Kadernota Op weg, visie en kaders voor regionale samenwerking op basismobiliteit

Onderwerp Kadernota Op weg,...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Kadernota Op weg, visie en kaders voor regionale samenwerking op basismobiliteit

Onderwerp Kadernota Op weg, visie en kaders voor regionale samenwerking op basismobiliteit
Portefeuillehouder J. Pennings - Hanemaaijer
Inlichtingen bij H.M.A.A. van Vliet StB/OR
587699 h.vanvliet@zutphen.nl

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Basismobiliteit - memo
Basismobiliteit - Regionale kadernota
Basismobiliteit - Inspraakreacties op Kadernota

Forum van 23 maart 2015


Toelichting griffie:

Regionaal wordt gewerkt aan een kadernota, waarin wordt geschetst op welke wijze de colleges in de regio van plan zijn vanaf 1 januari 2017 vorm te geven aan de zogenaamde ‘basismobiliteit’.
Deze datum houdt verband met het besluit van de provincie Gelderland om de taak op het gebied van regiotaxi die zij nu uitvoert namens de gemeenten, per die datum weer terug te geven aan de regio.
De Provincie is bereid geld beschikbaar te stellen voor de periode 2017 - 2019, maar stelt daarbij als voorwaarde onder andere dat de regio vóór 1 april 2015 besluit tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst.

Het college is van plan om een dergelijke regionale samenwerkingsovereenkomst aan te gaan, maar wil tevoren de raad in de gelegenheid stellen om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Vanwege de nauwe samenhang staan in het Forum van 23 maart 2015 het memo over de concept-kadernota ‘Op weg, visie en kaders voor regionale samenwerking op basismobiliteit’ en het raadsvoorstel ‘Samenwerkingsovereenkomst met provincie Gelderland over basismobiliteit’ gezamenlijk geagendeerd.

De planning is dat de door de raad vast te stellen kadernota kort voor het zomerreces in zijn definitieve vorm wordt voorgelegd. Op dit moment kunnen –net als in alle overige betrokken gemeenteraden- eventuele op- en aanmerkingen worden gemaakt. Alle in de betrokken raden geuitte op- en aanmerkingen worden gebundeld en voorzien van een reactie en indien mogelijk of wenselijk verwerkt in het definitieve voorstel.

Gelet op de door de Provincie gestelde voorwaarde rond het besluit tot samenwerking is het raadsvoorstel ook opgenomen op de raadsagenda.


Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum: 23-03-2015
Tijd: 20:00 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Behandeling: Informerend
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: G.I. Timmer
Griffier: M.J.E. van den Berg

Aanwezig namensNaam
BurgerbelangA. Verwoort
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW

Portefeuillehouder(s): P Withagen
Ondersteuners: H.M.A.A. van Vliet, A. Noordam
Pers: nee
Publiek: 12
Insprekers: nee

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is gelijktijdig met het onderwerp “Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek” besproken. Zie dat verslag voor het besprokene.

 


Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

DatumDoor
23-03-2015Forum
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl