Pagina delen

Kadernota Op weg, visie en kaders voor regionale samenwerking op basismobiliteit

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 23 maart 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Regionaal wordt gewerkt aan een kadernota, waarin wordt geschetst op welke wijze de colleges in de regio van plan zijn vanaf 1 januari 2017 vorm te geven aan de zogenaamde ‘basismobiliteit’.
Deze datum houdt verband met het besluit van de provincie Gelderland om de taak op het gebied van regiotaxi die zij nu uitvoert namens de gemeenten, per die datum weer terug te geven aan de regio.
De Provincie is bereid geld beschikbaar te stellen voor de periode 2017 - 2019, maar stelt daarbij als voorwaarde onder andere dat de regio vóór 1 april 2015 besluit tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst.

Het college is van plan om een dergelijke regionale samenwerkingsovereenkomst aan te gaan, maar wil tevoren de raad in de gelegenheid stellen om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Vanwege de nauwe samenhang staan in het Forum van 23 maart 2015 het memo over de concept-kadernota ‘Op weg, visie en kaders voor regionale samenwerking op basismobiliteit’ en het raadsvoorstel ‘Samenwerkingsovereenkomst met provincie Gelderland over basismobiliteit’ gezamenlijk geagendeerd.

De planning is dat de door de raad vast te stellen kadernota kort voor het zomerreces in zijn definitieve vorm wordt voorgelegd. Op dit moment kunnen –net als in alle overige betrokken gemeenteraden- eventuele op- en aanmerkingen worden gemaakt. Alle in de betrokken raden geuitte op- en aanmerkingen worden gebundeld en voorzien van een reactie en indien mogelijk of wenselijk verwerkt in het definitieve voorstel.

Gelet op de door de Provincie gestelde voorwaarde rond het besluit tot samenwerking is het raadsvoorstel ook opgenomen op de raadsagenda.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 23-03-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is gelijktijdig met het onderwerp “Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek” besproken. Zie dat verslag voor het besprokene.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in