Pagina delen

Kader inzet Buurtsportcoaches

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 29 februari 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Afgelopen jaar is een start gemaakt met het opstellen van de Agenda Sport & bewegen. Ook is bij het Ministerie een aanvraag gedaan voor de Brede Impuls Combinatiefuncties. Het Ministerie heeft de aanvraag toegewezen waardoor budget is ontvangen voor de cofinanciering van de inzet van 9,72 fte aan buurtsportcoaches. Deze kunnen een bijdrage leveren aan de realisatie van gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

De portefeuillehouder (Pennings) heeft het Presidium verzocht om de Raad via het Forum bij te praten over de Agenda Sport & Bewegen en de inzet van Buurtsportcoaches. Het presidium heeft ingestemd met dit verzoek.

Portefeuillehouder geeft aan de hand van een presentatie een toelichting (15 min.) waarna de woordvoerders aanvullende vragen kunnen stellen. Aan het eind concludeert de voorzitter of het onderwerp voldoende is besproken en of de fracties voldoende zijn geinformeerd. 

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 29-02-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Verwoort
Griffier
A. Koster - de Lange
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksS. Uenk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter geeft het woord aan het college voor de informerende presentatie.

Het College is blij om bij elkaar te zijn over de sportagenda. Er zijn diverse informatieavonden geweest bij onder andere sportverenigingen. Nu is het goed om de raad via het forum te informeren. De presentatie wordt namens het college gehouden door Harold Bus (ambtelijk ondersteuner) en Rens van Kleij (externe kwartiermaker). Het college hoopt voor de zomervakantie de eerste sportcoaches aan het werk te hebben.

Ambtelijk ondersteuner stelt de organisatie rondom het onderwerp voor en houdt presentatie. De presentatie  geeft inzicht in wat er tot nu toe gedaan. Ook de thema’s van de sportagenda worden belicht.

Rens van Kleij neemt het forum in zijn presentatie mee in de ontwikkelingen rondom de buurtsportcoaches, de input uit Zutphen, de uitgangspunten voor Zutphen en de aanpak.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid tot het stellen van vragen.

D66: Hoe worden de drie van de vijf euro’s verdiend?

BewustZW: Is er weerstand vanuit de verenigingen? Hoe zijn de ervaringen in andere gemeenten? Hoe is de informatievoorziening naar de raad tot aan de zomervakantie?

Lijst van Vliet: Is er sprake van goed overleg? Gaan we niet op de stoel van de verenigingen zitten? Wat betekent dit voor de bestaande beleidsplannen van verenigingen? Is de buurtsportcoaches een verlengstuk van de gemeente? Kunnen we iedereen bereiken? Is nieuw geld van de gemeente nodig? Het retributiefonds vergoedt ook kosten van activiteiten; blijft dit fonds bestaan?

PvdA: Welke verenigingen doen nu mee? Is de financiering een probleem voor de vereniging? Hoe gaat het in andere gemeenten?

VVD: Waarom zijn we op 9,72 fte uitgekomen? Waarom hoog ingezet; ook met het oog op de financiering van 60% door de verenigingen? Wat zijn de taken van de buurtsportcoaches en is er een taakomschrijving? Denken verenigingen nu niet: “we komen goedkoop aan vrijwilligers”? Hoe bereik je de mensen die niet in verenigingsverband actief zijn? We heffen de Oranjevereniging op; kan het werk worden opgevangen door betaalde krachten?

Burgerbelang: Zijn er doelstellingen en prestatieafspraken voor de buurtsportcoaches geformuleerd?  Zijn er struikelblokken vanuit andere verenigingen bekend?

SP: Wat is “in elkaars kracht zetten”? Hoe gaan we om met inwoners die nu nog niet zijn aangesloten?

ChristenUnie: Hoe bereiken we mensen in achterstandswijken en mensen die geen lid zijn van een vereniging? Hoe signaleer je een hulpvraag?

CDA: Geen vragen. Veel succes.

GroenLinks: Gaat het om nieuwe of bestaande fte’s? Wordt er geschoven met middelen en welke taken vervallen er in dat geval? Heeft het consequenties of biedt het kansen voor het jongerenwerk? Wat is de rol van de gemeente? Wat is het beoogde effect en hoe wordt dit gemeten?

Stadspartij: Wat is: “het optimaal benutten van de openbare ruimte”? Waar komt die genoemde drie euro vandaan? Wie en wat is een buurtsportcoaches en vooral waar komt hij/zij vandaan? Wat gebeurt er op lange termijn; is er een lange termijn visie?

De voorzitter geeft het woord aan het college.

Het college geeft eerst het woord aan Rens van Kleij voor het beantwoorden van de vragen.

Rens van Kleij antwoordt met betrekking tot de vragen over het verdienmodel dat sport breed wordt ingezet. Daardoor is het mogelijk om vanuit verschillende invalshoeken, die in relatie staan tot de doelstellingen, te financieren.

Voor de zomervakantie ontvangt de raad een update.

Met betrekking tot de relatie tussen de buurtsportcoaches en de verenigingen merkt Rens van Kleij op dat er altijd overleg is en blijft. De buurtsportcoaches gaan niet op de stoel zitten van de vereniging. De vereniging houdt zijn eigen beleidsplan.

De buurtsportcoaches is geen verlengstuk van de gemeente.

In achterstandswijken gaat het juist om “meedoen”. De verbinding met onderwijs is daar belangrijk. Het gaat niet alleen om sport.

Er is geen nieuw geld van de gemeente nodig; de genoemde 60% wordt bij derden gehaald. De financiering van de genoemde 60% hoeft geen probleem te zijn. Soms is het wel een uitdaging. Dat is ook de ervaring uit andere gemeenten.

Op de vraag over de diversiteit van de initiatieven tot nu toe wordt opgemerkt dat het om diverse zorginstellingen en verenigingen gaat.

De 9,72 fte's is een gevolg van de rijksregeling. Er is gekozen voor een hoge ambitie omdat we hoog willen inzetten. Er is geen risico omdat we niet moeten hoeven terug te betalen als we de doelstellingen niet halen. We kunnen na een jaar de doelstellingen wel bijstellen.

Het college vult aan dat ook vanuit de gemeente 1 fte wordt ingezet.

VVD: wat gebeurt er als de verenigingen het geld niet kunnen ophoesten?

Het college: Als we het eerste jaar het plan niet kunnen waarmaken, dan stellen we de ambities bij.

Rens van Kleij: We maken afspraken met de buurtsportcoaches over de output die geleverd moet worden. Buurtsportcoaches zullen vrijwilligers niet verdringen; daar wordt voor gewaakt.

De ervaringen bij andere gemeenten zijn divers. Sommige initiatieven komen vanzelf. Soms moet er samen worden gezocht naar goede initiatieven.

Als voorbeeld voor het in de kracht zetten wordt aangegeven dat een buurtsportcoach kan meehelpen bij het opbouwen van het jeugdwerk.

De rol van de gemeente is dat zij een “vinger aan de pols” houden.

Het college over het lange termijn effect: Het gaat niet alleen om nieuwe initiatieven. Ook bestaande initiatieven kunnen een steuntje in de rug gebruiken omdat het soms erg lastig is om bestaande initiatieven te laten bestaan. Voordeel van dit plan is dat we kinderen via de scholen kunnen bereiken.

Rens van Kleij: De buurtsportcoach komt bij voorkeur uit Zutphen.

Voorzitter: zijn er nog onbeantwoorde vragen?

Lijst van Vliet: graag nog een antwoord over het retributiefonds.

College: Fonds blijft bestaan en er kan een beroep op worden gedaan.

GroenLinks: De vraag over het lange termijneffect. Hoe wordt gemeten?

College: Het is lastig om de effecten in beeld te brengen. Het effect is nu al zichtbaar. We zien nieuwe initiatieven en nieuwe samenwerkingsvormen.

BewustZW: hoe ga je om met de risico’s in relatie met de het werkgeverschap bij sportverenigingen?

Rens van Kleij: Dit kan je onderbrengen bij organisaties zoals Sportkader Nederland.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende besproken is en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in