Pagina delen

Jaarverslag 2013 van de Rekenkamercommissie

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 19 mei 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Het jaarverslag stond op de Lijst ingekomen stukken Raad van 22 april 2014 met het voorstel dit te agenderen voor een Forum en de voorzitter van de Rekenkamer te vragen het jaarverslag te komen toelichten. De raad heeft hiermee ingestemd. Het jaarverslag geeft antwoord op drie vragen: wat hebben we gedaan? wat hebben we bereikt? en wat heeft het gekost? Verder wordt een overzicht gepresenteerd van de onderzoeksonderwerpen.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 19-05-2014 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Wesselink
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangAranka Verwoort
SPEllen Verhoog
D66Huibert Brouwer
PvdAHarrij Hissink
GroenLinksLiza Luesink
StadspartijGerard Pelgrim
VVDAntje van Dijk
CDACoby Pennings - Hanemaaijer
ChristenUnieAndré Oldenkamp

Verslag van de vergadering

De Voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt het jaarverslag van de Rekenkamer commissie over 2013.

Het woord is aan de heer De Jong, voorzitter van de Rekenkamercommissie voor een toelichting.

De heer De Jong geeft aan dat er in het jaarverslag over 2013 geen doorkijk is gemaakt naar 2014. Reden hiervoor ligt in het feit dat er een nieuwe raad is en er in samenspraak een agenda bepaald moet worden voor de werkzaamheden van de commissie in 2014.

De heer De Jong licht de samenstelling van de commissie toe en vat de inhoud van het jaarverslag samen. In aanvulling daarop wordt vermeld dat het rapport van de commissie over Het Plein inmiddels gereed is. Daarnaast wordt gesteld dat de kosten over 2013 lager zijn uitgevallen dan begroot, omdat de griffier van de commissie de accountantscontrole heeft begeleid.

De Voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

De Stadspartij complimenteert de commissie met het duidelijke rapport. Daarbij vraagt zij hoe de voortgang van de gedane aanbevelingen bewaakt wordt.

De SP mist in de formulering van de doelen van de commissie de smart criteria.

De PvdA dank de commissie voor een prettig leesbaar stuk.

De Christen Unie vraagt of de automatisering nog steeds in de risicoparagraaf staat.

D66 vraagt hoe de onafhankelijkheid van de commissie geborgd wordt nu er raadsleden zitting hebben in de commissie.

De Voorzitter geeft het woord aan de heer De Jong voor de beantwoording van de vragen.

De heer De Jong geeft aan dat de ervaring leert dat de onafhankelijkheid geen probleem is indien er raadsleden zitting hebben in de commissie. Belangrijk is ook dat er bij het lezen van een rapport geen twijfels mogen bestaan over de onafhankelijkheid.

D66 vult haar vraag aan met een verwijzing naar de huidige politieke dynamiek. Raadseden bepalen de agenda van de commissie. Het borgen van de onafhankelijkheid is van belang.

De Christen Unie begrijpt de zorg en is van mening dat het belangrijk is om hiervoor aandacht te hebben. Tegelijk wordt de huidige werkwijze al een aantal jaren gevolgd en zijn er geen problemen bekend. Gevraagd wordt naar de aanleiding voor de vraag van D66.

D66 stelt dat het een belangrijk punt is en vraagt of er ruimte is om het hier in de raad over te hebben.

De heer De Jong vult aan dat de huidige werkwijze door de raad is bepaald en hij vervolgt de beantwoording van de vragen.

De automatisering staat in de risicoparagraaf. Er komt een brief aan vanuit de commissie aan de raad, aan de hand daarvan kan de raad bepalen of dit onderwerp in de risico top tien komt.

Over de toekomstige onderzoeken wordt opgemerkt dat deze keuze hiervan geen taak is van de commissie.

Wat betreft de navolging van opmerkingen van de commissie wordt gesteld dat deze worden bijgehouden in de jaarverslagen. Het is aan de raad om daar bijvoorbeeld opheldering over te vragen.

De Stadspartij vraagt of dit een permanent proces is.

De heer De Jong licht toe dat de Rekenkamer commissie de raad ondersteunt, de raad is verantwoordelijk voor de keuzes.

De VVD haalt bijlage A aan, de veranderingen in het sociaal domein. De raad heeft weinig direct zicht op de afroom criteria in de contracten. Kan de Rekenkamer commissie hier voor de komende twee tot drie jaar een rol in spelen?

De heer De Jong geeft aan dat de raad dit kan bepalen.

De Voorzitter concludeert dat dit stuk voldoende besproken is en zij sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in