Pagina delen

Jaarstukken 2021 Gemeente Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Kennis te nemen van het oordeel van de accountant over de jaarrekening 2021 (controleverklaring);
 2. De jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2021 met een voordelig saldo van afgerond € 10.671.000 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding

De jaarstukken 2021 zijn gereed en gecontroleerd door de accountant. In dit raadsvoorstel wordt uitgelegd wat het jaarrekeningresultaat is en hoe dit is opgebouwd.

Beoogd effect

De raad op de hoogte brengen van de uitkomsten van de jaarstukken 2021 en deze laten vaststellen.

Argumenten

1.1 In opdracht van de raad heeft de accountant de jaarstukken gecontroleerd en zich daarover een oordeel gevormd.

De accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd en heeft hierbij een goedkeurende verklaring afgegeven voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid. Wel heeft de accountantscontrole tot één financiële en een aantal tekstuele wijzigingen geleid. De financiële correctie heeft ook invloed gehad op het saldo van de jaarrekening. Hieronder worden kort de belangrijkste wijzigingen toegelicht:
- Correctie Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) € 24.000: In 2021 was geen balanspositie opgenomen voor de terugvorderingen die met het Rijk verrekend moeten worden.
- Correctie voorziening riolering: Uit de controle bleek dat er een fout was gemaakt bij de storting in de voorziening riolering. Er bleek € 134.000 te weinig in de voorziening riolering te zijn gestort.
- Wijziging van de risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Door deze wijziging komt het weerstandsratio uit op 1.3. Dit is nog voldoende, maar onder onze eigen beleidsnorm van 1.5 (ruim voldoende). Deze wijziging heeft geen invloed op het jaarrekeningresultaat 2021.

Voor de verdere controleresultaten wordt verwezen naar het controleverslag. (zie bijlage)

2.1 Het is de bevoegdheid van de raad om het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen.

In artikel 198 Gemeentewet is bepaald dat de raad het jaarverslag en de jaarrekening vaststelt in het jaar volgend op het begrotingsjaar.

De jaarrekening 2021 sluit met een positief resultaat van afgerond € 10.671.000. Van dit positieve resultaat bestaat € 3.021.000 uit COVID-19 gerelateerde afwijkingen. Het jaarrekeningresultaat kan opgesplitst worden in een structureel resultaat van € 4.649.000 en een incidenteel resultaat van € 6.022.000 Dit structurele resultaat is sterk beïnvloed door een hogere algemene uitkering (€ 2.984.000 hoger) en een hogere BUIG uitkering (€ 253.000 hoger) in 2021. Daarmee rekening houdend blijft er zo’n € 1.4 miljoen structureel resultaat over. De algemene uitkering en de BUIG uitkering zijn structurele begrotingsposten die per jaar grote verschillen in het ontvangen bedrag kunnen vertonen. In de bijlage ‘specificatie van het jaarrekeningsaldo 2021’ wordt een verdere uitleg en verdieping van het jaarrekeningresultaat 2021 gegeven. Ook in de financiële inleiding van de jaarstukken is een verdere uitleg en verdieping te vinden.
Bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 vindt plaats via een afzonderlijk raadsvoorstel.

Kanttekeningen

2.1 Het niet of te laat vaststellen van de jaarstukken kan gevolgen hebben.

Het te laat aanleveren van de jaarstukken bij Gedeputeerde Staten en het ministerie van BZK kan gevolgen hebben voor de vorm van toezicht, de voorschotverlening en ontvangen gelden voor specifieke uitkeringen. Wettelijk is geregeld dat de definitieve jaarstukken, vastgesteld door de gemeenteraad en voorzien van een controleverklaring, uiterlijk 15 juli 2022 ingediend moeten zijn bij Gedeputeerde Staten en het ministerie van BZK. Zie ook onder kopje Uitvoering.

Financiën

Voor de bestemming van het saldo leggen wij een afzonderlijk raadsvoorstel aan de raad voor.

Communicatie

Voor de bestemming van het jaarrekeningsaldo leggen wij een afzonderlijk raadsvoorstel aan de raad voor.
Verder komen de jaarstukken na besluitvorming via een website beschikbaar, zodat deze voor iedereen te raadplegen zijn.

Uitvoering

Op grond van artikel 200 Gemeentewet sturen wij de vastgestelde jaarstukken uiterlijk 15 juli 2022 naar Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Ook moeten de jaarstukken aangeleverd worden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bijlagen

- Specificatie van het jaarrekeningsaldo 2021
- Jaarstukken 2021
- Rapport Bakker Tilly Accountants inzake controle jaarrekening 2021 (volgt z.s.m.)
- Controleverklaring (volgt z.s.m.)
- Jaarrekening in 1 oogopslag
- Sociaal jaarverslag 2021

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0051

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 24 mei 2022 met nummer 316137


gelet op artikel(en) 198 e.v. van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

 1. Kennis te nemen van het oordeel van de accountant over de jaarrekening 2021 (controleverklaring);
 2. De jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2021 met een voordelig saldo van afgerond € 10.671.000 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 13 juni 2022 Naar boven

Toelichting griffie

De opzet van het Forum kan als volgt zijn:

19.00 uur
Opening door Forumvoorzitter

19.05-19.15 uur
Toelichting op bevindingen Jaarstukken door de accountant

19.15-19.20 uur
Toelichting op schriftelijk advies Auditcommissie door de voorzitter van deze commissie
NB: Het schriftelijk advies volgt in de loop van de week van 6 juni.

19.20-19.25 uur
Eerste reactie van wethouder Boswinkel op bevindingen accountant en advies Auditcommissie

19.25-20.05 uur
Gelegenheid voor vragen, opmerkingen en meningen vanuit de fracties

20.05-20.20 uur
Beantwoording van de vragen/reacties door de accountant, voorzitter Auditcommissie en wethouder(s).

20.20-20.30 uur
Eventueel tweede termijn fracties en beantwoording

20.30 uur
Afsluiting door de forumvoorzitter, inclusief conclusie over het verdere proces. Kan het raadsvoorstel voor besluitvorming door naar de raad?

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 13-06-2022 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp
Griffier
B.M. Duizer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann en H. Krans
BurgerbelangM. Roerdink en A. Garritsen
PvdAM.M.M. Moester en H.L.A. Bouma
D66Y.J.A. ten Holder
VVDJ Lok
SPM de Ridder en S.G.J.G. de Groen
Partij voor de DierenM.J.I. Vellema en L.A. Stone
Kies Bewust LokaalA.W. Jansen en A.R. Nijenhuis
StadspartijJ.H. Weststrate
CDAM. Purperhart en C.M.R. Beute
ChristenUnieA. van Dijken en B Westerhof

Verslag van de vergadering

Wethouder Boswinkel zegt toe voorafgaand aan de raad van 1 juli schriftelijk terug te komen op vragen over:

 1. Een schadevergoeding en -herstel van circa 50.000 euro voor de constructie van een damwand in Leesten-Oost. Klopt dat, staat dit in de jaarstukken en wat doet het college om dergelijke incidenten in het vervolg te voorkomen;
 2. De aantallen en verhouding van lichte/eenvoudige en zware/complexe trajecten Jeugdhulp;
 3. De circa 300.000 euro voor Jongerenhuisvesting, waarom is dit bedrag niet besteed en hoe is dit bedrag nu bestemd;
 4. De stand van zaken bij het project Vliegwiel in het Waterkwartier;
 5. Het risico dat een vereniging of instelling niet meer kan voldoen aan de betalingsverplichting voor rente en aflossing van de lening waarvoor de gemeente een garantie heeft gegeven. Wat is hiervoor de verklaring;
 6. De bezuiniging d.m.v. het budgetplafond; zo mogelijk antwoord op welke onderdelen deze wel en niet zijn behaald;
 7. Het college komt op latere termijn schriftelijk terug op het vraagstuk vertrouwenspersoon en meldingen over o.a. omgangsvormen, mede naar aanleiding van de recente meldingen in relatie tot resultaten uit het Sociaal Jaarverslag.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 1 juli 2022 Naar boven

Datum 01-07-2022 Tijd 09:30 - 17:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie