Pagina delen

Jaarverslag 2014 en begroting 2016 VNOG

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te laten weten dat u geen aanleiding ziet om zienswijze in te dienen tegen de begroting 2016 en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 14 april heeft de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) de jaarrekening 2014 en de begroting 2016 aan het college en de gemeenteraad gestuurd. Het college en de gemeenteraad kunnen volgens de gemeenschappelijke regeling van de VNOG en de Wet op de gemeenschappelijke regelingen hun zienswijze kenbaar maken over de begroting 2016. Het algemeen bestuur (AB) van de VNOG stelt deze vervolgens vast.

Nieuw verdeelmodel

Het project MOED (Masterplan Optimalisering Effectuering Doelmatigheid brandweer) is afgerond. De vormgeving van de nieuwe organisatie VNOG wordt uitgevoerd onder de naam “VNOG risicogericht”. Aan de hand van nieuwe inzichten wordt waar mogelijk de kwaliteit bevorderd en zaken goedkoper en eenvoudiger gemaakt. In dit verlengde wordt verder onderzoek gedaan naar verschillende verdeelmodellen. Het doel van dit onderzoek is te komen tot een verdeelmodel dat als basis kan dienen voor de bepaling van een duurzame bijdrage van de 22 gemeenten aan de Veiligheidsregio. De bijdrage van de gemeenten betreft de taakvelden brandweerzorg, GHOR, Regionaal Veiligheidsbureau en ondersteuning gemeentelijke coördinerend functionaris. Na de implementatie van VNOG Risicogericht wordt aan alle gemeenten een vergelijkbare kwaliteit van (brandweer)zorg geleverd in relatie tot de risico’s in dat gebied. In het Algemeen Bestuur van 18 december 2014 is gevraagd om vier modellen uit te werken; gebaseerd op huidige (historische) kosten; gebaseerd op aantal inwoners; gebaseerd op risico’s op basis van de uitkering gemeentefonds, onderdeel brandweer en rampenbestrijding en op basis van risico’s gebaseerd op slagkracht. De effecten van het nieuwe verdeelmodel zullen in werking treden vanaf de begroting 2017 van de VNOG. Zutphen heeft gepleit voor 2016 maar dat is helaas niet gelukt.  

Beoogd effect

De raad informeren en in de gelegenheid stellen om zienswijzen kenbaar te maken conform de wettelijke regelgeving (artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regeling).

Argumenten

2.1. Er is een formeel vereiste om de begroting voor te leggen aan de gemeenteraad en de colleges moeten de conceptbegroting ter inzage leggen.

Op grond artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regeling kunnen raden over de begroting hun zienswijze kenbaar maken gedurende 6 weken voorafgaande aan de geplande vergadering van het Algemeen Bestuur van de VNOG (2 juli 2015).

Risico’s

De begroting 2016 brengt voor Zutphen geen risico’s met zich mee. Wat nog wel gaat spelen is het nieuwe verdeelmodel en de ontwikkelingen rond het gemeentefonds. Het is nu nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van het nieuwe verdeelmodel van de VNOG en vervolgens wat de gevolgen zijn van de herijking van de algemene uitkering van het cluster OOV.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na de raadsvergadering zal de VNOG de reactie van de gemeenteraad betreffende de conceptbegroting 2016 schriftelijk worden meegedeeld middels bijgevoegde brief. De begroting wordt door het Algemeen Bestuur van de VNOG behandeld in de vergadering van 2 juli 2015. Wij zien geen aanleiding om over te gaan tot het indienen van zienwijzen. Het voorstel aan de raad is dan ook om kennis te nemen van de stukken en geen zienswijzen in te dienen.

Financiën

Conceptbegroting 2016 VNOG

De begroting 2016 is een begroting met een nieuwe programma-indeling. Ten gevolge van VNOG risicogericht verandert de organisatiestructuur en daardoor ook de verantwoordelijkheden en dat betekent dus ook andere programmering. Hierop is, in lijn met de kadernota 2016, geanticipeerd. Voor het portefeuillehouderschap is de huidige verdeling in het Dagelijks Bestuur aangehouden.

In de ingezonden concept begroting 2016 van de VNOG is als bijdrage van Zutphen in totaliteit geraamd een bedrag van € 2.512.133 (in 2015: 2.488.100). De gemeentelijke bijdrage 2016 stijgt voor Zutphen ten opzichte van de bijdrage 2015. In de gemeentebegroting hebben wij al rekening gehouden met een bedrag van € 49.762 (en het is een daadwerkelijke stijging van € 24.033).

Conceptjaarrekening 2014 VNOG

De jaarrekening van de VNOG sluit voor het jaar 2014 met een positief saldo van € 1.6 miljoen. Hiervan is voor het cluster IJsselstreek € 57.600. Dit wordt toegevoegd aan de reserve cluster IJsselstreek. Dit saldo wordt incidenteel ingezet om in de 2015 de harmonisatie afspraken uit 2012 na te kunnen komen. De VNOG is gevraagd om aan te geven of het voordelig resultaat incidenteel of structureel van aard is. De VNOG is hier mee bezig. Hierop komen we t.z.t. terug.

Herijking gemeentefonds en herijking brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR)

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt onder meer verwezen naar de herijking gemeentefonds en herijking BDUR (“gemeentefonds” voor de veiligheidsregio’s). Er vindt momenteel een onderzoek plaats in het kader van de herijking van het gemeentefonds en de BDUR. Medio 2015 komt er naar verwachting meer duidelijkheid. De ontwikkelingen kunnen nog invloed hebben op de financiën (zowel op het gemeentefonds als op de BDUR).

Bijlagen

  1. Jaarverslag 2014 en conceptbegroting 2016 VNOG.
  2. Brief betreffende de begroting 2016 aan de VNOG.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0108

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 17 juni 2015 met nummer 63341b e s l u i t :

het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te laten weten dat u geen aanleiding ziet om zienswijze in te dienen tegen de begroting 2016 en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 29 juni 2015 (19:00 - 19:30) Naar boven

Toelichting griffie

Op 14 april heeft de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) de jaarrekening 2014 en de begroting 2016 aan het college en de gemeenteraad gestuurd. Het college en de gemeenteraad kunnen volgens de gemeenschappelijke regeling van de VNOG en de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (artikel 35) hun zienswijze kenbaar maken over de begroting 2016. Het algemeen bestuur (AB) van de VNOG stelt deze vervolgens vast. Voorgesteld wordt om het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te laten weten dat u geen aanleiding ziet om zienswijze in te dienen tegen de begroting 2016 en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 29-06-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE. Jager
D66H.F. Remmers
PvdAH.W. Hissink en F.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Er zijn geen mededelingen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 29 juni 2015

Er zijn geen vragen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 29 juni 2015

Er zijn geen vragen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Ontslag Forumlid mevr. M.W. Wesselink

Er zijn geen vragen.
 
Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Samenwerking Provincie Gelderland programma Cultuur en Erfgoed 2014 t/m 2016

Er zijn geen vragen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Jaarverslag 2014 en begroting 2016 VNOG

Er zijn geen vragen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Bekrachtigen geheimhouding presentatie vastgoed

De voorzitter licht toe dat dit agendapunt komt te vervallen. In het presidium is besloten dat geheimhouding niet aan de orde is, nu er vanavond in het forum een presentatie wordt gehouden. Daarmee is deze informatie openbaar.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 29 juni 2015

GroenLinks heeft een vraag over een brief van mevrouw Korf over de stadsboomgaard (A6) en hoe dit onderwerp verder wordt behandeld.

Het college antwoordt dat er een rapport is inzake groenmonumenten en dat hierin criteria staan. Het rapport en een voorstel over hoe om te gaan met groenmonumenten komt ook op de agenda van de raad.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 29 juni 2015

GroenLinks vraagt of collegevoorstel nr. 4 (aanbesteding zonneveld Noordveen) in een forum besproken kan worden.

Het college geeft aan dat dit via het presidium kan worden ingebracht en geeft mee daarbij de laatste stand van zaken te betrekken.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 08-06-2015

Het verslag wordt vastgesteld.

9b. Forumverslag 15-06-2015

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 29 juni 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-06-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend