Pagina delen

Kadernota 2018 - 2021 en Jaarstukken 2016 van Tribuut

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 8 mei 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (art. 34b) zijn alle GR's verplicht om jaarlijks voor 15 april een Kadernota aan te leveren bij de gemeenteraad. De raad neemt via de Kadernota kennis van welke inhoudelijke en financiële uitgangspunten de GR hanteert voor de begroting van het volgende jaar. De begroting van een GR dient jaarlijks voor 15 juli te worden vastgesteld.
Acht weken voordat de begroting door de GR wordt vastgesteld wordt deze ook toegezonden aan de gemeenteraad, zodat deze zijn zienswijze kan meegeven (art. 35).

Vooruitlopend op deze formele zienswijze kan de raad eerder ook al richting het college aangeven hoe wordt aangekeken tegen de in de Kadernota aangegeven uitgangspunten, zodat het college dit kenbaar kan maken bij de GR.

Tribuut is een nieuwe GR en het Presidium heeft het college verzocht om in deze vergadering naast een duiding van de Kadernota ook een beeld te schetsen hoe het eerste jaar Tribuut is verlopen.
De Jaarstukken van Tribuut kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 08-05-2017 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPG.J.N. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinks
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering, licht het doel van de bespreking toe en geeft aan dat er geen besluitvorming voortvloeit uit de bespreking.

Het college licht met betrekking tot de jaarrekening toe dat het bestuur en directie van Tribuut tevreden zijn over het verloop. Omdat Zutphen het 'plus-pakket' afneemt, zijn de kosten voor Zutphen hoger dan die voor andere gemeenten. 

D66 vraagt of andere gemeenten in de toekomst gebruik gaan maken van het plus-pakket zodat het draagvlak van Tribuut wordt vergroot. Als we als gemeente zelf gaan heffen zijn de kosten hoger dan wanneer Tribuut dat doet. 

Het college antwoordt dat Zutphen juist minder gebruik wil gaan maken van het plus-pakket. Zutphen gaat niet zelf belastingen heffen maar er zal worden gekeken of bepaalde belastingen ondergebracht kunnen worden in andere verordeningen.

De VVD stelt dat gebruik van het plus-pakket ook meer moet opbrengen maar Zutphen (95%) heeft een lager opbrengstpercentage dan andere gemeenten (ca. 97%).

Het college licht toe dat bepaalde heffingen nog niet geïnd konden worden op moment van opstellen van de jaarrekening. Daardoor staat een percentage vermeld van 95. Inmiddels ligt het percentage op het niveau van de andere gemeenten.

Burgerbelang informeert of er gemeenten zijn die ook zelf bepaalde belastingen heffen (bijvoorbeeld hondenbelasting).

Het college geeft aan dat dit niet het geval is. Alle aanslagen en heffingen van alle gemeenten verlopen via Tribuut. 

Over de kadernota licht het college toe dat in 2018 een aanbesteding voor de belastingapplicatie gaat starten die in 2019 operationeel dient te zijn. Ook ligt er een uitbestedingsopdracht bij Tribuut om het werkgebied te vergroten tot ca. 400.000 inwoners. Voorwaarde is wel dat de organisatie 'goed' staat voordat sprake is van uitbreiding.

PvdA vraagt in hoeverre de besparing van € 0,6 mln. is gerealiseerd die is beoogd met de oprichting van Tribuut. Ook wordt gevraagd wat de kwaliteit is van de dienstverlening door Tribuut (bijvoorbeeld met betrekking tot bezwaar en beroep) en hoe het gaat met het personeel dat destijds is geconfronteerd met de oprichting van Tribuut.

D66 vraagt een toelichting op de mutaties in het personeelsbestand. Ook wordt gewezen op de extra kosten van ca. € 0,6 mln. voor gedwongen invordering; waarom heeft het bestuur daartoe besloten en wat is het aandeel voor Zutphen? 

CU informeert hoe Tribuut omgaat met inwoners die moeite hebben met de digitalisering.

SP vraagt of hard is te maken dat de kosten van invordering door Tribuut lager zijn dan wanneer de gemeente zelf de invordering doet met inachtneming van de loonkosten van de directeur van Tribuut. Ook wordt gevraagd hoe de kwaliteit van Truibuut en het gebruik van de balie kan worden verbeterd.  

Het college licht toe dat de beoogde besparing van € 0,6 mln. jaarlijks wordt gerealiseerd. De afhandeling van bezwaren gebeurt binnen de gestelde termijnen en het aantal bezwaarschriften is gedaald. Van de medewerkers die zijn meegegaan naar Tribuut zijn er drie teruggekeerd bij de gemeente Zutphen. Van de overigen zijn er geen signalen dat het niet goed gaat. In geval van problemen met digitalisering kunnen inwoners zich melden aan de balie van de betreffende gemeente waar zij wonen en worden zij daar geholpen. In de brief bij de aanslagen wordt hier op gewezen. Het salaris van de directeur is vastgesteld en marktconform. De dwanginvordering wordt uitgevoerd door Tribuut maar de kosten worden overgeheveld naar de gemeenten die het betreft. De kosten voor dwanginvordering staan ook opgenomen in de begroting en zowel kosten als opbrengsten komen voor rekening van Zutphen. 

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken.  

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in