Pagina delen

Jaarstukken 2018

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1 Kennis te nemen van het oordeel van de accountant over de jaarrekening 2018 (controleverklaring).

2 De jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2018 met een nadelig saldo van afgerond € 1.942.000 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Bij deze bieden wij de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) van de gemeente Zutphen over het boekjaar 2018 aan.

Uitkomsten jaarrekeningcontrole

De accountantscontrole heeft tot een aantal wijzigingen geleid. Ten eerste zijn in overleg met de
accountant aan aantal wijzigingen aangebracht vanwege gebeurtenissen die bij het opstellen van de
concept-jaarstukken nog niet bekend waren. Ten tweede heeft de accountantscontrole een tweetal financiële wijzigingen tot gevolg. Onderaan de streep hebben een aantal van de correcties ook invloed op het resultaat.

Onttrekking reserve lokaal beleid onderwijshuisvesting

Een van de correcties heeft geleid tot een niet begrote onttrekking aan de reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs van € 870.000. Dit betreft het vormen van een voorziening voor de grondexploitatie Keucheniusstraat waar een aantal scholen gerealiseerd gaan worden.

Voor de controleresultaten wordt verwezen naar het controleverslag wat als bijlage is toegevoegd aan dit voorstel.

Saldo jaarrekening

De jaarrekening 2018 van de gemeente Zutphen sluit met een nadelig saldo van afgerond € 1.942.000. Dit is het saldo na mutaties met reserves. Een uitgebreide financiële toelichting is te vinden in de jaarrekening bij het overzicht van de producten per programma. Inzake de dekking van het nadelig saldo volgt een apart raadsvoorstel.

Schematisch kan bovenstaande als volgt worden weergegeven:

<<Zie afbeelding 1>>

Het saldo van de jaarrekening bestaat uit een aantal grotere afwijkingen. Het negatieve saldo van € 1.942.000 is in grote lijnen als volgt te verklaren:

<<Zie afbeelding 2>>

In bovenstaand resultaat van € 1.942.000 nadelig komen de voor- en nadelen in het sociale domein slechts beperkt tot uitdrukking omdat deze afwijkingen gedeeltelijk gedekt worden uit de reserve sociaal domein. Overigens zijn niet alle voorgenomen onttrekkingen vanuit de reserve Sociaal Domein geëffectueerd, omdat de reserve Sociaal Domein eind 2018 een nulstand bereikte.

In het raadsmemo van 18-12-2018 werd nog een negatief resultaat van € 11.2 miljoen en een positieve algemene reserve per 31-12-2018 van € 2.1 miljoen geschetst. Uiteindelijk sluit boekjaar 2018 met een negatief resultaat van € 1.9 miljoen en een positieve algemene reserve van € 4.1 miljoen (na aftrek van het resultaat 2018).

Het verschil in het resultaat, geschetst in het raadsmemo van 18-12-2018, en het uiteindelijke resultaat over 2018 kan verklaard worden door de begrotingswijziging van de herziene begroting van Het Plein waar in het memo al over gesproken werd. Daarnaast zijn er nog een aantal grotere en kleinere afwijkingen t.o.v. van het raadsmemo van 18-12-2018.

Onderstaand is een en ander cijfermatig weergegeven:

<<Zie afbeelding 3>>

Een verklaring voor dit verschil kan gevonden worden in de volgende afwijkingen t.o.v. het raadsmemo van 18-12-2018:

<<Zie afbeelding 4>>

Dit minder negatieve resultaat heeft ook tot gevolg dat de algemene reserve positiever is dan geschetst in het memo van 18-12-2018. Hieronder wordt het verloop van de algemene reserve weergegeven.

<<Zie afbeelding 5>>

Argumenten

Het is de taak en de bevoegdheid van de raad het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen.

De Gemeentewet bepaalt in artikel 198 dat het de bevoegdheid van de raad is om het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen. Tevens dienen de vastgestelde jaarstukken uiterlijk 15 juli aangeleverd te worden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De jaarrekening sluit met een nadelig resultaat van afgerond € 1.942.000. In de jaarstukken 2018 wordt, net als in dit raadsvoorstel, bij de inleiding van de jaarrekening een overzicht gegeven van de belangrijkste financiële afwijkingen. Een uitgebreide toelichting/analyse is te vinden bij de toelichting van de producten in de jaarstukken 2018. Het rekeningsaldo is afzonderlijk opgenomen in de balans. Bestemming van het resultaat vindt plaats met een afzonderlijk raadsvoorstel.

Risico’s

Het te laat aanleveren van de jaarstukken bij Gedeputeerde Staten en het ministerie van BZK kan gevolgen hebben voor de vorm van toezicht, de voorschotverlening en ontvangen gelden voor specifieke uitkeringen.

Wettelijk is geregeld dat de definitieve jaarstukken, vastgesteld door de gemeenteraad en voorzien van een controleverklaring uiterlijk 15 juli 2019 ingediend moeten zijn bij Gedeputeerde Staten en het ministerie van BZK.

Te late aanlevering bij het ministerie van BZK zou gevolgen kunnen hebben voor de voorschotverlening van de algemene uitkering. Tevens zouden de afzonderlijke ministeries over kunnen gaan tot terugvordering van de specifieke uitkeringen. Opschorten van de voorschotverlening is een beperkt risico omdat de opgeschorte voorschotten uiteindelijk wel ontvangen worden. Terugvordering van de specifieke uitkeringen is een groter risico.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Inzake de dekking volgt een afzonderlijk raadsvoorstel.

Verder komen de jaarstukken middels een website toegankelijk.

Financiën

N.v.t.

Voor de dekking van het saldo volgt een afzonderlijk raadsvoorstel.

Bijlagen

-Jaarstukken 2018

-Rapport Deloitte Accountants inzake controle jaarrekening 2018 (volgt nog; uiterlijk voor het Forum van 1 juli 2019)

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0059

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 11 juni 2019 met nummer 128903


 

 


b e s l u i t :

 1. Kennis te nemen van het oordeel van de accountant over de jaarrekening 2018 (controleverklaring).
 2. De jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2018 met een nadelig saldo van afgerond € 1.942.000 vast te stellen.
 3. Het college te verzoeken uitvoering te geven aan de genoemde verbeterpunten in ‘Tabel Besluiten en Adviezen Financiële Informatievoorziening’ van de auditcommissie en de raad uiterlijk 1 november 2019 te rapporteren over zijn aanpak ter verbetering van de financiële informatievoorziening, inclusief planning, concrete acties en (extra) benodigdheden ter realisatie.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 1 juli 2019 Naar boven

Toelichting griffie

De jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) van de gemeente Zutphen over het boekjaar 2018 aan worden door het college aan de raad aangeboden.

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het oordeel van de accountant over de jaarrekening 2018 (controleverklaring), en om de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2018 met een nadelig saldo van afgerond € 1.942.000 vast te stellen.

Op grond van artikel 198 van de Gemeentewet is het een bevoegdheid van de raad om de jaarrekening en het jaarverslag vast te stellen in het jaar volgend op het begrotingsjaar.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 01-07-2019 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom.

Mevrouw Jongbloed (Deloitte): De goedkeurende controleverklaring is gereed. De controle is dus afgerond. Wij hebben geen bijzonderheden te melden. Wel hebben we met onzekerheidsmarges te maken. De financiële positie is afgenomen, het eigen vermogen is gedaald. Er is veel aandacht voor bezuinigingen. Er is daar veel bewustzijn voor. De weerstand is net voldoende. Wat betreft de verslaglegging en de Wet Normering Topinkomens zijn er geen bijzonderheden.

CDA: Wij willen graag een toelichting op de financiële positie. Zijn we wel goed bezig?

De heer Van Vugt (ook van Deloitte): Die financiële positie is inderdaad erg zorgelijk. Wel is het bewustzijn verbeterd, dat is goed. Daarnaast was de afname van het eigen vermogen veel hoger geraamd dan in werkelijkheid. Ook dat is een goede ontwikkeling. De onttrekking uit de reserves moet naar nul.

VVD: Bij de Burap is gemeld dat de algemene reserve naar 3 à 4 miljoen negatief gaat. Hoe kijkt u daarnaar?

De heer Van Vugt: Bij een negatief eigen vermogen (algemene reserve) bent u nog niet failliet. Essentieel is dat u de trend laat zien dat het eigen vermogen weer positief wordt. Daar is tijd voor.

D66: Ik vind het moeilijk te rijmen dat het weerstandsvermogen voldoende is. Graag een toelichting.

De heer Van Vugt: Het weerstandsvermogen is een subjectief begrip. De regelgeving hierover is vrijblijvend. De raad bepaalt dat zelf bij de vaststelling van de begroting.

D66: Deze vraag hoort bij het college dus?

De heer Van Vugt: Ook de raad heeft zijn verantwoordelijkheid. Het gaat over risicobeheersing.

PvdA: Ik heb vier vragen:

 1. Is de procedure rond het weerstandsvermogen goed gevolgd?
 2. Hoe staat het met de aanbevelingen uit de boardletter over de interne controle?
 3. Hoe staat het met het vertrouwen in ICT?
 4. Hoe kunnen we in de toekomst een grondverkoop aan onszelf zoals in de Keucheniusstraat voorkomen?

De heer Van Vugt:

 1. De procedure rond het weerstandsvermogen is goed gevolgd, conform de definitie die uzelf heeft vastgesteld.
 2. We hebben goed gekeken naar de interne controle, vooral die van 2018. We hebben geen nieuwe bevindingen geconstateerd.
 3. We hebben enige vragen rond de facturering: hoe weten we 100% zeker dat een factuur echt is goedgekeurd door iemand die daarvoor bevoegd is? De normen hieromtrent zijn enorm toegenomen.
 4. Door de uitspraak van de commissie BBV moeten we ergens in het proces borgen dat iemand daar alert op is.

De voorzitter bedankt vervolgens de heer Van Vugt en mevrouw Jongbloed.

Mevrouw Schriks geeft daarop als voorzitter van de auditcommissie een toelichting (zie de presentatie).

College: Het zijn wijze woorden van de auditcommissie. Financieel gaat het erg beroerd. Sommige zaken kloppen niet. Er zijn veel verbeterpunten. We moeten een nieuw stelsel maken zodat de raad zijn taak kan uitvoeren. Er is meer kwaliteit en capaciteit daarvoor nodig. Dat is een fors dilemma. We hebben allemaal verantwoordelijkheid daarvoor.

ChristenUnie: Wij bedanken de commissie. U spreekt over te late informatievoorziening. Over welk onderwerp gaat dat?

Mevrouw Schriks: Dat gaat over de bezuinigingen.

PvdA: Ik heb twee vragen:

 1. Dus de informatievoorziening over de bezuinigingen kan beter?
 2. Welke maatregel uit de tabel (uit de presentatie) is nu echt cruciaal?

Mevrouw Schriks:

 1. Het kan tijdiger en duidelijker/concreter.
 2. Alle maatregelen zijn belangrijk.

D66: Waar moeten we het eerst aan beginnen? De capaciteit is maar beperkt.

Mevrouw Schriks: Dat is aan de raad.

VVD: Ik heb drie vragen:

 1. Wij willen graag een voorstel van het college over de aanpak (investering in kennis en kwaliteit).
 2. Hoe kijkt het college naar de weerstandsratio?
 3. De liquiditeit vertoont een grillig verloop.

College: Wat betreft de liquiditeit: ik bekijk dat positief. Op uw tweede vraag komen we terug. De eerste vraag beantwoord ik later.

ChristenUnie: Hoe nijpend is het gebrek aan capaciteit?

College: We hebben de Burap en de Voorjaarsnota tijdig gepresenteerd. Nu is het alle hens aan dek. We hebben daarvoor extra capaciteit nodig, om de gewenste maatregelen te nemen.

ChristenUnie: Heeft de wethouder nagedacht waar dit over gaat?

College: De raad zal zelf met voorstellen moeten komen voor capaciteit. De raad is nu aan zet. Ik heb wel ideeën daarover.

CDA: Prima wat de wethouder zegt. De raad moet zelf prioriteren.

Mevrouw Schriks: Ons advies is dat het college uiterlijk 1 november 2019 rapporteert aan de raad.

CDA: Ik wil proactief afwijken van dat advies.

VVD: Een combinatie van beiden (college en raad) is ook mogelijk.

College: Ik vat samen wat het CDA wil. Klopt dat?

Mevrouw Schriks: Ons advies is in het presidium besproken en overgenomen.

D66: Vreemd dat we het hier bespreken, terwijl het elders al is aangenomen.

Mevrouw Schriks: De raad gaat daarover.

De voorzitter vraagt ten slotte of het voorstel voldoende besproken is. Hij constateert dat het stuk rijp is voor besluitvorming in de raad en sluit het forum af.

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 08-07-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Besluitpunt 3 vervalt. In plaats daarvan heeft wethouder Matser toegezegd in overleg met de Auditcommissie een procesvoorstel te doen dat in september kan worden besproken.
Geen amendementen ingediend