijgt hierdoor met € 39.000 ten opzichte van 2021.

1.5. De reserves hebben een redelijke omvang.
Het beschikbare weerstandsvermogen van de VNOG is, met inachtneming van de geïdentificeerde risico's en onder toepassing van voornoemde (nieuwe) beleidslijnen, in de kadernota VNOG afgezet tegen het benodigde weerstandsvermogen. Op grond van de nieuwe uitgangspunten hebben de reserves van de VNOG momenteel een redelijke omvang.

Kanttekeningen

1.1. In de kadernota wordt een ontwikkeling aangekondigd die voor de financiën van de VNOG gevolgen kan krijgen (vastgoed/huisvesting kazernes).
De uitkomsten van het onderzoek (nul-/conditiemeting) naar de huidige staat van de 56 kazernes die de VNOG gebruikt kunnen aanleiding geven tot investeringen voor de gemeenten. De kosten voor een nul-/conditiemeting zijn namelijk in principe voor rekening van de gebouweigenaren (de gemeenten). Het onderzoek is deels al uitgevoerd en verloopt in overleg met de gemeentelijke gebouwbeheerders. Het is nog niet bekend wanneer wij in beeld hebben wat de kosten gaan worden.

Risico’s

De kadernota VNOG brengt voor Zutphen in 2022 geen risico’s met zich mee. Wat nog wel speelt is de demarcatie van de huisvesting van de brandweerkazernes (zie ook kanttekeningen). Afhankelijk van de nog te maken keuzes omtrent de precieze taakverdeling tussen gemeenten (gebouweigenaar) en VNOG kunnen effecten ontstaan. Bepaalde gemeentelijke beheerstaken in de kazernes kunnen mogelijk bij de VNOG komen te liggen. De huidige demarcatielijst blijft de onderlegger voor wie verantwoordelijk is voor bepaalde onderhoudstaken.

Er zijn afspraken gemaakt over de financiële bijdrage van de gemeente Zutphen en het beheer en onderhoud tot eind 2021. Wij dragen in 2021 € 140.000 bij aan de VNOG voor huisvestingskosten, wij krijgen daarop € 58.000 compensatie omdat de locatie Zutphen als volwaardige kazerne (met nog 4 kazernes binnen de VNOG) wordt gezien.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De kadernota VNOG wordt verwerkt in de conceptbegroting 2022. Vervolgens gaat de conceptbegroting VNOG 2022 begin april naar de raden voor hun zienswijze. Tenslotte stelt het AB in juni 2021 de begroting 2022 vast.

Rapportage/evaluatie

De kadernota VNOG maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus. De nota is een bouwsteen voor de begroting VNOG 2022. Tussentijdse rapportage en verantwoording vindt plaats via de 1e en 2e financiële verkenning. De eindrapportage vindt plaats via de jaarstukken: jaarverslag en jaarrekening VNOG 2022.

Financiën

De kadernota VNOG 2022-2025 leidt tot een wijziging van de gemeentelijke bijdrage voor 2022 ten opzichte van 2021. De totale gemeentelijke bijdragen aan de VNOG voor 2022 bedraagt € 48.264.000. Hiervan valt € 2.741.000 ten laste van de gemeente Zutphen (percentage 5,78%). Ten opzichte van 2021 gaat de gemeentelijke bijdrage omhoog met € 39.000. In de begroting van Zutphen, jaarschijf 2022 is een bedrag van € 2.702.000 opgenomen. Voor de index is een stelpost opgenomen. In de begroting is dus een bedrag opgenomen van € 2.702.000 en € 39.000 (stelpost) = € 2.741.000.

Bijlagen

  1. Aanbiedingsbrief colleges kadernota VNOG 2022 2025
  2. Concept kadernota VNOG 2022-2025.
  3. Brief aan VNOG bij kadernota VNOG 2022-2025.

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0003

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 19 januari 2021 met nummer 179451b e s l u i t :

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland te laten weten geen aanleiding te zien om een reactie in te dienen op de kadernota VNOG 2022-2025 en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 8 februari 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 08-02-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SP
PvdAF.J.M. Heitling
BurgerbelangE Yildirim
D66P Van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijM van van Ast
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom aan alle aanwezigen bij deze digitale vergadering van het Technisch Blok.

2. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en/of amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 8 februari 2021

BewustZW: Deze toezeggingenlijst heeft geen inhoud. Hier is iets mis gegaan.

Voorzitter: Bedankt voor de attendering, we gaan dit na.

4b. Toezeggingenlijst Raad 8 februari 2021

Geen opmerkingen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Aanvullende subsidie Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2021

Voorzitter: Geen opmerkingen. Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5b. Bestemmingsplan Noorderhaven veld 15 - 17

Geen opmerkingen. Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland

GroenLinks: Het is niet nodig de gemeenschappelijke regeling om de aangevoerde reden op deze manier te wijzigen. We hebben dat bij een andere gemeenschappelijke regeling al aangekaart.

BewustZW: Daar zijn wij het mee eens.

College: Ik heb geen vraag gehoord voorzitter, alleen een mening.

CDA: Dan willen wij toch graag horen wat de vraag is en hoe het antwoord daarop luidt.

GroenLinks: Waarom is voor een specifiek probleem een algehele bevoegdheid gecreëerd?

College: Daar heb ik nu geen concreet antwoord op, dat vraag ik voor u na.

BewustZW: Kunnen wij het antwoord voor de raadsvergadering ontvangen?

College: Zeker, u ontvangt het antwoord voorafgaand aan de besluitvorming in de raad.

Voorzitter: Er zijn verder geen vragen. Het voorstel kan worden geagendeerd voor de raad.

7. Kadernota VNOG 2022-2025

BewustZW: Er zitten (financiële) consequenties aan deze kadernota die nog niet geheel duidelijk zijn. Voorafgaand aan de Voorjaarsnota moet daarover duidelijkheid zijn, zodat we niet voor voldongen feiten worden geplaatst.

D66: In april kunnen we toch nog een zienswijze indienen?

College: Het is wel de bedoeling dat u op dit moment eventuele op- en aanmerkingen maakt. Dat kan uiterlijk nog in de raadsvergadering van 1 maart 2021.

Voorzitter: Er zijn verder geen vragen. Het voorstel kan worden geagendeerd als een bespreekstuk in de raad.

8. Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2025 gemeente Zutphen

PvdA: Dit onderwerp is te groot voor een bespreking in het Technisch Blok. Wij vinden dat dit onderwerp een eigen Forum verdient.

Stadspartij: De Stadspartij staat voor het welzijn van onze inwoners in de breedste zin van het woord. Zijn we afhankelijk van subsidies om tot een lokaal preventieakkoord te komen? En als dat niet zo is, op welke wijze gaan we dan een preventieakkoord realiseren?

BewustZW: Hier zou een eigen Forum aan besteed moeten worden.

CDA: Een vraag aan de heren Heitling en Jansen. We hebben nog 45 minuten te gaan in dit Forum. Waarom bespreken we het onderwerp niet nu, zoals de Agendacommissie heeft voorgesteld? Ook gelet op de agendadruk en de vele Forumavonden die al zijn ingepland?

PvdA: Wij zijn nu niet voorbereid op een bespreking. Het onderwerp is belangrijk en verdient een goede bespreking.

BewustZW: Dit onderwerp houdt verband met andere onderwerpen die nog besproken gaan worden. Om e.e.a. te kunnen afwegen kan een apart Forum uitkomst bieden.

GroenLinks: Wij zijn geen specialist op dit onderwerp, als een bespreking nodig is, kan dit beter in een afzonderlijk Forum plaatsvinden.

College: De raad gaat over de agendering, dat laat ik aan u. Het concept lag in september ter inzage, daarop hebben we veel reacties gehad en die zijn verwerkt in de voorliggende nota. In antwoord op de vraag van de Stadspartij kan ik melden dat we de subsidie inmiddels toegekend hebben gekregen.

VVD: Een apart Forum is wat ons betreft prima.

D66: Wij kunnen daarbij aansluiten.

Stadspartij: Wij hebben nog vragen die we graag beantwoord zien. Dat kan ook in een apart Forum.

Burgerbelang: Een apart Forum is akkoord.

Voorzitter: Uw verzoek is helder, we zullen dit aan de Agendacommissie meegeven.

9. Lijst ingekomen stukken Raad 1 maart 2021

Voorzitter: Er zijn geen opmerkingen. De lijst kan conform de gedane afhandelingsadviezen door naar de raad.

10. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 8 februari 2021

PvdA: Een vraag bij het memo Actualisatie Burap-2 2020 (nummer 4). Er is minder uitgegeven dan begroot door Corona. Kan de wethouder dat toelichten?

College: Er zijn meerdere oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. We nemen met dit bericht een voorschot op de jaarrekening, waarin we de definitieve cijfers presenteren. Op dat moment kunnen we ook meer tekst en uitleg geven en alle cijfers verantwoorden.

BewustZW: We kunnen ook in eerder stadium een tussenbalans van de jaarrekening bespreken.

College: Dat zou ik willen afraden. Er zijn slechts een paar mensen die dit werk kunnen doen en zij hebben hun handen meer dan vol.

D66: Dreigen met personele consequenties is onnodig.

BewustZW: We zijn bezig in control te komen. Tussentijds de thermometer hanteren kan verstandig zijn.

College: Van de opmerking van D66 word ik verdrietig. Natuurlijk is het zo dat de raad gaat over haar agenda en prioriteiten. We zijn echter al geruime tijd veel werk aan het verzetten en maken grote stappen.

Voorzitter: Er zijn verder geen opmerkingen over de ter inzage liggende stukken.

11. Lange Termijn Agenda versie 8 februari 2021

Geen opmerkingen.  

12. Vaststellen forumverslag(en)

12a. Forumverslag 10-12-2020

Het Forumverslag van 10 december 2020 wordt vastgesteld.

12b. Forumverslag 11-01-2021

Het Forumverslag van 11 januari 2021 wordt vastgesteld.

12c. Forumverslag 12-01-2021

Het Forumverslag van 12 januari 2021 wordt vastgesteld.

13. Sluiting

Voorzitter: Bedankt voor uw bijdrage vanavond, de vergadering is gesloten.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 1 maart 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 01-03-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie bijlage

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend