Pagina delen

Jaarverslagen 2014 en concept begrotingen 2016 Het Plein en Delta

Behandeld in Forum van 18 mei 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Jaarlijks kan de raad bij gemeenschappelijke regelingen (GR) een zienswijze indienen op de toegestuurde concept begroting, zodat opmerkingen van participerende gemeenten nog kunnen worden meegenomen alvorens de begroting door de betreffende GR wordt vastgesteld.

Een dergelijke zienswijze werd altijd door het college voorbereid en dan ter instemming aan de raad voorgelegd.
In het geval van de GR’s Het Plein en Delta is er nu voor gekozen om voorafgaand aan het opstellen van een zienswijze eerst een open gesprek te voeren over de voorgelegde concept begrotingen en de uitkomsten daarvan te verwerken in een zienswijze, welke later ter instemming wordt voorgelegd aan de raad.

Vanwege de ontwikkelingen op het gebied van de decentralisatie in het sociaal domein, de samenhang tussen de taken van Het Plein en Delta, ook in het licht van de plannen voor de beoogde fusie, worden de conceptbegrotingen van de beide instellingen gezamenlijk besproken.

Het opgestelde memo is bedoeld om aan het open gesprek toch enige structuur te bieden.

Deze concept begrotingen staan in eenzelfde Forumvergadering geagendeerd als de behandeling van de Rapportage Schulddienstverlening.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 18-05-2015 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Oosterhoff
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPH.M.H. Giesen
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is tegelijk behandeld met de Voortgangsrapportage Schulddienstverlening 2013-2014

De voorzitter opent de vergadering en introduceert het onderwerp. Daarnaast worden voorgesteld mevrouw Agnes Havekes, controller van Delta en de heer Wietze Kooistra, directeur van Het Plein. Zij zullen, waar nodig, gedurende de vergadering optreden als ambtelijke ondersteuning voor het college. De voorzitter stelt vast dat in de besluitvorming omtrent de beide begrotingen sprake is van een strakke planning (Zie tevens memo ontwerpbegrotingen 2016).

Het college krijgt het woord om de voorliggende stukken toe te lichten. Het college wil graag met de raad tot een zienswijze komen. Als voorschot hierop heeft het college een memo opgesteld. Het is de eerste keer dat de raad al in dit stadium van de begrotingssycli om haar mening wordt gevraagd. Het college voelt er veel voor om dit de volgende keer zelfs helemaal aan het begin van het proces te doen. Het college geeft aan dat de manier waarop de raad aankijkt tegen de materie mede bepalend is voor de uiteindelijke begroting. Het memo is opgesteld als een handvat en bevat onder meer een aantal voorstellen om tot kostenbesparing te komen.Veel zaken staan in het bedrijfsplan. Indien de raad hieraan haar fiat geeft leidt dit tot een nieuwe begroting.

Er zijn een aantal risico’s voor de toekomst. De subsidie neemt af terwijl de loonkosten stijgen. Daarnaast moet de gemeente zorgen voor beschut werk voor een deel van het Zutphense contingent van de DELTA medewerkers. Lastig blijft het om de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen in te schakelen. Op veel factoren heeft de gemeente geen grip zoals bijvoorbeeld de macro-economische situatie of de rijksbijdragen.

De voorzitter geeft het woord aan het forum. Men wordt uitgenodigd om op elkaar te reageren om tot een discussie te komen. Het college wordt gevraagd om steeds na iedere vraag te antwoorden in plaats van een beantwoording per termijn.

Allereerst krijgt de VVD het woord. Men wil graag weten wat het effect van de fusie gaat zijn op de begrotingen. Omdat nu sprake is van 2 begrotingen is het lastig zicht te krijgen op het totaal beeld.

Men wil daarnaast weten of de stijging van het aantal actieve bijstandsgerechtigden is meegenomen in de begroting van 2016.

Inzake de dubieuze vorderingen wil men graag weten hoe deze tot stand zijn gekomen en hoe het bedrag omlaag gebracht kan worden.

Op basis van metingen conform de prestatieladder lijkt sprake van slechts drie procent rendement. De VVD had dit rendement graag hoger gezien.

Tot slot vraagt men of er momenteel bij de schulddienstverlening sprake is van een wachtlijst.

Het college antwoordt met betrekking tot de begrotingen dat er nu twee begrotingen liggen daar het college anders vooruit zou lopen op de besluitvorming. Wel is rekening gehouden met de mogelijke effecten. Na de vergadering van 15 juni wordt meer duidelijk.

De ChristenUnie merkt op dat een begroting een bevroren moment is. Hoe zou men vinger aan de pols kunnen houden bij alle veranderingen.

De VVD suggereert dat significante wijzigingen per memo naar de raad moeten.

Burgerbelang wil dat er tijdig op onverwachte/ongewenste ontwikkelingen ingespeeld wordt.

De PvdA is van mening dat zodra het bedrijfsplan wordt vastgesteld het tijd is om een gewijzigde begroting voor te leggen.

Daarnaast zouden de twee maandelijkse rapportages over de decentralisaties en de BuRap gebruikt kunnen worden om in te rapporteren.

GroenLinks wil graag weten in hoeverre de begroting aansluit op de Strategische Agenda.

De ChristenUnie reageert op het voorstel van de PvdA. Wellicht is de voorgestelde werkwijze teveel een controle achteraf. Misschien moet men meer in scenario’s gaan denken. Wat nu als het aantal BUIG uitkeringen toeneemt van 3,5 naar 8%.

D66 verwijst naar het businessplan van drie jaar geleden. Daarin zijn een aantal doelen geformuleerd:

Minder uitkeringen

Hogere klantwaardering

-Lagere kosten.

Er moet gestuurd worden op doelen.

Het CDA vraagt of ook de risicofactoren meegenomen kunnen worden in de scenario’s.

Het college geeft aan het liefst aan de voorkant bij te sturen, werkend vanuit de beleidskaders.

Het meenemen van de risico’s bij het opstellen van de uitgangspunten wordt door het college als iets positiefs beschouwd. Zo weet ook het plein waar college en raad heen willen. Monitoring kan inderdaad in de decentralisatierapportages en de BurRap. We moet er voor gewaakt worden niet alles door te spreken daar dit teveel zal worden.

Voor wat betreft de vraag van de VVD over de vorderingen geeft het college aan dat het antwoordt hierop zal worden nagestuurd.

Namens het college gaat de heer Kooistra is op de participatieladder. Deze verdwijnt als instrument daar deze onzuiver is. Wel blijft men bijhouden hoe mensen dichter op bij de arbeidsmarkt komen. Dit percentage stijgt drastisch. De stijging is verwerkt in de begroting.
Voor wat betreft de schulddienstverlening kan worden meegedeeld dat er momenteel geen wachtlijst is.

GroenLinks vraagt nogmaals naar de aansluiting tussen de begroting en de strategische agenda.

Het college geeft aan dat de strategische agenda meerjarenbeleid is dat uiteindelijk in een begroting resulteert.

GroenLinks vraagt of dit voldoende is.

Het college geeft aan dat het onderwerp op 15 juni ook aan bod komt. Het Plein levert jaarlijks ook gegevens aan om deze af te kunnen toetsen aan het door de gemeente opgestelde beleid.

Het CDA vraagt naar de problemen omtrent het inzetten a van SROI als middel om de kosten te beperken.

Het college geeft aan dat SROI er op is gericht om mensen met achterstand aan het werk te krijgen. Dit kan in het groen zijn maar soms ook in de automatisering. SROI kent haken en ogen. SROI-banen zijn geen vaste banen maar vaak kortlopende projecten.

De Stadspartij gaat in op het de nieuwsberichten van de afgelopen tijd dat veel mensen aankloppen bij schulddienstverlening maar nul op het rekest krijgen. Wat gebeurd er met mensen die doorverwezen worden? Hoe gaan we om met mensen die niet te verwijten valt dat ze in de schulden komen?

Burgerbelang heeft nog een vraag met betrekking tot de schuldsituatie. Welk effect heeft het knippen van de budgetten?

De PvdA vraagt of de gemeente Zutphen ook categorieën a priori uitsluit, zoals zelfstandigen.

Tevens wil men weten hoe de samenwerking tussen partijen verloopt.

De SP vraagt wat bij de schulddienstverlening gedaan wordt bij met het advies van de cliëntenraad

GroenLinks vraagt of er geen dubbel werk wordt gedaan. Ook de werkgroep armoede houdt zich bezig met het onderwerp.

Men is van mening dat de opmerking schuldenproblematiek is gedragsproblematiek te ver gaat. Vaak ligt het complexer.

-Kan dieper in worden gegaan op de budgetbegeleiding?

-Kan meer worden gedaan aan individuele preventie?

-Gaat het Plein zelf ontbrekende kennis in huis halen?

Het CDA merkt op dat er geen wachtlijst is maar dat wel mensen tussen de wal en het schip raken. Hier moet samen met andere organisaties naar gekeken worden. Dit geldt ook voor de budgetbegeleiding.

De SP vindt dat teveel nadruk wordt gelegd op de eigen verantwoordelijkheid terwijl de schuldsituatie vaak complexer is. Heeft het college zicht op de materie?

Het college geeft aan veel betrokkenheid te proeven. De toelatingscriteria zijn streng 28% wordt toegelaten. Wel wordt doorverwezen. Als een cliënt echter uit beeld verdwijnt bij de partner dan is deze ook uit het zicht bij de gemeente.De gemeente heeft nog niet het antwoord o alle problemen, maar het proces speelt ook pas twee jaar.

GroenLinks vindt het verslag van de schulddienstverlening in de kern een goed stuk. DE invulling vraagt wellicht meer maatwerk.
Wat zijn de experimenten waar we mee aan de slag kunnen?

Daarnaast wil de fractie van Groen Links weten in hoeverre mensen in staat worden gesteld om bij te verdienen.

De Stadspartij wil graag weten of toch gekeken kan worden naar de groep die tussen wal en het schip valt. Wellicht kan dit door de werkgroep armoedebestrijding worden gedaan. Men is blij met de pilot Stabilisatie

D66 vraagt of er iets kan worden gedaan om de kosten van de bijzondere bijstand in de hand te houden.

Het college gaat in de op de pilot Stabilisatie. De kosten voor de bewindvoering moeten omlaag en mensen moeten weer financieel fit worden. Het probleem speelt op een landelijk niveau. De VNG is in gesprek met de staatssecretaris.

De Stadspartij vraagt wat er moet gebeuren met mensen die geen beschut werk willen?

Men wil tevens weten of de OR’s van Plein en Delta wel zijn meegenomen in de fusieplannen.

De PvdA merkt op dat het beleid is dat iedereen mee zou moeten doen. Niet alleen vanuit financieel oogpunt maar ook omdat actieve mensen bijvoorbeeld minder een beroep doem op de zorg. Daarnaast geeft men aan dat het basisinkomen mensen wel de mogelijkheid laat voor een eigen invulling.

GroenLinks geeft aan dat het basisinkomen geen pleidooi moet zijn om thuis te ziften.

Het college beaamt de opmerking van Groen Links. Nu beperkt men zich tot de begroting. Voor wat betreft het beschut werken wil men zoveel mogelijk maatwerk leveren.

De Ondernemingsraden heeft men tien dagen geleden nog gesproken.

De PvdA heeft zorgen over de aantallen bijstandsuitkeringen. Men heeft twijfels bij de effectiviteit van het 4 weken programma. Er wordt veel gevraagd en er is veel dwang. Minder dwang zou wel een s productiever kunnen zijn.

De budgetten voor de jeugdhulp wijzigen niet wezenlijk. De transitie in het sociaal domein leidt nog niet tot veel verandering?

Delta heeft al lange tijd te maken met negatieve cijfers die gedekt worden uit de reserves. DE fusie heet dus urgentie.

Het college gaat in op de stijging van het aantal uitkeringen. In onze regio’s het aantal uitkeringen sterker gestegen dan elders in het land. Dit ligt aan de regionale situatie.

Het college streeft er naar om de aanstaande tekorten zoveel mogelijk bij te sturen. Het vinden van voldoende banen en het stimuleren van banengroei in de gemeente is een grote uitdaging. De maatregelen die de gemeente kan nemen zullen vaak maar beperkt effect hebben.

Met betrekking tot het vier weken programma geeft het college aan dat er klachten zijn geweest en dat een aantal zaken minder scherp geformuleerd zullen worden.

Voor wat betreft de jeugdzorg en de budgetten geeft het college aan dat er op termijn wel een verschuiving zal plaatsvinden maar dat het te vroeg is om deze inzichtelijk te maken. Dit volgt in de BuRap.

Tekorten bij Delta komen onder meer door afbouwen van de subsidies. Tekorten werden gedekt uit de reserve. In 2017 komt het financieel risico voor het beschut werken bij de gemeenten te liggen.

De SP vraagt of er zicht is op voldoende beschut werkplekken?

Het college geeft aan dat dit nog lastig wordt.

De SP wil weten of zich al bedrijven gemeld hebben.

Het college laat weten dat 30 % van de SW plaatsen arbeidsmatige dagbesteding betreft zonder loonwaarde. Voor deze mensen gaat het er vooral om om een plek in de samenleving te vinden.

De SP vraagt of er voldoende begeleiding is.

Het college antwoordt dat de subsidiekorting juist plaats vindt op de begeleiding. Hiervoor moet dus een oplossing worden gezocht.

De voorzitter vraagt of de stukken voldoende behandeld zijn en dat men tot een zienswijze kan komen.

Het college geeft aan dat het memo erg belangrijk is.

De voorzitter vraagt vervolgens aan het forum of hier nog vragen over zijn?

De VVD wil graag de beantwoording van haar technische vraag inzake de debiteuren in de zienswijze  meegenomen.

GroenLinks vraagt of de besproken punten ook terugkomen in de zienswijze.

Het college geeft aan dat  er veel is besproken over hoe sturing te geven en dat dit gaat terugkomen in de zienswijze.

De voorzitter concludeert dat de stukken afdoende behandeld zijn en sluit vervolgend de vergadering.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Behandeld in