Pagina delen

Kader Anders samenwerken aan een sterk Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Het kader Anders Samenwerken aan een sterk Zutphen vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Anders Samenwerken is één van de speerpunten uit het coalitieakkoord: ‘Inwoners, ondernemers en organisaties werken als partners samen aan een sterk Zutphen’. Er zijn de afgelopen jaren nieuwe vormen van samenwerken en participatie uitgeprobeerd, bestaande werkwijzen verbeterd en vooruitlopend op de Omgevingswet experimenten uitgevoerd (zie bijlage bij kader met voorbeelden).
De raad is hierover op 12 december 2019 tussentijds geïnformeerd. Er is toen afgesproken langs de lijn van de Omgevingswet verder te werken aan rollen, processen en instrumentarium.
Tegelijkertijd zien we zien dat de relatie met het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en initiatieven in het Sociaal domein steeds belangrijker wordt en ook nadere uitwerking vraagt.
Anders samenwerken is een cultuurverandering waarbij we vooral doen, uitproberen en leren. Daarom is Anders samenwerken een belangrijk onderdeel van de Organisatieontwikkeling. De lijn ‘Meer zelfbewustzijn in de samenwerking’ benoemt dat meer openheid en zelfbewustzijn nodig is om in de samenwerking de goede dingen te doen op basis van een goed contact met de omgeving (buiten/binnen).
Om richting en verband aan de ontwikkelingen te geven is dit kader geschreven.

Op 9 november 2020 heeft de raad de motie ‘Bestuurlijke vernieuwing; samen leven is samen kiezen en samen doen’ vastgesteld. In deze motie werd de permanente raadswerkgroep Communicatie & Bestuurlijke vernieuwing de opdracht gegeven bestuurlijke vernieuwingsvoorstellen te doen die erop gericht zijn de participatie en invloed van inwoners te vergroten en te verbeteren. Met de raadswerkgroep is het proces voor de vaststelling van dit kader besproken.

Beoogd effect

We sturen met dit kader op vier doelen

  • Inclusief: meer (verschillende) Zutphenaren doen mee.
  • Betrokken en actief: mensen voelen zich betrokken en pakken op wat ze zelf kunnen.
  • Transparant en zorgvuldig: de verschillende belangen zijn helder in beeld en de besluitvorming is zorgvuldig en transparant.
  • Samen wijzer worden: onze plannen, beleid en projecten worden beter door samen te werken.

Argumenten

1.1. We willen samen Zutphen sterk maken
In de Zutphense samenleving is veel positieve energie en kennis aanwezig. Wij werken samen aan een sterk Zutphen waarin inwoners met elkaar verbonden zijn, naar elkaar omkijken, waarin iedereen van betekenis is. De opgaven en vraagstukken waar we voor staan pakken wij zoveel mogelijk samen met bewoners en organisaties op. Langs drie lijnen werken we de acties uit: 1. Meer mensen doen mee. 2. Participatie op maat. 3. Vertrouwen, lef en samen leren. De drie actielijnen versterken elkaar en vullen elkaar aan. Per actielijn is in het kader Anders Samenwerken aan een sterk Zutphen een aantal resultaten beschreven.

1.2. We maken optimaal gebruik van de aanwezige kwaliteiten in de samenleving
We stimuleren dat inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en buurten actief oppakken wat zij zelf kunnen. Wij koesteren de dynamiek in de wijken, in de eigen netwerken van inwoners en andere partijen en in de gemeente als geheel, zodat we met elkaar kansen grijpen en problemen voorkomen. We maken gebruik van verschillende instrumenten, afhankelijk van opgave en doelgroep.

1.3. Raad, college en ambtelijke organisatie doen dit samen
Raad, college en ambtelijke organisatie zetten samen de stap om de werkwijze, cultuur en instrumenten door te ontwikkelen, te borgen en te leren van de praktijk. Het is belangrijk om samen op te trekken om deze cultuurverandering tot stand te brengen.

Kanttekeningen

1.1. Niet elke opgave of vraagstuk leent zich voor Anders samenwerken
Het kan dat een vraagstuk zich niet goed leent voor zeggenschap, bijvoorbeeld als het vraagstuk een groot beroep doet op de publieke verantwoordelijkheid van de gemeente (bijvoorbeeld bij veiligheidsvraagstukken) of als het vraagstuk te specialistisch is en teveel professionele kennis vraagt. Hier zijn we duidelijk over.

1.2. Niet iedereen wil meedoen
Niet alle inwoners zitten te wachten op participatie. Zolang dit een bewuste keuze is, is dit prima,. Het is onze bedoeling om via een goede communicatie zo veel mogelijk mensen te bereiken, zodat die bewuste keuze ook echt gemaakt kan worden.

1.3. Spanning op het democratische proces
Voor de raad betekent Anders samenwerken dat er een andere relatie met de samenleving tot stand komt. Uitkomsten van participatietrajecten en initiatieven uit de samenleving moeten hun plek krijgen. Dit kan spanning geven op de kaderstellende rol van de raad. Daarom is het belangrijk steeds zorg te dragen voor democratische principes als inclusie en transparante processen, en duidelijk te maken wie welke rol heeft en beslissingsbevoegd is.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

In overleg met de raadswerkgroep communicatie en bestuurlijke vernieuwing stellen we voor om het kader in een regulier forum te bespreken. In de forumspecial van 20 mei 2021 geven initiatiefnemers en ondersteuners aan de hand van voorbeelden aan hoe in een aantal casussen de participatie verloopt. Vervolgens kan het kader in de raad besproken worden en worden vastgesteld.

Rapportage/evaluatie

Evaluatie vindt plaats in 2023.

Bijlagen

Kader Anders samenwerken aan een sterk Zutphen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0040

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 maart 2021 met nummer 184493b e s l u i t :

Het kader Anders Samenwerken aan een sterk Zutphen vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 12 april 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 12-04-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Schriks
Griffier
J Kerkhof
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksB Bresters
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66I van Dijk
VVDJ Lok
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnie
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Hij geeft het woord aan het college voor een introductie.

College: Er zijn de afgelopen jaren mooie initiatieven geweest om met participatie en samenwerken. Het is nu tijd voor een volgende stap en we moeten meer naar kaderstelling. Op 20 mei is er een forumspecial waar bestuurlijke vernieuwing centraal staat. In dit forum gaat het over anders samenwerken met inwoners en wat is de positie van de raad. Dat gaat over inwoners onderling en over de samenwerking bestuur en inwoners en wat is de positie. Daarvoor hebben we doelen geformuleerd: Inclusief, betrokken en actief, transparant en zorgvuldig, samen wijzer worden. Er zijn drie actielijnen: meer mensen doen mee, participatie op maat en vertrouwen, lef en samen leren. De gewenste resultaten.

D66: De intenties en doelen zijn goed. Het is van belang om eerst zelf te reflecteren: hoe doen we het nu? Hoe komen we daar waar we naar toe willen? En moeten we niet ook de bewoners bij aanvang betrekken bij dit proces? Zodat we van het begin werken op de wijze die voor ogen staat.

CDA: Het is een duidelijk stuk. De vraag is wel wat er nu anders is dan voorheen. Daarnaast zijn er ook vragen: Als een idee niet strookt met het beleid, hoe gaan we daar dan mee om? Als een initiatiefnemer nee te horen krijgt, waar kan deze dan terecht? Kan voor de term “right-to-challenge” een Nederlandse uitdrukking worden gebruikt?

BurgerBelang: Is het eens met het gebruik van een Nederlandse uitdrukking. Het is een helder en mooi stuk. Opgemerkt wordt dat het belangrijk is dat de gemeente juist naar de inwoners/bedrijven/ondernemers toe gaat. Vaak zijn het dezelfde gebieden die participeren, hoe gaan we andere mensen benaderen? Dat gesubsidieerde instellingen veel participeren is logisch, want dat is waar ze voor worden ingezet.

VVD: Is blij met het stuk. We merken al dat mensen graag hun mening laten horen. De VVD is er niet bang voor om kritisch te zijn op initiatieven die worden ingebracht. Deze zullen toch op basis van de verkiezingsprogramma’s worden beoordeeld. Vraag is hoe de wijkregisseurs de mensen gaan benaderen? Het gaat hierbij overigens niet alleen om het betrekken van wijken, maar ook van doelgroepen.

GroenLinks: Samenwerken past bij het DNA van GroenLinks. De ambities zijn hoog, wij hopen dat het gangbare praktijk wordt. De rol van de raad verandert hiermee en dat betekent dat we daar vertrouwen en lef voor nodig hebben en eerder de kaderstellende rol hierin nemen. Binnen deze kaders moeten we vrijheid geven. Er wordt in de notitie nog wel te weinig op het hoe ingegaan. Hoe zorgen we ervoor dat niet alleen de ‘usual suspects’ meedoen. Is er ook ruimte voor het experimenteren met nieuwe vormen van participatie, bijvoorbeeld mensen eerder aan tafel krijgen, betrekken van experts, burgers op een andere manier bij dit proces betrekken? Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor communicatie: we moeten ervoor zorgen dat mensen niet afstompen op het participatieproces.

PvdA: Is verbaasd dat er weinig kennis is van wat er al gebeurt aan participatie. Er zijn veel verschillen in de wijken in de stad. In wijkteam Noordveen wordt al veel aan samenwerking gedaan. Onlangs is er nog een presentatie gegeven met de titel Wonder van Noordveen. In het wijkteam werken vrijwilligers samen aan de buurt. Daarbij staat centraal het vertrouwen dat bewoners zelf dingen kunnen oppakken om stappen te zetten. Het gaat nu om de vraag: hoe houden we als raad controle op deze manier van werken. Verder wordt opgemerkt dat er niet meer gekort moet worden op de budgetten voor de wijkteams.

BewustZW: Het is de bedoeling om niet meteen als dicht te willen timmeren; dit past ook in de geest van de Omgevingswet.

KiesLokaal: Juicht de ontwikkeling toe. Wijst met betrekking tot online-participatie op doe-mee app en vraagt of hier bekendheid mee is.

Stadspartij: Het is belangrijk om de breedte op te zoeken. Het is vooral zaak bewoners te inspireren en om initiatieven op te halen. Waarbij een belangrijk aandachtspunt is: hoe bereiken we iedereen?

College: Het gaat hier om een proces in ontwikkeling. Dit wordt niet uitgewerkt zoals een programma. We gaan nu gewoon doen en niet uitgebreid opschrijven wat allemaal zou kunnen. Er ligt nu een kader en de vraag die nu voorligt is of we met dit kader uit de voeten kunnen. Wat doen we dan anders? Niet zoveel; we hebben vooral geschetst waar we nu staan. We hopen dat dit wordt herkend; dit stond nog niet eerder zo op papier. We hebben de raad hier in meegenomen. Dit evolueert steeds. We kunnen nu de volgende stap zetten. De uitdaging is om van richtinggevende beleidsambtenaar meer naar faciliterende beleidsambtenaar te gaan. Voor bevorderen van participatie zetten we M Power in. Dit bevordert de slagkracht van inwoners en helpt daarmee door middel van een tool. Veel mensen zijn overigens als betrokken zonder dat het college daarbij betrokken is. Right-to-challenge gaat specifiek over het overnemen van gemeentelijke taken en wordt ook benoemd onder de titel “Wij gaan het zelf doen”.

BurgerBelang: Kunnen we proberen om meer zicht te krijgen op de participatiebereidheid en de wensen in de wijken en op welke wijze we de mensen daar kunnen betrekken?

College: Met de wijkregisseurs zitten we diep in de haarvaten van de wijk. Elke inwoner moet het loket kunnen vinden. Daarnaast wordt gewezen op de wijkontwikkelingsplannen. Dit geeft een instrument om te kijken hoe een wijk eruitziet en hoe het staat met de participatie in de wijk. Daar blijken de blinde vlekken ook uit. In de beroepskrachtenoverleggen kan dan worden besproken hoe hier op in te zetten. Daarnaast wordt ook meer gebruik gemaakt van digitale participatie. Daarmee bereiken we weer andere doelgroepen, bijv. 45-minners, dan met fysieke participatie waar meer 45- plussers op af komen. Ook wordt gewezen op het Platform Open Stad dat in ontwikkeling is. Het kader biedt ook alle ruimte voor initiatieven vanuit de mensen zelf en mensen te ondersteunen bij het uitvoeren van hun ideeën. Verder wordt gewezen op het betrekken van sleutelfiguren in de wijken door de wijkregisseurs.

De voorzitter concludeert dat iedereen positief is over het stuk en dat het college hiermee verder kan. De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in Raad 26 april 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 26-04-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend